Chat with us, powered by LiveChat

Raport "Motywy inwestowania na giełdzie"

Raport "Motywy inwestowania na giełdzie "

 

 

Pozyskiwanie kapitału z rynku giełdowego wymaga dobrej znajomości charakterystyki i motywów działania inwestorów, którzy w istocie stanowią rynek docelowy dla emitentów papierów wartościowych. Aby pogłębić tę wiedzę dr Robert Bęben z Katedry Marketingu Uniwersytetu Gdańskiego we współpracy ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych przeprowadził badanie, w toku którego uzyskano 389 ankiet umożliwiających analizę czynników wpływających na decyzje badanych inwestorów1. Pełne wyniki badania zostaną zamieszczone w publikacji książkowej z zakresu marketingu, co w pewien sposób ogranicza zakres informacji możliwych do zaprezentowania w niniejszym opracowaniu.

 

 

Badanie było prowadzone w okresie do listopada 2012 r. do stycznia 2013 r. W próbie znalazło się 88,4% mężczyzn i 11,6% kobiet z różnych grup wiekowych. Strukturę wiekową badanej populacji zaprezentowano na rys.1.

 

 

Rys.1. Struktura wiekowa badanej grupy inwestorów

 

 

 

 

Jak wynika z uzyskanych odpowiedzi, większość badanych (51,9% ) utrzymuje się z pracy na etacie. „Zawodowych inwestorów”, tj. takich, którzy utrzymują się z gry na giełdzie było w próbie zaledwie 6,9%. Dla pozostałych respondentów głównym źródłem dochodu są: działalność gospodarcza (10,80), stypendium, emerytura, renta (10%), środki od rodziny i dochody współmałżonka (10,5%) oraz inne (9,8%).

 

 

 

Rys 2. Struktura źródeł dochodów badanej grupy inwestorów

 

 

 

Wygląda więc na to, że przeważająca część badanych czerpie dochody z innych źródeł niż rynek kapitałowy, co może mieć wpływ na ich priorytety i zachowania. Biorąc pod uwagę fakt, że sesje giełdowe odbywają się w godzinach pokrywających się z typowymi godzinami pracy, czy godzinami zajęć w uczelniach, znaczna część badanej populacji ma mocno ograniczony czas na analizę informacji rynkowych i podejmowanie decyzji. W konsekwencji ma to wpływ na ich zachowania w procesie inwestowania, a w szczególności skłania do stosowania uproszczonych strategii podejmowania decyzji.

Warto zauważyć, że jak wynika z badań prowadzonych przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych 30,3% poświęca na kwestie związane z podejmowaniem decyzji inwestycyjnych maksymalnie godzinę dziennie, co piąty inwestor (21,9%) zaledwie kilka godzin w tygodniu, a przypadku 27,2% badanych (rok wcześniej było to 20,2%), proces analizy danych i podejmowania decyzji zajmuje im do kilku godzin w miesiącu lub jeszcze krócej. Trudno więc oczekiwać, że przy takim zaangażowaniu inwestorzy indywidualni będą dogłębnie analizowali materiały publikowane na bieżąco przez coraz większą liczbę spółek i znajdą czas na zrozumienie istoty biznesu, w który inwestują.

 

 

Tezę tę potwierdzają wyniki przeprowadzonej ankiety, z których wynika, że badani inwestorzy w niewielkim stopniu wyrażają zainteresowanie zrozumieniem istoty działania spółek w które inwestują i ich otoczenia. Stwierdzenia dotyczące motywów funkcjonalnych tj. „Rozumienie istoty działalności spółki i branży w którą inwestuję” i „Dostęp do informacji o czynnikach kształtujących ryzyko”, wprawdzie były zaznaczane jako „bardzo ważne” lub „ważne” odpowiednio przez 68% i 58% badanych, były równocześnie tak słabo skorelowane z pozostałymi czynnikami, że ze statystycznego punktu widzenia, wskazane było ich wyeliminowanie i pominięcie w toku dalszych analiz.

 

 

Kolejne analizy obejmowały m.in. identyfikację czynników, które najsilniej wpływają na decyzje inwestorskie. Były one ujęte w pięć grup motywów, tj.:

  • motywy funkcjonalne, związane z dokonaniem trafnego wyboru, 
  • motywy hedonistyczne ukierunkowane na emocje i doznania towarzyszące inwestowaniu,
  • motywy społeczne, związane z rolami społecznymi odgrywanymi przez inwestora oraz wpływem innych osób na decyzje inwestycyjne poszczególnych jednostek, 
  • motywy symboliczne, dające możliwość zakomunikowania czegoś o sobie,
  • motywy poznawcze, ukierunkowane na rozwój samego siebie, bodźce stymulujące człowieka do uczenia się, zdobywania nowej wiedzy, związane z zaspokajaniem ciekawości.

 

 

Wyniki badania dowiodły, że wbrew powszechnym opiniom, decyzje badanych w niewielkim stopniu zależą od czynników funkcjonalnych, a więc tych związanych z działaniem skierowanym na dokonanie trafnego wyboru. Zależą od nich zaledwie w 11,7%. Zdecydowanie większy wpływ na decyzje inwestorów mają motywy społeczne i symboliczne (29,3%), a niewiele mniejszy poznawcze (9,4%) i hedonistyczne (7,7%).

 

 

W przygotowywanej książce szukać będziemy odpowiedzi na pytanie, czy inwestowanie na giełdzie jest i będzie świadomą aktywnością skierowaną na zwiększanie stanu posiadania, czy też dla znacznej grupy inwestorów staje się rodzajem gry społecznościowej, pozwalającej na osiąganie satysfakcji w innym wymiarze niż ten związany z codzienną pracą zawodową.

 

 

1) Z uwagi na nielosowy dobór próby wyników badania nie można uogólniać na całą populację inwestorów indywidualnych.

 


 

 

Serdecznie dziękujemy za wypełnienie ankiety, której wyniki pozwolą nam na przeprowadzenie analizy motywów i mechanizmów podejmowania decyzji inwestycyjnych.

 

Ankieta była anonimowa.  Badanie trwało do 15 stycznia 2013 r. Wśród osób, które wzięły udział w badaniu i wypełniły całą ankietę wylosujemy 5 iPodów Shuffle. Zwycięzcy zostaną powiadomieni mailowo. Lista osób nagrodzonych zostanie umieszczona na tej stronie 23 stycznia 2013 r.

 

 

 Badanie było prowadzone przy współpracy Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie