Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

Mennica Skarbowa – rekordowe zyski w I kw. 2022 roku

© Andreyphoto63 - stock.adobe.com

W I kw. 2022 roku Mennica Skarbowa osiągnęła 369,4 mln zł przychodów i rekordowe 15,8 mln zł zysku netto. Pokazuje to, że popyt na złoto utrzymywał się na wysokim poziomie w minionym kwartale, szczególnie tuż po wybuchu wojny na Ukrainie. Poniżej przyglądamy się bliżej rezultatom zaraportowanym przez Emitenta.

Sytuacja na rynku złota

W I kw. 2022 roku popyt na złoto był o 34% wyższy rdr., na co złożyły się głównie napływy do funduszy ETF – wpływy wyniosły 268,8 ton wobec odpływów przed rokiem na poziomie 170 ton (w kolejnych kwartałach 2021 roku wpływy i odpływy w dużej mierze bilansowały się). Wpływy napędzane były m.in. obawami geopolitycznymi i wybuchem wojny na Ukrainie, czy rosnącą inflacją, a także poszukiwaniem tak zwanych „bezpiecznych przystani” (ang. „safe heaven”). Popyt na sztabki i monety wyniósł 179,3 ton, i choć był niższy o 20% rdr. (również poprzez efekt bazy i wysoki popyt sprzed roku), to utrzymał się o 11% powyżej 5-letniej średniej. Popyt branży jubilerskiej wyniósł 474 tony, spadając o 4% rdr., przy widocznym spowolnieniu ze strony Chin i Indii. Popyt w sektorze technologicznym wyniósł 82 tony i był najwyższy od I kw. 2018 roku, a popyt ze strony banków centralnych sięgnął 84 tony, co oznaczało spadek o 29% rdr.

 

Popyt na złoto
Popyt na złoto inwestycyjne
Źródło: World Gold Council.

 

W I kw. 2022 roku cena złota wzrosła o 5,9% w dolarze, a w trakcie kwartału maksimum sięgnęło 2 070 dolarów za uncję, zbliżając się do rekordów z III kw. 2020 roku. Ze względu na osłabienie złotego, cena złota zwiększyła się o 10,2% w PLN. Jednocześnie ustanowiony został rekordowy poziom notowań na poziomie 9 388 zł za uncję. Kwiecień i maj przyniósł korektę – w dolarze cena spadła odpowiednio o 2,1% i 3,8% (do dnia 17 maja 2022 roku), choć w złotym kwiecień przyniósł wzrosty o 3,4%, a spadek pojawił się dopiero w maju na poziomie 3,1% (do dnia 17 maja 2022 roku).

 

Złoto – wykres w USD (ostatnie 3 lata) Złoto – wykres w PLN (ostatnie 3 lata)
Źródło: Stooq.pl

Wyniki finansowe za I kw. 2022 roku

Poniżej prezentujemy wybrane dane finansowe osiągnięte przez mennicę Skarbową w I kw. 2022 roku wraz z ich porównaniem do analogicznego okresu roku poprzedniego.

 

Wybrane dane finansowe (tys. zł)

I kw. 2021

I kw. 2022

Zmiana rdr.

Przychody netto ze sprzedaży

201 635

369 426

83%

Wynik brutto na sprzedaży

9 391

22 350

138%

Wynik na sprzedaży

5 891

18 448

213%

Wynik operacyjny

5 894

18 451

213%

Wynik brutto

5 804

16 652

187%

Wynik netto

4 519

15 775

249%

 

 

 

 

Marża brutto na sprzedaży

4,7%

6,1%

1,4%

Marża na sprzedaży

2,9%

5,0%

2,1%

Marża operacyjna

2,9%

5,0%

2,1%

Marża brutto na sprzedaży

2,9%

4,5%

1,6%

Marża netto

2,2%

4,3%

2,0%

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów Emitenta.

 

W I kw. 2021 roku popyt utrzymywał się na wysokim poziomie. Emitent wypracował 369,4 mln zł przychodów w I kw. 2022 roku, co oznacza poprawę o 83,2% rdr. Już w tym miejscu zwracamy uwagę, że Emitent otwarł szesnasty oddział sprzedaży zlokalizowany w Bydgoszczy – otwarcie miało miejsce pod koniec kwartału, 25 marca br.

 

Ponadto, w I kw. 2022 roku na rynku panowały bardzo dobre warunki do generowania marży. Zysk brutto na sprzedaży sięgnął 22,4 mln zł przy procentowej marży na poziomie 6,1%, a więc zbliżonej do najlepszych kwartałów z 2020 roku. Emitent tłumaczył poprawę marży wzrostem sprzedaży mniejszych, wysokomarżowych produktów, ograniczeniem polityki rabatowej w związku z większym popytem, wysokim kursem złota i osłabieniem polskiej waluty, czy efektywnym wykorzystaniem zgromadzonych zasobów magazynowych.

 

Koszty operacyjne Mennicy Skarbowej wyniosły 351 mln zł w I kw. 2022 roku, co oznacza wzrost o 79,3% rdr., a więc rosły one wolniej od przychodów (83,2% rdr.). Niezmiennie głównym kosztem była wartość sprzedanych towarów i materiałów, która bezpośrednio wpływa na poziom pierwszej marży. Inne wyróżniające się koszty to wynagrodzenia na poziomie 0,7 mln zł i usługi obce na poziomie 2,1 mln zł.

 

Przychody (mln zł) i zmiana rdr. (%) Wynik brutto na sprzedaży (mln zł) i marża (%)
Koszty operacyjne (mln zł) Struktura kosztów operacyjnych
Wynagrodzenia (mln zł) Usługi obce (mln zł)
Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów Emitenta.

 

Opisywane powyżej tendencje na poziomie pierwszej marży i kosztów operacyjnych przełożyły się na wysoki zysk na sprzedaży, który sięgnął 18,5 mln zł (+213% rdr.) przy procentowej marży na poziomie 5%, a więc najwyższej od I kw. 2020 roku. Emitent nie wykazał istotnych pozostałych przychodów i kosztów finansowych, więc zysk operacyjny był na podobnym poziomie.

 

Przychody i koszty finansowe stanowiły głównie transakcje zabezpieczające kursy rynkowe. Bilans działalności finansowej był ujemny w I kw. 2022 roku na poziomie 1,8 mln zł wobec niecałych 0,1 mln zł przed rokiem. W efekcie zysk brutto wyniósł 16,7 mln zł, co oznacza poprawę o 187% rdr. Na poziomie podatku dochodowego, w 2022 roku Emitent ponownie rozlicza się z wykorzystaniem metody zaliczkowej, co oznacza, że wynik netto nie jest porównywalny rok do roku. W I kw. 2022 roku obciążenie podatkowe wyniosło niecałe 0,9 mln zł, co przekłada się na efektywną stawkę podatku na poziomie 5,3%. Podatek powinien pozostać na takim poziomie również w kolejnych kwartałach, a pełne rozliczenie według stawki 19% zostanie wykazane prawdopodobnie dopiero w raporcie rocznym za 2022 rok (zaznaczamy, że efektywna stawka podatkowa może i prawdopodobnie będzie się nieco różnić od ustawowych 19%, co jest naturalnym zjawiskiem). Ostatecznie Mennica Skarbowa zamknęła I kw. 2022 roku z zyskiem netto na poziomie 15,8 mln zł (+249% rdr.).

 

Wynik na sprzedaży (mln zł) i marża (%) Wynik operacyjny (mln zł) i marża (%)
Wynik brutto (mln zł) i marża (%) Wynik netto (mln zł) i marża (%)
Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów Emitenta.

 

W bilansie Emitenta główne zmiany zaszły w kapitale obrotowym, który istotnie się powiększył ze względu na wzrost skali działalności, zobrazowany poprzez wzrost przychodów. Niezmiennie większość sumy bilansowej stanowią aktywa obrotowe – 180,1 mln zł wobec sumy bilansowej na poziomie 181,9 mln zł. Ponad 72% aktywów to zapasy, które na koniec marca 2022 roku wyniosły 131,1 mln zł. Wzrosły także należności, do 33,6 mln zł, spadł natomiast stan środków pieniężnych, do 15,4 mln zł. Z nowych pozycji można zwrócić uwagę na nakłady na wartości niematerialne i prawne w wysokości 0,5 mln zł, co jest związane z implementacją nowego systemu ERP. Emitent wskazał, ze większość nakładów z tym związanych została już odniesiona na bilans.

 

Ze względu na wysokie zyski w ostatnich kwartałach kapitał własny Emitenta zwiększył się do 52 mln zł na koniec I kw. 2022 roku. Wskaźnik ogólnego zadłużenia wyniósł 0,71 wobec około 0,73 rok wcześniej. Kapitał obcy to zobowiązania krótkoterminowe – 129,8 mln zł, na które składają się głównie zobowiązania handlowe (choć w raportach kwartalnych Emitent nie podaje rozbicia tej pozycji). Wskaźnik bieżącej płynności wyniósł około 1,39 wobec 1,36 rok wcześniej.

 

Wybrane dane finansowe (tys. zł)

31.03.2021

31.03.2022

Aktywa trwałe

1 047

1 779

Aktywa obrotowe

111 242

180 082

Zapasy

66 772

131 122

Należności krótkoterminowe

24 768

33 575

Inwestycje krótkoterminowe

19 689

15 367

Kapitał własny

30 604

52 027

Zobowiązania krótkoterminowe

81 648

129 825

Suma bilansowa

112 290

181 861

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów Emitenta.

 

Emitent odnotował ujemne przepływy operacyjne w I kw. 2022 roku, które wyniosły 12,9 mln zł. Było to spowodowane głównie inwestycjami w kapitał obrotowy. Przepływy inwestycyjne były ujemne na poziomie około 0,5 mln zł, z kolei finansowe dodatnie na poziomie około 0,5 mln zł. Sumarycznie stan środków pieniężnych zmniejszył się w I kw. 2022 roku o niecałe 13 mln zł.

Podsumowanie

W I kw. 2022 roku Mennica Skarbowa kontynuowała ekspansję w Polsce, otwierając nowy oddział w Bydgoszczy, pierwszy w województwie kujawsko-pomorskim. Począwszy od 1 stycznia 2022 roku Emitent rozpoczął pracę nad nowym systemem ERP i jest w trakcie jego integracji z procesami zachodzącymi w przedsiębiorstwie. Jak wskazuje Emitent, system pozwoli na znaczne skrócenie procesów operacyjnych i wzrost efektywności poszczególnych działów, co powinno mieć przełożenie na skrócenie cyklu rotacji zapasów, spadek kosztów finansowych, poprawę płynności i rentowności oraz przyspieszyć dostawy do klientów. Ponadto, powinien on ułatwić dalszy rozwój sieci sprzedaży, czy zmniejszyć koszty tzw. back office. Jak już wcześniej podkreślali przedstawiciele Spółki, jest to także niezbędny element do przejścia na rynek podstawowy Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

 

 


©2012-2022 Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych zastrzega, iż wszystkie materiały dostępne w serwisie sii.org.pl są objęte ochroną prawa autorskiego. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie i inne formy korzystania z materiałów umieszczonych w ww. serwisie wykraczające poza granice dozwolone prawem jest zabronione.

 

Treść powyższego materiału analitycznego jest wyłącznie subiektywną opinią autora i  nie stanowi „rekomendacji inwestycyjnej” w rozumieniu przepisów art. 3 ust. 1 pkt 35) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz.U.UE.L.2014.173.1 z dnia 2014.06.12) ani „informacji rekomendującej” w rozumieniu ww. przepisów, jak również nie stanowi jakiejkolwiek oferty instrumentów finansowych. Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych oraz autorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie lektury treści publikowanych w ramach niniejszego projektu.