Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

Solidny spichlerz dla Twoich inwestycji

Zapisy dla inwestorów indywidualnych w ofercie publicznej Feerum S.A.

od 17 do 23 kwietnia 2013r.

 

FeerumFeerum S.A. to jeden z największych w Polsce producentów kompleksowych elewatorów zbożowych, służących do suszenia i magazynowania produktów roślinnych, takich jak m.in. zboża, rośliny strączkowe i oleiste, kukurydza i inne.

 

Spółka planuje pozyskać około 18 mln zł netto w wyniku emisji do 2 200 000 nowych akcji. Dodatkowo, oferta obejmuje sprzedaż do 400 000 akcji istniejących.

 

Środki z emisji zostaną przeznaczone na częściowe sfinansowanie realizacji programu inwestycyjnego na lata 2013-2014, o łącznej wartości około 34,4 mln PLN, w tym przede wszystkim wzmocnienie potencjału produkcyjnego oraz rozwój sieci sprzedaży w kraju i za granicą.

 Feerum S.A.

 

Najważniejsze informacje o ofercie publicznej Feerum S.A.:

 

 • Oferta publiczna obejmuje:  
  • o nie więcej niż 2 200 000 akcji zwykłych nowej emisji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 3,50 PLN każda;
  • o nie więcej niż 200 000 akcji zwykłych imiennych serii C o wartości nominalnej 3,50 PLN każda (które po dematerializacji będą akcjami na okaziciela), będących własnością pana Daniela Janusza; 
  • o nie więcej niż 200 000 akcji zwykłych imiennych serii D o wartości nominalnej 3,50 PLN każda (które po dematerializacji będą akcjami na okaziciela), będących własnością pani Magdaleny Łabudzkiej-Janusz.
 • Akcje Oferowane zostaną zaoferowane w Transzy Inwestorów Indywidualnych oraz w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych, przy czym w Transzy Inwestorów Indywidualnych oferowane są wyłącznie akcje nowej emisji.
 • Zapisy na akcje będą prowadzone za pośrednictwem: POK KBC Securities w całej Polsce (również dla klientów innych biur maklerskich), internetowego systemu transakcyjnego KBCmakler: www.kbcmakler.pl oraz telefonicznie pod numerami telefonów przeznaczonymi do przyjmowania zleceń w Punktach Obsługi Klientów (dla klientów KBC Securities posiadających dostęp telefoniczny do rachunków inwestycyjnych).
 • Spółka przewiduje, że łączna liczba Akcji Oferowanych, która zostanie ostatecznie przydzielona Inwestorom Indywidualnym, będzie stanowiła około 20% ostatecznej liczby Akcji Oferowanych w ramach Oferty Publicznej.
 • Po zakończeniu oferty publicznej, w przypadku objęcia i sprzedaży wszystkich Akcji Oferowanych, obecni główni akcjonariusze Spółki, Państwo Janusz, pozostaną dominującymi akcjonariuszami i będą kontrolowali ponad 67% akcji spółki. 

Harmonogram oferty publicznej

Data

Działanie

Do 16 kwietnia 2013 r.

Ogłoszenie Przedziału Cenowego

17 – 23 kwietnia 2013 r.

do godz. 16.00

Budowanie Księgi Popytu

17 – 23 kwietnia 2013 r.

do godz. 16.00

Przyjmowanie zapisów w Transzy Inwestorów Indywidualnych

23 kwietnia 2013 r. lub około tej daty

Podanie do publicznej wiadomości Ceny Emisyjnej i Ceny Sprzedaży, ostatecznej liczby Akcji Oferowanych oraz ostatecznej wielkości transz

24 – 25 kwietnia 2013 r.

do godz. 14.00

Przyjmowanie zapisów w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych

25 kwietnia 2013 r. lub około tej daty

Planowany przydział Akcji Oferowanych

 

Srategia:

Długoterminowym celem strategicznym Feerum jest uzyskanie pozycji istotnego gracza na europejskim rynku kompleksowych elewatorów zbożowych poprzez dalszy dynamiczny wzrost skali prowadzonej działalności. Spółka zamierza umacniać swoją pozycję na rynku krajowym oraz wejść na wybrane rynki zagraniczne, takie jak Niemcy, Francję i Rumunię oraz rynki wschodnie jak Kazachstan, Ukraina i Białoruś.

 

Spółka zamierza realizować nakreśloną do 2015 r. strategię podejmując działania wspierające rozwój sprzedaży na rynkach krajowym oraz zagranicznych poprzez wzmocnienie działu sprzedaży i rozszerzenie współpracy z dealerami, a także poprzez wprowadzanie kolejnych nowych produktów i rozwiązań technologicznych oraz rozbudowę bazy produkcyjnej.

 

Cele emisji:

Spółka szacuje, że środki netto pozyskane z emisji nowych akcji wyniosą około 18 mln zł i zostaną przeznaczone na częściowe sfinansowanie realizacji programu inwestycyjnego na lata 2013-2014 o łącznej wartości około 34,4 mln PLN.

 

Szacunkowe wykorzystanie środków pozyskanych z emisji akcji przedstawia tabela poniżej:

 

Wyszczególnienie

Środki pozyskane z emisji akcji serii E (tys. PLN)

Wzmocnienie sieci sprzedaży w kraju i za granicą

1 000

Wzmocnienie potencjału produkcyjnego

12 800

Rozbudowa magazynu wyrobów gotowych

6 000

Zakup maszyn i urządzeń

3 500

Projekt energooszczędnej suszarni  zbożowej z odzyskiem ciepła i zintegrowanym systemem odpylania

3 300

System informatyczny

1 092

Rozbudowa działu badań i rozwoju

532

Zwiększenie kapitału obrotowego

2 576

Razem wydatki inwestycyjne

18 000

 

Wyniki finansowe:

 

Wybrane dane finansowe Feerum przedstawia poniższa tabela:

Tabela 3

Źródło: zaudytowane sprawozdania finansowe 2009-2012.

 

Więcej informacji o Feerum S.A.

Feerum SA jest jednym z największych w Polsce producentów kompleksowych elewatorów zbożowych, służących do suszenia i magazynowania produktów roślinnych, takich jak m.in. zboża, rośliny strączkowe i oleiste, kukurydza i inne. Spółka oferuje w pełni kompleksowe rozwiązania – od analizy potrzeb klienta, poprzez propozycję rozwiązań technologicznych, produkcję urządzeń, aż po uruchomienie obiektu i oddanie go do eksploatacji, oraz usługi posprzedażowe, serwis i dostarczanie komponentów do urządzeń. Głównymi produktami Feerum są suszarnie i silosy wraz z oprzyrządowaniem (m.in. rozwiązania do transportu pionowego i poziomego, czyszczalnie oraz mieszalnie pasz). Przychody z ich sprzedaży stanowiły łącznie ponad 85% przychodów spółki zrealizowanych w okresie 2009 - 2012.

 

Głównymi klientami Feerum są gospodarstwa rolne o powierzchni powyżej 100 ha, firmy skupujące zboże oraz zakłady przemysłowe m.in.: zakłady tłuszczowe, młyny, zakłady produkujące pasze oraz sektor biopaliw. Kluczowym rynkiem zbytu dla produktów Feerum jest rynek polski, który odpowiadał za 80,3% przychodów ze sprzedaży w 2012 r. Spółka jest obecna również na Białorusi (od 2006 r.), Ukrainie (od 2004 r.), Litwie (od 2010 r.) i Rumunii (od 2011 r.).

Feerum posiada nowoczesny zakład zlokalizowany w Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej (LSSE) produkujący podzespoły i elementy do elewatorów, zapewniające wysoką precyzję wykonania i jakość wyrobów. Zakład wyposażony jest w nowoczesne maszyny i urządzenia do obróbki blach spełniający najwyższe światowe normy techniczne, produkcyjne i jakościowe dzięki innowacyjnym rozwiązaniom i technologiom. Spółka prowadzi również własną działalność badawczo-rozwojową, dzięki której do tej pory wprowadziła szereg ulepszeń i modernizacji poszczególnych elementów konstrukcyjnych do budowy elewatorów.

Przychody ze sprzedaży Feerum w 2012 roku wyniosły 55,6 mln zł i były o 8,6% wyższe niż w 2011 roku, natomiast EBITDA osiągnęła poziom 11,8 mln zł, co oznacza wzrost o 81,5%. Spółka wypracowała w 2012 roku zysk netto na poziomie 8,1 mln zł, czyli o 161,3% wyższy od osiągniętego rok wcześniej.

 

Głównymi akcjonariuszami Feerum są państwo Daniel Janusz i Magdalena Łabudzka-Janusz, którzy bezpośrednio i pośrednio posiadają 92,58% udziału w kapitale zakładowym. Feerum zatrudnia obecnie ponad 180 osób.

 

Dodatkowe informacje o firmie dostępne pod adresem:

www.feerum.pl

 

Źródło: Emitent

 

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i nie stanowi oferty ani zaproszenia do nabycia lub subskrypcji akcji spółki Feerum S.A. („Spółka”). Prospekt emisyjny Spółki, sporządzony w związku z ofertą publiczną i dopuszczeniem akcji Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego, jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce i publicznej ofercie jej akcji w Polsce. Prospekt emisyjny Spółki jest opublikowany i dostępny na stronie internetowej Spółki pod adresem www.feerum.pl oraz oferującego – KBC Securities N.V. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce pod adresem www.kbcmakler.pl.

 

Ani niniejszy materiał ani jakakolwiek jego część nie jest przeznaczona do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Australii lub Japonii oraz podmiotom amerykańskim (ang. U.S. Persons). Rozpowszechnianie niniejszego materiału lub jego części w innych jurysdykcjach może być ograniczone przepisami prawa, a osoby, które wejdą w posiadanie niniejszego dokumentu powinny uzyskać informację na temat takich ograniczeń i ich przestrzegać