Chat with us, powered by LiveChat

Relacja z czatu Instal Kraków. „Bariera cenowa może pojawić się stosunkowo szybko”

Skomentuj artykuł

Pod hasłem podsumowania wyników po trzech kwartałach 2023 roku miał miejsce czat inwestorski Instal Kraków zorganizowany wspólnie ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych. Na pytania inwestorów odpowiadali Piotr Juszczyk - Prezes Zarządu, Małgorzata Kozioł - Członek Zarządu i Dyrektor Pionu Prawnego, a także Rafał Rajtar – Członek Zarządu i Dyrektor Finansowy spółki. Oprócz wyników poruszono także temat programu „Bezpieczny kredyt 2%”, nowych inwestycji, cen mieszkań oraz dywidendy.

 

Czat inwestorski rozpoczęto prośbą inwestora o ocenę rezultatów działalności po trzech kwartałach 2023 roku.

 

- Wyniki są lepsze niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Spółka ocenia szczególnie pozytywnie wyniki w segmencie deweloperskim i najmu - skomentował zarząd Instal Kraków podczas czatu inwestorskiego. 

 

Na pytanie o czynniki, które w największym stopniu przyczyniły się do wzrostu o 31 procent w ujęciu rocznym zysku netto spółki w okresie trzech kwartałów 2023 roku odpowiedziano: Na wzrost wyniku spółki po 3 kwartałach 2023 roku największy wpływ miał dobry wynik w segmencie deweloperskim związany z znacznym ożywieniem na rynku mieszkaniowym w stosunku do osłabionego popytu w 2022 roku. Liczba przeniesień własności lokali mieszkalnych (moment ujęcia przychodu) wzrosła o 60 procent r/r.

 

Odnosząc się do ostatniego raportu okresowego spółki zwrócono uwagę na pozostałe przychody operacyjne, które w okresie trzech kwartałów 2023 roku wyniosły 1,7 mln złotych, wobec prawie 5,5 mln złotych w analogicznym okresie roku poprzedniego.

 

- Pozostałe przychody operacyjne w 2022 roku były wyższe r/r przede wszystkim w związku z otrzymanym przez spółkę odszkodowaniem wysokości 3,25 mln zł w ramach jednego z realizowanych w latach ubiegłych kontraktów w segmencie budowlano-montażowym - odpowiedzieli przedstawiciele spółki.

 

Pytano także o kategorię kosztową, która wzrosła najmocniej w 2023 roku.

 

- W ujęciu procentowym w największym stopniu wzrosły koszty zużycia materiałów i energii, a także usług obcych (podwykonawcy) - odpowiedziano.

 

Pojawiło się również pytanie o część przychodów, które stanowiła działalność pozadeweloperską spółki w okresie 1-3 kwartał 2023 roku.

 

- W ujęciu skonsolidowanym po 3 kwartałach 2023 udział przychodów z innych działalności niż deweloperska wyniósł 82,8 procent - podał zarząd.

 

Poproszono również o wyjaśnienie kwestii straty operacyjnej segmentu budowlano-montażowego w wysokości 6,5 mln zł od początku roku.

 

- W segmencie budowlano-montażowym w pierwszych trzech kwartałach 2023 roku odczuwalny był wzrost cen surowców, materiałów i usług. Wzrost ten spowodował konieczność korekty budżetów kontraktów w zestawieniu z procedowanymi, a nie zakończonymi jeszcze procesami waloryzacyjnymi w ramach tych umów - odpowiedziano podczas czatu inwestorskiego. 

„Bezpieczny kredyt” 2 procent i ceny mieszkań

Sporą część dyskusji z inwestorami zajął również temat programu „Bezpieczny kredyt 2%”. W pierwszej kolejności pytano o jego wpływ na funkcjonowanie spółki.

 

- Wpływ na funkcjonowanie Spółki jest pozytywny. Aktualnie mamy do czynienia z odkładanym popytem w związku z jego osłabieniem w 2022 roku. Widać to wyraźnie na przykładzie danych sprzedażowych Spółki - liczba umów deweloperskich i przedwstępnych wzrosła o 144 procent r/r - podano.

 

- Jak mocno wzrosły ceny sprzedawanych przez Instal Kraków mieszkań od lipca 2023 roku? - pytał inwestor nawiązując do miesiąca wprowadzenia programu „Bezpieczny kredyt 2%”.

 

- W trzecim kwartale 2023 roku ceny mieszkań sprzedawanych przez spółkę wzrosły średnio o około 13 procent - skomentował zarząd.

 

- Wysokość cen jest wypadkową kształtowania się popytu i podaży. Obecny poziom cen nie spowodował zahamowania popytu - dodano. 

 

Z kolei na pytanie, o ile wzrosła średnia cena mieszkań oferowanych przez Instal Kraków od początku 2023 roku odpowiedziano, że średnio o 20 procent.

 

W kwestii wspomnianych wzrostów cen mieszkań jeden z inwestorów pytał, jak długo zdaniem zarządu polski konsument jest w stanie wytrzymać wzrosty cen na rynku mieszkaniowym.

 

- W ocenie spółki bariera cenowa może pojawić się stosunkowo szybko, biorąc pod uwagę obecne tempo wzrostu cen. Ostatecznie zależeć to będzie to kilku czynników w szczególności inflacji, poziomu stóp procentowych, ogólnej sytuacji gospodarczej - podał zarząd Instal Kraków. 

 

Odnośnie przewidywanych dalszych wzrostów cen mieszkań zarząd powiedział: W ocenie spółki ceny mieszkań będą nadal rosnąć, ale wzrost ten będzie wolniejszy niż w bieżącym roku.

Nowe inwestycje

Jeden z inwestorów pytał o liczbę inwestycji, jakie spółka obecnie realizuje.

 

- Według stanu na koniec września 2023 roku w trakcie realizacji jest 13 kontraktów w segmencie budowlano - montażowym oraz 4 zadania inwestycyjne, w trzech lokalizacjach, w segmencie deweloperskim.

 

- Czy spółka planuje bardziej wyjść poza Kraków jeżeli chodzi o działalność deweloperską? - pytał inwestor.

 

- Spółka jest w trakcie realizacji pierwszego zadania inwestycyjnego w lokalizacji poza Krakowem (centrum Zabrza) i aktywnie poszukuje terenów pod kolejne inwestycje w aglomeracji śląskiej - odpowiedział zarząd Instal Kraków.

 

Kontynuując temat inwestycji deweloperskich poza Krakowem zarząd wskazał, że spółka aktywnie poszukuje gruntów w szczególności w Katowicach.

 

Z kolei na pytanie o obecny bank ziemi posiadany przez Instal Kraków stwierdzono: Spółka posiada bank ziemi umożliwiający zapewnienie przychodów w kolejnych kilku latach.

 

Pytano także o szczegóły kolejnych projektów deweloperskich spółki.

 

- W perspektywie roku Spółka wprowadzi do sprzedaży realizowane obecnie zadania inwestycyjne tj. 2 etapy osiedla Mierzeja Wiślana w Krakowie, pierwszy etap w rejonie ulicy Golikówka w Krakowie, a także inwestycję w Zabrzu. W perspektywie najbliższych kilku lat do sprzedaży wprowadzone zostaną również kolejne etapy w rejonie ulicy Golikówka - podał Instal Kraków.

Ceny materiałów budowlanych i wpływ wojny w Ukrainie

W kontekście wspomnianej konieczności korekty budżetów kontraktów, pytano o zmiany cen materiałów budowlanych kupowanych przez spółkę.

 

- Spółka nadal obserwuje wzrost cen materiałów budowlanych, ale jest on wolniejszy niż w roku ubiegłym - odpowiedziano.

 

Inwestorzy pytali również o wpływ wojny w Ukrainie na dostępność pracowników.

 

- Wojna w Ukrainie wpłynęła negatywnie na sytuację pracowniczą na budowach. Deficyt pracowników (zwłaszcza u naszych podwykonawców) był szczególnie widoczny w roku 2022. Obecnie sytuacja zaczyna się normować, aczkolwiek luka ta nie została w pełni uzupełniona - wyjaśniono.

Rynek deweloperski

 - Jakiej koniunktury na rynku deweloperskim spodziewacie się Państwo w 2024 roku? - pytał inwestor.

 

- Koniunktura w 2024 roku będzie w dużej mierze zależna od utrzymania programu "Bezpieczny kredyt 2%" oraz bariery popytu w postaci wysokości ceny na rynku. Na popyt wpływać będzie również kształtowanie się stóp procentowych. Największy problem stanowi zmniejszona podaż inwestycji na rynku deweloperskim. W ocenie spółki uruchomienie nowych projektów powinno częściowo ustabilizować sytuację - podano podczas czatu. 

 

Pytano także o ideę „mikromieszkań” w dużych miastach takich jak Kraków, Wrocław czy Warszawa.

 

- Pomimo złej opinii „mikromieszkania" nadal cieszą się zainteresowaniem w szczególności wśród klientów inwestycyjnych. Spółka nie prowadzi projektów w tym podsegmencie - wyjaśniono.

Dywidenda

Inwestorzy pytali także o politykę dywidendową spółki.

 

- Zarząd co do zasady rekomenduje wypłatę dywidendy. Ostateczna decyzja w tym zakresie należy do akcjonariuszy. Spółka regularnie wypłaca dywidendę, w związku z czym w ocenie zarządu kwalifikuje się do spółek dywidendowych - skomentował zarząd Instal Kraków.

Autor artykułu

 

Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku Finanse i Rachunkowość. Dyrektor finansowy, analityk i redaktor ekonomiczny. Wieloletni współpracownik Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz ekspert tematyki giełdowej i gospodarczej Forbes'a. Wcześniej szlify analityczno-dziennikarskie zbierał w redakcji money.pl tworząc dział giełdowy. W czasie wolnym zapalony muzyk.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie