Chat with us, powered by LiveChat

Analiza wyników CCC – połączona siła offline’u i online’u w drugim kwartale 2021/22

Skomentuj artykuł
Źródło: corporate.ccc.eu

CCC wypracowało w drugim kwartale roku obrotowego 2021/2022 równo 100 mln PLN zysku netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej (w porównaniu ze stratą 449,6 mln PLN w II kwartale 2020/21). Zysk netto z działalności kontynuowanej wyniósł 42 mln PLN wobec straty 211,6 mln PLN w II kwartale 2020/21.

 

w mln PLN II kwartał 2021/22 II kwartał 2020/21 zmiana r/r I półrocze 2021/22 I półrocze 2020/21 zmiana r/r
Przychody ze sprzedaży 2 047,7 1 457,0 40,5% 3 475,6 2 228,7 55,9%
Koszt własny sprzedaży -1 074,3 -797,0 34,8% -1 884,0 -1 237,1 52,3%
Zysk brutto na sprzedaży 973,4 660,0 47,5% 1 591,6 991,6 60,5%
Marża brutto na sprzedaży 47,5% 45,3% 2.2 pp 45,8% 44,7% 1.1 pp
Koszty funkcjonowania sklepów -314,1 -249,4 25,9% -594,2 -529,4 12,2%
Pozostałe koszty sprzedaży -452,4 -308,4 46,7% -822,6 -569,4 44,5%
jako % przychodów ze sprzedaży 22,1% 23,7% -1.6 pp 23,7% 22,9% 0.8 pp
Koszty ogólnego zarządu -125,4 -50,8 146,9% -199,0 -106,2 87,4%
Pozostałe przychody i koszty operacyjne 5,9 -123,1 - 10,5 -146,0 -
Odpisy z tytułu oczekiwanych strat kredytowych -7,8 -58,3 -86,6% -7,8 -58,3 -86,6%
Zysk z działalności operacyjnej 79,6 -130,0 - -21,5 -417,7 -94,9%
Marża operacyjna 3,9% -8,9% 12.8 pp -0,6% -18,7% 18.1 pp
Amortyzacja -151,3 -176 -14,1% -287,8 -298,0 -3,4%
EBITDA 230,9 46 - 266,3 -119,7 -
Marża EBITDA 11,3% 3,1% 8.2 pp 7,7% -5,4% 13 pp
Przychody finansowe 2,1 1,1 90,9% 9,0 45,5 -80,2%
Odpisy z tytułu oczekiwanych strat kredytowych (udzielone pożyczki) -4,6 -111,4 -95,9% -9,8 -111,4 -91,2%
Koszty finansowe -31,8 25,6 - -66,5 -95,8 -30,6%
Udział w zyskach (stratach) jednostek stowarzyszonych -1,5 -1,2 25,0% 0,1 -30,3 -
Zysk brutto 43,8 -215,9 - -88,7 -609,7 -
Podatek dochodowy -1,8 4,3 - -3,1 30,1 -
Zysk/(strata) netto na działalności kontynuowanej 42,0 -211,6 - -91,8 -579,6 -
Marża netto 2,1% -14,5% 16.6 pp -2,6% -26,0% 23.4 pp
Zysk/(strata) na działalności zaniechanej 68,0 -230,8   27,0 -277,9  
Zysk/(strata) netto razem 110,0 -442,4   -64,8 -857,5  
Zysk przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 100,0 -449,6   -86,7 -868,9  
Zysk przypadający na udziały mniejszości 10,0 7,2 39,6% 21,9 11,4 92,8%
             
Zysk netto na jedną akcję z działalności kontynuowanej (podstawowy) 0,60 -5,31 - -2,06 -12,93 -
Zysk netto na jedną akcję z działalności kontynuowanej (rozwodniony) 0,60 -5,31 - -2,06 -12,93 -

Tabela 1: Wyniki finansowe grupy CCC za II kwartał oraz I półrocze 2021/22 wraz z analogicznym okresem roku poprzedniego.
Źródło: Raporty finansowe spółki, obliczenia własne

 

Rekordowe przychody ze sprzedaży mimo zatrzymania ekspansji sieci stacjonarnej CCC

Przychody ze sprzedaży grupy CCC wzrosły w II kwartale 2021 o 40,5% r/r do 2 047,7 mln PLN. Przychody ze sprzedaży w sieci stacjonarnej wzrosły w II kwartale 2021 o 35,0% r/r do 794,8 mln PLN w wyniku niskiej bazy z poprzedniego roku spowodowanej zamknięciem gospodarki po wybuchu pandemii. Warto jednak zaznaczyć, że wynik ten jest także lepszy od przychodów grupy CCC osiągniętych w II kwartale 2019 roku (ok. 1 953 mln PLN między majem a lipcem 2019). Przychody na metr kwadratowy w sieci CCC (w ujęciu omnichannel, tj. razem ze sprzedażą online ccc.eu) wzrosły w II kwartale 2021 do 628 PLN na m kw. na miesiąc (co oznacza wzrost o 37% r/r oraz o 10% względem II kwartału 2019). Wzrost napędzany był w szczególności przez rynek rumuński, węgierski oraz polski, a z punktu widzenia marek przez marki własne Sprandi, Jenny Fairy oraz Lasocki.

 

Wykres 1: Historyczne przychody ze sprzedaży grupy CCC w mln PLN
Źródło: Raporty finansowe spółki. Dane sprzed I kwartału 2021 na bazie roku obrotowego kończącego się 31 grudnia.

 

Po dynamicznej ekspansji sieci sklepów stacjonarnych CCC w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej w horyzoncie ostatnich 10 lat, a także (niezbyt udanych) próbach podbijania regionu DACH

Dalsza część artykułu jest dostępna za darmo po zalogowaniu tylko dla członków SII z rozszerzoną składką.

Dla członków SII dostęp jest bezpłatny.

Zostań członkiem SII
Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie