Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

Ruszają zapisy dla Inwestorów Indywidualnych na akcje ZUE SA


 

Już dziś, 14 września 2010 roku, ruszają zapisy na akcje ZUE S.A., jednego z czołowych podmiotów działających na polskim rynku budownictwa komunikacyjnej infrastruktury miejskiej oraz kolejowej. Zapisy będą przyjmowane do 16 września w Punktach Obsługi Klienta Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A.

 

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O OFERCIE PUBLICZNEJ

 

­   Cena akcji została ustalona na 15 zł za akcję

 

­   Oferta publiczna obejmie 6.000.000 akcji nowej emisji (Akcje Serii B) i została podzielona na:

  • Transzę Inwestorów Instytucjonalnych, obejmującą 5.400.000 akcji
  • Transzę Inwestorów Indywidualnych, obejmującą 600.000 akcji

 

­   Ustalona cena oznacza, że Spółka może pozyskać w wyniku nowej emisji 90 mln zł. Cele emisji to przede wszystkim:

  • częściowa spłata długoterminowego kredytu inwestycyjnego przeznaczonego na sfinansowanie części ceny zakupu 85% akcji Przedsiębiorstwa Robót Komunikacyjnych w Krakowie S.A w wysokości ok. 35 mln zł,
  • przeznaczenie ok. 30,6 mln zł na realizację programu inwestycyjnego oszacowanego w całości na 37,7 mln zł, pozostała kwota w wysokości 7,10 mln zł będzie pochodziła z leasingu,
  • zasilenie kapitału obrotowego pozostałą kwotą.

 

­   Spółka przewiduje, iż udział nowych akcjonariuszy w łącznej liczbie akcji Spółki po ofercie będzie kształtował się na poziomie 27,27% w kapitale zakładowym i w głosach.

 

HARMONOGRAM OFERTY PUBLICZNEJ

 

14-16 września 2010

Przyjmowanie zapisów na Akcje Oferowane w Transzy Inwestorów Indywidualnych oraz w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych

17 września 2010

Termin na złożenie ewentualnych zapisów na Zaproszenie Zarządu

20 września 2010

Zamknięcie subskrypcji

21 września 2010

Przydział Akcji Serii B w Transzy Inwestorów Indywidualnych na sesji GPW

Koniec września 2010

Debiut giełdowy

 

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O GRUPIE ZUE

 

Grupa Kapitałowa ZUE jest jednym z liderów ogólnopolskiego rynku budownictwa infrastruktury komunikacji miejskiej, z udziałami rynkowymi na poziomie ok. 30%, oraz jednym z czołowych podmiotów na rynku budownictwa infrastruktury komunikacji kolejowej, z udziałami w rynku na poziomie ok. 10%.

 

Głównym przedmiotem działalności Grupy Kapitałowa ZUE jest projektowanie oraz realizacja, w formule generalnego wykonawstwa, kompleksowych usług budowy i modernizacji linii tramwajowych oraz kolejowych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą, obejmującą m.in. roboty ziemne i budowa podtorza, systemy odwadniające oraz obiekty inżynierskie i kubaturowe, w tym stacje.

 

Grupa Kapitałowa ZUE świadczy również kompleksowe usługi w zakresie budowy, modernizacji systemów zasilania całej infrastruktury tramwajowej oraz budowy i modernizacji sieci trakcyjnej tramwajowej i kolejowej. Przedmiot działalności Grupy ZUE obejmuje także świadczenie usług bieżącego utrzymania systemów infrastruktury miejskiej (torów, trakcji, systemów zasilania, oświetlenia).

 

Dodatkowo Grupa Kapitałowa ZUE realizuje usługi budowy kompletnych systemów sieci elektroenergetycznych w zakresie zarówno napięć średnich, jak i niskich, w szczególności w obiektach energetyki tramwajowej i kolejowej, oraz dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i kadrowym w zakresie systemów sieci dla napięć wysokich.

 

Grupę Kapitałową ZUE tworzą dwie spółki: ZUE S.A. - podmiot dominujący oraz  Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych w Krakowie S.A. (w którym ZUE S.A. posiada 85% kapitału zakładowego). Ponadto, ZUE S.A. posiada 34% udziałów w spółce stowarzyszonej - Biuro Inżynieryjnych Usług Projektowych sp. z o.o. (BIUP), której głównym przedmiotem działalności jest wykonywanie projektów w branży infrastruktury tramwajowej i kolejowej.

 

Właścicielem 100% akcji ZUE S.A. jest Wiesław Nowak, pełniący funkcję Prezesa Zarządu Spółki.

 

Grupa Kapitałowa ZUE zatrudnia obecnie ponad 700 osób i realizuje zlecenia na terenie całej Polski.

 

WYNIKI I PROGNOZY FINANSOWE

 

Wybrane dane finansowe (tys. zł)

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

91 547

54 439

360 112

250 630

198 900

Zysk brutto na sprzedaży

11 732

5 819

39 224

51 097

35 859

EBITDA

8 044

4 625

30 944

46 523

31 760

EBIT

4 526

3 680

24 744

45 240

30 827

Zysk brutto

1 447

-5 108

13 636

16 095

32 350

Zysk netto

1 134

- 4 012

10 747

12 796

26 081

 

I półrocze 2010*

I półrocze 2009**

2009 pro-forma***

2008**

2007**

* Skonsolidowane wyniki finansowe ZUE S.A. oraz Przedsiębiorstwa Robót Komunikacyjnych w Krakowie S.A.

** Jednostkowe wyniki finansowe ZUE S.A.

***Konsolidacja pro forma zakłada hipotetyczne przejęcie kontroli nad Przedsiębiorstwem Robót Komunikacyjnych w Krakowie S.A. przez ZUE SA z dniem 1 stycznia 2009 r. (faktycznie nastąpiło ono z dniem 6 stycznia 2010 r.), w tym ujęcie odsetek od kredytu finansującego zakup akcji PRK S.A. w kwocie 5,6 mln PLN.

 

Sezonowość działalności, która na stałe wpisana jest w charakter branży, w której działa Grupa ZUE, pozwala na osiąganie zdecydowanej większości przychodów zwykle w drugim półroczu roku kalendarzowego, podczas gdy najniższe przychody przypadają na początkowe miesiące roku. Tendencja ta jest widoczna również w wynikach Grupy ZUE za I półrocze 2010.

 

Prognoza wyników finansowych Grupy Kapitałowej ZUE S.A. (tys. zł)

 

 

Wykonanie 2009

Sprawozdanie pro forma

Prognoza 2010

Prognoza 2011

Przychody netto ze sprzedaży

360 112

415 845

460 579

EBITDA

30 944

34 707

49 069

Zysk netto

10 747

17 731

30 622

 

Prognozowane na rok 2010 wyniki finansowe oddają obraz Grupy Kapitałowej ZUE S.A. o mocno ugruntowanej pozycji zarówno na rynku budownictwa kolejowego, jak i w segmencie infrastruktury miejskiej. Poziom planowanych przychodów oraz EBITDA to z jednej strony efekt prowadzenia działalności na wzrostowym rynku, z drugiej przejęcia Przedsiębiorstwa Robót Komunikacyjnych w Krakowie S.A.

 

Backlog podpisanych przez Grupę Kapitałową ZUE S.A. umów na lata 2010-2011 jest w dużej mierze wypełniony.

 

Więcej informacji na www.grupazue.pl

 

 

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny. Prospekt emisyjny spółki ZUE S.A („Spółka”), sporządzony w związku z ofertą publiczną i dopuszczeniem akcji Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego, jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce i publicznej ofercie jej akcji w Polsce. Prospekt emisyjny Spółki został opublikowany i jest dostępny na stronie internetowej Spółki pod adresem www.grupazue.pl oraz na stronie internetowej oferującego - Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. pod adresem www.dibre.pl.

Niniejszy dokument (oraz zawarte w nim informacje) nie stanowi i nie zawiera oferty sprzedaży lub zaproszenia do subskrypcji lub nabycia jakichkolwiek papierów wartościowych Spółki lub innych instrumentów finansowych w jakiejkolwiek jurysdykcji, w szczególności w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie lub Japonii, a także nie stanowi podstawy i nie powinien być wykorzystywany, w całości lub w części do podjęcia jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych. Ani niniejszy materiał ani jakakolwiek jego część nie może być rozpowszechniana w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, Kanadzie lub Japonii oraz podmiotom amerykańskim (ang. U.S. Persons). Niniejszy dokument może zawierać oświadczenia dotyczące przyszłości, które z natury wiążą się z ryzykiem i niepewnością w związku z czym przewidywania te mogą zostać niespełnione. Spółka nie zobowiązuje się i nie będzie publicznie uaktualniać lub weryfikować jakichkolwiek stwierdzeń dotyczących przyszłości.

Inwestorzy powinni uważnie zapoznać się z treścią całego prospektu emisyjnego Spółki, a w szczególności z czynnikami ryzyka związanymi z inwestowaniem w jej akcje. Wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące tych papierów wartościowych powinny być podejmowane po analizie treści całego prospektu emisyjnego Spółki, łącznie z aneksami do niego.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Więcej informacji o projekcie