Chat with us, powered by LiveChat

PGNiG, KGHM, PGE, Tauron i Enea razem poszukają gazu łupkowego

PGNiG, KGHM, PGE, Tauron i Enea podpisały umowę w sprawie poszukiwania i wydobycia węglowodorów z łupków. Szacowane nakłady na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie mają wynieść 1,72 mld zł. Poszukiwania łupków mają odbywać się na koncesji PGNiG w okolicach Wejherowa, a w razie ewentualnego wydobycia PGNiG przeniesie koncesję na nowo powstałą spółkę.

W komunikacie napisano - "Szacowane nakłady na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie w ramach pierwszych trzech lokalizacji (padów Kochanowo, Częstkowo i Tępcz) w ramach obszaru współpracy są przewidziane na kwotę 1.720.000.000 zł. Szczegółowe warunki współpracy, w tym: szczegółowy budżet i harmonogram projektu, udziały stron w finansowaniu wydatków wynikających z uzgodnionego budżetu, udziały w zyskach z projektu oraz zasady odpowiedzialności, w tym kary umowne, na wypadek niewykonania, w szczególności przez PGNiG, niektórych zobowiązań wynikających z umowy, zostaną ustalone przez strony w ciągu czterech miesięcy od dnia zawarcia umowy".

 

Celem statutowym spółki będzie poszukiwanie i wydobywanie węglowodorów na obszarze objętym koncesją na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego. Ścisła współpraca będzie obejmowała "Obszar Współpracy" - 160 km2 w obszarze Wejherowo.

 

W ramach współpracy powstanie komitet operacyjny, w ramach którego każdy podmiot będzie miał możliwość kontroli nad spółką. W umowie wspomniano również, że jeżeli spółka w ciągu 3 miesięcy nie uzyska wszystkich zgód i pozwoleń na prowadzenie działalności - zostanie rozwiązana. Ponadto każda ze stron ma prawo do rozwiązania umowy.

 

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie