Chat with us, powered by LiveChat

Zastanawiasz się czy warto wziąć udział w ofercie Alior Banku? Przeczytaj RAPORT IPO i sprawdź atrakcyjność oferty

Skomentuj artykuł

Zapraszamy do zapoznania się z raportem IPO na temat spółki Alior Bank, który został przygotowany przez analityków Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych.

 

W raporcie m.in.: profil spółki, otoczenie rynkowe, czynniki ryzyka, akcjonariat przed i po emisji, analiza finansowa i perspektyw rozwoju, porównanie wskaźników rynku kapitałowego i standardowo - ocena atrakcyjności oraz tabela podsumowująca.

 

Raporty IPO to gwarancja niezależnej oceny analitycznej największych spółek debiutujących na GPW w Warszawie. Chcesz zobaczyć jak wygląda przykładowy raport? Zobacz darmowy Raport IPO o ZE PAK S.A.

 

 

 

Opinia na temat oferty publicznej spółki

Alior Bank S.A.

 

 

Podsumowanie warunków oferty

Liczba akcji oferowanych

około 35,9 mln akcji

Struktura oferty

 • do 26 mln akcji należących do Grupy Carlo Tassara,
  • nowe akcje, z emisji których bank chce pozyskać 700 mln zł – zakładając, że cena ostateczna będzie równa cenie maksymalnej 71 zł będzie to 9,9 mln akcji

Wstępnie deklarowana wielkość transzy inwestorów indywidualnych

 • Inwestorzy indywidualni 5% z opcją zwiększenia do 10%,
 • Inwestorzy instytucjonalni polscy i zagraniczni 90%-95%

Zapisy w transzy inwestorów indywidualnych

22.11.2012r. – 03.12.2012r.

Maksymalna wielkość zapisu

min 5 akcji, max 5 100 000 akcji

Cena maksymalna w ofercie

 • 71zł
 • 67,5zł (-5% od ceny maksymalnej) dla osób, które otworzą lub posiadają rachunek brokerski w BM Alior Bank – transza ograniczona do łącznej wysokości 30 mln zł, a jeden zapis max 148 akcji
 • 56,8zł (-20% od ostatecznej ceny emisyjnej) dla osób uprawnionych – pracowników i współpracowników wraz z rocznym okresem lock-up

Ogłoszenie ostatecznej ceny sprzedaży

4 grudzień 2012r.

Przydział akcji inwestorom indywidualnym

7 grudzień 2012r.

Planowany pierwszy dzień notowań

do 14 grudnia 2012r.

 

Profil spółki

 

Alior Bank to wysoce innowacyjny, uniwersalny bank posiadający trzecią co do wielkości sieć placówek na terenie Polski. Składa się ona z 209 oddziałów własnych, 410 placówek partnerskich oraz 65 mini oddziałów Alior Bank Express, co daje łącznie ponad 680 lokalizacji. Strategia banku opiera się na oferowaniu nowatorskich produktów a także na zapewnieniu wysokiej jakości obsługi klienta. Bank dysponuje nowoczesnym na skale europejską centrum bankowym, które już teraz może obsłużyć nawet do 7 mln osób m.in. poprzez nowoczesną bankowość internetową i mobilną. Na koniec września z oferty Alior Banku korzystało 1,36 mln klientów. W okresie pierwszych dziewięciu miesięcy 2012 r. bank otworzył 369 tys. rachunków bieżących w PLN (wobec 336 tys. w całym ubiegłym roku), co czyni go liderem w tym zakresie. Na koniec trzeciego kwartału br. Alior miał udział w rynku krajowym po stronie depozytów 2,1%, a po stronie udzielonych kredytów 1,7%. W średnim terminie chce podwoić swój udział w polskim sektorze bankowym. Należy podkreślić, że spółka rozpoczęła swoją działalność w listopadzie 2008 r. i była typowym startup-em.

 

Za przykład innowacyjności oferty produktowej mogą posłużyć wprowadzone w 2008 r. (jako pierwszy bank w Polsce) rachunki bieżące z bezpłatnym dostępem do wszystkich bankomatów w Polsce i na świecie oraz możliwością korzystania z lokat overnight. Małym i średnim przedsiębiorstwom oferowano tzw. rachunek zarabiający (klient otrzymywał wynagrodzenie za uzyskanie średniego salda, które przekraczało określony próg). Obecnie wyróżniającymi się produktami i usługami na tle sektora są: bankowy kantor wymiany walut online, platforma do handlu na rynku FOREX Alior Trader i przede wszystkim Alior Sync – wirtualny bank, którego usługi dostępne są 24 godziny na dobę z dowolnego miejsca na świecie za pośrednictwem bankowości internetowej oraz mobilnej, wirtualnego oddziału i m.in. w formie wideochatu), jak i mediów społecznościowych (jeden z pierwszych banków na świecie daje możliwość realizacji przelewów na portalu Facebook). Innowacyjność Alior Sync została dostrzeżona na arenie międzynarodowej. Jako pierwszy bank w Polsce otrzymał nagrodę w konkursie „Global Banking Innovation Awards” w kategorii „przełomowe rozwiązanie”. Do roku 2016 ten wirtualny bank chce mieć 800 tys. klientów, a na 30 września 2012 r. miał ich już ponad 87 tysięcy.

 

Środki pozyskane z emisji spółka zamierza przeznaczyć na:

 

 • ok. 50% wpływów - finansowanie kredytów udzielanych stricte dla gospodarstw domowych (pożyczki gotówkowe, kredyty hipoteczne oraz pozostała część tzw. consumer finance),
 • ok. 43%-45% wpływów – wzrost wolumenu finansowania małych i średnich przedsiębiorstw,
 • ok. 5%-7% wpływów – dofinansowanie rozwoju sieci nowych kanałów dystrybucji takich jak: mini oddziały Alior Bank Express (aby docelowo osiągnąć 280 placówek), consumer finance i platforma internetowa.

 

Spółka zamierza uzyskiwać 2/3 przychodów dzięki pogłębianiu relacji z obecnymi klientami głównie poprzez cross-selling oraz pozyskiwanie nowych klientów dzięki istniejącej już sieci dystrybucji. Pozostałą 1/3 przychodów zapewnić mają nowe produkty i kanały dystrybucji takie jak Alior Sync – dynamicznie rozwijający się bank wirtualny nowej generacji, placówki Alior Bank Express oraz consumer finance.

 

Alior będzie również analizował możliwość akwizycji podmiotów oferujących usługi finansowe w Polsce, które uzupełniłyby ofertę produktową banku. Mocnym punktem Alior Banku jest jej kadra menedżerska, która w większości związana jest ze spółką od momentu jej powstania. Na czele zarządu stoi Wojciech Sobieraj, któremu miesięcznik Forbes przyznaje tytuł ”Lidera Biznesu” od trzech lat.

 

Źródło: Alior Bank S.A.

 

Na koniec września 2012 r. wartość depozytów zgromadzonych w Alior Banku wynosiła 15,1 mld zł wobec 13,5 mld zł udzielonych kredytów. Dynamika do analogicznego okresu 2011 r. wyniosła odpowiednio 12% i 34%. Na uwagę zasługuje zachowana tendencja wyższej wartości depozytów nad  kredytami. Maksymalny poziom tej relacji, który zgodnie z zapewnieniami zarządu będzie przestrzegany, wynosi 95%.

 

Otoczenie rynkowe

 

Poniżej przedstawiono ranking „Rzeczpospolitej” odzwierciedlający wartość funduszy własnych oraz wielkość sumy bilansowej banków działających w Polsce po pierwszym półroczu 2012 r.

 

Lp.

nazwa Banku

Fundusze własne

na dzień 30.06.2012

(mln zł)

Suma bilansowa

na dzień 30.06.2012

 (mln zł)

1.

PKO BP

20 600

190 438

2.

PEKAO

19 438

148 311

3.

BRE Bank

11 058

95 045

4.

BZ WBK

7 460

59 336

5.

ING Bank

6 157

70 260

6.

Bank Millenium

5 225

51 506

7.

Bank Handlowy

4 875

41 856

8.

Getn Noble Bank

4 721

57 100

9.

Bank BPH

4 147

35 451

10.

Kredyt Bank

4 090

43 495

20.

Alior Bank

1 474

16 507

Źródło: „Rzeczpospolita” z dn. 25 września 2012 r.

 

Na czele rankingu znajduje się PKO BP, który pozostaje pod kontrolą Skarbu Państwa przed PEKAO, który należy do włoskiego banku Unicredit. Na kolejnych miejscach rankingu z dużo mniejszymi udziałami w rynku znajdują się odpowiednio BRE Bank, BZ WBK, ING BSK i Bank Millenium. Alior Bank w tym zestawieniu pozycjonowany jest na 20. miejscu, co pokazuje możliwy potencjał wzrostu skali działalności banku.

 

Spadające obecnie tempo wzrostu polskiego PKB, jak również szereg innych negatywnych odczytów makroekonomicznych dla naszej gospodarki, takich jak wzrost bezrobocia czy ujemna dynamika produkcji przemysłowej może prowadzić do zmniejszenia dynamiki wzrostu akcji kredytowej głównie przez zmniejszenie zdolności kredytowej klientów. Problemem dla sektora jest również kryzys w sektorze budowlanym, z którego powodu niektóre banki musiały odpisać istotne straty na portfelu kredytowym.

 

 

Źródło: BFG

 

Powyższy wykres prezentuje spadającą dynamikę zawierania umów kredytowych przez poszczególne grupy klientów (od 4q 2011 r.). Mimo spadków od roku to przedsiębiorstwa decydują się częściej brać dodatkowe finansowanie w postaci kredytu bankowego. Drugi wykres obrazuje natomiast dynamikę z podziałem na kredyt konsumpcyjny i mieszkaniowy. Ten pierwszy rodzaj od półtora roku ma ujemne tempo wzrostu z kwartału na kwartał, natomiast drugi zbliża się do szybko do ujemnych wartości.

 

Kolejny wykres prezentujący dynamikę wzrostu depozytów obrazuje fakt wycofywania, od trzeciego kwartału 2012 r., środków pieniężnych z banków przez przedsiębiorstwa. We wcześniejszych okresach firmy, zarówno jak i gospodarstwa domowe, zwiększały wartość deponowanych pieniędzy w bankach w tempie 8%-12%.

 

 Źródło: BFG

 

Negatywne tendencje w dynamice zawierania nowych umów kredytowych jak również spadające tempo lokowanych pieniędzy w bankach nie będzie sprzyjało poprawianiu wyników finansowych w polskich bankach.

 

Czynniki ryzyka:

 

Istotnym czynnikiem ryzyka jest wzrost konkurencyjności w sektorze bankowym szczególnie w obszarach, na które nacisk kładzie Alior Bank. Do tej pory depozyty klientów pozostają głównym źródłem finansowania banku. Wzrost oprocentowania depozytów w innych bankach bądź skłonność deponowania środków pieniężnych przez klientów w innych produktach finansowych spowoduje niższą rentowność oferowanych produktów i usług, jak również spowolnienie bądź nawet zatrzymanie tempa udzielania nowych kredytów. Wzmożona konkurencyjność może również prowadzić do pogorszenia marżowości udzielanych kredytów.

 

Drugim czynnikiem ryzyka jest uzależnienie od kadry menedżerskiej. Wszyscy członkowie zarządu oraz większość znaczących menedżerów jest związana z Aliorem od jego powstania. Ewentualne rezygnacje przez te osoby z pełnienia swoich dotychczasowych funkcji spowodują utratę posiadanego przez nich know-how, co może negatywnie wpłynąć na realizację średnio i długoterminowej strategii spółki. Spółce może nie udać się w odpowiednim czasie znaleźć odpowiednio kompetentnych pracowników, aby zapełnić powstałą lukę. Odchodzący do konkurencyjnych podmiotów kluczowi menedżerowie mogą podejmować działania mające na celu przejęcie dotychczasowych partnerów biznesowych.

 

Zasygnalizowane przez KNF zmiany regulacyjne w zakresie bancassurance (dystrybucji ubezpieczeń) mogą mieć negatywny wpływ na przychody z tego zakresu. W ciągu pierwszych trzech kwartałów tego roku przychody z pośrednictwa sprzedaży ubezpieczeń wyniosły 277 mln zł.

 

Realizowanie obranej strategii nie gwarantuje osiągnięcia docelowych poziomów udziałów w rynku czy też planowanych poziomów wskaźników efektywności działania. Ewentualny brak skuteczności w planowanej intensyfikacji cross-sellingu i up-sellingu, czy też spadek tempa pozyskiwania nowych klientów może powodować niemożność uzyskania wskaźnika kosztów do wyników z działalności operacyjnej poniżej 42%. Niższa sprzedaż spowoduje wzrost udziału kosztów administracyjnych czy marketingowych.

 

Kolejnym czynnikiem ryzyka jest negatywna zmiana regulacji bankowych np. podwyższenie obecnie stosowanych poziomów współczynników czy też zaostrzenie wymogów adekwatności kapitałowej wynikających z pakietu Bazylea III. Może to zmusić Alior do pozyskania nowego kapitału, co może wiązać się z rozwodnieniem akcjonariatu.

 

Pogorszenie kondycji finansowej klientów zarówno indywidualnych, jak również i biznesowych może powodować zwiększony poziom odpisów aktualizujących wartość portfela udzielonych kredytów.

 

Do czynników ryzyka należy również zaliczyć ryzyko awarii systemów informatycznych lub złamania ich zabezpieczeń, co może powodować ciężkie do oszacowania straty finansowe.

 

Akcjonariat przed i po emisji

 

Priorytetem dla banku jest pozyskanie kapitału na dalszy rozwój, dlatego w pierwszej kolejności przydzielane będą akcje nowej emisji, a w drugiej kolejności akcje sprzedawane przez obecnego akcjonariusza.

 

Głównym akcjonariuszem spółki jest Grupa Carlo Tassara. Jej głównymi akcjonariuszami jest posiadająca polskie korzenie rodzina Zaleskich z Francji. Od 1996 r. grupa ta prowadzi strategiczne inwestycje w europejskie spółki z sektora finansowego, metalurgicznego i energetycznego. Przewodniczącą Rady Nadzorczej jest Helene Zaleski.

 

 Źródło: Alior Bank S.A.

 

Po emisji Grupa Carlo Tassara zachowa min. 34% wszystkich akcji. Do końca 2013 r. zamierza sprzedać pozostały pakiet strategicznemu inwestorowi.

 

W ofercie swój udział, zapowiedział Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOiR). Jego intencją jest zakup od 5% do 10% oferowanych akcji przy założeniu, że łączna wartość inwestycji nie będzie wyższa niż 320 mln zł. Pozostali akcjonariusze będą w posiadaniu maksymalnie 61% akcji, co powinno zapewnić dobrą płynność handlu na GPW.

 

Analiza finansowa

 

Wybrane elementy RZiS (w mln zł)

2009 r.

2010 r.

2011 r.

3Q11

3Q12

Wynik z tytułu odsetek

103,7

305,6

494,9

356,9

517,8

Wynik z tytułu opłat i prowizji

41,0

159,5

340,4

212,6

333,6

Przychody netto z działalności operacyjnej

180,3

579,0

994,5

680

1 025

Koszty działania

(473,7)

(560,8)

(639,6)

(465,3)

(571,5)

Wynik z odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości

(39,0)

(141,3)

(189,1)

(132,6)

(192,6)

Zysk (strata) brutto

(332,4)

(123,1)

165,8

82,4

260,6

Zysk (strata) netto

(271,3)

(104,0)

152,2

80,9

222,9

Źródło: Alior Bank S.A.

 

Początkowe lata działalności wymusiły ponoszenie dużych wydatków na systemy informatyczne, budowę sieci dystrybucji oraz na zatrudnianie nowych pracowników. Wraz z systematycznym wzrostem wolumenu sprzedawanych produktów i usług oraz obsługiwanych klientów, Alior Bank osiągnął pierwszy zysk netto we wrześniu 2010 r. Oznaczało to osiągniecie progu rentowności po 22. miesiącach istnienia.

 

Po trzech kwartałach 2012 r. skonsolidowany wynik odsetkowy Banku wzrósł do 518 mln zł. Był on o 45% wyższy niż przed rokiem. Wynik z tytułu opłat i prowizji za pierwszych dziewięć miesięcy tego roku wyniósł 334 mln zł, co oznacza dynamikę 57% w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. Koszty działania banku wzrosły w porównywalnych okresach o niespełna 23%, co stanowi znacznie niższe tempo wobec wzrostu wpływów. Główne wydatki inwestycyjne w 2012 r. zostały poniesione na rozwój Alior Sync, budowę sieci mini oddziałów oraz przygotowywanie działalności w zakresie consumer finance. Bez tych wydatków dynamika wzrostu tych kosztów wyniosłaby ok. 14%, a więc zachowałaby spadającą tendencje.

 

Zysk netto na koniec września 2012 roku wyniósł 222,9 mln zł i był blisko 3-krotnie wyższy niż w tym samym okresie 2011 roku. W samym trzecim kwartale 2012 r. odnotowano 90 mln zł zysku netto. Dotychczasowe tempo pozyskiwania nowych klientów oraz utrzymywanie strony kosztowej pod kontrolą pozwala oczekiwać utrzymania tendencji wzrostowej wyników finansowych.

 

Wybrane elementy bilansu

(tys. PLN)

31.12.2009

31.12.2010

31.12.2011

30.09.2012

Kasa i środki w banku centralnym

220 448

476 400

448 553

702 373

Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu

26 840

117 877

312 024

174 251

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży

2 849 250

2 422 106

2 906 975

2 327 851

Należności od klientów

2 666 951

5 531 815

10 134 786

13 537 150

Należności od banków

93 135

241 961

1 105 792

379 698

Rzeczowe aktywa trwałe

185 408

215 703

212 392

233 353

Aktywa razem

6 260 306

9 311 914

15 483 622

17 805 861

 

 

 

 

 

Kapitał własny

1 077 006

975 545

1 112 481

1 450 900

Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

18 851

118 770

243 730

127 892

Zobowiązania finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu

4 138 646

7 928 848

13 602 663

15 427 155

Pozostałe zobowiązania

113 397

240 523

447 694

435 654

Zobowiązania podporządkowane

0

0

44 403

343 678

Zobowiązania i kapitał własny razem

6 260 306

9 311 914

15 483 622

17 805 861

Źródło: Alior Bank S.A.

 

Wzrost sumy aktywów w badanych okresach wynikał głównie ze zwiększenia należności od klientów. Po trzech pierwszych kwartałach 2012 r. dynamika wzrostu tej pozycji wyniosła 34%. W banku centralnym Alior posiada obecnie 702 mln zł. Posiadane wolne środki lokowane są w większości w obligacje skarbowe. Po stronie zobowiązań największą rolę odgrywają zobowiązania finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu, a więc przede wszystkim depozyty klientów. Pozostałe zobowiązania, które wycenione są w ostatnim sprawozdaniu finansowym na kwotę 435 mln zł to głównie zobowiązania z rozrachunków międzybankowych, z ubezpieczycielami oraz rozliczenia międzyokresowe bierne. Natomiast zobowiązania podporządkowane wynikają z emisji obligacji podporządkowanych.

 

Analiza porównawcza

 

Do analizy porównawczej zostały wybrane cztery banki – dwóch liderów branży pod względem wielkości, Bre Bank jako podmiot posiadający mocną pozycję w bankowości elektronicznej oraz ING BSK, który posiada dużą sieć placówek na terenie kraju.

 

 

PKO BP

PEKAO

BRE Bank

ING BSK

Średnia sektora

Alior Bank

ROE

16,1%

13,5%

12,5%

11,5%

13,6%

20,3%

C/Z

11,4

13,6

10,8

13,3

11,7

12,4*

C/WK

1,83

1,82

1,43

1,53

1,2

2,51*

 

* - przy cenie emisyjnej 71 zł

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych finansowych spółek, serwisów stockwatch.pl i rsg.pl

 

Prezentowane poszczególne wartości wskaźnika ROE zostały obliczone jako iloraz zsumowanych zysków netto z ostatnich czterech kwartałów do wartości kapitałów własnych przypadających na koniec trzeciego kwartału 2012 r. Pod względem rentowności posiadanych kapitałów własnych Alior Bank wypada najlepiej spośród badanych banków. Lider sektora w Polsce – PKO BP mimo największej liczby klientów ma słabszy wskaźnik ROE o ponad 4 pkt. proc. Po pozyskaniu 700 mln zł nowego kapitału własnego, wartość ROE pogorszy się. Trudno oczekiwać, aby w nadchodzących kwartałach dynamika zysku netto dorównała wzrostowi kapitału własnego.

 

W tym miejscu warto dodać, że przy obliczaniu i porównywaniu wskaźnika ROE należy zwracać uwagę na metodologię jego obliczania. Nie należy „przepisywać” wartości bezpośrednio z publikowanych przez te spółki prezentacji, gdyż używane wzory do jego obliczenia różnią się. Spotykaną praktyką jest uśrednianie arytmetyczne wartości kapitałów własnych (wartości z początku i z końca rocznego okresu są sumowane a następnie dzielone przez dwa). W prospekcie emisyjnym Alior Banku w liczniku znajdziemy sumę zysków netto z trzech kwartałów 2012, która została pomnożona przez 4/3, a w mianowniku uśrednioną wartość kapitałów własnych. Według tego wzoru ROE przyjmuje wartość 23,19% co jeszcze bardziej wyróżnia Aliora na tle konkurencji.

 

Wskaźniki rynkowe określające atrakcyjność wyceny akcji przy maksymalnej cenie emisyjnej 71 zł nie wypadają dla Alior Banku atrakcyjnie. Wskaźnik C/Z jest trochę wyższy od średniej dla sektora natomiast relacja ceny do wartości księgowej jest już znacznie powyżej wartości wskaźników dla porównywanych banków. Pewnym wytłumaczeniem wyższej wyceny może być wysoka dynamika pozyskiwania nowych klientów, duże tempo wzrostu zysku netto czy też premia za innowacyjność w branży. Jednak nie ma gwarancji, że dynamiki te będą utrzymane w przyszłości.

 

 

PKO BP

PEKAO

BRE Bank

ING BSK

Alior Bank

Cost / Income

39%

48%

44,5%

56,5%

56%

Core Tier I

12%

19%

11%

11%

9,9%

Kredyty/Depozyty

98%

90%

121%

80%

90%

Wskaźnik wypłacalności

13%

19%

15%

14%

12,5%

Wskaźnik NPL

9%

7%

6%

4,4%

5,3%

 Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych finansowych spółek

 

Relacja kosztów do przychodów nie wypada dla Alior Banku najlepiej na tle sektora, który charakteryzuje się średnią wartością ok. 0,5. Według wypowiedzi prezesa Sobieraja, docelowy poziom tego wskaźnika ma wynosić 0,42. Porównywane banki oprócz ING BSK wypadają pod tym względem znacznie lepiej.

 

Współczynnik Core Tier 1 stosowany jest do określania bezpiecznego poziomu wypłacalności dla ściśle określonych rodzajów kapitałów w bankach. Europejski Urząd Nadzoru Bankowego wymaga aby współczynnik Core Tier 1 wynosił minimum 9%. Podobne zadanie ma wskaźnik wypłacalności, który niewiele różni się od tego pierwszego. Tutaj również Alior wypada słabo ale po zwiększeniu kapitałów własnych po emisji (wzrosną o blisko połowę) poziomy tych dwóch wskaźników zwiększą się. W tym zakresie PEKAO wypada najlepiej.

 

Od początku działalności Aliora poziom depozytów klientów przewyższa wartość udzielonych kredytów. Wysokie tempo akcji kredytowej w ostatnim roku było jednym z głównych czynników decyzji o sięgnięciu po nowy kapitał z giełdy, który w znacznej części zostanie właśnie na ten cel przeznaczony. Wśród porównywanych banków tylko BRE Bank ma wskaźnik powyżej 100%.

 

Wskaźnik NPL, który prezentuje udział zagrożonych lub nieobsługiwanych kredytów najgorzej wypada dla PKO BP i PEKAO. W przypadku tej pierwszej spółki aż o 40% wzrosła wartość takich kredytów udzielonych dużym przedsiębiorstwom, a 23% kredytów hipotecznych dla osób fizycznych. W przypadku badanego banku wskaźnik NPL wynosi 5,3%, co jest wynikiem zadowalającym.

 

Podsumowanie

 

Alior Bank charakteryzuje się najwyższym poziomem innowacyjności wśród polskich banków. Został już niejednokrotnie wyróżniany pod tym względem w rankingach Newsweeka czy Forbesa, a w ostatnim czasie jego innowacyjne usługi zostały dostrzeżone przez światowe organizacje oceniające banki.

 

Upublicznienie spółki wynika z chęci pozyskania przez spółkę nowego kapitału, a jednocześnie umożliwi częściowe wyjście z inwestycji dotychczasowego głównego właściciela - Grupę Carlo Tassara. Zamierza ona sprzedać blisko połowę posiadanych obecnie akcji. Pozostałą część pakietu zamierza w ciągu roku zbyć na rzecz nowego, strategicznego inwestora. Z kolei pozyskany kapitał w kwocie 700 mln zł zostanie przeznaczony na finansowanie akcji kredytowej oraz na dalszy rozwój sieci dystrybucyjnej.

 

Do czynników ryzyka należy przede wszystkim zaliczyć uzależnienie od kadry menedżerskiej, która związana jest z bankiem od początku jego powstania. Zagrożeniem dla przyszłych wyników finansowych są również nadchodzące zmiany w zakresie bancassurance, ewentualne negatywne zmiany w zakresie regulacji bankowych czy też pogorszenie sytuacji finansowej kredytobiorców, która wpłynie na wzrost niespłacanych kredytów.

 

Analiza porównawcza wykazała osiąganie ponadprzeciętnej rentowności kapitałów własnych na tle sektora. Wskaźniki rynkowe określające atrakcyjność akcji przy cenie maksymalnej 71 zł pokazują dość wysoką wycenę w porównaniu do innych banków notowanych na GPW w Warszawie. Ipopema Securities - jeden z oferujących - wyceniła akcje Alior Banku w przedziale od 3,5 do 4,2 mld zł, co przy obecnej liczbie akcji implikuje kurs w przedziale 68,30 - 82 zł.

 

Żądana premia ma pewne uzasadnienie w wysokiej dynamice pozyskiwanych klientów czy też osiąganego zysku netto. Niestety nie da się zagwarantować jej utrzymanie w przyszłości. Możliwość wzrostów podczas debiutu byłaby dużo większa w przypadku niższej ceny emisyjnej. Dodatkowo, wartość całej emisji może sięgnąć nawet ok. 2,5 mld zł, a rynek obecnie jest bardzo płytki (o sukcesie emisji będzie decydowało zaangażowanie instytucji, głównie zagranicznych). Poza tym konkurencja w sektorze bankowym na GPW jest bardzo wysoka. 

 

Według najświeższych informacji, transza z dyskontem 5% od ceny emisyjnej dla inwestorów indywidualnych, którzy założą lub posiadają rachunek brokerski w BM Alior Banku została już wyczerpana. Ograniczenie w tej transzy miało wartość 30 mln zł wśród puli przeznaczonej dla osób fizycznych 130 mln zł. Dowodzi to dość sporego zainteresowania ofertą przynajmniej ze strony inwestorów indywidualnych czemu sprzyjała również duża akcja marketingowa. Zagwarantowanie udziału w emisji przez EBOiR, który chce nabyć 5%-10% akcji będzie zachęcać również inne instytucje finansowe do zapisywania się na akcje.

 

 

 

 

Rafał Irzyński

 

Analityk SII

 

rirzynski@sii.org.pl

 

 

 

Autorzy niniejszej opinii nie są powiązani w żaden sposób z Emitentem, ani innymi podmiotami oferującymi lub pośredniczącymi w emisji.

 

Treść powyższej analizy jest tylko i wyłącznie wyrazem osobistych poglądów jej autorów i nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Zgodnie z powyższym Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych oraz autorzy nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie niniejszych komentarzy i analiz.

 

Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o ofercie publicznej akcji Alior Bank S.A. jest opublikowany Prospekt Emisyjny Alior Bank S.A. dostępny między innymi w formie elektronicznej na stronie internetowej Spółki: www.aliorbank.pl

 

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie