Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

Czym jest SII?

SII wzięło udział w ZWZA Mostostalu Warszawa

Sprawozdanie z ZWZA Mostostalu Warszawa z dnia 12.05.2009 r.


W dniu 12 maja 2009 roku na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezesa SII Pan Tomasz Bujak, Przewodniczący warszawskiego Oddziału SII wziął udział w Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy Mostostalu Warszawa.


W Walnym Zgromadzeniu uczestniczyło 5 akcjonariuszy w tym trzech reprezentujących powyżej 5% kapitału zakładowego:


ACCIONA S.A. z siedzibą w Madrycie posiadająca 10 018 733 akcji uprawniających do 10 018 733 głosów, stanowiących 64, 69% liczby głosów na tym Zgromadzeniu i 50, 09% w ogólnej liczbie głosów.


Otwarty Fundusz emerytalny PZU "Złota Jesień" z siedzibą w Warszawie posiadający 3 300 000 akcji uprawniających do 3 300 000 głosów, stanowiących 21, 31% głosów na tym Zgromadzeniu i 16, 5% w ogólnej liczbie głosów.


AIG Otwarty Fundusz Emerytalny z siedzibą w Warszawie posiadający 1 604 430 akcji uprawniających do 1 604 430 głosów, stanowiących 10, 36% głosów na tym Zgromadzeniu i 8, 0% w ogólnej liczbie głosów.

 

Wśród pozostałych akcjonariuszy było SII oraz osoba fizyczna


1. Przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia było Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Spółki z działalności w 2008 r., sprawozdania finansowego Spółki za 2008 r., sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w 2008 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2008 r. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A., a także sporządzonej przez Radę Nadzorczą Mostostal Warszawa S.A. oceny pracy Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2008.

2. Udzielenie Radzie Nadzorczej i Zarządowi Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2008r. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2008 r.       

3. Zmiany w Statucie Spółki.

4. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przygotowania i uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

5. Podjęcie uchwały w sprawie stosowania przez Spółkę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej w zakresie jednostkowych sprawozdań finansowych.

 

Głównym powodem obecności pełnomocnika SII  na zwyczajnym walnym Mostostalu Warszawa było nieprecyzyjne, mało czytelne wyjaśnienie przez zarząd w rocznym sprawozdaniu finansowym problemu opcji finansowych zawieranych przez spółkę.

Pytania SII w szczególności dotyczyły następujących kwestii:

Czy kontrakty i opcje zabezpieczały w 100 % przepływy pieniężne?

Czy spółka zawierała transakcje kupna opcji call, jeśli tak to dlaczego?

Czy strategie opcyjnie były symetryczne czy asymetryczne, a jeśli tak to czy nie przeważały opcje call?


Na zadanie pytania odpowiedzi udzielił członek zarządu Włodzimierz Woźniakowski. Potwierdził on ze opcje call były zawierane przez spółkę jednak zapewnił, że tylko i wyłącznie do pokrycia ubezpieczenia kontraktów nominowanych w walucie obcej służące w 100% ubezpieczeniu kontraktu. Dodał, że główny akcjonariusz spółki wyraźnie zabrania spekulacji na opcjach. Jako zabezpieczenie opcyjnie spółka stosuje europejski forward extra, który w skrócie polega na kupnie w przypadku importera lub sprzedaży w przypadku eksportera określone kwoty waluty w określonym momencie przyszłości po kursie minimalnym gwarantowanym lub kursie maksymalnym. Spółka nie otrzymuje jednego kursu realizacji transakcji, lecz dwa tworzące korytarz w obrębie, którego funkcjonuje zabezpieczenie. Prezes Mostostalu Warszawa dodał ze spółka nie stosuje asymetrycznych strategii opcyjnych. Prezes Woźniakowski zobowiązał się do szczegółowego wyjaśnienie po walnym sposobu zawierania transakcji przez spółkę - co uczynił -jednocześnie zapewnił, że spółka jest gotowa udzielić niezbędnych wyjaśnień w każdym czasie oraz zobowiązał się do szerszego informowania o zawieranych opcjach mając na uwadze specyficzna sytuacje na rynku jednocześnie zapewnił, że spółka stosuje takie same zasady opcyjnie od wielu lat. Przedstawiciel SII uznał te wyjaśnienia za wystarczające i głosował za udzieleniem absolutorium członkom zarządu. Jednak w przypadku Rady Nadzorczej spółki sprawozdanie SII uznało za dość ogólnikowe, a jedyny przedstawiciel Rady Nadzorczej opuścił w połowie Walne Zebranie, a ze sprawozdania Rady nie wynikało, że Rada wnikliwie badała działalność spółki.  Wszystkie podjęte uchwały były datowane na 10 maja 2009 roku w związku z tym SII wstrzymało się od głosu nad udzieleniem absolutorium Radzie Nadzorczej.


W sprawie podziału zysku za rok 2008 akcjonariusze reprezentujący fundusze zgłosili propozycje wypłaty dywidendy w wysokości 20% zysku za rok 2008. W dyskusji na temat dywidendy przedstawiciel SII zabrał głos prosząc o wyjaśnienie dotyczące polityki dywidendy na najbliższe lata przypominając, że szczególnie dla akcjonariuszy mniejszościowych dywidenda jest jednym z ważniejszych praw przysługujących z akcji, a spółka głównie z powodów finansowych nie wypłacała jej od lat. Przyjmując wyjaśnienia, że 6 krotny wzrost przychodów na przestrzeni kilku ostatnich lat i sytuacja na rynku bankowym powoduje, że firmie potrzebna jest gotówka, przedstawiciel SII zwrócił się do zarządu z pytaniem, czy w sytuacji zakładanego przez zarząd dodatniego zysku w roku następnym i poprawie sytuacji makroekonomicznej zarząd zarekomenduje wynagrodzenie tego akcjonariuszom w postaci poszerzonej dywidendy?  Prezes Popiołek powiedział, że widzi taką możliwość i będzie rekomendował, aby dywidenda jednak została wypłacana.


Po Walnym Zgromadzeniu Prezes Woźniakowski zapewniał przedstawiciela SII, że zasadą głównego akcjonariusza spółki jest wypłata 30% dywidendy z zysku i spółka planuje stosować te zasady również w Mostostalu Warszawa. Wniosek o wypłatę dywidendy nie uzyskał wymaganej ilości głosów. Przedstawiciel SII w obu głosowaniach nad wnioskiem o wypłatę dywidendy oraz uchwalą o przeznaczeniu zysku na kapitał zakładowy wstrzymał się od głosu. Pozostałe uchwały zostały przyjęte jednogłośnie.


Tomasz Bujak

Przewodniczący warszawskiego oddziału SII