Chat with us, powered by LiveChat

Wyniki finansowe Grupy TAURON za 2022 rok

Temat czatu: Wyniki finansowe Grupy TAURON za 2022 rok

Data: 30 marca 2023 r. (czwartek), godz. 13:30

 

Grupa TAURON

 

Więcej:

Prezentacja: Wyniki finansowe Grupy TAURON za 2022 r.

 

Na pytania inwestorów odpowiedział:

 

Krzysztof Surma, Wiceprezes Zarządu ds. Finansów

Krzysztof Surma
Wiceprezes Zarządu ds. Finansów

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie, kierunku finanse i bankowość ze specjalizacją finanse przedsiębiorstw. Ukończył także studia Master of Business Administration dla Finansistów na Akademii Leona Koźmińskiego, studia podyplomowe w zakresie Praktycznego Zastosowania Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej organizowane przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie, program rozwoju menedżerów organizowany przez ICAN Institute. Jest także członkiem Association of Chartered Certified Accountants (ACCA).

 

Od 2009 r. związany z Emitentem, gdzie sprawował funkcję Dyrektora Wykonawczego ds. Zarządzania Finansami, a od maja 2021 r. do 4 sierpnia 2021 r. był Dyrektorem Pionu Finansów. Podczas pełnienia powyższych funkcji w ramach Grupy Emitenta zajmował m. in. następujące stanowiska: Wiceprezes Zarządu spółek TEC1, TEC2, TEC3 (2019 r.), Prezes Zarządu Finanse Grupa TAURON (2019 r.), Prezes Zarządu PKE Broker Sp. z o.o. (2008-2009), Dyrektor Generalny TAURON Sweden Energy AB (2014-2019).

 

W latach 2001-2009 pracował w Południowym Koncernie Energetycznym S.A., w tym m. in. na stanowisku Kierownika Działu Ryzyka i Ubezpieczeń (2005-2009).

 


 

Zapis czatu inwestorskiego


 

Krzysztof Surma: Witam na kolejnym czacie wynikowym Grupy TAURON. Zapraszam do zadawania pytań.

 

Finansowy: Ile wyniosły odpisy na fundusz wypłaty różnicy cen?

 

Krzysztof Surma: Odpisy na Fundusz za grudzień ubiegłego roku wyniosły 18 mln zł.

 

Finansowy: Czy wiadomo dokładnie które spółki przejdą do NABE?

 

Krzysztof Surma: Do NABE zostanie sprzedana spółka TAURON Wytwarzanie S.A. (która w październiku 2022 r. została połączona ze spółką Nowe Jaworzno Grupa TAURON sp. z o.o.) wraz ze spółkami zależnymi tj. Bioeko Grupa TAURON sp. z o.o., TAURON Serwis sp. z o.o.

 

Alexa: Jaki procent energii wyprodukowanej w 2022 r. pochodził z OZE?

 

Krzysztof Surma: W 2022 r. produkcja energii z OZE wyniosła 1,57 TWh, co stanowiło ok. 10 procent łącznej produkcji energii elektrycznej.

 

Alexa: Jaka jest moc instlacji OZE przyłączonych do sieci Tauron?

 

Krzysztof Surma: Na koniec 2022 r. do sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja było przyłączonych 380 tys. instalacji OZE o łącznej mocy 4,25 GW.

 

Węglik: Czy sprzedaż Wydobycia i aktywów węglowych do NABE zwiększy możliwości inwestycyjne w OZE?

 

Krzysztof Surma: Tak.

 

Wiki: Jak wygląda poziom dostarczonej energii? Czy widać spowolnienie gospodarcze?

 

Krzysztof Surma: W 2022 r. dystrybucja energii elektrycznej w Grupie TAURON osiągnęła poziom 53,68 TWh. W stosunku do 53,97 TWh 2021 r. jest to spadek o 1 proc. Natomiast w samym IV kw. 2022 r. odnotowaliśmy spadek już w wysokości 4 proc., z 13,91 TWh w IV kw. 2021 do 13,38 TWh w IV kw. 2022 r. W kontekście tych danych można stwierdzić, że spowolnienie wzrostu gospodarczego rzeczywiście wpłynęło na poziom zużycia energii.

 

Dominik: Z czego wynika strata w IV kwartale?

 

Krzysztof Surma: Wykazana strata netto w IV kwartale 2022 r. wynika przede wszystkim z ujęcia odpisu aktualizującego z tytułu przeszacowania aktywów TAURON Wydobycie zaklasyfikowanych jako przeznaczonych do sprzedaży do wartości godziwej oraz ze zmiany wyceny instrumentów pochodnych zabezpieczających transakcje zakupu do uprawnień emisji CO2, wynikającej z umocnienia się kursu PLN w stosunku do EUR.

 

Dominik: Dlaczego segment wydobycie jest opisany w raporcie jako działalność zaniechana, skoro cały rok było w Grupie?

 

Krzysztof Surma: Prezentacja segmentu wydobycie jako działalności zaniechanej jest konsekwencją sprzedaży z dniem 31 grudnia 2022 r. 100 proc. akcji TAURON Wydobycie na rzecz Skarbu Państwa. Jest to związane z wymogami MSSF 5 Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży, w związku z czym mieliśmy obowiązek zaprezentowania i ujawnienia informacji, które umożliwią użytkownikom sprawozdań finansowych ocenę finansowych skutków działalności zaniechanej oraz zbycia aktywów trwałych.

Przeprowadzona przez Grupę TAURON analiza wykazała, że spełnia ona definicję działalności zaniechanej, w tym m.in., że jest to element Grupy, który został zbyty i stanowił odrębną, ważną dziedzinę działalności. W takim przypadku standard nakazuje ujawnić odrębnie w sprawozdaniu z całkowitych dochodów kwotę wyniku na działalności zaniechanej.

 

Jano: Na konferencji w kontekście wyników OZE padło określenie suszy hydrologicznej. Czy mógłby to Pan wyjaśnić?

 

Krzysztof Surma: Wolumen produkcji energii elektrycznej w elektrowniach wodnych uzależniony jest od warunków hydrologicznych, w tym ilości i częstotliwości opadów zarówno w okresie zimowym jak i letnim. W związku z gorszymi warunkami hydrologicznymi w drugiej połowie ubiegłego roku, produkcja energii w elektrowniach wodnych spadła r/r z 0,42 TWh w 2021 r. do 0,32 TWh w 2022 r.

 

Henri: Jakie były nakłady inwestycyjne w 2022 r. i jakie są planowane na 2023 r.?

 

Krzysztof Surma: W 2022 r. nakłady inwestycyjnie w Grupie TAURON wyniosły blisko 4 mld zł i były o 35 proc. wyższe niż w 2021 r. W 2023 r. tempo wzrostu w tym zakresie również będzie wysokie, głównie z uwagi na inwestycje w segmencie Dystrybucja oraz realizację „Zielonego Zwrotu TAURONa” poprzez inwestycje w segmencie OZE. Zakładamy, że nakłady inwestycyjne w 2023 r. będą wyższe niż w 2022 r. z założeniem utrzymania stabilności finansowej Grupy TAURON.

 

Jano: Ile OZE planujecie na 2023 r. i w jakich technologiach?

 

Krzysztof Surma: 2023 r. będzie okresem intensywnego rozwoju w zakresie budowy nowych aktywów wytwórczych OZE w Grupie TAURON. Obecnie budujemy instalacje o łącznej mocy powyżej 180 MW, w tym ponad 140 MW w elektrowniach wiatrowych oraz ok. 90 MW w farmach fotowoltaicznych. Ponadto, w 2023 roku planujemy uruchomić realizację kolejnych projektów o łącznej mocy zbliżonej do inwestycji już rozpoczętych.

Zgodnie z naszymi celami strategicznymi w 2025 r. Grupa planuje dysponować 1,6 GW mocy zainstalowanej w elektrowniach wiatrowych, fotowoltaicznych i wodnych. W 2030 r. moc zainstalowana w źródłach OZE ma osiągnąć poziom 3,7 GW.

 

Wiki: Czy blok 910 MW w Jaworznie w 2023 r. będzie pozytywnie kontrybuował do wyników grupy?

 

Krzysztof Surma: Tak. Zakładamy, że blok 910 MW będzie pracował stabilnie i tym samym będzie pozytywnie kontrybuował do wyników Grupy TAURON. TAURON Polska Energia zakłada zbycie do NABE spółki TAURON Wytwarzanie, którego częścią jest również blok 910 MW i od tego momentu (zbycia) wyniki nie będą konsolidowane w ramach Grupy TAURON.

 

Agnieszka: Kiedy Tauron powróci do wypłacania dywidendy?

 

Krzysztof Surma: Zgodnie z obowiązującą polityką dywidendową intencją Spółki jest wypłacanie dywidendy na poziomie minimum 40% skonsolidowanego zysku netto w perspektywie długoterminowej.

W horyzoncie strategii, tj. do 2030 r., z uwagi na ambitny program inwestycyjny i wysoki poziom wydatków inwestycyjnych związanych z realizacją projektów strategicznych, Zarząd nie zakłada rekomendowania Walnemu Zgromadzeniu wypłaty dywidendy.

 

Marek B.: Tauron osiągnął w 2023 roku w ujęciu rocznym znaczący wzrost przychodów. Czy przyczynił się do tego wyłącznie wzrost cen energii?

 

Krzysztof Surma: Zasadniczo na wzrost przychodów kluczowy wpływ miał wzrost cen energii, węgla i gazu.

 

Błażej B.: Jakie są główne źródła pozyskiwania przez spółkę węgla do produkcji energii elektrycznej?

 

Krzysztof Surma: Kluczowym dostawcą węgla dla Grupy jest Tauron Wydobycie. Pozostali kluczowi dostawcy to PGG, JSW, Węglokoks.

 

Kuba Grzeszczak: Jakie działania zarząd Taurona podejmuje w ramach tzw. „Zielonego Zwrotu Taurona”?

 

Krzysztof Surma: Zielony Zwrot to proces zmiany naszego miksu wytwórczego w stronę OZE. Naszym zamiarem jest produkcja energii przede wszystkim w farmach wiatrowych na lądzie i morzu, elektrowniach fotowoltaicznych oraz elektrowniach wodnych i gazowych. Inwestujemy też w nowoczesną i niezawodną sieć dystrybucyjną, bez której transformacja się nie powiedzie oraz sektor ciepła sieciowego, bez którego nie wygramy z niską emisją.

W ramach Zielonego Zwrotu w 2022 r. TAURON oddał do użytku farmy wiatrowe w Majewie (6 MW)  i Piotrkowie (30 MW), zakończyliśmy też drugi etap budowy farmy fotowoltaicznej w Choszcznie (8 MW). Rozpoczęliśmy prace przy budowie farmy fotowoltaicznej w Mysłowicach (100 MW), nabyliśmy spółki celowe z prawami do budowy farm wiatrowych w Mierzynie (58,5 MW), Nowej Brzeźnicy (20 MW), Gamowie (33 MW) i Warblewie (30 MW) oraz farmy fotowoltaicznej w Proszówku (46 MW). Jednocześnie realizowaliśmy proces wydzielania aktywów węglowych. Z końcem 2022 r. Skarb Państwa kupił 100 proc. akcji spółki TAURON Wydobycie.

 

Izabel: Czy Tauron planuje zaangażowanie w budowę elektrowni szczytowo-pompowych?

 

Krzysztof Surma: Strategia pod nazwą „Zielony Zwrot TAURONA – energia na okrągło” zakłada zaangażowanie w projekty z zakresu magazynowania, w tym budowy elektrowni szczytowo-pompowych (ESP). Analizujemy możliwość realizacji takiego projektu pod kątem regulacyjnym, technicznym

 

i finansowym.

 

Tomasz: dzień dobry. Dlaczego spodziewacie się Państwo znaczącego wzrostu wyniku w sektorze dystrybucji? Czy otoczenie makro nie będzie przeszkodą (ochłodzenie w przemyśle)? Dziękuję za odpowiedź.

 

Krzysztof Surma: Spodziewany w roku 2023 wzrost wyniku TAURON Dystrybucja wynika z wyższej taryfy dystrybucyjnej r/r o 45% co jest efektem wzrostu WACC do poziomu 8,48% oraz Wartości Regulacyjnej Aktywów do poziomu 21,4 mld zł, co jest konsekwencją ponoszonych nakładów inwestycyjnych, których wysokość w roku 2022 wyniosła ponad 2 mld zł. Ryzyko spowolnienia gospodarczego, o jakim wspomniano w pytaniu oraz ewentualnego negatywnego wpływu na wolumen dystrybuowanej energii w średnim terminie kompensowane jest przez konto regulacyjne.

 

Tomek: Jak wygląda zaangażowanie Tauron w projekty morskich farm wiatrowych?

 

Krzysztof Surma: TAURON posiada 45 proc. udziałów w spółce projektowej PGE Baltica 4, która otrzymała największą liczbę punktów w postepowaniu o wydanie pozwolenia na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp na obszarze zlokalizowanym na Ławicy Słupskiej, na potrzeby budowy morskiej farmy wiatrowej. Jednocześnie TAURON ubiega się o uzyskanie pozwolenia na wznoszenie PSZW w ramach prowadzonych i nie zakończonych postępowań.

 

Krzysztof Surma: Dziękujemy za udział w czacie i zadane pytania.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie