Chat with us, powered by LiveChat

SII będzie wnosić o zwołanie NWZ The Farm 51 Group. Akcjonariusze oczekują lepszej komunikacji

Skomentuj artykuł
© Rawpixel.Com - stock.adobe.com

Na dzień 28 czerwca 2023 r. The Farm 51 Group S.A. zwołała zwyczajne walne zgromadzenie. Oprócz standardowych spraw związanych z zatwierdzeniem sprawozdawczości finansowej za rok 2022, akcjonariusze będą obradowali nad powołaniem członków Rady Nadzorczej na nową kadencję, jak również zmianą statutu spółki. 

 

SII oraz akcjonariusze spółki planują skierować do zarządu podczas obrad liczne pytania. Oczekują ponadto, że w związku z wygasającą kadencją poprzedniej Rady Nadzorczej, w skład nowej Rady wejdą także niezależni eksperci, którzy wesprą spółkę zarówno w jej rozwoju, jak również w funkcjonowaniu na rynku publicznym, w tym położą szczególny nacisk na wsparcie w zakresie poprawy ładu korporacyjnego i standardów transparentnej i rzetelnej komunikacji Spółki z rynkiem, tak by istotnie zyskał na tym poziom prowadzonych przez nią relacji inwestorskich. 

Akcjonariusze oczekują również zwołania NWZ

Akcjonariusze mniejszościowi oczekują również realizacji dodatkowych działań, które przysłużą się jeszcze lepszej komunikacji spółki z rynkiem oraz podniosą jakość realizacji inwestorskich. W związku z tymi oczekiwaniami, wobec licznych próśb wsparcia ze strony akcjonariuszy mniejszościowych The Farm 51 Group S.A., Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych podczas najbliższego ZWZ zamierza złożyć Zarządowi spółki wniosek o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia. Jego porządek obrad obejmowałby następujące sprawy:

 

  1. Przeprowadzenie dyskusji i podjęcie uchwały w sprawie zobowiązania Zarządu do przygotowania i przedstawienia strategii długoterminowej Spółki w postaci oficjalnego dokumentu Zarządu Spółki prezentującego plany Spółki na lata 2023 – 2027,
  2. Przeprowadzenie dyskusji i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wewnętrznych standardów wykonywania obowiązków informacyjnych przez Spółkę, w celu poprawy jakości raportowania okresowego oraz zwiększenia ilości informacji i danych w publikowanych w raportach okresowych, w tym dotyczących kwoty milestonów od wydawców, wyników sprzedaży poszczególnych gier oraz statystyk dla poszczególnych gier. 

  3. Przeprowadzenie dyskusji i podjęcie uchwały w sprawie polepszenia relacji inwestorskich, w szczególności w zakresie jakości komunikatów giełdowych, w tym raportów bieżących publikowanych przez Spółkę w zakresie dotyczącymi informowania o najważniejszych wydarzeniach dotyczących spółki, w tym także dotyczących premier poszczególnych gier.

  4.  Przeprowadzenie dyskusji i podjęcie uchwały w sprawie renegocjacji umowy z wydawcą gry World War 3 (WW3) w zakresie publikowania przez Spółkę informacji o statystykach związanych z WW3., w szczególności w celu wprowadzenia comiesięcznych publikacji w tym zakresie.

  5. Przeprowadzenie dyskusji i podjęcie uchwały w sprawie zamierzeń/planów Zarządu w przedmiocie przeniesienia akcji Spółki z notowań na rynku NewConnect na rynek główny prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie orazprzyjęcia harmonogramu przejścia notowań akcji Spółki  na rynek regulowany prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., jako spełniającej wymogi przejścia na ten rynek.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu The Farm 51 Group S.A. w § 29 poprzez dodanie ust. 3 w sprawie organizacji walnego zgromadzenia w sposób każdorazowo umożliwiający udział w walnym zgromadzeniu również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
  7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej The Farm 51 Group S.A. powołanych przez Walne Zgromadzenie na podstawie § 27 pkt 6 Statutu Spółki.

SII podczas ZWZ złoży wniosek o zwołanie NWZ w celach polepszenia relacji inwestorskich

Jeszcze przed walnym zgromadzeniem SII zamierza skierować do Zarządu Spółki pytania w sprawach w przedstawionych wyżej licząc na konstruktywną dyskusję w przedmiocie potrzeby zwołania kolejnego walnego zgromadzenia dla ich realizacji. Zarówno SII jak i akcjonariusze mają również pytania do opublikowanego w dniu 31 maja 2023 r. sprawozdania finansowego spółki. Mając na uwadze, że dotyczyć one będą istotnych kwestii dla oceny zarówno uchwał w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego jak i sprawozdania z działalności za 2023 r. a także uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom zarząd, SII oczekuje, że Zarząd udzieli na nie merytorycznych i wyczerpujących odpowiedzi.


 

Dołącz do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Sprawdź naszą ofertę

 

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie