Chat with us, powered by LiveChat

Przeczytaj raport analityczny na temat spółki GPW

Skomentuj artykuł

Zapraszamy do zapoznania się z niezależnym raportem nt. spółki GPW przygotowanym przez analityków Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych.

 

Spis treści:

 

 1. Profil spółki
 2. Akcjonariat
 3. Ocena jakości komunikacji spółki z rynkiem
 4. Analiza i perspektywy sektora/branży - pozycja spółki
 5. Analiza wyników finansowych
 6. Ocena przyszłych wyników
 7. Analiza porównawcza
 8. Analiza techniczna
 9. Podsumowanie raportu i wnioski

 

 

 

1.   Profil spółki

 

GPW S.A. jest największą giełdą instrumentów finansowych w Europie Środkowej i Wschodniej, a także jedną z najszybciej rozwijających się giełd w Europie. Jednostka dominująca wraz ze spółkami zależnymi prowadzi działalność w dwóch podstawowych liniach biznesowych. Pierwszą z nich jest rynek finansowy, który obejmuje obsługę handlu akcjami, instrumentami pochodnymi i innymi papierami wartościowymi, a także obsługę emitentów oraz sprzedaż informacji. Drugi obszar działalności to rynek towarowy, który obejmuje obrót energią elektryczną i prawami majątkowymi do świadectw pochodzenia.

 

Źródło: GPW S.A.

 

Grupa organizuje i umożliwia handel na następujących rynkach:

 • Główny rynek GPW – obrót przede wszystkim akcjami i instrumentami pochodnymi,
 • NewConnect – obrót akcjami małych i średnich spółek,
 • Catalyst – obrót obligacjami korporacyjnymi, komunalnymi, spółdzielczymi, skarbowymi oraz listami zastawnymi prowadzony przez GPW i BondSpot,
 • Treasury BondSpot Poland - hurtowy obrót obligacjami skarbowymi,
 • poee Rynek Energii GPW - Rynek Dobowo-Godzinowy Energii Elektrycznej, Rynek Terminowy Energii Elektrycznej.

Po domknięciu transakcji nabycia za kwotę 179,37 mln zł pakietu 80,33% akcji Towarowej Giełdy Energii (po dokupieniu dodatkowych pakietów, GPW posiada obecnie 98,17%), grupa kapitałowa od I kwartału 2012r. prowadzi również:

 

 • Rynki Energii – Rynek Dnia Bieżącego, Rynek Dnia Następnego, Rynek Terminowy Towarowy, Aukcje energii,
 • Rynek Praw Majątkowych,
 • Rynek Uprawnień do Emisji CO2.

 

*Przychody TGE tylko z marca 2012r.

Źródło: GPW S.A.

 

Największy udział w przychodach GPW w pierwszym kwartale 2012r. pochodził z obsługi obrotu akcjami. Miały one wartość 29,4 mln zł i były niższe o 26,4% wobec tego samego okresu rok wcześniej. W drugim kwartale 2012r. zwiększą się przychody z rynku towarowego, gdyż wyniki TGE konsolidowane są dopiero od marca. Tylko ten jeden miesiąc z obsługi rynku towarowego (TGE + poee Rynek Energii GPW) dał przychód w kwocie 6,1 mln zł. Sprzedaż informacji obejmująca wpływy z dostarczania użytkownikom danych giełdowych i udzielania licencji na indeksy - wyniosła 9,4 mln zł i pozostała na stabilnym poziomie względem poprzednich okresów. Wpływy z obsługi handlu instrumentami pochodnymi, w których kontrakt terminowy na indeks WIG20 stanowi ponad 90%, wyniosły 7,25 mln zł. Obsługa emitentów, która przyniosła 5,3 mln zł, to w znacznej mierze roczna opłata za notowanie papierów wartościowych. Roczna opłata za notowanie uzależniona jest od wartości rynkowej papierów wartościowych będących w obrocie, wyemitowanych przez poszczególne spółki. Ponadto od emitentów pobierane są opłaty ryczałtowe za dopuszczenie do obrotu, za wprowadzenie papierów wartościowych na rynek giełdowy oraz za złożenie odpowiednich wniosków dotyczących tego wprowadzenia i dopuszczenia. Pozostałe przychody pochodziły z obsługi handlu obligacjami oraz z tytułu innych usług.

 

Nabycie TGE jest uzupełnieniem i jednocześnie dywersyfikacją źródeł przychodów i zysków. Spółka ta w 2011r. osiągnęła wysoką rentowność (47%) oraz 35-procentową dynamikę przychodów. W przyszłości możliwe jest rozwinięcie oferty o handel instrumentami pochodnymi rozliczanymi finansowo na ceny energii i surowców, co może zainteresować inwestorów indywidualnych. Pieniądze na zakup TGE pochodziły z emisji obligacji. Łączna pozyskana kwota wyniosła 245 mln zł, a więc więcej niż cena zapłaty. Nadwyżka miała być wykorzystana m.in. do przejęcia pozostałych akcji TGE.

 

Jako spółka stowarzyszona ujmowany jest m.in. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. Po 1/3 udziałów posiada GPW, NBP oraz Skarb Państwa. Jest to również podmiot generujący wysokie zyski. Część zysku przypadająca na GPW w 2011r. wyniosła 15,8 mln zł. Rynek spekuluje, że w niedalekiej przyszłości warszawska Giełda odkupi pakiet akcji KDPW należący obecnie do Skarbu Państwa.

 

2.   Akcjonariat

 

Jedynym dominującym akcjonariuszem jest Skarb Państwa, który posiada pakiet 35% walorów. Są to akcje imienne, uprzywilejowane co do głosów w stosunku 2 do 1, stąd na Walnym Zgromadzeniu Skarb Państwa dysponuje większością głosów. Pakiet 0,38% również akcji imiennych sprzed oferty publicznej posiadają niektóre banki, domy maklerskie i emitenci. Free float stanowi 64,62% akcji, co umożliwia wysoką płynność w handlu akcjami.

 

Źródło: GPW S.A.

 

3.   Ocena jakości komunikacji spółki z rynkiem

 

Komunikację spółki z rynkiem należy ocenić bardzo pozytywnie, co potwierdzają liczne nagrody otrzymane przez GPW w konkursach, m.in. Złota Strona Emitenta czy Herosi Rynku Kapitałowego. Spółka organizuje spotkania z inwestorami zarówno drobnymi jak i instytucjonalnymi. Osoby odpowiedzialne za relacje inwestorskie, a także przedstawiciele spółki są obecni na spotkaniach inwestorskich i konferencjach. Prezes Sobolewski jest częstym gościem w programach telewizyjnych i chętnie opowiada o bieżących i przyszłych wydarzeniach. Raporty finansowe zawierają opisy istotnych wielkości liczbowych, jak również ważnych czynników wpływających na funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Strona internetowa zawiera wszystkie informacje na temat spółki, a także opis bieżących wydarzeń. Są tam dostępne materiały wideo i prezentacje z odbytych konferencji czy Walnych Zgromadzeń.

 

4.   Analiza i perspektywy sektora/branży - pozycja spółki

 

GPW S.A. w ostatnich dwóch latach była wyróżniającym się parkietem na świecie. Pod względem dynamiki wzrostu liczby spółek i dynamice wzrostu obrotu była klasyfikowana w czołówce. Jej bezpośredni konkurent w regionie Europy Środkowo-Wschodniej – grupa CEE Stock Exchange Group postawiła na przejęcia mniejszych giełd. Obecnie skupia parkiety w Wiedniu, Pradze, Lublanie i Budapeszcie. Strategia ta jak na razie nie przynosi spodziewanych efektów. GPW poszła inna drogą - postawiła na zainteresowanie i ściągnięcie tamtejszych emitentów i inwestorów na warszawski rynek. Przedstawione poniżej dane potwierdzają słuszność wybranej strategii.

 

Źródło: GPW S.A. za WFE

 

Według statystyk Europejskiej Federacji Giełd (FESE) kapitalizacja wszystkich spółek na GPW na koniec czerwca wyniosła 117,1 mld euro. Dla porównania austriacka Wiener Boerse ma kapitalizację na poziomie 68,2 mld euro, a giełda w Pradze 27,8 mld euro. Jednak do poziomów giełd zachodnich dzieli GPW jeszcze daleka droga. Łączna wartość spółek notowanych na Deutsche Boerse osiągnęła 955,4 mld euro, a w pogrążonej kryzysem Hiszpanii parkiet ma kapitalizację 691 mld euro.

 

W ostatnim czasie martwić może spadek obrotu akcjami na warszawskim parkiecie. W pierwszym półroczu 2012 roku wyniosły one 23 mld euro, co oznacza poziom niższy aż o 29,3% niż przed rokiem. Przyczyniły się do tego przede wszystkim niższe wyceny akcji (widać to wyraźnie po notowaniach indeksów) oraz kryzys w strefie euro i wywołana nim awersja do ryzyka. Jest to niestety tendencja na wszystkich rynkach, a parkiety porównywalne mają jeszcze większą, negatywną dynamikę. Dane FESE wskazują, że handel na wiedeńskim parkiecie w tym samym okresie zmalał o 37,9% (10,1 mld euro), w Pradze o 34,6% (8,1 mld euro), a w Budapeszcie o 35,4% (7,1 mld euro). Z kolei obroty na NYSE Euronext i niemieckiej giełdzie spadły odpowiednio o 17% i 15%.

 

Źródło: GPW S.A.za FESE

 

GPW kolejny kwartał z rzędu utrzymuje ponad 50% udział w obrotach akcjami w regionie. Natomiast wśród 10 spółek z regionu o najwyższych obrotach dziennych znajduje się 6 polskich firm. Liderem jest KGHM, a pozostałe spółki to PKO BP, PZU, PEKAO, TPSA i PGE.

Rozwój sieci członków GPW to jeden z głównych elementów strategii. W ciągu 2011r. przybyło 12 nowych członków i na koniec było ich łącznie 61 (31 zdalnych i 30 lokalnych). Pod tym względem jest jeszcze miejsce do poprawy, gdyż giełda w Wiedniu ma 39 członków krajowych, a 54 międzynarodowych. W ostatnim roku zdalni członkowie na GPW odpowiadali za 23% obrotów sesyjnych akcjami.

 

W lipcu 2010r. GPW zawarła umowę z NYSE Technologies, która w szczególności przewiduje nabycie przez GPW systemu transakcyjnego UTP. Nowy system spełnia najwyższe światowe standardy i jest wykorzystywany na giełdach w Nowym Yorku, Paryżu, Lizbonie, Amsterdamie i Brukseli. Dodatkowo w maju 2012r. współpraca została rozszerzona w zakresie dystrybucji danych rynkowych, które będą lepiej dostępne dla międzynarodowych dystrybutorów informacji, jak również dla Członków Giełd NYSE Euronext i GPW za pośrednictwem nowoczesnej sieci SFTI. NYSE promuje też licencje na indeksy polskiej giełdy wśród międzynarodowych instytucji finansowych za pośrednictwem Globalnej Grupy Indeksowej NYSE Euronext. Fakt zacieśniającej się współpracy przy braku powiązań kapitałowych świadczy o poważnym traktowaniu polskiej giełdy w regionie.

 

5.   Analiza wyników finansowych

 

Wybrane dane finansowe
(tys. zł)

2009r.

2010r.

2011r.

1q 2012r.

Przychody ze sprzedaży

199 498

225 629

268 797

63 938

Zysk z działalności operacyjnej

79 515

91 750

133 656

35 650

EBITDA

94 001

108 431

149 276

39 623

Zysk brutto

122 789

115 344

163 062

39 357

Zysk netto

100 762

94 692

133 742

33 515

Amortyzacja

14 486

16 681

15 620

3 973

Aktywa

1 055 551

558 526

732 907

991 021

Kapitał własny

521 059

523 843

523 209

553 386

Zysk na akcję

2,40

2,26

3,19

0,79

Wartość księgowa

12,41

12,48

12,47

13,18

Źródło: GPW S.A.

 

Rok 2011 zamknął się rekordową wartością przychodów ze sprzedaży w historii dzięki m.in. wysokiemu obrotowi sesyjnemu akcjami (ponad 250 mld zł, wzrost o 21% wobec 2010r.), obligacjami skarbowymi (ponad 1 bln zł) oraz wolumenowi instrumentów pochodnych (ponad 15,6 mln sztuk, +5,7% vs 2010r.). W tym czasie wprowadzono nowe kontrakty terminowe na akcje, nowe fundusze ETF oraz produkty strukturyzowane, dopuszczono 12 nowych brokerów do działania, a także zintensyfikowano rozwój rynku Catalyst.

 

Pierwszy kwartał 2012r. od strony przychodów został już opisany dokładnie w pierwszym rozdziale niniejszej analizy. Po stronie kosztowej nastąpił wzrost kosztów działalności operacyjnej z 31,1 mln zł (1Q 2011r.) do 35 mln w 1Q 2012, co wynikało przede wszystkim z konsolidacji wyników TGE od marca tego roku. Największy udział miały koszty osobowe w kwocie 13,6 mln zł (wzrost o 11,5% r/r). Usługi obce, na które składają się przede wszystkim: utrzymanie majątku trwałego i remonty, reklama, łącza transmisji danych, doradztwo oraz usługi audytorskie wyniosły łącznie 8,1 mln zł (+10,7%). Pozycja podatki i opłaty wyniosła 5,2 mln zł (+24%), z czego 4,9 mln zł to opłata na Komisję Nadzoru Finansowego. Warto zwrócić uwagę, że KNF, w części dotyczącej nadzoru nad rynkiem kapitałowym finansuje się głównie z opłaty pochodzącej od GPW i KDPW. Obecnie trwa dyskusja na temat nowego sposobu finansowania nadzoru, który bardziej sprawiedliwie miałby rozłożyć opłaty przekazywane do KNF, co w konsekwencji powinno skutkować zmniejszeniem obciążeń finansowych nakładanych na GPW i KDPW. Pozostałe elementy kosztów stanowią: amortyzacja, czynsze i inne opłaty eksploatacyjne oraz pozostałe koszty operacyjne.

 

W pierwszym kwartale 2012r. nastąpił spadek obrotu akcjami na Głównym Rynku o 12,6%, a także spadek wolumenu obrotu na instrumentach pochodnych o 30,9% wobec tego samego okresu rok wcześniej. W pewnym stopniu zostało to zrekompensowane konsolidacją TGE, ale tylko z ostatniego miesiąca kwartału. W następnych kwartałach efekt tej konsolidacji będzie bardziej widoczny w wynikach.

 

Źródło: GPW S.A.

 

Na wykresie widoczny jest wysoko zyskowny biznes, który prowadzi TGE. Cały rok 2011r. zamknął się zyskiem netto w kwocie 26,3 mln zł wobec 19,8 mln zł rok wcześniej. Rentowność netto wyniosła odpowiednio 47,1% oraz 48%.

 

W każdym badanym okresie skonsolidowanych wyników GPW widoczny jest znacząco wyższy zysk brutto od zysku operacyjnego. Jest to spowodowane wysokimi przychodami finansowymi oraz wpływami zysków jednostek stowarzyszonych (KDPW), które nie są wliczane do działalności operacyjnej. Natomiast do momentu emisji obligacji serii A na kwotę 170 mln zł (grudzień 2011r.) i serii B – 75 mln zł (luty 2012r.) GPW nie posiadała praktycznie zadłużenia oprocentowanego, stąd niewielkie koszty finansowe.

 

Osiągane rentowności biznesu są bardzo wysokie. Dla przykładu wskaźnik rentowności netto kształtuje się w okolicach 50%, a tylko w 2010r. zniżkował do 42%. Warto pamiętać, że w 2010 roku, przed debiutem giełdowym, została wypłacona wyjątkowo wysoka dywidenda w wysokości 596,8 mln zł, na co składało się 90,7 mln zł z zysku za 2009 r. (blisko 100% tego zysku) oraz 506,1 mln zł z zysków osiągniętych w latach wcześniejszych. Już jako spółka publiczna, w 2011 r. GPW wypłaciła akcjonariuszom 134,7 mln zł z zysku za 2010 r. (blisko 100% stopa wypłaty).

 

Wybrane elementy bilansu

(tys. pln)

31.12.2010

 

31.12.2011

 

31.03.2012

 

Aktywa trwałe

337 664

 

355 291

 

513 308

 

Rzeczowe aktywa trwałe

119 516

35%

128 672

36%

129 332

25%

Wartości niematerialne

60 167

18%

60 621

17%

209 888

41%

Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych

138 956

41%

147 894

42%

152 537

30%

Aktywa obrotowe

220 862

 

377 616

 

477 713

 

Należności handlowe oraz pozostałe należności

81 416

37%

29 620

8%

79 434

17%

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży

30 787

14%

56 651

15%

57 389

12%

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

107 600

49%

291 085

77%

340 624

71%

Aktywa razem

558 526

 

732 907

 

991 021

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapitał własny

524 726

 

524 492

 

560 793

 

Zobowiązania długoterminowe

4 814

 

175 517

 

263 322

 

Zobowiązania z tyt. emisji obligacji

-

 

170 226

97%

245 000

93%

Zobowiązania krótkoterminowe

28 986

 

32 898

 

166 906

 

Zobowiązania z tytułu wypłaty dywidendy oraz pozostałe zobowiązania

11 440

39%

4 459

14%

132 431

79%

Pasywa razem

558 526

 

732 907

 

991 021

 

Źródło: GPW S.A.

 

W aktywach największy przyrost nastąpił w 1Q 2012r., kiedy to wzrosła pozycja wartość firmy po przejęciu TGE (przyrost tej pozycji o 147,8 mln zł). W rzeczowych aktywach trwałych dominują grunty i budynki zaksięgowane w ostatnim okresie na 91 mln zł. Inwestycje w jednostki stowarzyszone to głównie fakt posiadania 33,33% akcji KDPW. Od 2011r. rośnie również silnie stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów za sprawą wpływów z emisji obligacji, a następnie poprzez konsolidację TGE, która na dzień 31 marca 2012r. posiadała 146,9 mln zł (głównie depozyty zabezpieczające oraz Fundusz Gwarancyjny tworzony ze środków IRGiT S.A.). Wzrost należności handlowych w ostatnim okresie również GPW „zawdzięcza” TGE. W sprawozdaniach tej spółki widoczne są również inne zobowiązania 87,2 mln zł na koniec roku 2011. Były to w znacznej mierze zabezpieczenia transakcji terminowych wniesionych przez uczestników izby rozliczeniowej IRGiT. Przyrost kapitałów własnych jest mocno uzależniony od wysokości wypłacanych dywidend, które w ostatnich latach są bardzo wysokie (za rok 2010 dywidenda wynosiła blisko 100%, a za 2011 - 50% jednostkowego zysku netto).

 

6.   Ocena przyszłych wyników

 

Katalizatorem do rozwoju biznesu w najbliższych okresach będzie niewątpliwie start nowoczesnego systemu transakcyjnego UTP, który zaplanowany jest na 2 listopada tego roku. W porównaniu do obecnie działającego Warsetu będzie on szybszy, wydajniejszy, skalowalny, o większej przepustowości, a także bardziej „przyjazny” od strony technologicznej dla podmiotów zajmujących się tzw. algorithmic trading oraz high frequency trading. System został zakupiony od NYSE Euronext z wyłącznością na region Europy Środkowo-Wschodniej. Będzie to czynnik wpływający na wzrost obrotów, a także przewaga konkurencyjna nad innymi giełdami w regionie. Od strony finansowej, koszt zakupu systemu będzie stanowił większość CAPEX-u na rok 2012, który zaplanowany został na ok. 93 mln zł, oraz w przyszłych latach niewielkie koszty serwisowe (zbliżone do obsługi Warsetu). Amortyzacja zostanie rozłożona na 8 lat od roku 2013. Dalsza prywatyzacja spółek Skarbu Państwa przyciągnie nowych inwestorów i przypomni o giełdzie inwestorom skupiających się tylko na głośnych debiutach. Według prognoz nasz kraj będzie miał najwyższy przyrost PKB w Unii Europejskiej, co będzie sprzyjać coraz większemu zainteresowaniu dużych inwestorów zagranicznych.

 

Od momentu zakupu, TGE S.A. ma ważny udział w wynikach skonsolidowanych. Przede wszystkim jest to obszar niezależny od rynku finansowego, co stanowi dobrą dywersyfikację działalności. Czynnikiem stymulującym obrót są regulacje prawne wprowadzone podczas reformy handlu energią. Dzienny obrót na rynkach spot i terminowym TGE stanowi ok. 70% krajowego zapotrzebowania na energię. W niedalekiej przyszłości pojawi się na niej również obrót gazem, co z pewnością zwiększy przychody i zyski.

 

GPW posiada obecnie 1/3 udziałów w KDPW. Pozostałymi akcjonariuszami z takim samym udziałem są NBP i Skarb Państwa. Ten ostatni rozważa sprzedaż swojego pakietu, a prezes Sobolewski po przejęciu TGE oraz MTS CeTO (obecna nazwa to BondSpot) nie ukrywa, że jest za skupianiem infrastruktury rynku kapitałowego w jednym podmiocie. W roku 2011 zysk netto KDPW przypadający na GPW wyniósł 15,8 mln zł wobec 14 mln rok wcześniej. W ciągu ostatnich dwóch lat na łamach prasy rynek spekulował o wycenie 100% akcji KDPW w okolicach 450-600 mln zł. Z uwagi na spadki cen akcji oraz słabą koniunkturę na rynkach, przy ewentualnej transakcji 33,3% pakietu można spodziewać się wyceny w okolicach 150 mln zł. Zwiększenie zaangażowania w tą instytucję przynoszącą regularne zyski będzie dobrym krokiem w kierunku dalszej dywersyfikacji przychodów i zysków grupy.

Polityka dywidendowa GPW zakłada wypłatę 30% - 50% jednostkowego zysku netto. W bieżącym roku na 1 akcję przypada 1,44 zł, co stanowi górną granicę widełek.

Do czynników ryzyka należy zaliczyć wzrost znaczenia alternatywnych platform obrotu (MTF), które odbierają obrót bezpośrednio z giełd. W krótkiej perspektywie zagrożenie jest jednak niewielkie, gdyż MTF-y na razie koncentrują się na największych spółkach z głównych indeksów światowych. Nawet jeśli teraz zaoferują możliwość inwestowania w polskie blue chipy to obroty, płynność czy spready będą mało atrakcyjne. Trudno na dzień dzisiejszy ocenić jak szybko i w jakich kierunkach platformy te będą się rozwijały.

Wysoki udział kosztów stałych powoduje niską elastyczność możliwości redukcji kosztów. W przypadku większych spadków obrotów obniży się rentowność.

 

Potencjalne zmiany prawne umożliwiające handel energią i instrumentami powiązanymi w większym stopniu poza TGE bądź niewprowadzenie obrotu gazem spowoduje pogorszenie wyników spółki zależnej.

Mimo dywersyfikacji działalności to wciąż obrót akcjami ma największy wpływ na wyniki GPW. Dlatego negatywnie na zyskowność odbije się jego spadek.

 

7.  Analiza porównawcza

 

Do porównania wybranych wskaźników finansowych wybrano dwie publiczne giełdy – niemiecką Deutsche Boerse AG z siedzibą we Frankfurcie oraz NYSE Euronext z siedzibą w Nowym Yorku. Wykorzystane do obliczeń wielkości EBITDA i zysku netto zostały obliczone z okresu ostatnich czterech kwartałów (1.04.2011r. - 31.03.2012r.). Do przeliczenia wartości na polską walutę użyto kursów średnich NBP z dnia 3 sierpnia 2012r. (USD – 3,35, Euro – 4,10).

 

Wybrane wskaźniki

Deutsche Boerse AG

NYSE Euronext

GPW

EBITDA (mln zł)

4 797

3 685

161,1

Kapitalizacja rynkowa (mln zł)

31 119

21 206

1 414

C/Z

9,62

11,79

10,96

C/WK

2,28

0,94

2,52

EV/EBITDA

7,00

7,26

8,29

ROE

22,51%

7,58%

23%

Stopa dywidendy

5,72%

4,90%

4,27%

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych GPW S.A. oraz www.finance.yahoo.com

 

Patrząc na wielkości zysku EBITDA i kapitalizacji rynkowej widzimy dzielącą warszawską giełdę i jej „starszych kolegów” przepaść. Odnosząc te wielkości do rozmiarów gospodarek i lat funkcjonowania parkietów różnice te wydają się być bardziej naturalne. Wskaźnik C/Z kształtuje się na zbliżonych poziomach dla wszystkich trzech podmiotów. Natomiast relacja ceny akcji do wartości księgowej oraz rentowność kapitałów własnych podobnie kształtuje się jedynie w przypadku giełdy niemieckiej i polskiej. NYSE Euronext osiąga dużo niższe ROE, co jest jedną z przyczyn niższej wyceny akcji w stosunku do wartości księgowej. GPW wypada za to najgorzej pod względem stopy dywidendy i wskaźnika EV/EBITDA, jednak wartości tych wskaźników nie odbiegają znacząco.

 

8.   Analiza techniczna

 

Spółka zadebiutowała w listopadzie 2010r. co powoduje niewielki zakres danych do analizy. Prezentowany wykres uwzględnia korektę o wypłaty dywidend za rok 2010 – 3,21 zł oraz za rok 2011 – 1,44 zł. Widoczny jest kanał spadkowy, w którym porusza się kurs akcji. Poziomy wyznaczające granice kanału wynoszą obecnie od góry 37 zł, a od dołu 26 zł. Kupno akcji będzie uzasadnione technicznie właśnie w okolicy 26 zł, potwierdzenia wsparcia w okolicach 32-34 zł (wyprzedanie waloru wskazywane przez oscylatory) lub w momencie wyjścia górą z opisanego kanału.

 

Źródło: www.stooq.com

 

9.   Podsumowanie raportu i wnioski

 

GPW S.A. pod wieloma względami jest liderem wśród giełd w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Kapitalizacja wszystkich notowanych spółek na koniec czerwca 2012r. wyniosła 117,1 mld euro. Największy udział w przychodach GPW stanowią wpływy od organizacji handlu akcjami. Po zakupie akcji wysoko rentownej Towarowej Giełdy Energii w pierwszym kwartale 2012 roku, działalność grupy kapitałowej rozszerzyła się o prowadzenie rynków energii, praw majątkowych oraz uprawnień do emisji CO2. Wprowadzane regulacje dotyczące uwalniania rynku energii, a także w niedalekiej perspektywie uwolnienie rynku gazu, będą wpływać pozytywnie na wyniki TGE. Warszawska giełda posiada również pakiet 33,3% akcji KDPW S.A., który ujmowany jest w wynikach jako jednostka stowarzyszona. Ewentualne kupno kolejnych 33,3% akcji od Skarbu Państwa będzie kolejnym dobrym posunięciem w celu dywersyfikacji źródeł zysków, tym bardziej, że na koniec pierwszego kwartału GPW posiadała 340 mln zł środków pieniężnych (z czego 90 mln zł to środki o „ograniczonej możliwości dysponowania” – depozyty zabezpieczające w IRGiT).

 

Wdrożenie nowego systemu UTP od 2 listopada bieżącego roku będzie istotną zmianą jakościową dla uczestników rynku. Spełnia on najwyższe światowe standardy technologiczne, z których od lat korzystają inwestorzy z całego świata. Będzie to również przewaga konkurencyjna nad innymi giełdami z regionu.

 

Grupa w ostatnich latach odnotowywała stale rosnące przychody w tempie kilkunastu procent oraz wysokie wskaźniki rentowności. Generuje wysokie przepływy gotówkowe co umożliwia coroczną wypłatę dywidendy. W obliczu niewielkich czynników ryzyka śmiało można zaliczyć GPW S.A. do spółek bezpiecznych o stabilnym wzroście biznesu. Posiada ona dobre fundamenty oraz perspektywy na przyszłość. Mimo to analiza techniczna nakazuje poczekać na bardziej dogodny moment do zakupu walorów.

 

 

 

 

 

Rafał Irzyński

Analityk SII

rirzynski@sii.org.pl

 

 

 

Autorzy niniejszej opinii nie są powiązani w żaden sposób z Emitentem.

 

Treść powyższej analizy jest tylko i wyłącznie wyrazem osobistych poglądów jej autorów i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Zgodnie z powyższym Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych oraz autorzy nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie niniejszych komentarzy i analiz.

 

 

 

 

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie