Chat with us, powered by LiveChat

Co to jest podatek giełdowy?

 

    Spis Treści   Następny artykuł >>

 

"W życiu pewne są tylko podatki i śmierć" – mawiał Benjamin Franklin. O prawdziwości tego stwierdzenia wiedzą też inwestorzy giełdowi, którzy osiągniętym zyskiem podzielić muszą się corocznie z budżetem państwa. Poniżej przedstawiamy podstawową wiedzę na temat podatku giełdowego, którą powinien mieć każdy posiadacz papierów wartościowych.

 

Podatek giełdowy to rodzaj podatku dochodowego od osób fizycznych, uregulowany w szczególności przez art. 30a oraz 30b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zaliczany do grupy podatków od tzw. dochodów z kapitałów pieniężnych (objęte są nim również odsetki z bankowych lokat czy zyski osiągnięte poprzez jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych). Niezależnie od wartości dochodu (zobacz też:  Co to jest przychód i koszt podatkowy? Kiedy występuje dochód, a kiedy strata podatkowa?) obowiązuje dla niego 19-procentowa stawka (brak progresji). Podatek ten nalicza się między innymi od dochodów uzyskanych z inwestycji w akcje, prawa poboru, obligacje czy kontrakty terminowe. Co istotne, dochodów giełdowych nie łączy się z dochodami uzyskanymi z innych źródeł (problematyka dochodów giełdowych uzyskiwanych w ramach działalności gospodarczej wykracza poza ramy niniejszego artykułu). Oznacza to, że strata poniesiona na giełdzie nie będzie mogła pomniejszyć podatku płaconego np. w związku z dochodem uzyskanym z tytułu umowy o pracę.

 

W zależności od danej sytuacji płatnikiem podatku dochodowego od dochodów kapitałowych może być sam inwestor, bank, firma inwestycyjna czy spółka (zobacz szerzej: Kto jest płatnikiem podatku od dochodów kapitałowych? Kto i do kiedy składa deklarację podatkową?). W przypadku dochodu uzyskanego w wyniku sprzedaży papierów wartościowych każdorazowo należny podatek będzie musiał jednak odprowadzić inwestor (a także złożyć właściwą deklarację podatkową). Wówczas będzie to płatność jednorazowa, już po zakończeniu roku podatkowego.

 

Ułatwieniem dla inwestora będzie otrzymany z biura maklerskiego PIT-8C, na podstawie którego sporządza się deklarację PIT-38 (uwaga jednak na możliwe błędy w PIT-8C!). Do każdego rachunku papierów wartościowych wystawiany jest odrębny PIT-8C. Oznacza to, że jeśli inwestor posiada kilka rachunków maklerskich, na których w danym roku podatkowym wystąpił obrót, otrzyma kilka odrębnych deklaracji PIT-8C. Wówczas wszystkie osiągnięte dochody kapitałowe należy uwzględnić na jednej deklaracji PIT-38 poprzez ich zsumowanie. Coraz częściej się zdarza, że biura maklerskie nie wysyłają już listownie podatnikowi druku PIT-8C, ale udostępniają go jedynie do wglądu online, np. po zalogowaniu do rachunku inwestycyjnego. Trzeba na to zwrócić uwagę, aby terminowo rozliczyć się z fiskusem i złożyć deklarację PIT-38.

 

Mimo dokonywanych transakcji na rynku papierów wartościowych, nie zawsze w danym roku podatkowym udaje się osiągnąć zysk. Warto jednak wiedzieć, że czasami również i w takich przypadkach inwestorzy są zobowiązani do złożenia deklaracji podatkowej (zobacz szerzej: Czy istnieje obowiązek składania zeznania podatkowego w przypadku poniesionej straty?). Co jednak korzystne, inwestorzy którzy w poprzednich latach "pochwalili się" fiskusowi stratą, mogą  na pewnych zasadach odliczyć jej wartość od osiągniętego w danym roku dochodu (zobacz szerzej: W jaki sposób można pomniejszyć kwotę podatku od dochodów kapitałowych o stratę z lat ubiegłych? W jakim okresie?).

 

    Spis Treści   Następny artykuł >>

 

 

Pamiętaj, że Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych jest Organizacją Pożytku Publicznego. Nam też możesz przekazać 1,5% podatku. 

Wystarczy wpisać w rozliczeniu rocznym nasz numer KRS 0000025801

 

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie