Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

Asseco Poland - emisja akcji serii K dla akcjonariuszy Asseco Central Europe

Niniejszy materiał nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio lub pośrednio, w żadnej jurysdykcji, gdzie taka publikacja lub rozpowszechnianie mogą podlegać ograniczeniom lub być zakazane.

Niniejszy materiał zawiera jedynie ogólne informacje i ma charakter wyłącznie promocyjny oraz nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do nabycia papierów wartościowych spółki Asseco Poland S.A. („Spółka”). Prospekt („Prospekt”) sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji serii K w Rzeczpospolitej Polskiej („Oferta”) oraz ubieganiem się przez Spółkę o ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego wraz z ewentualnymi aneksami do Prospektu oraz komunikatami aktualizującymi stanowi jedyny prawnie wiążący dokument ofertowy zawierający informacje o Spółce oraz Ofercie. Prospekt został opublikowany i jest dostępny na stronie internetowej Spółki (www.asseco.pl) oraz na stronie internetowej oferującego, tj. Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie (www.dm.pkobp.pl).

 

Szczegóły oferty akcji serii K Asseco Poland S.A. („Asseco Poland” lub „Spółka”)

skierowanej do akcjonariuszy Asseco Central Europe a.s. („Asseco CE”)

 

Opis transakcji

 

Asseco Poland oferuje akcje serii K, zwykłe na okaziciela (Akcje Oferowane) w zamian za wkłady niepieniężne w postaci akcji Asseco CE. Celem transakcji jest nabycie przez Spółkę akcji Asseco CE i w konsekwencji zwiększenie udziału Spółki w kapitale zakładowym Asseco CE. Przesłankami transakcji jest uproszczenie struktury organizacyjnej Grupy Kapitałowej Asseco oraz poprawienie płynności, tj. umożliwienie akcjonariuszom Asseco CE dokonania zamiany mniej płynnych akcji Asseco CE na bardziej płynne akcje Asseco Poland. Intencją Spółki jest osiągnięcie poziomu zaangażowania w wysokości 100% akcji Asseco CE i wycofanie jej z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

 

Liczba akcji Oferowanych

 

6.095.238 akcji zwykłych na okaziciela serii K, przy czym oferta dojdzie do skutku jeśli zapisami zostanie objętych co najmniej 4.060.953 akcji.

 

Harmonogram oferty

 

  • 12-30 listopada 2012 roku: Przyjmowanie zapisów od Inwestorów
  • Do 3 grudnia 2012 roku: Planowany przydział Akcji
  • Koniec grudnia 2012/początek stycznia 2013 roku: Planowane notowanie akcji na GPW

 

Inwestorzy uprawnieni do składania zapisów

 

Oferta jest skierowana do akcjonariuszy Asseco CE tj. podmiotów, na których rachunkach papierów wartościowych lub dla których w odpowiednich rejestrach prowadzonych przez firmy inwestycyjne, będą zapisane akcje Asseco CE w okresie przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane.

 

Parytet wymiany

 

W celu objęcia jednej akcji Asseco Poland należy wnieść wkład niepieniężny w postaci 2,1 akcji Asseco CE.

W przypadku gdy iloraz liczby akcji Asseco CE wnoszonych w celu pokrycia Akcji Oferowanych oraz parytetu wymiany nie będzie stanowił liczby całkowitej, liczba przydzielonych Akcji Oferowanych zostanie zaokrąglona w dół do najbliższej liczby całkowitej.

Inwestorzy, którym w wyniku powyższego zaokrąglenia nie przydzielono ułamkowej części Akcji Oferowanych, będą uprawnieni do otrzymania dodatkowej płatności.

 

Cena emisyjna

 

Cena emisyjna Akcji Oferowanych: 40 PLN za jedną akcję.

 

Wymagane dokumenty

 

W celu złożenia zapisu każdy Inwestor musi posiadać:

  • świadectwo depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek na którym zapisane są akcje Asseco CE,
  • kopie złożonej nieodwołalnej dyspozycji wystawienia instrukcji rozliczeniowej (na podstawie której nastąpi przeniesienie akcji Asseco CE z rachunku Inwestora na rachunek Spółki).

Miejsce składania zapisów

Punkty Obsługi Klienta Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego (lista dostępna na www.dm.pkobp.pl). Nie przewiduje się możliwości składania zapisów za pomocą Internetu i telefonicznie.

Zasady przyjmowania zapisów

Złożenie zapisu następuje poprzez wypełnienie oraz podpisanie formularza zapisu w trzech egzemplarzach (dostępny w miejscu składania zapisów) oraz dostarczenie oryginału prawidłowo wystawionych świadectw depozytowych i kopii złożonej nieodwołalnej dyspozycji wystawienia instrukcji rozliczeniowej.

 

Inwestor może wykorzystać jedno świadectwo depozytowe do złożenia tylko jednego zapisu na Akcje Oferowane, przy czym liczba akcji Asseco CE wskazana w zapisie nie może być wyższa niż liczba akcji zablokowana w związku z wystawieniem świadectwa depozytowego. W celu złożenia więcej niż jednego zapisu na Akcje Oferowane Inwestor powinien zatem dysponować więcej niż jednym świadectwem depozytowym.

 

Zapis na akcje jest nieodwołalny.

Prospekt Emisyjny

Prospekt emisyjny jest dostępny na witrynach internetowych: www.asseco.pl, www.dm.pkobp.pl.

 

Źródło: DM PKO BP