Chat with us, powered by LiveChat

Wyniki finansowe Grupy TAURON za I półrocze 2022 r.

Temat czatu: Wyniki finansowe Grupy TAURON za I półrocze 2022 r.

Data: 8 września 2022 r. (czwartek), godz. 13:00

 

Tauron Polska Energia

 

Więcej:

Prezentacja: Wyniki finansowe Grupy TAURON za I półrocze 2022 r.

 

 

Przypomnienie: Dodaj ten czat do swojego kalendarza

 

Na pytania inwestorów odpowie:

 

Krzysztof Surma, Wiceprezes Zarządu ds. Finansów

Krzysztof Surma
Wiceprezes Zarządu ds. Finansów

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie, kierunku finanse i bankowość ze specjalizacją finanse przedsiębiorstw. Ukończył także studia Master of Business Administration dla Finansistów na Akademii Leona Koźmińskiego, studia podyplomowe w zakresie Praktycznego Zastosowania Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej organizowane przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie, program rozwoju menedżerów organizowany przez ICAN Institute. Jest także członkiem Association of Chartered Certified Accountants (ACCA).

 

Od 2009 r. związany z Emitentem, gdzie sprawował funkcję Dyrektora Wykonawczego ds. Zarządzania Finansami, a od maja 2021 r. do 4 sierpnia 2021 r. był Dyrektorem Pionu Finansów. Podczas pełnienia powyższych funkcji w ramach Grupy Emitenta zajmował m. in. następujące stanowiska: Wiceprezes Zarządu spółek TEC1, TEC2, TEC3 (2019 r.), Prezes Zarządu Finanse Grupa TAURON (2019 r.), Prezes Zarządu PKE Broker Sp. z o.o. (2008-2009), Dyrektor Generalny TAURON Sweden Energy AB (2014-2019).

 

W latach 2001-2009 pracował w Południowym Koncernie Energetycznym S.A., w tym m. in. na stanowisku Kierownika Działu Ryzyka i Ubezpieczeń (2005-2009).

 


 

Zapis czatu inwestorskiego


 

Krzysztof Surma: Witam na kolejnym czacie wynikowym Grupy TAURON. Zapraszam do zadawania pytań.

 

Carbo Nara: Co wpłynęło na wzrost EBiTDa w Wydobyciu?

 

Krzysztof Surma: Wpływ na wzrost EBITDA w segmencie Wydobycie miał większy wolumen sprzedaży i wyższa cena węgla.

 

Eryk: Jak oceniacie rozwój OZE

 

Krzysztof Surma: Grupa TAURON istotnie zwiększyła r/r wielkość nakładów oraz intensywność działań zmierzających do wzrostu portfela OZE. Zgodnie z przyjętą strategią Grupa zamierza istotnie rozwijać się w tym obszarze.

 

fifi: W jakim stopniu spółka odczuwa wzrosty cen węgla na rynku?

 

Krzysztof Surma: Wzrosty cen węgla były jedną z przyczyn utworzenia na koniec II kw. rezerwy w kwocie 943 mln zł w segmencie Wytwarzanie.

 

Andrzej G.: Jaki procent energii wytwarzanej przez spółkę w pierwszej połowie tego roku, powstał z OZE?

 

Krzysztof Surma: Około 12% wytwarzanej energii pochodziło z OZE.

 

Indiana: Z jakich źródeł Tauron zaopatruje się w węgiel w 2022 roku?

 

Krzysztof Surma: TAURON zaopatruje się głównie w węgiel ze swoich kopalń - w I półroczu było to około 66%. Dodatkowo kupujemy węgiel od głównych dostawców na rynku krajowym oraz uzupełniająco nabywamy węgiel z importu.

 

Piotrek: Czy działania związane z uruchomieniem i synchronizacją nowego bloku energetycznego w Jaworznie zostały już zakończone? Kiedy planowane jest ich zakończenie?

 

Krzysztof Surma: Prace naprawcze zgodnie z zaleceniami UDT zostały zakończone i 2 września blok 910 MW został ponownie zsynchronizowany z siecią.

 

Krzysztof: W jakim celu Tauron w pierwszym półroczu tego roku zawiązał rezerwę o wartości 943 mln złotych?

 

Krzysztof Surma: Rezerwa w wysokości 943 mln zł została utworzona na kontrakty rodzące obciążenia dotyczące sprzedaży energii elektrycznej na rynku terminowym, które będą realizowane w drugim półroczu. Wysokość rezerwy wynika z przyjętej polityki zabezpieczeń oraz stosowanych zasad dotyczących kolejności księgowania kosztu uprawnień do emisji CO2 (metoda FIFO) oraz rosnących cen węgla kamiennego używanego do produkcji energii elektrycznej.

 

Olek Z.: Jakimi działaniami spółka zamierza osiągnąć neutralność klimatyczną zaplanowaną na 2050 rok?

 

Krzysztof Surma: Przede wszystkim zdecydowanie przyspieszamy rozwój odnawialnych źródeł energii, równocześnie ograniczając emisję CO2. Zakładamy sześciokrotne zwiększenie mocy zainstalowanej w odnawialnych źródłach energii. Zgodnie z naszymi założeniami w 2025 r. będziemy dysponować mocą 1 600 megawatów zainstalowanych w elektrowniach wiatrowych, fotowoltaicznych i wodnych. W 2030 roku będzie to aż 3 700 megawatów, co stanowić będzie ok. 80 proc. całego miksu wytwórczego Grupy.

Pozwoli to obniżyć naszą emisyjność o blisko 80 procent. To najszybsze zakładane tempo redukcji emisji CO2 w polskiej energetyce. Będziemy także rozwijać technologie umożliwiające zarządzanie rozproszonymi źródłami energii.


Dodatkowo zakładamy, zgodnie z przyjętym programem rządowym, wydzielenie aktywów węglowych do dedykowanego podmiotu tj. Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego.

 

Eryk: Jak zamierzacie rozliczyć straty podczas postoju w Jaworznie

 

Krzysztof Surma: Zasadnicza strata wynikała z konieczności odkupu energii elektrycznej sprzedanej z bloku 910 MW w kontrakcie terminowym. Odkup energii elektrycznej za okres postoju bloku został zrealizowany.

 

Miłosz Mlak: W pierwszym półroczu 2022 roku grupa Tauron wydała na inwestycje niespełna 1,5 mld złotych. Jakie projekty z wymienionych wcześniej środków były realizowane?

 

Krzysztof Surma: Główne wydatki inwestycyjne zostały poniesione w segmencie Dystrybucji, było to 878 mln zł, w tym ok. 450 mln zł na budowę nowych przyłączy i około 380 mln zł na modernizację i odtworzenie majątku sieciowego. Drugi co do wielkości kierunek inwestycji to infrastruktura IT (ok. 140 mln zł) oraz budowa internetu szerokopasmowego (ok. 50 mln zł). Niezależnie od tego wydaliśmy blisko 100 mln zł na inwestycje w OZE.

 

Eryk: Jak wygląda sytuacja kapitałowa Energetyki Cieszyńskiej?

 

Krzysztof Surma: TAURON Ciepło (spółka z Grupy TAURON) posiada większościowy udział kapitałowy w Energetyce Cieszyńskiej (ok. 55%), przy czym dotychczas ze względu na zapisy statutu ograniczające ilość głosów TAURON Ciepło na zgromadzeniu wspólników nie posiadał kontroli właścicielskiej nad spółką. Obecnie prowadzimy działania zmierzające do uzyskania kontroli nad spółką, których celem jest zdiagnozowanie sytuacji w spółce i jednoczesne zapewnienie ciepła mieszkańcom Cieszyna.

 

Carbo Nara: Kiedy zakończy się proces wydzielania aktywów węglowych

 

Krzysztof Surma: Spółka prowadzi prace w dwóch strumieniach dotyczących zarówno wydzielenia ze struktury Grupy kopalń, jak i bloków węglowych TAURON Wytwarzanie. Prace wewnętrzne w odniesieniu do przygotowania do zbycia aktywów węglowych zamierzamy zakończyć w 2022 r. Moment zbycia będzie zależny od decyzji stron planowanych transakcji.

 

Carbo Nara: Jaki zakładacie poziom wydobycia węgla na 2022?

 

Krzysztof Surma: Zakładamy zbliżony poziom wydobycia do osiągniętego w 2021 r.

 

Rysiek: Jak konflikt toczący się na terenie Ukrainy wpływa na funkcjonowanie Tauronu?

 

Krzysztof Surma: Szczegółowe informacje na ten temat zostały zawarte w nocie nr 51 w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy TAURON za I półrocze 2022 r.

 

Mikołaj K.: Według raportu, w pierwszym półroczu tego roku koszty odsetkowe poniesione przez Tauron wyniosły 256 mln zł. Jakie spółka ma zadłużenie i jak na jego obsługę wpłynęły ostatnie podwyżki stóp procentowych?

 

Krzysztof Surma: Zadłużenie brutto (bez uwzględnienia środków pieniężnych) na koniec I półrocza 2022 r. wynosiło ok. 13 mld zł, z czego około 3 mld zł jest wystawione na zmiany stóp procentowych.

 

Hub: Biorąc pod uwagę trudną sytuację europejskiej energetyki, jakich cen praw do emisji CO2 spodziewa się spółka w drugiej połowie roku?

 

Krzysztof Surma: Obecnie obserwowane są spadki cen na rynku EU ETS. Cena kontraktu DEC-22 spadła w ostatnich dniach do poziomu poniżej 70 EUR/t. Prawdopodobnie przyczyną spadków są prowadzone dyskusje w zakresie reformy rynków energii. Dodatkowo prowadzone są prace nad finansowaniem REPowerEU ze sprzedaży uprawnień znajdujących się w Market Stability Reserve (MSR). Ze względu na dużą zmienność rynkową trudno jest jednoznacznie określić poziom cenowy w II półroczu 2022 r.

 

Waldemar: Jak w świetle zaostrzonych przepisów dotyczących energetyki wiatrowej, zarząd Tauronu zamierza rozwijać własną sieć OZE?

 

Krzysztof Surma: Niezależnie od liberalizacji przepisów dotyczących OZE Grupa TAURON zgodnie z opublikowaną w tym roku strategią zamierza istotnie zwiększyć udział OZE w swoim miksie wytwórczym. Zakładamy sześciokrotne zwiększenie mocy zainstalowanej w odnawialnych źródłach energii. Zgodnie z naszymi założeniami w 2025 r. będziemy dysponować mocą 1 600 megawatów zainstalowanych w elektrowniach wiatrowych, fotowoltaicznych i wodnych. W 2030 roku będzie to aż 3 700 megawatów, co stanowić będzie ok. 80 proc. całego miksu wytwórczego Grupy.

 

Konrad D.: Czy trudna sytuacja na rynku węgla przełoży się na wzrost cen energii?

 

Krzysztof Surma: Trudna sytuacja na rynku surowcowym przekłada się na wzrost cen energii elektrycznej w Europie i w Polsce. Głównym czynnikiem powodującym wysokie ceny energii jest sytuacja na rynku gazu. Na poziomie europejskim trwają dyskusje nad przygotowaniem pakietu reform dla rynków energii i jutro unijni ministrowie spotykają się w tej sprawie. Ewentualne zmiany powinny wpłynąć na poziomy cenowe na rynkach energii w Europie.

 

Czarek: Jakie projekty inwestycyjne, z wyłączeniem Elektrowni Jaworzno, są obecnie realizowane przez Tauron?

 

Krzysztof Surma: Grupa TAURON realizuje obecnie budowę trzech farm wiatrowych – FW Piotrków o mocy 30 MW, FW Majewo o mocy 6 MW i FW Mierzyn o mocy 58,5 MW. W tym roku rozpoczęliśmy także budowę farmy fotowoltaicznej w Mysłowicach o mocy 37 MW (docelowo 100 MW).

 

W segmencie Dystrybucja jest realizowany szeroki program inwestycyjny obejmujący budowę nowych przyłączy oraz modernizację i odtworzenie majątku sieciowego, realizujemy także projekty w zakresie IT, w tym budowę sieci szerokopasmowego internetu.

 

Piróg: Jakie są szanse na wypłatę dywidendy przez Tauron w przyszłym roku?

 

Krzysztof Surma: Zgodnie z przyjętą w czerwcu tego roku Strategią Grupy TAURON na lata 2022-2030 z perspektywą do 2050 roku oraz obowiązującą polityką dywidendową, intencją TAURON jest wypłata, w perspektywie długoterminowej, dywidendy na poziomie minimum 40% skonsolidowanego zysku netto. Tym niemniej, zgodnie z polityką dywidendową, Zarząd Spółki rekomendując Walnemu Zgromadzeniu sposób podziału wypracowanego zysku, bierze również pod uwagę takie czynniki jak:
- sytuacja płynnościowa Grupy,
- sytuacja rynkowa,
- realizacja polityki inwestycyjnej,
- koszt oraz możliwość pozyskania finansowania,
- wymogi prawa oraz zapisy umów finansowych, w szczególności dotyczące nieprzekraczania określonego poziomu wskaźnika zadłużenia (tzw. kowenantu),
- utrzymanie ratingu TAURON na poziomie inwestycyjnym.

 

Biorąc pod uwagę zakładany w Strategii program inwestycyjny o wartości 48 mld zł, w horyzoncie strategii, tzn. do 2030 r. Zarząd z dużym prawdopodobieństwem nie będzie rekomendował Walnemu Zgromadzeniu wypłaty dywidendy.

 

Ciekawy: Czy importujecie węgiel z zagranicy?

 

Krzysztof Surma: Uzupełniająco TAURON sprowadza węgiel z zagranicy.

 

Ciekawy: Czy oprócz NABE i wydzielenia aktywów możliwe są jakieś inne dezinwestycje?

 

Krzysztof Surma: Oprócz NABE TAURON przygotowuje się również do zbycia kopalni węgla kamiennego wchodzących w skład struktury Grupy.

 

Krzysztof Surma: Dziękuję za aktywny udział w czacie. Zachęcam do kontaktu z działem IR i zapraszam na kolejny czat po wynikach za III kwartale 2022 r.

 

 

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie