Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

INFORMACJE DLA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI NEW WORLD RESOURCES N.V.

 

NINIEJSZY DOKUMENT NIE JEST PRZEZNACZONY DO OGŁOSZENIA, PUBLIKACJI LUB ROZPOWSZECHNIANIA, W CAŁOŚCI ANI W CZĘŚCI, W/DO/Z JAKIEJKOLWIEK JURYSDYKCJI, GDZIE DZIAŁANIE TAKIE STANOWIŁOBY NARUSZENIE PRZEPISÓW PRAWA OBOWIĄZUJĄCYCH W TEJ JURYSDYKCJI

 

Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym dokumencie, nie zostały ani nie zostaną zarejestrowane zgodnie z amerykańską ustawą o papierach wartościowych z 1933 roku - US Securities Act of 1933 („Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych") ani zgodnie z przepisami prawa o obrocie papierami wartościowymi obowiązującymi w jakimkolwiek stanie lub innej jurysdykcji w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Wspomniane papiery wartościowe nie mogą być oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, chyba że w ramach wyjątku od obowiązku ich rejestracji, lub w ramach transakcji, która nie podlega wymogom zawartym w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych.

 

INFORMACJE DLA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI NEW WORLD RESOURCES N.V.

 

REKOMENDOWANA OFERTA NA ZAMIANĘ AKCJI spółki New World Resources N.V. („NWR”) na akcje spółki New World Resources Plc („NWR Plc”)

 

W październiku 2010 r. Grupa New World Resources („Grupa NWR”) ogłosiła zamiar zmiany państwa rejestracji na Wielką Brytanię poprzez wprowadzenie NWR Plc jako nowej spółki holdingowej w Grupie NWR. Grupa NWR jest zdania, że zapewni to możliwość  zakwalifikowania do indeksu giełdowego FTSE (FTSE index series), a przez to wzmocnienie pozycji i postrzegania Grupy NWR wśród inwestorów międzynarodowych oraz podkreślenie zaangażowania Grupy NWR w przestrzeganie wysokich standardów ładu korporacyjnego i kontroli, zgodnie z którymi prowadzi ona swoją działalność. Zmiana państwa rejestracji obejmuje przeprowadzenie oferty na zamianę akcji („Oferta”), która sprowadza się do zamiany jednej akcji NWR na jedną akcję w NWR Plc. Celem poniższych informacji jest wyjaśnienie i pomoc w zrozumieniu przez Państwa wspominanego procesu. W celu uzyskania dalszych informacji, Akcjonariusze NWR powinni zwrócić się do swoich biur maklerskich.

 

Poniższy tekst zawiera wyjaśnienie powyższego procesu oraz wprowadzenie do całej transakcji. Jeżeli mają Państwa pytania z tym związane, jest prawdopodobne, że odpowiedź na nie znajduje się poniżej.

 

  • Kogo dotyczy Oferta?

 

Oferta dotyczy wszystkich akcjonariuszy posiadających akcje NWR serii A (tzn. wszystkich, bez wyjątku, akcji będących przedmiotem obrotu na giełdach papierów wartościowych w Londynie, Pradze i Warszawie). Taka sama Oferta jest kierowana do akcjonariuszy posiadających akcje NWR, które są przedmiotem obrotu na giełdach papierów wartościowych w Warszawie, Pradze i Londynie.

Oferta nie jest jednak kierowana do akcjonariuszy znajdujących się w jurysdykcjach, w których działanie takie byłoby niezgodne z prawem obowiązującym w danej jurysdykcji.

 

  • Jaki będzie koszt zamiany moich akcji?

 

Indywidualne biura maklerskie mogą pobierać opłaty z tytułu zamiany akcji zgodne z ich tabelami opłat. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt ze Państwa biurem maklerskim.

 

  • Do kogo należy się zwrócić w celu zażądania zamiany akcji?

 

Zamiana zostanie przeprowadzona przez Państwa biuro maklerskie, przy czym prawdopodobnie będzie to ta sama instytucja, do której zwrócili się Państwo w celu objęcia akcji NWR w czasie jej pierwszej oferty publicznej w 2008 roku, lub w której kupili Państwo swoje akcje w NWR w późniejszym terminie, ewentualnie aktualnie obsługujące Państwa biuro maklerskie. Dane adresowe Polskiego Oferującego znajdują się poniżej.

 

  • Co powinienem/nam teraz zrobić?

 

Jeżeli zamierzają Państwo dokonać zamiany akcji w NWR na akcje w NWR Plc, należy złożyć w swoim biurze instrukcję przyjęcia Oferty. Procedura składania instrukcji przyjęcia Oferty jest opisana w Prospekcie połączonym z Dokumentem Ofertowym wydanym przez NWR Plc w dniu 11 kwietnia 2011 r. Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek wątpliwości odnośnie czynności, które należy podjąć powinni Państwo skontaktować się ze swoim biurem maklerskim.

 

  • Co nastąpi jeżeli nie złożę instrukcji akceptacji Oferty?

 

Jeżeli nie złożą Państwo instrukcji przyjęcia Oferty to nie otrzymają Państwo akcji NWR Plc i pozostaną Państwo akcjonariuszami posiadającymi istniejące akcje NWR serii A.

Początkowo akcje NWR serii A będą nadal notowane na giełdach papierów wartościowych w Londynie, Pradze i Warszawie. Jednakże jeżeli Oferta stanie się całkowicie bezwarunkowa i otrzymana zostanie wystarczająca liczba oświadczeń o przyjęciu Oferty, Grupa NWR zamierza wycofać akcje NWR serii A z obrotu na giełdach papierów wartościowych w Londynie, Pradze i Warszawie, tak szybko jak będzie to tylko możliwe.

Rozliczenie Oferty może skutkować spadkiem płynności i wartości rynkowej akcji NWR serii A. Wycofanie z obrotu prawdopodobnie znacząco obniży płynność i atrakcyjność jakichkolwiek akcji NWR serii A, w stosunku do których Oferta nie zostanie przyjęta.

 

  • A jak przedstawia się kwestia uprawnienia do dywidendy?

 

Nie nastąpi żadna zmiana polityki NWR pod względem dywidendy, co oznacza, że ewentualna decyzja co do wypłaty następnej dywidendy może zostać podjęta w chwili ujawnienia wyników NWR za pierwsze półrocze 2011 roku.

 

Specjaliści Polskiego Oferującego będą Państwu doradzać oraz pośredniczyć w zamianie akcji:

Polski Oferujący – ING Securities S.A.

 

www.ingsecurities.pl
E-mail:
 biuro.zarzadu@ingsecurities.pl

 

Tel.: +48 32 357 00 66
800 120 120 (dostępne wyłącznie z telefonów stacjonarnych w Polsce)

 

Dostępność Prospektu połączonego z Dokumentem Ofertowym

 

Prospekt połączony z Dokumentem Ofertowym, który zawiera warunki Oferty i tryb jej przyjęcia, został opublikowany w dniu 11 kwietnia. Dokument obejmuje prospekt emisyjny dotyczący Oferty, sporządzony zgodnie z Regułami dot. Prospektów brytyjskiego Urzędu ds. Notowań opracowanymi zgodnie z art. 73A FSMA, został zatwierdzony przez FSA zgodnie z art. 85 FSMA i został udostępniony do wiadomości publicznej zgodnie z Zasadą 3.2 Reguł dot. Prospektów. NWR Plc wystąpiła z wnioskiem do FSA o dostarczenie zaświadczenia o zatwierdzeniu oraz egzemplarza Prospektu połączonego z Dokumentem Ofertowym do właściwych organów w Republice Czeskiej i w Polsce, tzn. odpowiednio do Narodowego Banku Republiki Czeskiej (Česká narodní banka) i do polskiej Komisji Nadzoru Finansowego, wraz z tłumaczeniem na odpowiedni język, podsumowania zawartego w Części I „Posumowanie”. Ponadto Prospekt połączony z Dokumentem Ofertowym został udostępniony na stronie internetowej Grupy NWR w dniu 11 kwietnia 2011 r. (www.newworldresources.eu) oraz udostępniony, zgodnie z odpowiednimi wymogami prawa polskiego lub czeskiego, wraz z podsumowaniem sporządzonym w języku polskim oraz odpowiednio w języku czeskim. Prospekt połączony z Dokumentem Ofertowym wraz z polskim tłumaczeniem jest także dostępny na stronie internetowej Polskiego Oferującego – ING Securities S.A. (www.ingsecurities.pl).

 

Mogą państwo zwrócić się do Computershare Investor Services Plc o udostępnienie papierowej wersji Prospektu połączonego z Dokumentem Ofertowym i/lub informacji włączonych przez odniesienie do innego źródła pod numerem telefonu +44 906 999 0000 (lub +44 906 999 0000, dla połączeń spoza Wielkiej Brytanii) od poniedziałku do piątku (oprócz świąt i dni wolnych od pracy w Wielkiej Brytanii) w godzinach od 9:00 do 17:00 (czasu londyńskiego).

 

Ponadto, mogą się Państwo zwrócić o udostępnienie papierowej wersji Prospektu połączonego z Dokumentem Ofertowym do Polskiego Oferującego – ING Securities S.A. w normalnych godzinach pracy.

 

Niniejszy materiał przeznaczony jest wyłącznie do celów promocyjnych i w żadnym wypadku nie stanowi podstawy dla decyzji o inwestowaniu w akcje NWR Plc. Prospekt połączony z Dokumentem Ofertowym sporządzony w związku z ofertą publiczną i dopuszczeniem oraz wprowadzeniem akcji Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Londynie, Giełdzie Papierów Wartościowych w Pradze i Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, łącznie z tłumaczeniem podsumowania Prospektu połączonego z Dokumentem Ofertowym na język polski stanowią jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje na temat NWR Plc oraz Oferty na terenie Polski. NWR Plc będzie uprawniona do przeprowadzenia Oferty publicznej w Polsce po: (i) zatwierdzeniu przez UK FSA, brytyjski organ nadzoru nad Prospektem połączonym z Dokumentem Ofertowym; (ii) otrzymaniu przez Komisję Nadzoru Finansowego zawiadomienia od UK FSA potwierdzającego zatwierdzenie Prospektu połączonego z Dokumentem Ofertowym przez UK FSA; (iii) publikacji Prospektu połączonego z Dokumentem Ofertowym łącznie z tłumaczeniem na język polski jego podsumowania. W związku z Ofertą w Polsce oraz dopuszczeniem i wprowadzeniem papierów wartościowych NWR Plc do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, Prospekt połączony z Dokumentem Ofertowym wraz z polskim tłumaczeniem jego podsumowania będzie udostępniony na stronie internetowej Grupy NWR (www.newworldresources.eu) jak również na stronie internetowej Polskiego Oferującego – ING Securities S.A. (www.ingsecurities.pl).

Prospekt połączony z Dokumentem Ofertowym jest także dostępny do wglądu w zwykłych godzinach pracy w biurze Linklaters LLP pod adresem One Silk Street, London EC2Y 8HQ, do zakończenia Oferty włącznie.

Prospekt połączony z Dokumentem Ofertowym zostanie dostarczony do Centralnego Systemu Gromadzenia Informacji Regulowanych (National Storage Mechanism) i będzie dostępny do wglądu pod adresem:

www.Hemscott.com/nsm.do

 

Niniejszy materiał promocyjny ma wyłącznie informacyjnych charakter i nie stanowi oferty sprzedaży lub zaproszenia do nabycia jakichkolwiek papierów wartościowych ani nie nakłania do złożenia oferty nabycia jakichkolwiek papierów wartościowych, o których mowa w Ofercie lub w jakikolwiek inny sposób. Oferta jest kierowana wyłącznie za pomocą Prospektu połączonego z Dokumentem Ofertowym, który zawiera pełne warunki Oferty, w tym szczegóły sposobu przyjęcia Oferty oraz informację na temat oferowanych akcji, które zostaną wyemitowane w związku z Ofertą.

Dyrektorzy NWR oraz NWR Plc przyjmują odpowiedzialność za informacje zawarte w niniejszym materiale promocyjnym. Zgodnie z najlepsza wiedzą oraz przekonaniem Dyrektorów NWR oraz NWR Plc, przy dołożeniu wszelkich uzasadnionych starań aby zapewnić taki stan, informacja zawarta w niniejszym materiale promocyjnym jest zgodna ze stanem faktycznym oraz nie pomija niczego, co mogłoby wpłynąć na jej przekaz.

Na dzień niniejszego materiału promocyjnego, nie było żadnych istotnych zmian w informacji poprzednio publikowanej przez lub w imieniu Grupy NWR w okresie trwania Oferty.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Więcej informacji o projekcie