Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

Czym jest SII?

Wikana SA - planownana zmiana statutu, a obowiązek wezwania

Szanowni Państwo,

 

informujemy, że Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych weźmie udział w zaplanowanym na 24 kwietnia 2009 r. NWZA Spółki Wikana S.A.


Do udziału w Zgromadzeniu uprawnione są osoby, które do 17 kwietnia 2009 r. włącznie, w godzinach od 9:00 do 15:00, złożą w siedzibie Spółki (ul. Cisowa 11, 20–703 Lublin) imienne świadectwa depozytowe wystawione z tytułu blokady akcji pod NWZA.


Osoby, które chcą wykonać prawo głosu z posiadanych przez siebie akcji, a nie będą mogły uczestniczyć w NWZA osobiście, mogą przekazać pełnomocnictwo oraz instrukcję głosowania przedstawicielowi SII, który weźmie udział w obradach. Zainteresowanych akcjonariuszy prosimy o kontakt z Pawłem Wielgusem, pracownikiem Działu Interwencji i Analiz SII (dane kontaktowe zamieszczone są na dole strony).


Przypominamy, że w wyniku połączenia spółek Masters S.A. i Wikana S.A. dotychczasowy, dominujący akcjonariusz Mastersa, który objął akcje emisji połączeniowej, posiada obecnie 70,88% akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Wikany. Tym samym przekroczony został ustawowo określony, istotny dla pozostałych akcjonariuszy próg 66% głosów na walnym zgromadzeniu.


Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego oraz przydział akcji emisji połączeniowej dokonane zostały po wejściu w życie znowelizowanej ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

 

Art. 74 ust. 2 ustawy o ofercie stwierdza, że w przypadku przekroczenia progu 66% głosów na walnym zgromadzeniu (m. in. poprzez proces połączeniowy spółki), akcjonariusz jest obowiązany, w terminie trzech miesięcy od przekroczenia tego progu, do ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych akcji tej spółki, chyba że w tym terminie udział akcjonariusza lub podmiotu, który pośrednio nabył akcje, w ogólnej liczbie głosów ulegnie zmniejszeniu do nie więcej niż 66% ogólnej liczby głosów, odpowiednio w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego, zmiany statutu spółki lub wygaśnięcia uprzywilejowania jego akcji.

 

Zwracamy uwagę, że znowelizowana ustawa o ofercie nie przewiduje możliwości zbycia akcji w liczbie powodującej osiągnięcie nie więcej niż 66 % ogólnej liczby głosów. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że większościowy akcjonariusz Wikany, w momencie obejmowania akcji emisji połączeniowej, nie był świadom zmian wprowadzonych w znowelizowanej ustawie o ofercie. Do raportu bieżącego nr 20/2009 z dnia 17 lutego 2009 r., informującego o zmianach w strukturze akcjonariatu, Spółka załączyła oświadczenie akcjonariusza, w którym zadeklarował on, iż w ciągu najbliższych trzech miesięcy zamierza zmniejszyć stan posiadania akcji do poziomu poniżej 66% kapitału zakładowego Emitenta. W chwili wydania oświadczenia deklaracja ta była sprzeczna z obowiązującym prawem.


Znowelizowana ustawa o ofercie, poza ogłoszeniem wezwania na akcje pozostałych akcjonariuszy, przewiduje możliwość obniżenia zaangażowania w głosach na walnym zgromadzeniu poniżej progu 66% poprzez:

 

  • podwyższenie kapitału zakładowego
  • wygaśnięcie uprzywilejowania akcji
  • zmianę statutu.

 

Pierwsza możliwość wydaje się trudna do realizacji, m. in. ze względu na trudną sytuację rynkową, druga natomiast jest niemożliwa, gdyż nie istnieją żadne akcje uprzywilejowane Wikany. Prawdopodobnie z tego właśnie powodu w porządku obrad NWZA zwołanego na dzień 24 kwietnia 2009 r. znalazł się projekt uchwały o zmianie Statutu Spółki. Projektowane zmiany przewidują wprowadzenie w § 26 ust. 1 Statutu następującego zapisu:


„1. Uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze mają liczbę głosów równą liczbie posiadanych akcji, z tym, że w przypadku przekroczenia przez akcjonariusza 66 % ogólnej liczby głosów, udział tego akcjonariusza w ogólnej liczbie głosów ulega zmniejszeniu do 66 % ogólnej liczby głosów.”


Projektowane zmiany statutowe są zgodne z art. 411 § 3 Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z którym statut może ograniczyć prawo głosu akcjonariuszy dysponujących powyżej jednej piątej ogółu głosów w spółce, przy czym ograniczenie to może dotyczyć wyłącznie wykonywania prawa głosu z akcji przekraczających limit głosów określony w statucie. Należy mieć jednak na uwadze, że zgodnie z treścią art. 87 ust. 5 pkt 3 ustawy o ofercie, do liczby głosów, która powoduje powstanie obowiązków określonych w przepisach rozdziału o znacznych pakietach akcji spółek publicznych (a więc również w odniesieniu do obowiązku ogłoszenia wezwania), wlicza się liczbę głosów z wszystkich akcji, nawet jeżeli wykonywanie z nich prawa głosu jest ograniczone lub wyłączone z mocy statutu, umowy lub przepisu prawa. W art. 87 ustawodawca zajął więc stanowisko, iż w pierwszej kolejności należy chronić interes akcjonariuszy mniejszościowych poprzez wyłączenie zmian statutowych, w przeciwnym bowiem razie przepis o obowiązku ogłoszenia wezwania byłby trudny do wyegzekwowania.


W świetle powyższych informacji należy stwierdzić, że na większościowym akcjonariuszu Spółki Wikana S.A. wciąż ciąży obowiązek ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę wszystkich akcji nie będących w jego posiadaniu.

 

W najbliższych dniach SII zwróci się z prośbą o zajęcie stanowiska przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz Zarząd Spółki Wikana S.A.


Zgodnie z art. 97 ust. 1 pkt 5a) w zw. z ust. 4 ustawy o ofercie za brak ogłoszenia wezwania Komisja Nadzoru Finansowego może nałożyć karę pieniężną w wysokości do 1 mln zł oraz wezwać do wykonania obowiązku wezwania.


Czekamy na Państwa komentarze i opinie.


Osoba kontaktowa:
Paweł Wielgus

Specjalista ds. Interwencji i Analiz

e-mail: pwielgus@sii.org.pl

tel:  (071) 332-95-66