Chat with us, powered by LiveChat

Relacja z czatu Mercor. „Naszym celem jest bycie spółką dywidendową”

Skomentuj artykuł

„MERCOR S.A. po pierwszym kwartale roku obrotowego 2023/2024”. Tak zatytułowano czat inwestorski, podczas którego na pytania jego uczestników odpowiadał Jakub Lipiński. Ze spółką związany jest od maja 2013 roku, a od lutego 2017 roku pełni w niej obowiązki wiceprezesa zarządu i dyrektora finansowego. Pytano m.in. o wyniki spółki Mercor, jej dywidendę, inwestycje i perspektywy działalności.

 

W jednym z pierwszych pytań inwestorzy nawiązali do wyników spółki, która w pierwszym kwartale roku obrotowego 2023/2024 odnotowała 11,73 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej, wobec 10,74 mln zł zysku rok wcześniej. Na temat czynników, które w największym stopniu wpłynęły na ten wzrost dyrektor finansowy firmy mówił: Najważniejszym czynnikiem były wyższe przychody związane z realizacją zamówień. Drugim istotnym czynnikiem był niższy koszt długu w związku z niższym wykorzystaniem limitów kredytowych.

 

W związku z powyższym, zapytano także o obecny stan zadłużenia spółki Mercor.

 

- Według stanu na 30.06 zadłużenie netto wynosiło 67,5 mln zł, a wskaźnik dług netto / EBITDA - 0,8. Jest to bezpieczny, niski poziom, pozwalający na elastyczność działania i ewentualne inwestycje - mówił Jakub Lipiński podczas czatu inwestorskiego.

 

Odnosząc się również do zadłużenia, pytano o wpływ wysokich stóp procentowych na działalność firmy.

 

- Bezpośredni wpływ wynika z bieżącego poziomu zadłużenia, który oceniam jako niski. Pośrednio wysoki poziom stóp procentowych wpływa na decyzje inwestorów dotyczące rozpoczęcia realizacji budów, a więc na wielkość rynku, na którym działamy. Obecnie widzimy spowolnienie w pewnych obszarach, jednak dotychczas istotnie nie przekładało się to negatywnie na poziom pozyskiwanych przez nas zamówień - odpowiedział przedstawiciel zarządu. 

 

Jednocześnie wiceprezes spółki odniósł się do hossy mieszkaniowego, w kontekście popytu na produkty spółki.

 

- Nasza działalność w zakresie budownictwa mieszkaniowego ogranicza się głównie do budynków wysokościowych i parkingów podziemnych. Wahania rynku mieszkaniowego w żadną stronę nie wpływają istotnie na całość działalności Mercor - podano podczas czatu.

Przesunięcie roku obrotowego

Na pytanie o zalety, jakie z punktu widzenia Mercoru niesie ze sobą przesunięcie roku obrotowego, który rozpoczyna się w kwietniu odpowiedziano:  Dzięki przesunięciu roku okres budżetowania przypada na okres zimowy, w którym jest niższe obłożenie pracą, więc możemy się skupić na planowaniu. Dodatkowym plusem jest niższy koszt badania sprawozdania finansowego.

Działalność spółki Mercor

- Obsługujecie 50 rynków na całym świecie. Czy poszczególne spółki w grupie są odpowiedzialne za konkretny rejon działalności, czy ich podział wynika raczej z wytwarzanego sprzętu? - pytał jeden z inwestorów.

 

- Zagraniczne spółki zależne są odpowiedzialne za swoje rynki i czasem za rynki ościenne, a specjalizację produktową mają tylko w kwestii produkcji (część spółek jest produkcyjnych). W Polsce mamy kilka spółek, które są wyspecjalizowane w konkretnym rodzaju produktu - m.in. DFM Doors (oddzielenia przeciwpożarowe), Elmech (magazyny energii), MCR Tech-Lab (rozwiązania przeciwpożarowe IoT i Przemysł 4.0), MCR Sol Energy (produkcja energii OZE na potrzeby Grupy) - wyjaśnił Lipiński.

 

- Rynek polski odpowiada za około połowę sprzedaży Grupy Mercor - dodał odpowiadając na kolejne pytanie. 

 

W związku z działalnością na wielu rynkach pytano o średni czas realizacji zamówienia od momentu podpisania umowy, do dostarczenia produktu do klienta.

 

- Średni czas realizacji umów to około 3-4 miesiące. Zdarzają się jednak zarówno projekty realizowane w kilka tygodni, jak i takie, które trwają ponad rok - podał wiceprezes.

Inwestycje

Pytano także o najistotniejsze projekty inwestycyjne prowadzone przez spółkę.

 

- Najistotniejsze planowane inwestycje to rozbudowa zakładów produkcyjnych w Cieplewie i Płocku oraz inwestycje w projekty R&D - mówił przedstawiciel spółki.

Kontrola podatkowa

- Czy po pozytywnym rozwiązaniu sprawy kontroli podatkowej za rok obrotowy 2012/2013, rozwiązana zostanie rezerwa utworzona na tę okoliczność? - pytano. 

 

- Rozstrzygnięcie sprawy przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku w praktyce oznacza, że otrzymamy zwrot podatku, który zapłaciliśmy w roku obrotowym 2012/ 2013 roku. To kwota 5,4 mln zł + odsetki ustawowe - wyjaśnił Dyrektor Finansowy firmy.

Dywidenda

W kwestii dywidendy pytano o plany spółki w tym zakresie.

 

- Naszym celem jest bycie spółką dywidendową - w ostatnich latach wypłacaliśmy regularnie dywidendę. Zaproponowaliśmy również jej wypłatę za miniony rok obrotowy, na poziomie połowy zysku netto Grupy, czyli istotnie wyższym niż zadeklarowany w strategii - mówił  Jakub Lipiński.

Perspektywy 

- Macie za sobą dobry pierwszy kwartał roku obrotowego 2023/2024. Jakich rezultatów działalności spodziewa się p. Prezes po dalszej części roku? - pytano.

 

- Obecny poziom zamówień pokazuje, że perspektywy dla grupy na kilka najbliższych miesięcy są dobre. Trudno mi się wypowiadać na temat perspektyw długoterminowych ze względu na m.in. złożone obecnie otoczenie makroekonomiczne. Jednak wielokrotnie historycznie pokazaliśmy, że dywersyfikacja branżowa, produktowa i geograficzna pozwalają nam dobrze sobie radzić nawet w przypadku trudniejszego otoczenia rynkowego - mówił wiceprezes.

 

W kwestii możliwość utrzymania/poprawy marży w dalszej części roku obrotowego podano: Na marżę w najbliższych okresach wpływ będą miały z jednej strony koszty materiałów i usług (w ostatnim czasie były one niższe), a z drugiej - presja płacowa związana z inflacją oraz cenowa związana z koniunkturą na rynku.

 

Natomiast na pytania o plany w kwestii rozwoju palety produktowej odpowiedziano: Co roku istotną część naszych wydatków inwestycyjnych stanowią projekty R&D. W ubiegłym roku powołaliśmy też spółkę Mcr Tech Lab, która oferuje rozwiązania z obszaru Bezpieczeństwa Przeciwpożarowego 4.0, będące awangardą naszej branży. Od 2021 roku mamy też w naszej ofercie magazyny energii.

Autor artykułu

 

Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku Finanse i Rachunkowość. Dyrektor finansowy, analityk i redaktor ekonomiczny. Wieloletni współpracownik Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz ekspert tematyki giełdowej i gospodarczej Forbes'a. Wcześniej szlify analityczno-dziennikarskie zbierał w redakcji money.pl tworząc dział giełdowy. W czasie wolnym zapalony muzyk.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie