Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

Trwa oferta publiczna INTER RAO Lietuva

INTER RAO Lietuva („Spółka”, „Grupa”) to czołowa grupa działająca na rynkach energetycznych w republikach bałtyckich i jeden z największych niezależnych dostawców energii na Litwie. Spółka handluje energią elektryczną na wiodącej europejskiej giełdzie Nord Pool Spot, jest też operatorem jednej z największych farm wiatrowych na Litwie. Grupa dynamicznie rozwija swoją działalność na Łotwie i w Estonii. W ostatnich latach INTER RAO Lietuva wypłacało akcjonariuszom znaczne dywidendy.

 

INTER RAO Lietuva jest liderem w obrocie energią elektryczną na Litwie, a jej udział w obrotach na giełdzie energii na Litwie wyniósł w 2011 roku 44 proc. W 2011 roku INTER RAO Lietuva osiągnęło wolumen obrotu energią na poziomie 5 866 GWh.

 

INTER RAO Lietuva jest również aktywne w segmencie sprzedaży klientom detalicznym, co czyni je jednym z największych niezależnych dostawców energii na Litwie i rosnącym w znaczenie podmiotem na Łotwie i w Estonii. Grupa jest właścicielem 30 MW farmy wiatrowej zlokalizowanej koło Vydmantai na zachodzie Litwy (jedna z największych farm wiatrowych na Litwie).

 

W ostatnich latach rynki energetyczne w republikach bałtyckich ulegały dynamicznym zmianom. Od kilku lat rządy Litwy, Łotwy i Estonii realizują plan integracji rynków poszczególnych państw we wspólny rynek energetyczny połączony z europejskim systemem energetycznym.

 

Od zamknięcia elektrowni atomowej w Ignalinie pod koniec 2009 roku Litwa importuje zdecydowaną większość zużywanej energii. Na rynkach energetycznych republik bałtyckich postępuje liberalizacja. W 2013 roku wszyscy użytkownicy będą mogli swobodnie wybrać dostawcę energii. Na przyszły kształt rynków energetycznych w regionie może wpłynąć powstanie elektrowni atomowych oraz budowa nowych połączeń energetycznych pomiędzy krajami.

 

Strategia:

 

  • umacniać pozycję lidera hurtowego obrotu energią na Litwie
  • kontynuować wzrost udziału w rynkach łotewskim i estońskim
  • zwiększać produkcję zielonej energii poprzez przejęcia lub budowę projektów zlokalizowanych w państwach regionu Morza Bałtyckiego
  • zwiększać swoją obecność w segmencie sprzedaży do odbiorców końcowych na Litwie i Łotwie oraz rozpocząć tego typu sprzedaż w Estonii
  • rozpocząć działalność na rynku polskim poprzez zaangażowanie się w obrót energią elektryczną na giełdzie; w dłuższej perspektywie Grupa może zaangażować się w import energii do Polski

 

W pierwszej połowie 2012 roku INTER RAO Lietuva miało przychody na poziomie 453 mln LTL (ok. 544 mln PLN) i zysk netto na poziomie 30,8 mln LTL (ok. 37 mln PLN). Akcjonariusze Spółki zdecydowali o wypłacaniu w formie dywidendy, w przypadku braku realizowania znaczących inwestycji, nie mniej niż 70 proc. zysku netto.

 

Wykres 1. Przychody

Przychody

 

Wykres 2. Zysk netto i EBITDA

Zysk netto i EBITDA

 

Większościowym akcjonariuszem INTER RAO Lietuva, kontrolującym 51 proc. akcji, jest RAO Nordic OY, fińska spółka zależna INTER RAO UES, czołowego rosyjskiego producenta energii. Pozostałe 49 proc. akcji Spółki jest w posiadaniu litewskiej firmy inwestycyjnej Scaent Baltic.

 

Oferta publiczna na Litwie i w Polsce

 

INTER RAO Lietuva przeprowadza ofertę publiczną akcji na Litwie i w Polsce oraz ubiega się o dopuszczenie akcji do obrotu na GPW w oparciu o prospekt opublikowany 27 listopada 2012 r. Oferta obejmuje do 4 000 000 istniejących akcji INTER RAO Lietuva sprzedawanych przez Scaent Baltic.

 

Oferta składa się z oferty publicznej skierowanej do inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych na Litwie i w Polsce, jednocześnie akcje sprzedawane są w ramach oferty prywatnej (private placement) zagranicznym inwestorom instytucjonalnym. Oferta nie jest podzielona na transze.

 

Zapisy dla inwestorów indywidualnych trwają od 27 listopada do 7 grudnia za pośrednictwem Orion Securities – zapisy mogą składać wszyscy inwestorzy posiadający rachunek maklerski w Polsce.

 

Inwestorzy mogą składać zapisy na akcje Spółki po cenie maksymalnej wynoszącej 6,55 euro lub ekwiwalencie ceny maksymalnej w złotych wynoszącym 26,92 zł.

 

Zapisy będą przyjmowane za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie www.orion.lt. Wypełniony formularz należy przesłać do Orion Securities e-mailem: ipo@orion.lt lub faksem: +370 5 231-38-40.

 

Ostateczna cena oferowanych akcji zostanie ustalona i ogłoszona do około 10 grudnia i będzie taka sama zarówno dla inwestorów indywidualnych, jak i instytucjonalnych.

 

Rozliczenie oferty jest planowane na 13 grudnia lub w zbliżonym terminie, a debiut na GPW jest planowany na 18 grudnia lub w zbliżonym terminie.

 

Zastrzeżenie prawne:

 

Wyłączone z dystrybucji, bezpośredniej lub pośredniej, w USA, Australii, Kanadziej i Japonii.

 

Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym dokumencie, nie zostały i nie zostaną dopuszczone do obrotu na podstawie amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., ze zmianami, ("Amerykańska ustawa o papierach wartościowych") i nie mogą być oferowane i sprzedawane w USA lub do osób z USA, chyba, że papiery wartościowe zostaną dopuszczone do obrotu na podstawie Amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych lub będzie możliwe skorzystanie z jednego z wyjątków od konieczności dopuszczenia do obrotu przewidzianego w Amerykańskiej ustawie o papierach wartościowych. Nie będzie oferty publicznej papierów wartościowych w USA.

 

Niniejsza publikacja ma charakter wyłącznie promocyjny i w żadnym wypadku nie powinna, w całości ani w części, stanowić, ani nie może być rozumiana, jako jakakolwiek oferta sprzedaży lub subskrypcji, ani jako zaproszenie do złożenia oferty kupna lub subskrypcji jakichkolwiek papierów wartościowych AB INTER RAO Lietuva („Spółka”) w Zjednoczonym Królestwie, Stanach Zjednoczonych, Australii, Kanadzie lub Japonii (ani w jakiejkolwiek jurysdykcji, w której taka oferta lub zaproszenie jest niezgodne z prawem), ani też nie powinna w całości ani w części stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych Spółki.

 

Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce oraz ofercie publicznej akcji Spółki na terytorium Polski i Litwy („Oferta") jest prospekt („Prospekt"), przygotowany w związku z ofertą publiczną akcji adresowaną do inwestorów na terytorium Polski i Litwy, oraz ubieganiem się o dopuszczenie wszystkich akcji Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPWW”).

 

W dniu 23 listopada 2012 r. Prospekt w został zatwierdzony przez Bank Centralny Republiki Litewskiej (Lietuvos Respublikos Centrinis Bankas, "BCRL"), będący organem nadzoru nad rynkami finansowymi na Litwie, i został udostępniony przez Spółkę do publicznej wiadomości po spełnieniu warunków określonych w art. 12 prawa Republiki Litewskiej z dnia 18 stycznia 2007 r. o papierach wartościowych, ze zmianami, oraz art. 37 polskiej ustawy z dnia 2 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, tj. po otrzymaniu przez Komisję Nadzoru Finansowego od BCRL dokumentu potwierdzającego zatwierdzenie Prospektu razem z kopią Prospektu oraz tłumaczeniem podsumowania Prospektu na język polski.

 

Prospekt w formie elektronicznej jest dostępny na stronach internetowych: Spółki (www.interrao.lt) oraz UAB FMI Orion Securities (www.orion.lt). Egzemplarze Prospektu w wersji drukowanej można otrzymać bezpłatnie po zgłoszeniu stosownego żądania do Spółki lub do UAB FMI Orion Securities.

Źródło: Emitent

Niniejsze ogłoszenie ma charakter wyłącznie promocyjny. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Emitencie i Publicznej Ofercie Emitenta jest wskazany powyżej prospekt emisyjny.