Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

Zarząd JSW podważył prawa akcjonariuszy. Stanowcza odpowiedź SII


SII w dniu 11 maja 2012 r. skierowało do Spółki pismo, w którym zgłosiło alternatywne wobec propozycji Zarządu Spółki rozwiązanie dotyczące kwestii księgowo-podatkowych, związanych z wypłatą nagród dla pracowników. W trybie zgodnym z KSH, Stowarzyszenie skierowało do Zarządu także kilka pytań dotyczących tego problemu. Stosowne pismo trafiło też do Ministerstwa Skarbu Państwa.

 

Zapoznaj się z treścią pisma SII z dnia 11.05.2012 r.

 

Odpowiedź JSW (a raczej jej brak) dotarła do SII drogą mailową dopiero 28 maja, a więc na 3 dni przed terminem walnego zgromadzenia.

 

Zapoznaj się z treścią odpowiedzi Zarządu z dnia 28.05.2012 r. na pismo SII z dnia 11.05.2012 r.

 

Powyższą odpowiedź należy ocenić krytycznie. Zabrakło w niej choćby jednego elementu merytorycznego. Co ciekawe znalazł się tam jednak wywód prawny, który ma niewiele wspólnego z profesjonalną opinią prawną. Pisał ją Zarząd czy może jakaś mało doświadczona Kancelaria? Niezależnie od tego, faktem jest, że podpisał się pod nią przedstawiciel Zarządu Spółki. Podważył on uprawnienie akcjonariuszy do zadawania pytań poza walnym zgromadzeniem, uznając, że przepisy pozwalają na to wyłącznie podczas obrad. Ponadto podważona została legitymacja SII do zadawania pytań poza walnym zgromadzeniem z racji posiadania przez Stowarzyszenie zaledwie dwóch akcji JSW (SII nabywa niewielkie ilości akcji w celu uzyskania możliwości wykonywania praw korporacyjnych). Oczywiście oba argumenty Spółki były całkowicie chybione. SII dzień później ustosunkowało się do odpowiedzi Zarządu przekazując swoje stanowcze i jednoznaczne stanowisko.

 

Zapoznaj się z odpowiedzią SII na pismo JSW z dnia 28.05.2012 r.

 

Stowarzyszenie podkreśliło w swojej odpowiedzi, że z taką postawą Zarządu spółki publicznej spotyka się pierwszy raz w swojej kilkunastoletniej historii działalności. Stanowisko Zarządu Spółki było w ocenie SII niezrozumiałe, bo jak stanowi art. 20 KSH „wspólnicy albo akcjonariusze spółki kapitałowej powinni być traktowani jednakowo w takich samych okolicznościach”. Tymczasem Zarząd podjął próbę ograniczania i klasyfikowania podstawowych praw akcjonariuszy ze względu na liczbę posiadanych akcji, pomimo, że art. 428 § 6 KSH takich wyłączeń nie obejmuje.

SII zwróciło uwagę, że żadne przepisy prawa nie stanowią, jak próbowała dowodzić Spółka, że art. 428 § 6 KSH dotyczy wyłącznie pytań związanych z walnym zgromadzaniem. Wręcz przeciwnie, mówi on, że „w przypadku zgłoszenia przez akcjonariusza poza walnym zgromadzeniem wniosku o udzielenie informacji dotyczących spółki, zarząd może udzielić akcjonariuszowi informacji na piśmie przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z przepisu § 2”. Przy czym § 2 stanowi, że „Zarząd odmawia udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę spółce, spółce z nią powiązanej albo spółce lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa”. Spółka odmawiając odpowiedzi nie powoływała się jednak na wzmiankowany § 2.

 

Prawo do informacji należne każdemu akcjonariuszowi

 

SII zaznaczyło również, że prawo do informacji o spółce stanowi jedno z podstawowych uprawnień korporacyjnych akcjonariuszy, a każdy akcjonariusz ma prawo do zadawania Zarządowi Spółki pytań poza walnym zgromadzeniem w trybie art. 428 § 6 KSH, niezależnie czy dotyczy ono spraw walnego zgromadzenia, czy innych spraw dotyczących spółki. Prawo to przysługuje akcjonariuszom w stosunku do każdej spółki akcyjnej, w tym także w stosunku do spółki akcyjnej będącej spółką publiczną. W szczególności należy podnieść, że powyższych uprawnień nie wyłączają obowiązki informacyjne spółek publicznych wynikające z ustawy o ofercie. Za powyższym stanowiskiem jednoznacznie przemawia również treść § 38 ust. 1 pkt 12) Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych, który stanowi, że „w przypadku emitenta będącego spółką akcyjną publiczną przekazaniu, w formie raportu bieżącego, podlegają dodatkowo informacje udzielone akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem na podstawie art. 428 § 5 lub 6 Kodeksu spółek handlowych”. Jeżeli zamiarem ustawodawcy byłoby wyłączenie zastosowania art. 428 § 6 KSH w stosunku do pytań akcjonariuszy zadawanych poza walnym zgromadzeniem, nie nakładałby wówczas na spółki publiczne obowiązku publikowania raportów bieżących zawierających przekazane w tym trybie informacje, gdyż tego rodzaju obowiązek nie mógłby nigdy zaistnieć. Z treści § 38 ust. 1 pkt 12) ww. Rozporządzenia bezsprzecznie wynika zatem, że akcjonariuszom spółek publicznych przysługuje prawo do żądania informacji o spółce na podstawie art. 428 § 6 KSH niezależnie czy mają one związek z walnym zgromadzeniem.

 

Propozycja SII znalazła podczas ZWZ poparcie wśród wielu akcjonariuszy

 

Podczas obrad walnego zgromadzenia Spółki, które miało zdecydować o wypłacie nagród Zarząd znacznie chętniej odpowiadał na pytania przedstawiciela SII. Niemniej mimo prób, Zarząd nie przedstawił wystarczająco mocnych argumentów przemawiających na korzyść obecnie stosowanych, a niekorzystnych dla Spółki, rozwiązań podatkowych. Podczas obrad Stowarzyszenie pozostało przy swoim stanowisku podnosząc, że decyzję o wypłacie premii powinien podjąć Zarząd ujmując wypłaty w kosztach pracowniczych. SII podkreśliło, że takie rozwiązanie zapewniłoby Spółce możliwość uzyskania istotnych korzyści ekonomicznych, a ponadto jest zgodne z polskim modelem ładu korporacyjnego. Niestety Skarb Państwa poparł rozwiązanie zaproponowane przez Zarząd. Co jednak istotne - duża część z obecnych na sali obrad akcjonariuszy, przychyliła się do alternatywnego rozwiązania SII. Projekt uchwały zaproponowany przez Stowarzyszenie zakładał, że środki przeznaczone na nagrody trafią na kapitał zapasowy, tak by następnie to Zarząd podjął decyzję o wypłacie tych środków pracownikom. Takie rozwiązanie gwarantowałoby Spółce co najmniej 24,7 mln zł oszczędności. Co ciekawe, wielu akcjonariuszy w ogóle nie oddało głosu nad uchwałą zaproponowaną przez SII. Najpewniej nie był to wynik niechęci do głosowania, ale braku decyzyjności pełnomocników obecnych na sali. W przypadku braku instrukcji, bądź braku możliwości odpowiedniej konsultacji z pełnomocnikiem, pozostaje zachować bierność…

 

Zarząd zadeklarował poprawę

 

Podsumowując należy zaznaczyć, że Prezes Zarządu dzień po obradach Walnego Zgromadzenia zadeklarował w bezpośredniej rozmowie z przedstawicielami SII, że sytuacja, która miała miejsce przed obradami w zakresie komunikacji z SII, więcej się nie powtórzy. Prezes Spółki zadeklarował również, że dokona oceny formalno-prawnej rozwiązań proponowanych przez SII w zakresie optymalizacji podatkowej, jednocześnie dostrzegając korzyści, jakie mogłyby nieść takie rozwiązania. Z zadowoleniem należy przyjąć deklaracje Prezesa. Celem Zarządu JSW, Stowarzyszenia oraz akcjonariuszy powinno być wprowadzenie w spółce rozwiązań, które będą służyć jej rozwojowi i wzrostowi wartości, z korzyścią dla wszystkich akcjonariuszy. Jeśli w tym przypadku tak się stanie, a Spółka faktycznie dotrzyma słowa w zakresie aspektów komunikacyjnych, najpewniej inwestorzy zapomną o sporze jaki miał miejsce. Jeśli będzie inaczej, JSW może trafić na „czarną listę” spółek, które nie szanują akcjonariuszy. Pozostaje wierzyć, a zarazem oczekiwać, że deklaracje Zarządu Spółki przełożą się w przyszłości na konkretne czyny. Leży to zarówno w interesie samej spółki, jak i jej akcjonariuszy. Czas więc zweryfikuje wiarygodność deklaracji składanych przez Zarząd.

 

Podcast Echa Rynku o naruszaniu praw mniejszościowych akcjonariuszy w JSW