Chat with us, powered by LiveChat

Relacja z czatu GK JSW. „Spółka prowadzi analizy wydatków inwestycyjnych”

Skomentuj artykuł

Omówienie wyników GK JSW za pierwszy kwartał 2024 roku - pod takim hasłem miał miejsce czat inwestorski JSW, zorganizowany wspólnie ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych. Oprócz kwestii wynikowych, poruszono również tematy cen i wydobycia węgla, inwestycji oraz dywidendy.

 

Analizując wyniki JSW, inwestorzy pytali o przyczyny poniesionej w pierwszym kwartale 2024 roku straty netto  przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w kwocie 11 mln zł.

 

- Główną przyczyną niższego wyniku netto jest niższa wartość przychodów ze sprzedaży, która w pierwszym kwartale 2024 roku wyniosła 3 414,8 mln PLN i była niższa o 1 043,6 mln PLN w stosunku do analogicznego okresu 2023 roku - podało JSW.

 

Kontynuując, na pytanie o przyczyny spadku przychodów ze sprzedaży JSW o ponad miliard złotych w ujęciu rocznym wymieniono:  Na zmianę przychodów wpłynęły głównie niższe przychody ze sprzedaży węgla, tj. niższe o 954,5 mln PLN, tj. o 35,1% (bez uwzględnienia korekty przychodów ze sprzedaży z tytułu realizacji transakcji zabezpieczających), przede wszystkim w wyniku niższego wolumenu sprzedaży węgla wyprodukowanego w Grupie do odbiorców zewnętrznych o 0,5 mln ton, tj. o 20,0%, a także niższej średniej ceny sprzedaży węgla ogółem o 166,33 PLN/t, tj. o 15,4%.

 

Pytano także o czynniki, jakie odpowiadają za zwiększenie kosztu wydobycia w pierwszym kwartale 2024 roku do poziomu 740 zł za tonę.

 

- Wzrost jednostkowego MCC w 1Q2024 w stosunku 4Q2023 wynika głównie z niższego poziomu wydobycia węgla o 7,5% - odpowiedziano.

 

Na temat zadłużenia z kolei podano: Na dzień 31.03.2024 JSW posiadała zadłużenie z kwocie 1293,8 mln zł, z tego 752,8 mln zł dotyczy kredytów i pożyczek, a 541,0 mln zł dotyczy zobowiązań z tyt. leasingu.

 

- Czy nie obawiają się Państwo, że dalsza presja ze strony związkowców dotycząca wynagrodzeń przy niższych cenach węgla na światowych rynkach i już teraz wysokich kosztach wydobycia w JSW, sprawi, że spółka wpadnie w kłopoty? - pytał jeden z inwestorów.

 

- Spór zbiorowy dotyczący wzrostu wynagrodzeń w 2024 roku wszczęty przez Reprezentatywne Organizacje Związkowe aktualnie jest na etapie mediacji. Zarząd liczy na rozwagę i zrozumienie przedstawicieli Strony Społecznej, która w przeszłości wykazała się odpowiedzialnością - wyjaśniono podczas czatu.

 

Pytano także, ile procent przychodów Grupy pochodzi od największych kontrahentów.

 

- W raporcie kwartalnym za pierwszy kwartał 2024 roku Grupa podała, że udział przychodów dla pięciu głównych zewnętrznych odbiorców w Segmencie Węgiel (bez uwzględnienia korekty przychodów ze sprzedaży z tytułu realizacji transakcji zabezpieczających) wyniósł 81,8% przychodów w tym segmencie (w pierwszym kwartale 2023 roku: 75,8%). Udział przychodów dla pięciu głównych odbiorców w Segmencie Koks (bez uwzględnienia korekty przychodów ze sprzedaży z tytułu realizacji transakcji zabezpieczających) wyniósł 69,3% przychodów w tym segmencie (w pierwszym kwartale 2023 roku: 58,8%) - podało JSW.

 

W kwestii kosztowej zwrócono uwagę na koszty administracyjne, które wzrosły z poziomu 231,7 mln złotych w pierwszym kwartale 2023 roku, do 254,2 mln złotych.

 

- Koszty administracyjne za pierwszy kwartał 2024 rok wyniosły 254,2 mln PLN wobec 231,7 mln PLN w analogicznym okresie 2023 roku (wzrost o 22,5 mln PLN, tj. o 9,7% wynikający przede wszystkim ze wzrostu kosztów administracyjnych w Jednostce dominującej o 16,3 mln PLN, w tym głównie z tytułu usług remontowych, kosztów wynagrodzeń, świadczeń na rzecz pracowników a także podatku od nieruchomości i PFRON) - odpowiedziano.

Ceny, sprzedaż, wydobycie węgla

Podczas czatu odniesiono się również do sposobu przygotowania spółki na okres niższych cen węgla na rynku.

 

- Spółkę charakteryzuje silna podatność wyników finansowych na ryzyko zmian cen węgla koksowego i koksu na rynku międzynarodowym. W okresach koniunktury na rynkach węgla Spółka odkłada część generowanych nadwyżek pieniężnych na specjalnie w tym celu utworzony fundusz stabilizacyjny. Środki odłożone w czasie koniunktury zasilą płynność finansową w okresie załamania koniunktury i generowania ujemnych przepływów pieniężnych. Zakłada się również, iż środki funduszu stabilizacyjnego posłużą do finansowania m.in. projektów inwestycyjnych. Dodatkowo w celu poprawy bieżącej płynności Spółka pozyskała długoterminowe finansowanie w formule SSL w kwocie 1,65 mld PLN. Aktualnie spółka analizuje możliwości optymalizacji kosztów operacyjnych prowadzonej działalności - podali przedstawiciele spółki.

 

Odnośnie prognozowanych cen odpowiedziano: Zgodnie z przyjętą zasadą nie podajemy prognoz rynkowych, co wynika ze znacznej rozbieżności publikacji analityków rynkowych. Rynek węgla koksowego się zmienia, podaż węgli najlepszej jakości Premium Low Vol jest silnie skoncentrowana, po stronie popytowej Chiny utraciły decydujący wpływ na ceny węgli australijskich na rzecz Indii. Ponadto region wydobycia narażony na zakłócenia pogodowe co może silnie wpływać na wahania cen. W bieżącym roku na ceny może wpłynąć powrót anomalii pogodowej La Nina, która w przeszłości silnie wpływała na zakłócenia podaży węgli australijskich i wzrost cen. Wg analityków jest zbyt wcześnie aby prognozować czy anomalia powstanie i jakie będą jej ewentualne skutki.

 

Na pytanie o ustalony bazowy poziom wydobycia wskazano - ok. 13,5 mln ton.

 

Odpowiadając na kolejne pytanie podano, poprzez jakie działania zarząd JSW zamierza przywrócić bazowy poziom wydobycia.

 

- Zniwelowanie skutków zdarzeń na kopalniach Pniówek i Zofiówka. Działania te obejmują udostępnienie nowych frontów wydobywczych co pozwoli zwiększyć ilość ścian i w związku z tym, możliwości wydobywcze kopalń - podano.

 

Nawiązano również do przyczyn spadku wydobycia węgla i koksu w pierwszym kwartale tego roku, w porównaniu do analogicznego okresu w ubiegłym roku.

 

- Spadek wydobycia wynika ze zdarzenia na kopalni Pniówek (pożar w ścianie N-10 pokład 404/4 + 405/1) oraz utrudnień w prowadzeniu ścian w ruchu Borynia i KWK Budryk w związku ze stwierdzonymi trudnymi warunkami geologiczno-górniczymi oraz KWK Pniówek w związku z zagrożeniem metanowym - wyjaśniono.

 

- W chwili obecnej w kopalniach JSW eksploatowanych jest 18 ścian. Średnio w pierwszym kwartale było 21,3 - dodano.

 

Pytano także o zapasy węgla oraz koksu, jakie spółka posiada.

 

- Zapasy węgla wyprodukowanego w GK JSW na koniec 1Q2024r wyniosły 843,9 tys ton wzrost dotyczył węgla do celów energetycznych, którego zapas wzrósł o 250 tys ton. Zapas węgla koksowego spadł o 167 tys ton i obejmuje również węgiel wyprodukowany w JSW, ale będący w posiadaniu koksowni Grupy jako zapas technologiczny do produkcji koksu. Zapas koksu na koniec 1Q24 wyniósł niespełna 132 tys. ton - to spadek o 154 tys. ton (-53,9%) w stosunku do 4Q23 roku. Wahania poziomu zapasu koksu wynikają głównie z harmonogramów wysyłek morskich - powiedziano podczas czatu inwestorskiego.

 

Nawiązując do katastrof w kopalniach Pniówek i Zofiówka, pytano o prowadzone czynności mające zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa. 

 

- Realizowane są wnioski z prac komisji powołanych przez Prezesa WUG do zbadania okoliczności zdarzeń. Prowadzony jest stały monitoring zagrożeń. Zastępca prezesa zarządu ds. technicznych i operacyjnych polecił dyrektorom kopalń przeprowadzanie kwartalnych posiedzeń zespołów ds. rozpoznawania i przeciwdziałania zagrożeniom rozszerzonych o przedstawicieli instytucji naukowo-badawczych, na których analizowane są szczegółowo występujące zagrożenia - mówił przedstawiciel JSW. 

Inwestycje

Jak dowiedzieliśmy się podczas czatu, w kwestii inwestycji, w pierwszym kwartale 2024 JSW wydała 1 322,9 mln PLN.

 

Z kolei na temat optymalizacji wydatków inwestycyjnych powiedziano: Spółka prowadzi analizy wydatków inwestycyjnych. Dopiero wynik tych analiz może spowodować odrzucenie projektów o najniższych wskaźnikach ekonomicznych.

 

Pytano także o projekty OZE, jakie JSW bierze pod uwagę.

 

- Głównie rozważane są projekty fotowoltaiczne i wiatrowe - odpowiedziano.

 

- W związku z aktualną strategią biznesową GK, spółka realizuje cele środowiskowe, określone w horyzoncie 2050, w tym cele związane z rozwojem i akwizycją aktywów OZE. Celem głównym prowadzonych działań jest redukcja śladu węglowego oraz dążenie do neutralności klimatycznej do roku 2050 - dodano.

Zmiany personalne

- Czy po zmianie władzy w JSW, zmieni się również kierunek rozwoju spółki? - pytał inwestor.

 

- Zgodnie z aktualnie przyjętą Strategią GK JSW na lata 2022-2030 Spółka realizuje kierunki przyjęte w przedmiotowym dokumencie - odpowiedziano.

 

Pytano także, w jaki sposób nowy zarząd zamierza poprawić rentowność spółki.

 

- Działania są nakierowane na optymalizację kosztów oraz przywrócenie dotychczas planowanego poziomu wydobycia i wzrostu udziału węgla koksowego w strukturze produkcji. GK JSW największą przestrzeń do optymalizacji kosztów i nakładów inwestycyjnych postrzega w obszarze wydobycia węgla koksowego i produkcji koksu. GK JSW wdraża wiele projektów, które mają przyczynić się do optymalizacji kosztów prowadzonej produkcji, jednak kluczowym elementem jest przywrócenie dotychczas planowanego poziomu wydobycia i wzrostu udziału węgla koksowego w strukturze produkcji - dowiedzieliśmy się podczas czatu.

Dywidenda

Na temat planów dywidendowych JSW powiedziano: JSW podtrzymuje swoją politykę dywidendową, ostateczna decyzja w zakresie wypłaty dywidendy leży w kompetencji Walnego Zgromadzenia.

Autor artykułu

 

Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku Finanse i Rachunkowość. Dyrektor finansowy, analityk i redaktor ekonomiczny. Wieloletni współpracownik Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz ekspert tematyki giełdowej i gospodarczej Forbes'a. Wcześniej szlify analityczno-dziennikarskie zbierał w redakcji money.pl tworząc dział giełdowy. W czasie wolnym zapalony muzyk.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie