Czym jest SII?

Pozew SII o uchylenie uchwał WZA Spółki FON SA

 

    Szanowni Państwo,


    informujemy, że w dniu 22 stycznia 2009r. Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych złożyło we właściwym dla spółki FON SA sądzie okręgowym pozew o uchylenie uchwały nr 26/2008 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 3 grudnia 2008 r. na godz. 11:00, podjętych po przerwie w dniu 23 grudnia 2008 r. oraz uchwał nr 5/2008 i 6/2008 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 3 grudnia 2008 r. na godz. 14:00, podjętych po przerwie w dniu 23 grudnia 2008 r.


    Złożenie pozwu wynika wprost z założeń statutowych SII, tj. podejmowania działań na rzecz obrony interesów inwestorów indywidualnych, przestrzegania reguł uczciwego obrotu i konkurencji oraz zapewnienia powszechnego dostępu do rzetelnych informacji na rynku kapitałowym. Należy również podkreślić, że złożenie pozwu jest inicjatywą samodzielną, gdyż SII jest akcjonariuszem pozwanej Spółki posiadającym symboliczny pakiet tysiąca akcji.


    Przypomnijmy, że Zarząd Spółki zwołał na dzień 3 grudnia 2008r. dwa Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy, przy czym pierwsze zostało zwołane na godzinę 11:00, zaś drugie na godzinę 14:00. Przedstawiciel SII w pierwszej kolejności przekazał krytyczne uwagi dotyczące projektu uchwały nr 10/2008 w sprawie udzielenia Zarządowi upoważnienia do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, o kwotę nie przekraczającą 10 mln zł, w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela. Nasze uwagi dotyczyły braku odpowiedniego uzasadnienia uchwały, gdyż Zarząd nie przedstawił strategii wykorzystania pozyskanych środków. Ostatecznie zwróciliśmy uwagę na niezgodność warunków podjęcia uchwały z postanowieniami art. 445 KSH, zgodnie z którym uchwała walnego zgromadzenia w sprawie zmiany statutu przewidująca upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego wymaga obecności na walnym co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego. W ten sposób uchwała została zdjęta z porządku obrad.


    Po wznowieniu obrad w dniu 23 grudnia WZA podjęło trzy uchwały, dotyczące kolejno scalenia akcji (resplitu), obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej akcji, oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H. We wszystkich trzech przypadkach głosowaliśmy przeciwko podjęciu uchwał, żądając zaprotokołowania sprzeciwu, co dało następnie podstawę do sformułowania pozwu.


    Pozew o uchylenie uchwał został oparty na art. 422 KSH, tzn. podjęte uchwały są sprzeczne z dobrymi obyczajami i mają na celu pokrzywdzenie akcjonariuszy. Gdyby uchwały zostały podjęte w formie przekazanej opinii publicznej w postaci projektów, wówczas uchwalono by scalenie akcji w stosunku 25:1, obniżenie wartości nominalnej akcji z 25 gr do 10 gr, oraz podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H o nie więcej niż 100 tyś zł. Ostatecznie kapitał zakładowy wyniósłby 6,5 mln zł, a emisja akcji serii H stanowiłaby jedynie 1,5% kapitału.


    W rzeczywistości tuż przed głosowaniem do projektów uchwał, w sposób arbitralny i nie podlegający dyskusji, wprowadzone zostały poprawki, których przyjęcie doprowadziło do znaczącej zmiany rozkładu głosów w obecnym akcjonariacie Spółki. Uchwalony został resplit akcji w stosunku 50:1, obniżenie wartości nominalnej akcji z 50 gr do 10 gr, oraz podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H o nie więcej niż 2,7 mln zł. Ostatecznie kapitał zakładowy ustalony został na nie więcej niż 6 mln zł, przy czym emisja akcji serii H stanowi 45% kapitału, co daje w praktyce pełną swobodę podejmowania decyzji na WZA Spółki. Dodatkowo Zarząd zastrzegł sobie możliwość przeprowadzenia emisji w formie subskrypcji prywatnej.


    Treść projektów uchwał miała więc na celu ukrycie rzeczywistych intencji Zarządu. Tym samym Zarząd wprowadził akcjonariuszy w błąd, nie informując ich o kluczowych dla przyszłości i strategii rozwoju Spółki planach.


    O rzeczywistych intencjach Zarządu świadczą również bezpodstawne uzasadnienia podjętych uchwał. W uzasadnieniu uchwały w sprawie scalenia akcji podano, iż celem scalenia akcji jest zadośćuczynienie wymaganiom stawianym przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, który w oświadczeniu z dnia 11 lutego 2008r. skierowanym m. in. do spółek giełdowych negatywnie ocenił funkcjonowanie tzw. „spółek groszowych”, tj. posiadających akcje o wartości nominalnej poniżej jednego złotego [...]. Zarówno w przypadku samego projektu (scalenie w stosunku 25:1), jak również podjętej uchwały (scalenie w stosunku 50:1), zalecenie Zarządu GPW nie mogło być spełnione. Rzeczywistym celem uchwalenia resplitu było więc umożliwienie obniżenia kapitału zakładowego poprzez przyjęcie kolejnej uchwały, i to w większym stopniu niż pierwotnie planowano. Samo obniżenie kapitału zakładowego umotywowane zostało urealnieniem wartości nominalnej akcji do wartości majątku Spółki, co nie znajduje żadnego uzasadnienia ani w kontekście praktyk rynkowych, gdyż obie kwestie pozostają absolutnie bez związku, ani też w kontekście przywołanego oświadczenia Zarządu GPW, gdyż wartość nominalna akcji została obniżona do 10 gr. Pięciokrotne obniżenie kapitału zakładowego umożliwiło zwiększenie zaangażowania w kapitale zakładowym przez podmiot lub osoby obejmujące akcje serii H, o czym świadczy również zmiana wartości podwyższenia kapitału z planowanych 100 tyś. zł na 2,7 mln zł. Kolejną istotną kwestią jest argumentacja przedstawiona w uzasadnieniu pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii H, zgodnie z którą podwyższenie kapitału zakładowego [...] umożliwi pozyskanie niezbędnego kapitału i pomyślne dokończenie procesów restrukturyzacji przez Spółkę. Mając na uwadze, że pierwotnie planowana była emisja w wysokości do 100 tyś. zł, należy krytycznie odnieść się do powyższego uzasadnienia, bowiem jest mało prawdopodobne, aby kwota ta miała jakiekolwiek istotne znaczenie w procesach restrukturyzacyjnych spółki publicznej.


    Należy również zwrócić uwagę, iż Spółka FON SA, będąca spółką publiczną w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej, deklaruje przestrzeganie zasad określonych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, gdzie w rozdziale I („Rekomendacje dotyczące dobrych praktyk spółek giełdowych”) została zapisana zasada w brzmieniu: Spółka powinna zapewnić efektywny dostęp do informacji niezbędnych do oceny sytuacji i perspektyw spółki oraz sposobu jej funkcjonowania. Zgodnie z treścią stosownego raportu bieżącego, powyższa zasada nie została odrzucona przez Spółkę, tym samym powinna być przestrzegana.Czekamy na Państwa komentarze i opinie.Osoba kontaktowa:
Paweł Wielgus

Specjalista ds. Interwencji i Analiz

e-mail: pwielgus@sii.org.pl

tel:  (071) 332-95-66


×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.