Chat with us, powered by LiveChat

Informacje dla akcjonariuszy i obligatariuszy Getin Noble Banku dot. skargi na decyzję BFG

Skomentuj artykuł
© Tomasz - stock.adobe.com

Publikujemy informacje dla osób, które chciałyby wnieść skargę na decyzję Bankowego Funduszu Gwarancyjnego dotyczącą przymusowej restrukturyzacji Getin Noble Banku. Termin na wniesienie skargi mija 7 października 2022 r.

 

29 września 2022 r. Bankowy Fundusz Gwarancyjny wydał decyzję o wszczęciu przymusowej restrukturyzacji wobec Getin Noble Banku, umorzeniu instrumentów kapitałowych Getin Noble Banku, zastosowaniu instrumentu przymusowej restrukturyzacji w formie instytucji pomostowej oraz powołaniu Administratora Getin Noble Banku. Przymusowa restrukturyzacja została wszczęta z dniem 30 września 2022 r.

 

BFG wszczął przymusową restrukturyzację wobec Getin Noble, ponieważ, w jego ocenie,  zostały spełnione wszystkie trzy przesłanki, które zobowiązują BFG do podjęcia takiego działania zgodnie z art. 101 ust. 7 ustawy o BFG:

 

 • Getin Noble Bank był zagrożony upadłością.
 • Brak było uzasadnionych przesłanek wskazujących, że działania nadzorcze, w tym środki wczesnej interwencji, działania Getin Noble Banku lub systemu ochrony instytucjonalnej pozwolą we właściwym czasie usunąć zagrożenie upadłością.
 • Wszczęcie przymusowej restrukturyzacji wobec Getin Noble Banku było konieczne w interesie publicznym, rozumianym w szczególności jako stabilność sektora finansowego i ograniczenie zaangażowania funduszy publicznych, a także zapewnienie kontynuacji realizowanej przez Getin Noble Bank funkcji krytycznej w postaci obsługi przyjmowanych depozytów jednostek samorządu terytorialnego. Zgodnie z treścią decyzji, przymusowa restrukturyzacja pozwala ochronić wszystkie depozyty klientów w kwocie 39,5 mld zł, łącznie z 3,5 mld zł depozytów, które nie mogłyby zostać wypłacone w ramach gwarancji BFG w przypadku upadłości

 

Przed wydaniem decyzji dokonano oszacowania wartości aktywów i pasywów Getin Noble Banku. Z oszacowania, wykonanego przez niezależny podmiot, Deloitte Advisory spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., wynika, że Getin Noble Bank miał ujemne kapitały własne na poziomie -3,6 mld zł, co oznacza, że aktywa nie wystarczały na pokrycie zobowiązań. Treść oszacowań dostępna jest na stronach BFG (Oszacowanie 1, Oszacowanie 2).

 

🟢 Więcej na ten temat pisaliśmy w artykule „Getin Noble Bank „zwinięty” przez BFG. Akcje i obligacje umorzone”.

Obligacje Getin Noble Banku a restrukturyzacja

Niestety podjęta przez BFG decyzja o wszczęciu przymusowej restrukturyzacji wobec Getin Noble Banku, umorzeniu jego instrumentów kapitałowych, zastosowaniu instrumentu przymusowej restrukturyzacji w formie instytucji pomostowej oraz powołaniu Administratora Getin Noble Banku, powoduje negatywne konsekwencje finansowe dla akcjonariuszy i obligatariuszy spółki.

 

Zgodnie z treścią decyzji, na pokrycie strat Getin Noble, określonych w Oszacowaniu wartości aktywów i pasywów Getin Noble, dokonanym przez niezależny podmiot (Deloitte Advisory spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.), powodujących spadek kapitałów własnych Getin Noble do poziomu -3,6 mld zł, zostały umorzone akcje Getin Noble Banku oraz wyemitowane przez Getin Noble Bank obligacje. Dokładną listę akcji i obligacji publikujemy na końcu artykułu.

Umorzone akcje i obligacje Getin Noble Banku. Co zrobić?

Poniżej opisujemy możliwe do podjęcia działania prawne związane z decyzją BFG:

 

1. Zgodnie z art. 103 ust. 5 zdanie drugie ustawy o BFG, oprócz rady nadzorczej podmiotu w restrukturyzacji uprawnionym do wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie jest również każdy, kogo interes prawny został naruszony decyzją (w tym obligatariusze i akcjonariusze).

 

Skargę na Decyzję wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, za pośrednictwem Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, w terminie 7 dni od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia. Wysokość wpisu od skargi wynosi 200 złotych.

 

🔴 Uwaga: Termin na wniesienie skargi upływa piątek 7 października 2022 r.

 

W skardze należy podnieść zarzuty dotyczące decyzji w zakresie umorzenia obligacji, w tym dotyczące zagadnień zawartych w oszacowaniu. Ze skargi musi wynikać, że decyzja narusza prawa skarżącego. W późniejszym terminie można uzupełnić uzasadnienie merytoryczne skargi.

 

2. Można również próbować kwestionować przed sądem oszacowanie dokonywane na zlecenie BFG, które ma na celu ustalenie, czy wierzyciele oraz właściciele zostali zaspokojeni w wyniku przymusowej restrukturyzacji w stopniu niższym niż zostaliby zaspokojeni w postępowaniu upadłościowym prowadzonym w przypadku, gdyby na dzień decyzji o wszczęciu przymusowej restrukturyzacji sąd wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości dłużnika [...] możliwe jest weryfikowanie prawidłowości sporządzonego na zlecenie BFG oszacowania, o jakim mowa w art. 241 u.b.f.g. [ustawy z 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji], na drodze procesu sądowego.

 

3. W razie ustalenia w wyniku zakwestionowania dodatkowego oszacowania, że w wyniku przymusowej restrukturyzacji wierzyciele i właściciele zostali zaspokojeni w stopniu niższym niż zostaliby zaspokojenie w postępowaniu upadłościowym (art. 242 ustawy o BFG).

 

Akcje Getin Noble Banku a podatek

Jednocześnie przypominamy, że posiadacze umorzonych akcji czy obligacji Getin Noble Banku nie będą mogli rozliczyć straty z tego tytułu. Zgodnie z obowiązującym prawem, do powstania straty potrzeba zbycia papierów wartościowych, do czego nie dochodzi w przypadku przymusowej restrukturyzacji skutkującej umorzeniem. 14 września 2022 r. w sprawie obligacji Idea Banku orzekł tak Naczelny Sąd Administracyjny (sygn. II FSK 402/22), o czym informował m.in. Dziennik Gazeta Prawna czy KPMG.

 

🟢 Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych wielokrotnie apelowało o zmianę przepisów w tej sprawie (m.in. po umorzeniu akcji spółek takich jak CEDC czy KBM Nova Bank), jednak Ministerstwo Finansów póki co nie przychyliło się do naszego wniosku. Z pełną treścią pisma SII do MF z 2014 r. można zapoznać się tutaj.

Getin Noble Bank. Umorzone akcje i obligacje

Poniżej publikujemy szczegółową listę akcji i obligacji Getin Noble Banku, które uległy umorzeniu.

 

„W związku z wszczęciem przymusowej restrukturyzacji, umarza się z dniem wszczęcia przymusowej restrukturyzacji, według stanu na koniec dnia wszczęcia przymusowej restrukturyzacji, następujące instrumenty kapitałowe, w rozumieniu art. 72 ust. 1 ustawy o BFG, wyemitowane przez Bank wraz z należnymi odsetkami:

 

 1. akcje na okaziciela, zwykłe serii A w liczbie 883.381.106 szt. o łącznej wartości nominalnej 2.411.630.419,38 (słownie: dwa miliardy czterysta jedenaście milionów sześćset trzydzieści tysięcy czterysta dziewiętnaście złotych i trzydzieści osiem groszy), oznaczone przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (dalej „KDPW”) kodem PLGETBK00012;
 2. akcje na okaziciela, zwykłe serii B w liczbie 18.315.019 szt. o łącznej wartości nominalnej 50.000.001,87 (słownie: pięćdziesiąt milionów jeden złotych i osiemdziesiąt siedem groszy), oznaczone przez KDPW kodem PLGETBK00012;
 3. akcje na okaziciela, zwykłe serii C w liczbie 69.597.068 szt. o łącznej wartości nominalnej 189.999.995,64 (słownie: sto osiemdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych i sześćdziesiąt cztery grosze), oznaczone przez KDPW kodem PLGETBK00012;
 4. akcje na okaziciela, zwykłe serii D w liczbie 36.630.037 szt. o łącznej wartości nominalnej 100.000.001,01 (słownie: sto milionów jeden złotych i jeden grosz), oznaczone przez KDPW kodem PLGETBK00012;
 5. akcje na okaziciela, zwykłe serii E w liczbie 36.630.037 szt. o łącznej wartości nominalnej 100.000.001,01 (słownie: sto milionów jeden złotych i jeden grosz), oznaczone przez KDPW kodem PLGETBK00012;
 6. obligacje na okaziciela serii PP5-I o terminie wykupu w dniu 12 grudnia 2022 r., w liczbie 31.733 szt. o łącznej wartości nominalnej 31.733.000,00 (słownie: trzydzieści jeden milionów siedemset trzydzieści trzy tysiące złotych), oznaczone przez KDPW kodem PLGETBK00335;
 7. obligacje na okaziciela serii PP5-II o terminie wykupu w dniu 31 marca 2023 r., w liczbie 35.000 szt. o łącznej wartości nominalnej 35.000.000,00 (słownie: trzydzieści pięć milionów złotych), oznaczone przez KDPW kodem PLGETBK00343;
 8. obligacje na okaziciela serii PP5-III o terminie wykupu w dniu 28 kwietnia 2023 r., w liczbie 35.000 szt. o łącznej wartości nominalnej 35.000.000,00 (słownie: trzydzieści pięć milionów złotych), oznaczone przez KDPW kodem PLGETBK00350;
 9. obligacje na okaziciela serii PP5-IV o terminie wykupu w dniu 31 maja 2023 r., w liczbie 50.000 szt. o łącznej wartości nominalnej 50.000.000,00 (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych), oznaczone przez KDPW kodem PLGETBK00368;
 10. obligacje na okaziciela serii PP5-V o terminie wykupu w dniu 28 lipca 2023 r., w liczbie 60.000 szt. o łącznej wartości nominalnej 60.000.000,00 (słownie: sześćdziesiąt milionów złotych), oznaczone przez KDPW kodem PLGETBK00376;
 11. obligacje na okaziciela serii PP5-VI o terminie wykupu w dniu 31 sierpnia 2023 r., w liczbie 40.000 szt. o łącznej wartości nominalnej 40.000.000,00 (słownie: czterdzieści milionów złotych), oznaczone przez KDPW kodem PLGETBK00384;
 12. obligacje na okaziciela serii PP6-I o terminie wykupu w dniu 9 listopada 2023 r., w liczbie 40.000 szt. o łącznej wartości nominalnej 40.000.000,00 (słownie: czterdzieści milionów złotych), oznaczone przez KDPW kodem PLGETBK00392;
 13. obligacje na okaziciela serii PP6-II o terminie wykupu w dniu 30 listopada 2023 r., w liczbie 40.000 szt. o łącznej wartości nominalnej 40.000.000,00 (słownie: czterdzieści milionów złotych), oznaczone przez KDPW kodem PLGETBK00400;
 14. obligacje na okaziciela serii PP6-III o terminie wykupu w dniu 21 grudnia 2023 r., w liczbie 40.000 szt. o łącznej wartości nominalnej 40.000.000,00 (słownie: czterdzieści milionów złotych), oznaczone przez KDPW kodem PLGETBK00418;
 15. obligacje na okaziciela serii PP6-IV o terminie wykupu w dniu 31 stycznia 2024 r., w liczbie 42.000 szt. o łącznej wartości nominalnej 42.000.000,00 (słownie: czterdzieści dwa miliony złotych), oznaczone przez KDPW kodem PLGETBK00426;
 16. obligacje na okaziciela serii PP6-V o terminie wykupu w dniu 4 kwietnia 2024 r., w liczbie 55.000 szt. o łącznej wartości nominalnej 55.000.000,00 (słownie: pięćdziesiąt pięć milionów złotych), oznaczone przez KDPW kodem PLGETBK00434;
 17. obligacje na okaziciela serii PP6-VI o terminie wykupu w dniu 29 kwietnia 2024 r., w liczbie 62.000 szt. o łącznej wartości nominalnej 62.000.000,00 (słownie: sześćdziesiąt dwa miliony złotych), oznaczone przez KDPW kodem PLGETBK00442;
 18. obligacje na okaziciela serii PP6-VII o terminie wykupu w dniu 31 maja 2024 r., w liczbie 40.000 szt. o łącznej wartości nominalnej 40.000.000,00 (słownie: czterdzieści milionów złotych), oznaczone przez KDPW kodem PLGETBK00459;
 19. obligacje na okaziciela serii PP6-VIII o terminie wykupu w dniu 28 czerwca 2024 r., w liczbie 40.000 szt. o łącznej wartości nominalnej 40.000.000,00 (słownie: czterdzieści milionów złotych), oznaczone przez KDPW kodem PLGETBK00467;
 20. obligacje na okaziciela serii PP6-IX o terminie wykupu w dniu 26 lipca 2024 r., w liczbie 30.000 szt. o łącznej wartości nominalnej 30.000.000,00 (słownie: trzydzieści milionów złotych), oznaczone przez KDPW kodem PLGETBK00475;
 21. obligacje na okaziciela serii PP6-X o terminie wykupu w dniu 30 sierpnia 2024 r., w liczbie 40.000 szt. o łącznej wartości nominalnej 40.000.000,00 (słownie: czterdzieści milionów złotych), oznaczone przez KDPW kodem PLGETBK00483;
 22. obligacje na okaziciela serii PP6-XI o terminie wykupu w dniu 10 października 2024 r., w liczbie 25.000 szt. o łącznej wartości nominalnej 25.000.000,00 (słownie: dwadzieścia pięć milionów złotych), oznaczone przez KDPW kodem PLGETBK00491”.
Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie