Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

Trwają zapisy na akcje spółki ROBYG S.A.! Cena emisyjna wynosi 2 zł za jedną Akcję Oferowaną.

 


Grupa Deweloperska ROBYG działa w Polsce od 2000 roku. Początki działalności związane są z Warszawą, gdzie spółki z grupy ROBYG S.A. („ROBYG” lub „Spółka”) zrealizowały inwestycje: Osiedle Szczęśliwy Dom Ochota przy ul. Włodarzewskiej oraz sześć etapów Nowej Rezydencji Królowej Marysieńki i pierwszy etap Osiedla Zdrowa, wchodzące w skład projektu Miasteczko Wilanów. Od 2007r. ROBYG rozszerzyła swoją działalność poza obszar stolicy i obecnie spółka realizuje także dwa projekty deweloperskie na terenie Gdańska, a ponadto planuje realizację dalszych etapów projektów w Warszawie oraz w Gdańsku i rozważa realizację projektu deweloperskiego we Wrocławiu.


ROBYG specjalizuje się w budowie i sprzedaży apartamentów oraz mieszkań o podwyższonym standardzie, a także mieszkań popularnych oraz domów jedno-i wielorodzinnych. Znajdują się one w atrakcyjnych lokalizacjach istotnych aglomeracji miejskich i są zaprojektowane z niezwykłą starannością oraz wykończone materiałami wysokiej jakości.


Więcej informacji znajduje się na stronie emitenta (www.robyg.com).


Prospekt emisyjny spółki ROBYG S.A. znajduje się na stronie internetowej Spółki (www.robyg.pl) oraz Domu Inwestycyjnego BRE Banku pełniącego funkcję oferującego (www.dibre.pl). Prospekt został sporządzony w związku z ofertą publiczną na terenie Polski („Oferta”) nie więcej niż 39.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 PLN każda („Akcje Oferowane”) Spółki oraz ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie w sumie do 257.390.000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki o wartości nominalnej 0,10 PLN każda, w tym 218.390.000 akcji istniejących oraz do 39.000.000 Akcji Oferowanych, a także do 39.000.000 praw do Akcji Oferowanych do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

 

Cena emisyjna i podział na Transze:


Cena emisyjna wynosi 2,00 zł za jedną Akcję Oferowaną.

 

W Transzy Inwestorów Indywidualnych oferowanych jest 3.000.000 Akcji Oferowanych, natomiast w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych oferowanych jest 36.000.000 Akcji Oferowanych.

 

Harmonogram Oferty:
18-20 października 2010 r.    Przyjmowanie zapisów na akcje w Transzy Inwestorów

                                          Indywidualnych oraz w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych.
Do 25 października 2010 r.    Przydział akcji w Transzy Inwestorów Indywidualnych oraz w

                                          Transzy Inwestorów Instytucjonalnych, zamknięcie subskrypcji.
2 listopada 2010 roku

lub w zbliżonym terminie       Pierwszy dzień notowania Akcji Istniejących oraz PDA na rynku

                                          regulowanym GPW.


Podstawowe zasady składania zapisów:


• Inwestor musi posiadać aktywny rachunek w DI BRE S.A.
• Pojedynczy zapis musi opiewać na co najmniej co najmniej na 50 Akcji Oferowanych, a łącznie złożone przez niego zapisy, nie mogą opiewać na więcej niż maksymalna liczba Akcji Oferowanych przeznaczona do nabycia w Transzy Inwestorów Indywidualnych.
• Inwestor może złożyć na rachunku kilka zapisów, jednak suma akcji nie może przekroczyć maksymalnej liczby akcji przeznaczonych do nabycia w Transzy Inwestorów Indywidualnych.
• Zapisy można składać przez Internet, telefonicznie i osobiście.
• Ze względu, iż przydział Akcji Oferowanych w Transzy Inwestorów Indywidualnych nastąpi za pośrednictwem systemu informatycznego GPW, w chwili składania zapisu na akcje, Inwestor musi posiadać na rachunku papierów wartościowych środki pieniężne.
• Należności mogą stanowić pokrycia zlecenia pod warunkiem, że termin ich rozliczenia przypada nie później niż na dzień rozliczenia sesji GPW, na której nastąpi przydział akcji, tj. najpóźniej w dniu 25 października 2010 roku.
Prowizja maklerska wynosi 0%.
• Czynności związane z dokonywaniem zapisów na akcje mogą być wykonywane przez pełnomocnika posiadającego pełne umocowanie do rachunku.
Szczegółowe zasady uczestnictwa w Ofercie Publicznej Robyg S.A. znajdują się w prospekcie emisyjnym.


Zastrzeżenie prawne


Powyższe informacje nie są przeznaczone do publikacji lub dystrybucji poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności, bezpośrednio ani pośrednio, w Stanach Zjednoczonych Ameryki ani nie mogą być przekazywane w tym celu do Stanów Zjednoczonych Ameryki. Informacje te przeznaczone są wyłącznie dla osób mających miejsce zamieszkania i przebywających na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Prospekt nie może być traktowany poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej jako propozycja lub oferta nabycia papierów wartościowych Spółki.
Jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym informacje o ofercie publicznej akcji ROBYG S.A. („Spółka”) („Akcje Oferowane”) oraz o ich dopuszczeniu i wprowadzeniu do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. jest prospekt emisyjny („Prospekt”), który w dniu 7 października 2010 r. został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego, został opublikowany i jest dostępny na stronie internetowej Spółki (www.robyg.com..pl) oraz na stronie internetowej Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. (www.dibre.com.pl).
Zwraca się uwagę potencjalnym inwestorom, że inwestycja w papiery wartościowe objęte Prospektem pociąga za sobą ryzyko finansowe i że w związku z tym, przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji dotyczącej inwestycji w papiery wartościowe objęte Prospektem, przyszli inwestorzy powinni wnikliwie zapoznać się z treścią Prospektu, a w szczególności z treścią rozdziału „Czynniki ryzyka”.
Niniejsze materiały nie stanowią oferty sprzedaży papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Papiery wartościowe nie mogą być zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki jeżeli nie zostały one zarejestrowane przez Amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (ang. United States Securities and Exchange Commission) lub nie podlegają zwolnieniu z rejestracji na mocy postanowień Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych. W szczególności, Akcje Oferowane nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z postanowieniami Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych i nie mogą być oferowane ani zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, chyba że w ramach zwolnienia z obowiązków rejestracyjnych lub w ramach transakcji nie podlegających obowiązkowi rejestracyjnemu wynikającemu z Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych. Akcje Oferowane nie zostaną zarejestrowane ani nie będą oferowane zgodnie z odpowiednimi przepisami o obrocie papierami wartościowymi żadnego stanu, okręgu, terytorium, hrabstwa lub jurysdykcji w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie lub Japonii. Odpowiednio, w przypadku braku zwolnienia wynikającego z odpowiednich przepisów regulujących obrót papierami wartościowymi, Akcje Oferowane nie mogą być przedmiotem oferty, sprzedaży, odsprzedaży, doręczenia lub dystrybucji, bezpośrednio lub pośrednio, w lub do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Japonii lub jakiejkolwiek innej jurysdykcji, gdyby działania te stanowiły naruszenia odpowiednich przepisów lub wymagały rejestracji w danej jurysdykcji. W Stanach Zjednoczonych Ameryki nie zostanie przeprowadzona oferta publiczna Akcji Oferowanych.
Ani Prospekt ani Akcje Oferowane nim objęte nie były i nie będą przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzecząpospolitą Polską, w szczególności zgodnie z przepisami Dyrektywy Prospektowej lub Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych i nie mogą być oferowane ani sprzedawane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki), chyba że w danym państwie taka oferta lub sprzedaż mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych przez Spółkę i jej doradców. Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z właściwymi przepisami prawa polskiego oraz przepisami praw innych państw, które mogą się do niego stosować w związku z udziałem w ofercie publicznej Akcji Oferowanych.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Więcej informacji o projekcie