Chat with us, powered by LiveChat

Relacja z czatu Huuuge. „Dwie gry są obecnie na etapie testów technicznych”

Skomentuj artykuł

O wynikach Huuuge za 2023 rok, ale także na temat nowych i flagowych tytułów, ekspansji, otoczeniu rynkowym, skupie akcji własnych, czy zastosowaniu sztucznej inteligencji, rozmawiano podczas czatu Huuuge zorganizowanego wspólnie ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych. Na pytania uczestników wydarzenia odpowiadał Marek Chwałek, wiceprezes wykonawczy ds. finansowych firmy. 

 

Odwołując się do głównego tematu czatu, jeden z inwestorów poprosił o ocenę wyników Huuuge za czwarty kwartał i cały 2023 rok.

 

- Czwarty kwartał 2023 roku pod względem osiągniętych wyników finansowych był mocno zbliżony do wyników 3 kwartału. Przychody były w zasadzie płaskie rdr, wydatki na pozyskanie użytkowników nieznacznie spadły. Podsumowując cały 2023 rok, skupiliśmy się na zwiększaniu rentowności naszej działalności, co zaowocowało osiągnięciem rekordowego wyniku w postaci skorygowanej EBITDA na poziomie 108,2 miliona dolarów oraz przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej przekraczających 82,4 miliona dolarów. Dodatkowo cieszy nas fakt, że wskaźniki operacyjne Huuuge Casino oraz Billionaire Casino ustabilizowały się w 2023 roku, a liczba dziennych aktywnych użytkowników (DAU) rosła począwszy od drugiego kwartału minionego roku. Główne wskaźniki monetyzacji flagowych gier: ARPDAU i ARPPU zanotowały wzrosty odpowiednio o 8% oraz 13% rok do roku - skomentował Marek Chwałek.

 

Pytano także o elementy odpowiadające za spadek przychodów spółki.

 

- Od kilku lat obserwujemy negatywne zmiany w otoczeniu rynkowym takie jak: wpływ zmiany polityki prywatności Apple na marketing mobilny, spadek zaangażowania graczy po okresie pandemii, baza graczy social casino nie rośnie (nasycenie rynku). Reagując na te zmiany, ograniczyliśmy też wydatki na marketing. Warto dodać, że w trakcie roku sukcesywnie zaczęliśmy zwiększać te wydatki - zreorganizowaliśmy nasz dział marketingu i na skutek optymalizacji strategii stopy zwrotu z prowadzonych kampanii poprawiały się - wyjaśnił wiceprezes Huuuge.

 

W temacie wyników, zwrócono uwagę na podwyższone w czwartym kwartale koszty obsługi prawnej.

 

- Ten wzrost był związany z obsługą toczących się postępowań w US jak również innych projektów korporacyjnych. Poziom tych kosztów jest zmienny w poszczególnych okresach i uzależniony od toczących się w danym okresie projektów - odpowiedziano podczas czatu. 

 

Z kolei na pytanie dotyczące przychodów finansowych, które w 2023 roku wzrosły dwukrotnie powiedziano: To efekt naszej polityki inwestycyjnej - w trakcie coraz większa część naszej gotówki była inwestowana w instrumenty takie jak amerykańskie fundusze rynku pieniężnego.

 

W kwestii kosztów pytano o procent, jaki stanowią wynagrodzenia pracowników w Grupie Huuuge.

 

- Koszty świadczeń pracowniczych (nie uwzględniając kosztów programu opcji pracowniczych) stanowiły 22% kosztów operacyjnych w roku 2023 - odpowiedział Chwałek.

Oszczędności kosztowe

Nawiązując również do tematu wynagrodzeń, pytano o wspominanym przez spółkę ograniczeniu zatrudnienia w 2023 roku.

 

- Na koniec 2023 roku nasze zatrudnienie było niższe o 23% w stosunku do 2022 i wynosiło 450 osób - wyjaśniono podczas czatu.

 

Dodano również: nie planujemy w tym roku istotnych zmian w strukturze zatrudnienia. Działania restrukturyzacyjne zakończyły się w pierwszej połowie 2023 roku.

 

Na temat oszczędności kosztowych powiedziano także: W 2023 roku wygenerowaliśmy oszczędności zarówno na poziomie kosztów marketingu jak i innych kosztów operacyjnych, w tym wynagrodzeń. Najniższe wydatki marketingowe odnotowaliśmy w pierwszym kwartale 2023 roku, od tego czasu sukcesywnie zwiększaliśmy wydatki na pozyskiwanie nowych użytkowników.

Ekspansja

- Jakie działania marketingowe Huuuge podejmowało w 2023 roku? - pytano podczas czatu.

 

- Przede wszystkim performance marketing czyli pozyskiwanie graczy poprzez sieci reklamowe i social media. Ponadto skupiliśmy się na poprawie pozycjonowania naszych gier w sklepach. Zaczęliśmy również eksplorować działania takie jak brand i influencer marketing - odpowiedział Marek Chwałek.

 

Na pytanie o rozwój spółki poprzez przejęcia odpowiedziano: Stawiamy na rozwój naszych flagowych gier, w tym wprowadzanie nowych funkcjonalności, jak i na pracę nad nowymi projektami w ramach Huuuge Pods. Nie wykluczamy możliwości przejęcia, gdyby pojawiła się bardzo interesująca możliwość. Ciągle analizujemy potencjalne cele akwizycyjne - wyjaśnił przedstawiciel zarządu.

 

Pytano także o kluczowe dla Huuuge rynki.

 

- W roku 2023 około 55% skonsolidowanych przychodów wygenerowanych zostało na rynku amerykańskim, a łącznie w regionie Ameryki Północnej ok. 59% skonsolidowanych przychodów. Drugim największym regionem w 2023 roku była Europa z udziałem około 26% w łącznych przychodach - podano.

 

W kwestii ekspansji rynkowej zwrócono również uwagę na programy: lojalnościowy oraz VIP.

 

- Wprowadzony w zeszłym roku program lojalnościowy przyczynił się do dalszej poprawy wskaźników monetyzacji oraz długoterminowej retencji - odpowiedziano.

 

Z kolei na temat programu VIP Chwałek powiedział: Gracze objęci programem VIP mają dostęp do dodatkowych promocji i ofert specjalnych w grze. Ponadto, organizujemy regularne eventy dla tych graczy, gdzie mają możliwość spotkać się z kluczowymi osobami pracującymi nad naszymi grami. Mają też wpływ na tworzenie nowych funkcjonalności w grze.

Nowe gry i rozwój flagowych tytułów

- Czy spółka nadal skupia się na kluczowych tytułach takich jak Huuuge Casino i Billionaire Casino nie rozwijając nowych projektów? - pytał jeden z inwestorów

 

- W 2024 roku planujemy inwestować w nasze flagowe gry, zarówno wprowadzając nowe funkcjonalności jak i zwiększając wydatki na marketing i pozyskiwanie użytkowników. Jednocześnie stale poszukujemy nowych kierunków rozwoju. W 2023 utworzyliśmy Huuuge Pods, wewnętrzne zespoły skupione wyłącznie na tworzeniu nowych gier. Dwie gry są obecnie na etapie testów technicznych i w nadchodzących miesiącach mogą wejść w etap tzw. soft launch (większa skala testu, ale nadal na wybranych mniej istotnych rynkach). Jeśli testy potwierdzają potencjał komercyjny tych gier, zwiększymy nakłady na ich marketing. Należy jednak pamiętać, że w naszej branży osiągnięcie sukcesu przez nową grę wymaga czasu, więc Huuuge Pods to dla nas projekt wieloletni - mówił Chwałek.

 

Pytano również o wdrażanie przeglądarkowej wersji gier.

 

- Testujemy platformę .com na wybranych rynkach, planujemy jej rozwój zarówno od strony produktu jak i marketingu w kolejnych kwartałach - odpowiedział przedstawiciel spółki.

 

- Jakie kluczowe projekty rozwijające najważniejsze tytuły spółka obecnie prowadzi? - pytał inny inwestor.

 

- W branży gier mobilnych, w której działamy, rozwija się jednocześnie wiele pomysłów/ prototypów gier, a nakłady na nie na tym etapie są relatywnie niskie. Tylko wybrane gry, po pozytywnym przejściu testów rynkowych i potwierdzenia ich potencjału komercyjnego, wchodzą do fazy wdrożenia. Dlatego nie dzielimy się z rynkiem szczegółami takich bieżących prac. Obecnie dwie gry są obecnie na etapie testów technicznych - podsumował.

 

Poruszono także temat projektu Traffic Puzzle, w tym jego całkowitego wygaszenia.

 

- Nie wspieramy obecnie gry Traffic Puzzle od strony deweloperskiej, a wydatki marketingowe na ten tytuł gry są na nieistotnym poziomie - odpowiedział wiceprezes.

Otoczenie rynkowe

W temacie otoczenia rynkowego pytano o kondycję rynku gier online.

 

- W 2023 roku rynek gier mobilny skurczył się o niecałe 2%. Ostatnie kwartały wskazują na stabilizację, widoczne było to również w dynamice kwartalnej naszych przychodów w 4 kwartale 2023 roku. Raporty rynku gier typu social casino wskazują, że do 2027 roku rynek powinien spadać średniorocznie o około 0.4% - podano podczas czatu.

 

Na pytanie o wpływ negatywnych zmian w polityce prywatności Google oraz Apple Marek Chwałek mówił: Zmiany w polityce prywatności Apple miały rzeczywiście negatywny wpływ na rynek gier mobilnych, podnosząc istotnie koszt pozyskiwania nowych użytkowników. Zmiany w polityce prywatności Google są ciągle w toku. Spodziewamy się że wejdą w życie dopiero pod koniec tego roku lub na początku kolejnego roku.

 

Z kolei na temat przygotowania do tych zmian dodał: Rozwijamy nasze modele analityczne pozwalające nam śledzić rezultaty naszych kampanii marketingowych bez konieczności wykorzystywania identyfikatorów reklamowych Apple i Google.Zostaliśmy również zaproszeni do współpracy z Google w ramach programu Google Privacy Sandbox, co pozwoli lepiej się nam przygotować do nadchodzących zmian.

Skup akcji własnych

- Czy skup akcji własnych Huuuge ma w dłuższej perspektywie na celu zdjęcie spółki z giełdy? - pytano podczas czatu.

 

- Zgodnie z informacją przekazaną w raporcie bieżącym nr 12/2024 z dnia 14 marca 2024 akcje własne będą nabywane przez spółkę w ramach Skupu Akcji z zamiarem ich umorzenia (ang. retirement), za wyjątkiem akcji potrzebnych, w ocenie spółki, do zaspokojenia jej bieżących potrzeb w ramach programów opcji na akcje dla pracowników spółki - wyjaśnił Marek Chwałek.

Platforma online

Jeden z inwestorów pytał o rozwój platformy online spółki.

 

- Nasza platforma online w czwartym kwartale odpowiadała za około 8% przychodów. W całym 2023 roku wygenerowała 16,6 mln USD, co oznacza, że wzrosła trzykrotnie wobec 2022 roku. Spodziewamy się, że w 2024 udział direct-to-consumer w sprzedaży osiągnie niską wartość dwucyfrową. Chcemy dalej rozwijać ten kanał sprzedaży - podano. 

AI

Podczas czatu pojawił się również temat wykorzystania sztucznej inteligencji w działalności Huuuge.

 

- Nasze inicjatywy w zakresie generatywnej sztucznej inteligencji skupiają się na optymalizacji procesów rozwojowych, artystycznych i operacyjnych, są kluczowe dla naszej efektywności. Sztuczna inteligencja w ostatnich latach była już częścią naszych flagowych gier i pozostanie niezbędnym elementem naszych narzędzi technologicznych oraz operacji. Nasze pragmatyczne podejście do AI, koncentrujące się na jej praktycznym zastosowaniu i realnej wartości biznesowej, pozwala nam unikać nadmiernych inwestycji w mniej efektywne obszary. Dodam, że już we wcześniejszych latach wykorzystywaliśmy modele oparte o AI i machine learning np. do analizy danych - powiedział wiceprezes.

Przyszłe wyniki

Na temat przewidywań, co do przyszłych wyników spółki, Marek Chwałek powiedział: Na konferencji inwestorskiej wspomnieliśmy o tym, że oczekujemy płaskiej dynamiki przychodów w całym 2024 roku, przy czym pierwsza połowa roku może być gorsza od drugiej. Jest to związane z kalendarzem wdrażania nowych funkcjonalności w naszych grach. Przypominamy też, że po zakończeniu każdego kwartału informujemy rynek o szacunkowych przychodach za dany okres.

 

Z kolei zapytany o kluczowe kierunki rozwoju Huuuge, jakie wyznaczył sobie zarząd wymienił: Inwestycje w nasze flagowe gry, zarówno wprowadzając nowe funkcjonalności jak i zwiększając wydatki na marketing i pozyskiwanie użytkowników, rozwój nowych gier w ramach "Huuuge Pods". Nie wykluczamy również rozwoju poprzez inwestycje i przejęcia, gdyby pojawiły się jakieś ciekawe projekty w tym zakresie.

Autor artykułu

 

Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku Finanse i Rachunkowość. Dyrektor finansowy, analityk i redaktor ekonomiczny. Wieloletni współpracownik Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz ekspert tematyki giełdowej i gospodarczej Forbes'a. Wcześniej szlify analityczno-dziennikarskie zbierał w redakcji money.pl tworząc dział giełdowy. W czasie wolnym zapalony muzyk.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie