Chat with us, powered by LiveChat

Rząd przyjął harmonogram wejścia Polski do strefy euro

Skomentuj artykuł

 

    Na zorganizowanej w dniu dzisiejszym konferencji prasowej premier Donald Tusk poinformował o przyjęciu przez Rząd harmonogramu wejścia Polski do strefy euro. Data przyjęcia unijnej waluty została wyznaczona na 01.01.2012r. Zgodnie z przyjętym planem Polska powinna znaleźć się w strefie stabilizacyjnej ERM II wiosną 2009r. Wprowadzenie niezbędnych zmian w konstytucji planowane jest w pierwszym kwartale przyszłego roku. Premier zapowiedział również rozpoczęcie w drugim kwartale 2009r. intensywnej kampanii informacyjnej dotyczącej przyjęcia nowej waluty.


    Przypomnijmy, że oprócz dwuletniego okresu stabilizacji kursu walutowego w ramach ERM II, w którym maksymalne dopuszczalne odchylenia kursów walut wynoszą +/- 15% w stosunku do kursu centralnego euro, Polska spełnić musi dodatkowo tzw. kryteria konwergencji, a w szczególności:


  • kryterium inflacyjne (średnia stopa inflacji w ciągu roku poprzedzającego akcesję do Unii Gospodarczo - Walutowej nie może przekraczać 1,5 punktu procentowego od pułapu wyznaczonego przez średni poziom inflacji obliczony dla trzech państw o najniższej inflacji w Unii Europejskiej)

  • kryterium stóp procentowych (średnia nominalna długoterminowa stopa procentowa nie może być wyższa niż 2 punkty procentowe od poziomu wyznaczonego przez średni poziom odpowiednich stóp procentowych w trzech krajach o najniższej stopie inflacji w Unii Europejskiej)

  • kryterium budżetowe (deficyt budżetowy mierzony w roku poprzedzającym ocenę w cenach rynkowych nie może przekraczać 3% PKB danego kraju)

  • kryterium zadłużenia publicznego (dług publiczny w roku poprzedzającym ocenę nie może przekraczać 60% PKB danego kraju)

  • kryterium jakościowe (opcjonalne - bank centralny powinien być niezależny pod względem funkcjonalnym i finansowym).


    Zgodnie z wyjaśnieniami ministra finansów Jacka Rostowskiego parytet wymiany złotego na euro nie został ustalony. Dodajmy, że ustalenie parytetu wymiany jest finalnym elementem wejścia do strefy euro, i wymaga wcześniejszych konsultacji pomiędzy władzami fiskalnymi i monetarnymi danego kraju a Komisją Europejską i Europejskim Bankiem Centralnym.


    Na konferencji poruszony został również problem kryzysu finansowego. Premier zapewnił, że jeszcze dzisiaj skieruje do dalszych prac projekt ustawy dotyczący rządowej pomocy dla instytucji finansowych. Nowe przepisy obejmują m. in. wprowadzenie częściowych gwarancji depozytów międzybankowych, kierowanych na zasadach komercyjnych do wybranych podmiotów.Czekamy na Państwa komentarze i opinie.
 
 Paweł Wielgus
 Specjalista ds. Interwencji i Analiz
 e-mail: pwielgus@sii.org.pl
 tel. 071-332-95-60Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie