Chat with us, powered by LiveChat

Relacja z czatu Grupy Tauron. Mówiono o wynikach, cenach energii i kosztach emisji CO2

Skomentuj artykuł

Omówienie wyników finansowych za trzeci kwartał 2021 roku. Pod takim hasłem odbył się 18 listopada czat inwestorski Grupy Tauron, zorganizowany wspólnie ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych. Na pytania inwestorów odpowiadał Krzysztof Surma, wiceprezes zarządu spółki ds. finansów. Oprócz wyników, poruszane były również zagadnienia cen energii, kosztów emisji CO2 oraz inwestycji w odnawialne źródła energii.

 

Wyniki spółki za trzeci kwartał zostały ocenione przez zarząd pozytywnie. Szczególną uwagę zwrócono na segment OZE i dystrybucji.

 

Przy okazji tematu wyników, poruszono również kwestie danych dotyczących segmentu sprzedaży.

 

- Negatywny wpływ na wyniki segmentu Sprzedaż mają rozliczenia w formule koszt plus zakupu przez Tauron (działalność spółki ujmowana w segmencie Sprzedaż) energii od spółki Nowe Jaworzno Grupy Tauron (działalność spółki ujmowana w segmencie Wytwarzanie). Zakup odbywa się po cenach, które umożliwiają spółce NJGT uzyskanie dodatniego wyniku operacyjnego kalkulowanego zgodnie z formułą koszt plus wynikającą z zawartej umowy na odbiór energii elektrycznej. Należy jednak podkreślić, że zakup energii z bloku 910 MW przez Tauron wg formuły koszt plus jest neutralny dla wyników całej Grupy, ponieważ strata generowana przez segment Sprzedaż staje się zyskiem spółki NJGT (segment Wytwarzanie) - w konsolidacji te wartości się znoszą - tłumaczył Krzysztof Surma, wiceprezes ds. finansowów Tauronu.

 

Z uwagi na stan epidemii oraz wzrost popularności pracy zdalnej, inwestorzy pytali także o wzrost przychodów z  tytułu sprzedaży energii gospodarstwom domowym.

 

- Grupa Tauron w okresie I-III kwartał 2021 roku względem analogicznego okresu 2020 roku odnotowała wzrost przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej w grupie taryfowej G, co jest związane z wyższym wolumenem sprzedanej energii elektrycznej o ponad 3 procent przy wyższej cenie zgodnie z zatwierdzonymi cennikami. Zakładamy, że część wzrostu konsumpcji energii wynika ze zwiększonej popularności pracy zdalnej - poinformowano.

Zadłużenie

W kwestii zadłużenia, podczas czatu inwestorskiego zarząd podał, że wynosi ono około 11,4 mld zł brutto, w tym ok. 2 mld zł finansowania hybrydowego, które nie jest uwzględniane w kalkulacji wskaźnika zadłużenia wyliczanego zgodnie z zawartymi umowami finansowymi. 

 

- Średnia zapadalność długu wynosi 88 miesięcy. Pierwsza istotna spłata przypada na grudzień 2022 r. Umowa podlegająca potencjalnemu refinansowaniu sięga blisko 6 mld zł. Tym niemniej obecny status wykorzystania to kwota około 1 mld zł, a dodatkowo z końcem października tego roku, Tauron podpisał umowę z EBI na rekordową kwotę 2,8 mld zł, co w istotny sposób mityguje ryzyko w/w refinansowania - podał przedstawiciel zarządu.

 

Pytano również o możliwe scenariusze podwyżki cen energii oraz oczekiwania Tauronu w tym względzie w 2022 roku.

 

- Jeśli chodzi o regulowane stawki w taryfie G dla gospodarstw domowych, to jesteśmy w procesie uzgodnień z Prezesem URE i liczymy na jego zakończenie do 17 grudnia 2021 r., tak aby z początkiem nowego roku móc zastosować nowe stawki. Jeśli chodzi o kontraktację dla pozostałych podmiotów, to jest ona realizowana zgodnie z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez kontrahentów. Cena uzgodniona w kontrakcie zależy od bieżącej sytuacji rynkowej - dodano podczas czatu. 

Koszty emisji CO2

Spółka ponosi opłaty z tytułu emisji CO2. Z tego względu inwestorzy pytali o oczekiwane przez Tauron zmiany cen praw do emisji dwutlenku węgla w przyszłym roku.

 

- Podstawowym czynnikiem wzrostu cen CO2 jest polityka klimatyczna UE. Długoterminowym czynnikiem wspierającym ceny CO2 była lipcowa publikacja pakietu „Fit for 55” zawierającego szereg regulacji i reform mających dostosować system EU ETS do nowych, wyższych celów redukcji uprawnień do emisji CO2 takich jak: rewizja mechanizmu stabilizacji rynkowej, podniesienie współczynnika redukcji LRF do 4,4 procent czy mechanizm tzw. „podatku węglowego” (CBAM). Prognozy średnich cen uprawnień do emisji CO2 dla II półrocza 2021 roku oraz dla roku 2022 autorstwa wiodących instytucji finansowych wskazują na kontynuację trendu wzrostowego - poinformował Krzysztof Surma.

Inwestycje Grupy Tauron

Spółka liczy na przyspieszenie tempa inwestycji w OZE i przygotowuje się do tzw. transformacji energetycznej.

 

- Tauron w pełni wspiera koncepcję - zainicjowaną przez Ministerstwo Aktywów Państwowych - w zakresie transformacji sektora energetycznego. Obecnie powołaliśmy zespoły przygotowujące spółkę wydobywczą do sprzedaży poza strukturę Grupy oraz przygotowujące pozostałe aktywa węglowe do wydzielenia spoza dotychczasowych struktur. Wydzielenie aktywów węglowych z Grupy Tauron zwiększy możliwości pozyskania finansowania i tym samym realizacji „zielonych” projektów - podano podczas czatu inwestorskiego.

 

Dodano również, że Tauron będzie koncentrował się na budowie nowych mocy wytwórczych w OZE jednocześnie nie wykluczając wykorzystania potencjalnych okazji rynkowych w zakresie akwizycji gotowych projektów.

Jaworzno III

W temacie inwestycji poruszano również sprawę budowy bloku energetycznego Jaworzno III.

 

- Blok o mocy 910 MW w Jaworznie został przekazany do eksploatacji 13 listopada 2020 roku i pracował do 11 czerwca 2021 roku, kiedy zidentyfikowano awarię. W związku z tym ustalony został nowy termin synchronizacji bloku z siecią, która została zaplanowana na 29 kwietnia 2022 roku. Obecnie prace na bloku prowadzone są zgodnie z założeniami. Prowadzone są demontaże uszkodzonych elementów i postępuje montaż ram palników, po czym nastąpi montaż samych palników - odpowiedział przedstawiciel Tauronu.

 

W zakresie działań związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu podano, że Tauron Polska Energia realizuje kilkanaście tego typu projektów oraz ponad 100 przez Fundację Tauron. Wspieramy m.in. lokalne społeczności, domy dziecka, rozwój edukacji, szpitale w walce z COVID19, a także sport wśród dzieci i młodzieży

Tauron i PGE ze wspólnym wnioskiem do UOKiK

- Tauron wspólnie z PGE złożył do UOKiK wniosek o zgodę na utworzenie wspólnego przedsiębiorstwa zajmującego się produkcją i dystrybucją energii elektrycznej. Na jakiej zasadzie ma funkcjonować ten podmiot i czy jest krok w kierunku połączenia obu firm? - pytał jeden z inwestorów.

 

- Wniosek złożony do UOKiK dotyczy utworzenia wspólnego przedsiębiorstwa, które będzie rozwijało działalność w zakresie morskiej energetyki wiatrowej. Podjęte działanie nie jest ukierunkowane na połączenie Tauron i PGE - odpowiedział wiceprezes zarządu spółki.

Autor artykułu

 

Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku Finanse i Rachunkowość. Dyrektor finansowy, analityk i redaktor ekonomiczny. Wieloletni współpracownik Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz ekspert tematyki giełdowej i gospodarczej Forbes'a. Wcześniej szlify analityczno-dziennikarskie zbierał w redakcji money.pl tworząc dział giełdowy. W czasie wolnym zapalony muzyk.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie