Chat with us, powered by LiveChat

Relacja z czatu Grupy PZU. „Był to kolejny bardzo mocny kwartał”

Skomentuj artykuł

Głównym tematem czatu inwestorskiego były wyniki Grupy PZU za trzeci kwartał 2023 roku. Na pytania inwestorów odpowiadał Tomasz Kulik, CFO Grupy PZU, a wśród zagadnień poruszanych podczas dyskusji były także inwestycje, notowania akcji, działania CSR oraz dywidenda spółki.

 

Po trzech kwartałach 2023 roku Grupa PZU wypracowała rekordowy w historii zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej w wysokości prawie 4,2 mld zł. W związku z tym inwestorzy pytali o ocenę tego rezultatu przedstawiciela jej zarządu.

 

- Ocenę pozostawię Państwu, natomiast z perspektywy liczb był to kolejny bardzo mocny kwartał. Zysk netto wyniósł blisko 1,5 mld zł i był dwukrotnie wyższy niż w III kw. roku 2022. Skorygowany wskaźnik rentowności (aROE) wyniósł 22,5%, co oznacza wzrost o 8,9 p.p. r/r. Jest to poziom znacznie przekraczający cel strategiczny na rok 2024 (aROE 15,5%), co potwierdza że jesteśmy na odpowiedniej drodze dojścia do wyznaczonych ambicji w perspektywie roku 2024 - mówił Tomasz Kulik podczas czatu inwestorskiego.

 

W tym kontekście pytano również o czynniki odpowiedzialne za dobry wynik, na co CFO Grupy PZU odpowiedział: Jest to wynik utrzymania wysokiej sprawność sprzedażowej i operacyjnej. Przychody brutto z ubezpieczeń w III kw. wyniosły ponad 6,9 mld zł, rosnąc o 9,8% r/r. W tym przychody z ubezpieczeń uzyskane za granicą wzrosły w III kw. br. o 15,4% r/r, głównie dzięki zwiększonej sprzedaży na Litwie i Łotwie. W kluczowych dla nas ubezpieczeniach majątkowych i pozostałych osobowych na rynku polskim zanotowaliśmy wzrost o 12,8% r/r. Decydujące było tu utrzymanie sprzedaży w segmencie pozakomunikacyjnym oraz w komunikacyjnym autocasco. Istotnym wsparciem dla wyniku Grupy PZU był także zysk wypracowany na portfelu inwestycyjnym (głównym, bez działalności bankowej), który w III kw. 2023 roku wzrósł o 26,2% r/r do 737 mln zł. Wpłynęło na to refinansowanie zapadających transz obligacji skarbowych przy korzystnym poziomie stóp procentowych, wzrost wyniku na instrumentach kapitałowych, a także dobre rezultaty na portfelu nieruchomości.

 

- Kolejnym znaczącym komponentem wyniku Grupy PZU była kontrybucja banków. Z uwagi na wysoki poziom bazowy, nawet głęboka obniżka stóp procentowych we wrześniu nie wpłynęła znacząco na zyskowność bankowej części konglomeratu finansowego PZU. Dlatego w III kw. br. utrzymywały się bardzo dobre warunki dla działalności bankowej, które przekładały się na wyniki Pekao i Aliora. Kontrybucja banków w samym III kw. wyniosła 523 mln zł , w porównaniu do 124 mln zł straty w analogicznym okresie ubiegłego roku - dodał Tomasz Kulik. 

 

Inwestorzy pytali również, jaki jest obecny portfel obligacji posiadany przez spółkę.

 

- Cały portfel główny to 47,5 mld zł, z czego strategie dłużne stanowią 83% portfela, z tego 65% to dług skarbowy - stało i zmienno-kuponowy - podał przedstawiciel PZU.

 

Odpowiadając na kolejne pytanie dotyczące dobrych wyników segmentu bankowego dodano: W tym roku wzrost w tym segmencie przekroczył nasze szacunki wyrażone w strategii dla Grupy. Głównie ze względu na brak obciążeń systemowych oraz dodatkowych opłat regulacyjnych, z którymi ten segment radzić musiał sobie w zeszłym roku, a które to koszty sprawiły że w samym tylko Q3 2022 segment bankowy wygenerował straty. Dodatkowo środowisko podwyższonych stóp procentowych wpływało na rosnące przychody odsetkowe banków, co ostatecznie wpłynęło na kontrybucję tego segmentu do wyniku skonsolidowanego na poziomie 1,4 mld po 9 miesiącach 2023.

 

- Czy przedstawienie wyników od 2023 roku w nowym standardzie sprawozdawczym znacząco wpłynie na raportowane rezultaty działalności? - pytał jeden z inwestorów.

 

- Zmiany dotyczą przede wszystkim metod wyceny rezerw ubezpieczeniowych. Standard wprowadza również nową strukturę sprawozdania finansowego, oraz wymaga bardziej rozbudowanej sprawozdawczości dotyczącej segmentów operacyjnych. Co ważne, nowy standard nie wpływa na strategię Grupy, alokację kapitału do inicjatyw strategicznych oraz wypłatę dywidendy. W efekcie pozycje w sprawozdaniu finansowym Grupy są inne, przykładowo zamiast wcześniej prezentowanych składek obecnie pojawiają się przychody z ubezpieczeń, w inny sposób prezentowane są wcześniejsze odszkodowania, koszty administracyjne i akwizycji - teraz w to miejsca przedstawiane są koszty usług ubezpieczenia - podał Tomasz Kulik.

Inwestycje

Podczas czatu rozmawiano także o inwestycjach Grupy PZU. Jedno z pytań dotyczyło wartości inwestycji dokonanych przez grupę od początku 2023 roku, a także sfinansowanych w ten sposób kluczowych projektach.

 

- Na inwestycje związane z budowaniem przewag konkurencyjnych oraz wewnętrzne projekty technologiczne spółka przeznacza ok. 2-2,5% swojego wyniku netto. To stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mówimy o tym w szczegółach, natomiast są to projekty związane ze zmianami w ramach zakomunikowanej strategią dystrybucji lub szeroko rozumianej cyfryzacji - wyjaśnił przedstawiciel zarządu.

PZU Zdrowie

Pytano także o sieć placówek PZU zdrowie.

 

- PZU Zdrowie rośnie i będzie rosło w tym zakresie tak, aby w jeszcze większym stopniu móc świadczyć usługi w ramach sieci własnej. Na dzień dzisiejszy jest to zaledwie 32%, co pokazuje jak duży potencjał jest jeszcze przed nami - podano podczas czatu.

CSR

Kolejnym tematem były działania spółki z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu.

 

- To działania promujące ruch i prewencję w obszarze zdrowia, zmiany związane z zieloną i odnawialną energią czy też zmianami w obszarze produktowym, których głównym zadaniem jest kształtowanie i budowanie większej świadomości ubezpieczeniowej Polaków - stwierdził CFO Grupy PZU.

Notowania akcji PZU

Podczas czatu poruszono także temat notowań akcji PZU na giełdzie, które przez ostatni rok zyskały na wartości ponad 50 procent.

 

- Jesteśmy zadowoleni z tych wzrostów i uważamy, że odzwierciedlają one potencjał PZU do generowania stałych, ponadprzeciętnych zwrotów oraz dywidend dla akcjonariuszy. Podobnego zdania zdają się być także analitycy giełdowi, którzy w wielu przypadkach pozytywnie zmienili rekomendację dotyczącą walorów spółki - powiedział Kulik.

 

- Jakie czynniki zdaniem zarządu wpłynęły na tak zdecydowany wzrost notowań PZU na giełdzie? - pytał jeden z inwestorów.

 

- Z jednej strony to zachowanie całej giełdy, której indeks WIG20 wzrósł w tym roku o ponad 25%, ale również zachowanie samego PZU na tle tego indeksu oraz wzrost wyceny w kontekście rosnących wyników i w konsekwencji rosnącego potencjału dywidendowego - wyjaśniono.

Rynek ubezpieczeniowy

Odniesiono się także do poziomu składki przypisanej brutto w stosunku do wartości odszkodowań netto w PZU.

 

- Na to pytanie nie można odpowiedzieć jednym słowem, wszystko zależy od produktu o jakim mówimy. Są w naszym portfelu produkty, w których ten poziom jest niepokojąco wysoki (jak choćby produkty komunikacyjne w obu segmentach działalności) są też takie, w których w tym roku częstość szkód pozwalała generować marże zgodne ze strategią (produkty poza-komunikacyjne majątkowe czy produkty Grupowe i Indywidualnie kontynuowane) - opowiedziano.

Otoczenie gospodarcze

Z kolei na pytanie o wyniki grupy w stosunku do spowolnienia w polskiej gospodarce powiedziano: Podobnie jak cała gospodarka tak i PZU rozpoznaje podwyższone koszty działalności oraz rosnące wypłaty odszkodowań związane z wyższymi odczytami inflacyjnymi. Mówimy jednak o rynku który po stronie ubezpieczeń majątkowych rośnie o ponad 10% r/r (mierzony dynamiką GWP) i którego tempo wzrostu pozostanie wysokie również w roku 2024. Jesteśmy także beneficjentem wyższych stóp procentowych, zarówno jeżeli chodzi o rentowność działalności lokacyjnej na portfelu własnym jak i kontrybucji segmentu bankowego, gdzie wyższe stopy procentowe oznaczają wyższe przychody odsetkowe od kredytów.

Przewidywania i cele

- Czy całoroczny wynik Grupy PZU również będzie rekordowy? - pytał jeden z inwestorów.

 

- Spodziewamy się, że tegoroczny wynik powinien być wysoki ze względu na sprzyjające otoczenie makro, poziom stóp procentowych kształtujący naszą politykę inwestycyjną, bardzo dobre wyniki po stronie segmentu bankowego oraz rosnące przychody z ubezpieczeń - powiedział Kulik.

 

W kontekście celów grupy na 2024 roku dodał natomiast: Cele grupy są wprost związane z ogłoszoną w 2021 a zaktualizowaną w kwietniu tego roku strategią. Spośród nich, w krótkiej perspektywie najważniejsze koncentrują się na zrealizowaniu naszych planów związanych ze strategią dystrybucji (cel dotyczący przychodów z ubezpieczeń) jak i związanych z ofertą i jej wyceną. Kontynuujemy prace związane z cyfryzacją i automatyzacją procesów (zarówno po stronie procesów wspierających dystrybucję – np. CRM interakcyjny jak i procesy obsługowe) tak aby w środowisku podwyższonej inflacji jak najbardziej optymalizować koszty działalności.

 

Na pytanie czy cel na poziomie 28 mld zł przychodów z ubezpieczeń jest w wykonaniu PZU możliwy odpowiedział:  Tak, natomiast wymaga cały czas bardzo dużej koncentracji na tym celu i nie zwalniania tempa. Jesteśmy przekonani, że podobnie jak w tym roku rynek ubezpieczeniowy będzie rozwijał się dynamicznie co powinno pomóc w realizacji tego celu.

Dywidenda

- Czy PZU zamierza zachować regularność wypłaty dywidendy? - pytano podczas czatu.

 

- W kwietniu tego roku zrewidowaliśmy nasze mierniki strategii w kontekście wdrożenia MSSF17 i przy tej okazji potwierdziliśmy naszą politykę dywidendową. Nie zakłada ona istotnych zmian w tym zakresie, a Grupa podtrzymała w niej swój „dywidendowy charakter” z payout ratio na poziomie 50-80% wyniku skonsolidowanego. Na to oczywiście nakładają się uwarunkowania zewnętrzne oraz wymogi regulacyjne kształtowane przez nadzór ubezpieczeniowy - podsumował Tomasz Kulik, CFO Grupy PZU.

Autor artykułu

 

Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku Finanse i Rachunkowość. Dyrektor finansowy, analityk i redaktor ekonomiczny. Wieloletni współpracownik Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz ekspert tematyki giełdowej i gospodarczej Forbes'a. Wcześniej szlify analityczno-dziennikarskie zbierał w redakcji money.pl tworząc dział giełdowy. W czasie wolnym zapalony muzyk.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie