Chat with us, powered by LiveChat

Relacja z czatu Mercor. „Pracujemy nad wejściem na duże, nowe dla nas rynki”

Skomentuj artykuł

Omówienie wyników finansowych „MERCOR” S.A. za rok obrotowy 2023/24. Pod takim hasłem miał miejsce czat inwestorski spółki Mercor, zorganizowany wspólnie ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych. Na pytania jego uczestników odpowiadał Jakub Lipiński, pełniący obowiązki wiceprezesa zarządu i dyrektora finansowego firmy.

 

Poproszony o ocenę wyników spółki za rok obrotowy 2023/2024, Jakub Lipiński mówił:

 

- Jesteśmy zadowoleni z wyników za miniony rok obrotowy. Wypracowaliśmy zadowalający poziom przychodów (587 mln zł) pomimo trudniejszych warunków rynkowych, takich jak wyhamowanie inwestycji budowlanych, opóźnienia w uruchomieniu funduszy unijnych oraz spowolnienie gospodarcze w Europie Zachodniej. Zysk netto wyniósł blisko 53 mln zł, czyli był wyższy r/r o blisko 12%. Warto przypomnieć, że w wyniku zakończonych postępowań w drugim kwartale roku obrotowego otrzymaliśmy zwrot zapłaconego w 2013 roku podatku dochodowego z odsetkami, co zwiększyło zysk netto Grupy o ok. 10,5 mln zł.

 

Pytano również o czynniki, jakie w największym stopniu miały wpływ na wyniki Mercora.

 

- W największym stopniu wpływ miały: spadek sprzedaży związany z osłabieniem koniunktury na rynku budowlanym, poprawa rentowności sprzedaży, wzrost kosztów pracowniczych w związku z inflacją i wynikającą presją płacową oraz odzyskanie po 11 latach nadpłaconego podatku dochodowego wraz z odsetkami.

 

W odpowiedzi na pytanie o spadek poziomu przychodów w roku obrotowym 2023/2024, przedstawiciel zarządu zwrócił uwagę na poprzedni rok obrotowy (2022/2023), który był rekordowy pod tym względem.

 

Z kolei na pytanie o poziom zadłużenia odpowiedziano: Mamy niski poziom zadłużenia. Na 31 marca 2024 r. stosunek długu netto do EBITDA na poziomie skonsolidowanym wyniósł 0,95.

 

Nawiązując do zadłużenia pytano również o ocenę ostatnich decyzji RPP oraz wpływ dalszych losów stóp procentowych w Polsce na spółkę.

 

- Utrzymanie stóp procentowych na niezmienionym poziomie było konsensusem rynkowym, więc nie spodziewaliśmy się innej decyzji. Mimo niższego poziomu inflacji, inflacja bazowa ciągle jest stosunkowo wysoka, więc utrzymanie stóp na kolejnych posiedzeniach RPP również nie będzie niespodzianką i liczymy się z potencjalnymi obniżkami dopiero w 2025 roku. Z punktu widzenia rynku, na którym działamy, oczywiście niższe stopy byłyby bardziej korzystne, ale jest to tylko jeden, chociaż istotny, czynnik makroekonomiczny wpływający na naszą działalność - skomentował Lipiński. 

 

Poruszono również temat podziału geograficznego przychodów w roku obrotowym 2023/2024.

 

- Tradycyjnie mamy najwyższą sprzedaż na rynkach, na których mamy spółki zależne, czyli np. w Hiszpanii czy na Węgrzech. Z kolei najwyższą dynamikę sprzedaży odnotowaliśmy na rynku rumuńskim o blisko 68% oraz brytyjskim: o 41,4% - ich udział w naszej sprzedaży stopniowo rośnie - wymieniono podczas czatu inwestorskiego.

 

Nawiązując do wyników Mercoru pytano także o działalność spółki w Ukrainie.

 

- Nasza ukraińska spółka prowadzi działalność produkcyjną i handlową w zakresie, na jaki pozwala dostępność zasobów ludzkich. Siedziba spółki mieści się we Lwowie w zachodniej Ukrainie, a produkcja odbywa się w zachodnich regionach, w których działania wojenne nie są tak dramatyczne jak na wschodzie kraju - mówił wiceprezes firmy.


Z kolei odpowiadając na pytanie o dywersyfikację produktową spółki nadmieniono: Mamy kilka segmentów działalności, należą do nich: oddymianie grawitacyjne, wentylacja pożarowa, ogniochronne zabezpieczenia konstrukcji, oddzielenia przeciwpożarowe, rozwiązania z zakresu Przemysłu 4.0, magazyny energii. W każdym z tych obszarów oferujemy szereg rozwiązań i produktów.

Branża i otoczenie rynkowe

Wiele uwagi podczas czatu poświęcono sytuacji w branży oraz otoczeniu rynkowemu Mercora.

 

Na pytanie o koniunkturę w branży produktów przeciwpożarowych odpowiedziano: Koniunktura w branży przeciwpożarowej jest silnie skorelowana z koniunkturą w budownictwie. W związku z sytuacją makroekonomiczną - wysokimi stopami procentowymi, inflacją czy oczekiwaniem na fundusze unijne - decyzje inwestycyjne są odsuwane w czasie, co wpływa również na branżę ppoż.

 

Pytano także, jak mocno spółka jest uzależniona od kondycji rynku budowlanego w Polsce.

 

- W Polsce realizujemy ok. 50% sprzedaży. Warto dodać, że jesteśmy spółką późnocykliczną, co oznacza, że problemy rynku budowlanego, które się pojawiają docierają do nas z pewnym opóźnieniem, co oznacza, że mamy trochę czasu, żeby się na to przygotować i przechodzimy te sytuacje łagodniej. Inwestycji w Polsce obecnie jest mniej, ale w mojej opinii, pomimo wyzwań, jesteśmy w dobrej sytuacji. Mamy dużą dywersyfikację – produktową i geograficzną – która bardzo pomaga nam w okresach spowolnienia w poszczególnych segmentach rynku - odpowiedział Jakub Lipiński.

 

- Czy oprócz budownictwa jest jakiś sektor, na którego kondycję zwracacie Państwo szczególną uwagę - pytał jeden z inwestorów.

 

- Branża, w której działamy, jest najsilniej skorelowana właśnie z branżą budowlaną, więc to na niej skupiamy się najbardziej. Poza tym z największą uwagą śledzimy sytuację makroekonomiczną i otoczenie prawno-podatkowe, jak również inne regulacje wpływające bezpośrednio i pośrednio na naszą działalność. Nie jest to jednak związane z żadnym konkretnym sektorem gospodarki - wyjaśniono.

 

Na pytanie o ocenę przepisów przeciwpożarowych w Polsce i za granicą odpowiedziano: Przepisy przeciwpożarowe w Europie idą w kierunku coraz większego bezpieczeństwa i coraz wyższych wymogów ESG. Oznacza to sporą barierę wejścia dla nowych graczy, ale jest elementem korzystnym dla firm takich jak Mercor.

 

Z kolei na temat spodziewanego ożywienia rynku oraz jego symptomów dodano: Przewidywania dotyczące drugiej połowy roku 2024/2025 budujemy w oparciu o wskaźniki liczby inwestycji będących na etapie biur projektowych, jak również przewidywań dotyczących uruchomienia funduszy unijnych w ramach KPO. Działalność inwestycyjną wspiera także spadek inflacji oraz perspektywa obniżek stóp procentowych.

Plany i rozwój

Temat rozwoju spółki rozpoczęto pytaniem o portfel zamówień.

 

- W roku obrotowym 2023-2024 (czyli w okresie kwiecień 2023 - marzec 2024) zebraliśmy zamówienia o wartości 566,6 mln zł. Jeśli chodzi o właśnie rozpoczęty rok obrotowy, w kwietniu 2024 r.pozyskaliśmy zamówienia o wartości ok. 45,3 mln zł (+21% r/r), a w maju ich wartość wynosiła ok. 53,2 mln zł (+2% r/r). Narastająco daje to wartość 98,5 mln zł (+10% rdr) - odpowiedział wiceprezes podczas czatu

 

Na pytanie o nowe produkty nad którymi pracuje spółka, członek zarządu poinoformowł że  ze względów konkurencyjnych, o nowościach mówimy dopiero w momencie ich wprowadzania na rynek.

 

Na temat działalności na rynkach zagranicznych wspomniano: Od wielu lat około połowa naszych przychodów pochodzi z rynków zagranicznych. W roku obrotowym 2023/24 przychody z rynku krajowego stanowiły 51,6% sprzedaży, czyli 302,9 mln zł. Z kolei 48,4% sprzedaży, czyli 284,5 mln zł, pochodziła z rynków zagranicznych. Mocno stawiamy na dywersyfikację geograficzną.

 

- Pracujemy nad wejściem na duże, nowe dla nas rynki, gdyż widzimy na nich potencjał wzrostu. Niezależnie od tego umacniamy pozycję na rynkach, na których już jesteśmy, ze szczególnym naciskiem na kraje, w których posiadamy spółki zależne - dodano.

 

Pytano także o konkurencję na rynku europejskim.

 

- Od lat działamy w otoczeniu konkurencyjnym, na każdym rynku naszej działalności. Jesteśmy największą firmą w Europie Środkowej, a w niektórych działach należymy do ścisłej czołówki europejskiej, co świadczy o tym, że świetnie sobie w tym konkurencyjnym środowisku radzimy - mówił przedstawiciel spółki.

 

Z kolei w kwestii rozwoju technologicznego poinformowano: Stawiamy na ciągły rozwój naszych produktów i udoskonalanie oferty m.in. poprzez rozszerzanie automatyki czy dedykowane oprogramowanie w takich produktach jak oddymianie grawitacyjne, wentylacja pożarowa czy oddzielenia przeciwpożarowe. Projektujemy i produkujemy zaawansowane technologicznie, kompleksowe rozwiązania pod indywidualne potrzeby klienta. Rozwijamy także nowe rozwiązania z zakresu przemysłu 4.0. w ramach mcr Tech Lab - naszej spółki córki działającej od 2022 roku. Rozwijamy też technologie magazynowania energii i poprawy jej jakości (w ramach spółki Elmech-Ase).

Dywidenda

- Począwszy od roku obrotowego 2019/2020 Mercor regularnie dzieli się zyskiem z akcjonariuszami. Czy ta polityka ma szansę być podtrzymana, czy zależy to wyłącznie od bieżących wyników spółki? - pytał jeden z uczestników czatu.

 

- Wpływ na dywidendę mają, oprócz wyników determinujących na zdolność dywidendową, także płynność oraz potrzeby inwestycyjne. Chcemy utrzymać dzielenie się zyskiem z akcjonariuszami, a poziom dywidendy będzie uzależniony właśnie od powyższych czynników - wyjaśnił wiceprezes.

 

- Rekomendacja zarządu w tym zakresie zostanie przedstawiona w projektach uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy, które zostanie zwołane najprawdopodobniej na wrzesień - dodał.

 

Podsumowując plany dywidendowe Jakub Lipiński powiedział: Naszym celem jest pozostanie spółką dzielącą się zyskiem z akcjonariuszami.

Autor artykułu

 

Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku Finanse i Rachunkowość. Dyrektor finansowy, analityk i redaktor ekonomiczny. Wieloletni współpracownik Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz ekspert tematyki giełdowej i gospodarczej Forbes'a. Wcześniej szlify analityczno-dziennikarskie zbierał w redakcji money.pl tworząc dział giełdowy. W czasie wolnym zapalony muzyk.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie