Chat with us, powered by LiveChat

Co to są koszty i przychody podatkowe? Kiedy występuje dochód, a kiedy strata podatkowa?

 

<< Poprzedni artykuł   Spis treści   Następny artykuł >>

 

Inwestor dokonujący transakcji na giełdzie zobowiązany jest do zapłaty podatku od osiągniętego z tego tytułu dochodu, a także do złożenia w odpowiednim terminie deklaracji podatkowej. W tym celu warto wiedzieć, w jaki sposób wyliczany jest dochód lub strata podatkowa.

 

Dochodem podatkowym z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych, w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jest różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie odrębnych przepisów tej ustawy. Jeśli natomiast suma kosztów uzyskania przychodów jest większa od przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych, mamy do czynienia ze stratą podatkową.


Należy tutaj zwrócić uwagę na dwie istotne kwestie. Po pierwsze, wydatki poniesione na nabycie udziałów (akcji) w spółce (w tym w spółce akcyjnej) nie są uznawane za koszty uzyskania przychodów w momencie ich poniesienia. Warunkiem kwalifikacji poniesionego wydatku na nabycie akcji jako kosztu uzyskania przychodu jest wystąpienie przychodu z odpłatnego ich zbycia. Oznacza to, że dopóki inwestor nie sprzeda posiadanych papierów wartościowych, nie wystąpi przychód podatkowy, jak również wydatki poniesione na ich zakup nie będą mogły zostać uznane za koszty uzyskania przychodu. Po drugie, przychód podatkowy występuje wyłącznie w przypadku transakcji odpłatnych. Przykładowo: darowizna akcji wyłączy możliwość zakwalifikowania wydatku poniesionego na zakup tych akcji jako kosztu podatkowego. Ta kwestia ma szczególnie istotne znaczenie przy rozliczaniu strat poniesionych w wyniku upadłości spółki (zobacz również: Czy można odliczyć od dochodów stratę z akcji spółki, w przypadku której ogłoszono upadłość likwidacyjną i której akcje zostały wycofane z obrotu?)

 

Przychody i odpowiadające im koszty podatkowe zaliczane są do tego roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie papierów wartościowych. Należy jednak pamiętać o obowiązujących w KDPW zasadach rozliczania transakcji zdematerializowanymi (zdeponowanymi na rachunkach maklerskich) papierami wartościowymi (zobacz szerzej: Co to znaczy, że rozliczenie transakcji giełdowej następuje w dniu T+2?). Jest to szczególnie istotna kwestia dla transakcji sprzedaży dokonywanych pod koniec roku. Przykładowo zawarcie transakcji sprzedaży akcji na giełdzie 30 grudnia 2015 roku spowoduje, że zostanie ona rozliczona dopiero 4 stycznia 2016 r. Zgodnie z zasadą rozliczania transakcji giełdowych T+2 sprzedane akcje zostaną zaksięgowane na rachunku maklerskim nabywcy dopiero po upływie dwóch dni sesyjnych, czyli w powyższym przypadku właśnie 4 stycznia 2016 r. W konsekwencji uzyskany z tytułu transakcji sprzedaży z 30 grudnia 2015 r. przychód i odpowiadający jemu koszt zostaną przypisane dopiero do roku 2016 (podatek z tego tytułu będzie musiał być zapłacony do końca kwietnia 2017 roku).

 

Często pojawiają się wątpliwości związane z kwalifikacją niektórych wydatków jako kosztów uzyskania przychodu (zobacz również: Czy w PIT-38 możliwe jest odliczenie straty z udziału w funduszu inwestycyjnym od dochodu ze sprzedaży akcji?, a także: Czy do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć wydatki na zakup literatury fachowej i prenumeratę prasy?). Bez większych kontrowersji do kosztów uzyskania przychodu, poza wydatkami poniesionymi na nabycie odpłatnie zbywanego papieru wartościowego (iloczyn ceny jednostkowej i liczby papierów wartościowych), zaliczyć można jednak prowizje maklerskie, opłaty za prowadzenie rachunku papierów wartościowych czy koszty związane z transferem papierów wartościowych.

 

 

<< Poprzedni artykuł   Spis treści   Następny artykuł >>

 

Pamiętaj, że Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych jest Organizacją Pożytku Publicznego. Nam też możesz przekazać 1,5% podatku.

Wystarczy wpisać w rozliczeniu rocznym nasz numer KRS 0000025801

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie