Chat with us, powered by LiveChat

ZAPISY NA AKCJE ARCTIC PAPER S.A.

ZAPISY NA AKCJE ARCTIC PAPER S.A.

JUŻ OD 5 PAŹDZIERNIKA!
 

 

ARCTIC PAPERJuż od najbliższego poniedziałku, 5 października 2009, będzie można zapisać się na akcje Arctic Paper S.A., drugiego co do wielkości, pod względem wolumenu produkcji, europejskiego producenta objętościowego papieru książkowego oraz jednego z wiodących producentów graficznego papieru wysokogatunkowego w Europie. Oferta publiczna Spółki będzie składała się z akcji nowej emisji oraz akcji istniejących, a jej przewidywana wartość wyniesie 206 milionów zł brutto (przy założeniu Ceny Maksymalnej). Spółka planuje pozyskać z nowej emisji środki w wysokości 143 mln zł netto (również przy założeniu Ceny Maksymalnej), które zostaną wykorzystane na spłatę kredytu pomostowego udzielonego przez Bank Pekao SA, oraz na częściowe sfinansowanie potencjalnych przejęć w branży, które mogą poszerzyć obecną ofertę produktową Grupy.


 

Parametry oferty publicznej:

Oferta publiczna obejmie 10.850.000 akcji (Akcje Oferowane), w tym:

 • ­8.100.000 nowo emitowanych Akcji Serii C (Akcje Nowej Emisji), przy czym Zarząd Spółki ma prawo zmniejszyć liczbę Akcji Nowej Emisji
 • ­oraz 2.750.000 istniejących Akcji Serii B, oferowanych przez Arctic Paper AB (Akcje Sprzedawane)
 • ­Intencją Spółki i Wprowadzającego jest zaoferowanie Inwestorom Indywidualnym 15% wszystkich Akcji Oferowanych.

 

-   Proces budowy Księgi Popytu wśród inwestorów instytucjonalnych zostanie przeprowadzony w dniach 2-12 października 2009. Budowa Księgi Popytu prowadzona będzie przez UniCredit CAIB Poland S.A.

-   Cena Maksymalna na potrzeby przyjmowania zapisów Inwestorów Indywidualnych została określona na 19 zł.

 

-   Ustalenie ostatecznej Ceny Akcji dla Inwestorów Indywidualnych oraz Ceny Akcji dla Inwestorów Instytucjonalnych nastąpi 12 października 2009 r. Cena Akcji dla Inwestorów Indywidualnych nie będzie wyższa od Ceny Maksymalnej, Cena Akcji dla Inwestorów Instytucjonalnych będzie mogła być wyższa od Ceny Akcji dla Inwestorów Indywidualnych.

-   Zapisy na akcje w Transzy Inwestorów Indywidualnych przyjmowane będą od 5 do 12 października 2009 r. przez Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. (infolinia 0 801 140 490*) oraz Dom Maklerski Pekao (infolinia 0 800 105 800**).

-   Spółka oczekuje, że z emisji Akcji Serii C (Akcje Nowej Emisji) uzyska wpływy netto w wysokości ok. 143 mln zł (przy założeniu Ceny Maksymalnej). Środki te zostaną wykorzystane na spłatę kredytu pomostowego udzielonego przez Bank Pekao SA jak również na częściowe sfinansowanie potencjalnych przejęć w branży.

-   Spółka przewiduje, że udział akcji posiadanych przez nowych akcjonariuszy w łącznej liczbie akcji po ofercie, przy założeniu sprzedaży wszystkich oferowanych akcji, wyniesie 20,7%.

-   Menadżerem Oferty, Oferującym oraz Zarządzającym Księgą Popytu jest UniCredit CAIB Poland S.A.

 

STRATEGIA ROZWOJU


Do głównych celów strategii Grupy Arctic Paper S.A. należą:


 

 • Ekspansja na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej przy utrzymaniu pozycji lidera na kluczowych rynkach.
  Strategicznym priorytetem Arctic Paper S.A. jest utrzymanie obecnej pozycji lidera na rynkach Europy Zachodniej w dziedzinie papieru wysokogatunkowego, przy jednoczesnym wykorzystaniu spodziewanego wzrostu na rynku papieru w Europie Środkowo-Wschodniej. Kluczowe elementy tej strategii obejmują wykorzystanie przewag konkurencyjnych Grupy wynikających z lokalizacji i efektywnej działalności papierni w Kostrzynie nad Odrą oraz rozbudowanej sieci sprzedaży w Europie Środkowo-Wschodniej.
 • Wzrost mocy produkcyjnych dzięki modernizacji i przejmowaniu innych producentów papieru.
  Obecnie Grupa inwestuje w modernizację maszyn papierniczych we wszystkich papierniach. W efekcie istniejące  moce produkcyjne z obecnego poziomu 540.000 ton rocznie wzrosną do ok. 600.000 ton w ciągu kolejnych trzech lat.
 • Maksymalizacja wydajności produkcji i dystrybucji.                                      Grupa przewiduje kontynuowanie inicjatyw w zakresie: maksymalizacji efektywności energetycznej, efektywnego zarządzania zasobami, wykorzystywania silnej pozycji przetargowej oraz maksymalizacji efektywności linii produkcyjnych i dystrybucji.

 

Spółka zamierza również systematycznie umacniać silną pozycję swoich marek i ich rozpoznawalności na rynku.


CELE EMISJI


Wpływy netto z emisji szacowane są na 143,7 mln zł i przy założeniu uzyskania maksymalnej kwoty wpływów zostaną wykorzystane na:


 

 • 122 mln zł - na spłatę kredytu pomostowego udzielonego Spółce przez Bank Pekao S.A,
 • 21,7 mln zł – na częściowe sfinansowanie potencjalnych przejęć w branży.

 

Spółka rozważa różne możliwości potencjalnych przejęć i prowadzi na ten temat rozmowy. Spółka nie podpisała dotychczas żadnych wiążących umów czy porozumień w tym zakresie. 


SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE ARCTIC PAPER S.A. (w mln zł)


Wyniki Spółki w 2008 r. oraz po pierwszym półroczu 2009 przedstawia poniższa tabela (w mln zł):


 

 

I połowa 2009 

I połowa 2008 

  2008

 Przygody ze sprzedaży 

 922,1

 629,9

 1 269,55

 Zysk z działalności operacyjnej

 99,22

 23,07

 66,24

 Zysk brutto

 89,18

 19,42

 54, 93

 Zysk netto za rok obrotowy

 69,31

 20,22

 50,31

 


PLANOWANY HARMONOGRAM OFERTY PUBLICZNEJ

 

 Data

 Działanie

2 - 12 października 2009r. 

 Proces budowania księgi popytu Inwestorów Instytucjonalnych

5 - 12 października 2009r.

 Przyjmowanie zapisów od Inwestorów Indywidualnych

12 października 2009r.

 Ustalenie Ceny Akcji dla Inwestorów Indywidualnych oraz Ceny Akcji dla Inwestorów Instytucjonalnych

13 - 14 października 2009r.

 Przyjmowanie zapisów Inwestorów Instytucjonalanych

16 października 2009r.

 Zakończenie Oferty Publicznej

Druga połowa października 2009r.

 Debiut giełdowy


Najważniejsze informacje o Arctic Paper SA


ARCTIC PAPER S.A. jest drugim co do wielkości, pod względem wolumenu produkcji, europejskim producentem objętościowego papieru książkowego oraz jednym z wiodących producentów graficznego papieru wysokogatunkowego w Europie. Grupa produkuje wiele rodzajów niepowlekanego papieru bezdrzewnego oraz niepowlekanego papieru drzewnego dla drukarni oraz użytkowników końcowych z branży wydawców książek, czasopism oraz branży reklamowej.


Grupa posiada trzy papiernie: w Kostrzynie nad Odrą (Polska), Munkedal (Szwecja) oraz Mochenwangen (Niemcy). Łączne zdolności produkcyjne trzech papierni wchodzących w skład Grupy wynoszą 540 tys. ton papieru rocznie.


 • Papiernia w Kostrzynie nad Odrą posiada moce produkcyjne na poziomie 265 tys. ton rocznie i produkuje głównie niepowlekany papier bezdrzewny do ogólnych zastosowań drukarskich, tj. druku książek, broszur, formularzy oraz do wyrobu kopert i innych wyrobów papierniczych;
 • Papiernia w Munkedal posiada moce produkcyjne na poziomie 160 tys. ton rocznie i produkuje głównie niepowlekany papier bezdrzewny stosowany przede wszystkim do druku książek oraz wysokiej jakości broszur;
 • Papiernia w Mochenwangen posiada moce produkcyjne na poziomie 115 tys. ton rocznie i produkuje głównie niepowlekany papier drzewny stosowany przede wszystkim do druku książek i ulotek.

Ważną częścią Grupy są biura sprzedaży zajmujące się dystrybucją i marketingiem produktów Grupy. Obecnie Grupa posiada w Europie 15 biur sprzedaży, zapewniających jej dostęp do wszystkich rynków europejskich, dzięki czemu uzyskała 1/5 europejskiego rynku objętościowego papieru książkowego.

Grupa Arctic Paper zatrudnia łącznie blisko 1100 pracowników. Siedziba Zarządu tej międzynarodowej Grupy znajduje się w Polsce, w Kostrzynie nad Odrą. Jedynym akcjonariuszem Arctic Paper S.A. jest szwedzka spółka akcyjna Arctic Paper AB.
 

Więcej informacji na www.arcticpaper.com


 

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i nie stanowi podstawy do nabycia papierów wartościowych spółki Arctic Paper S.A. ("Spółka")w ramach oferty publicznej lub rekomendacji mogącej być podstawą do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Jedynym  prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce i ofercie publicznej akcji Spółki jest opublikowany prospekt emisyjny zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego, który dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej Emitenta: www.arcticpaper.com, zaś w wersji papierowej -  w siedzibie Spółki, Oferującego oraz w punktach obsługi klienta przyjmujących zapisy na akcje Spółki. 


Niniejszy materiał nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki albo w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo.


 

* (opłata za jeden impuls)

** (połączenie bezpłatne)                  Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie