Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

Grupa BEST przygotowuje się na zwiększoną podaż wierzytelności i rozpoczyna emisję obligacji

Skomentuj artykuł
© wutzkoh - stock.adobe.com

BEST S.A. to jedna z wiodących firm na polskim rynku usług finansowych – jeden z największych podmiotów działających w branży windykacyjnej w Polsce. Emitent aktywnie inwestuje i zarządza dużymi portfelami wierzytelności nieregularnych, rozwiązując problem braku terminowych rozliczeń pomiędzy stronami umów i przywracając równowagę w obiegu gospodarczym. Przygotowując się do powrotu do większych zakupów na rynku wierzytelności BEST przyjął nowy program emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej do 200 mln zł.

Branża windykacyjna w trakcie pandemii

W 2020 roku na rynku obserwowana była obniżona podaż portfeli wierzytelności nieregularnych, przy czym w samym II kw. 2020 roku przez około półtora miesiąca obrót wierzytelnościami de facto nie miał miejsca. Było to związane głownie z pandemią koronawirusa i niepewnością zarówno po stronie popytowej, jak i podażowej. Nowe inwestycje w portfele wierzytelności były ograniczane, natomiast podaż portfeli wierzytelności znalazła się na najniższym poziomie w ciągu ostatnich lat. Według szacunków Grupy, w 2020 roku wartość rynku obrotu wierzytelnościami bankowymi wyniosła ponad 6,7 mld zł, a na rynku dominowały wierzytelności konsumenckie niezabezpieczone (5,8 mld zł).

 

Bankowe NPL – podaż portfeli wierzytelności w latach 2015-2020 (portfele detaliczne, bez hipotek i portfeli korporacyjnych, rynek pierwotny)

Źródło: Emitent

 

Na koniec 2020 roku wartość bilansowa kredytów sektora niefinansowego w Polsce wyniosła 1.148 mld zł. Łączna wartość kredytów zagrożonych wyniosła 79,6 mld zł, co stanowiło 6,9% wartości bilansowej kredytów sektora niefinansowego. Ponad 46 mld zł z tej kwoty stanowiły kredyty detaliczne, które są preferowanym celem inwestycyjnym Emitenta.

 

Wartość bilansowa kredytów sektora niefinansowego

 

Źródło: Emitent

 

Grupa BEST nabyła w minionym roku trzy portfele wierzytelności o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 75,3 mln zł. Pomimo tego, łączna wartość spłat odnotowanych w 2020 roku wyniosła 365 mln zł i była o 22% wyższa rdr. (w tym spłaty należne Grupie Best wyniosły 328 mln zł, tj. o 24,7% więcej rdr.). W pierwszym półroczu 2021 roku nakłady na portfele wierzytelności wyniosły 9 mln zł, a wartość nominalna nabytych portfeli wyniosła 36,5 mln zł. Spłaty z posiadanych portfeli wyniosły 209,2 mln zł (+15% rdr.), a należne Grupie BEST 184,9 mln zł (+12% rdr.).

 

Grupa BEST – nakłady na portfele wierzytelności (mln zł) Grupa Best|
– spłaty z portfeli wierzytelności (mln zł)

Źródło: Emitent

 

Emitent wskazuje, że ograniczenia związane z pandemią wywołały pogorszenie koniunktury gospodarczej, co może skutkować utratą płynności części przedsiębiorstw i gospodarstw domowych, a w kolejnych latach wzrost wartości kredytów zagrożonych. W następstwie powyższego należy spodziewać się presji podażowej i zwiększonego zainteresowania sprzedażą portfeli wierzytelności, zwłaszcza z sektora bankowego i pożyczkowego.

 

Jesteśmy dobrze przygotowani do zwiększenia skali działalności w kolejnych okresach. Zamierzamy powrócić do większych zakupów na rynku wierzytelności, stąd m. in. trwająca obecnie publiczna oferta obligacji BEST (…). Rynek wierzytelności coraz bardziej się otwiera w porównaniu do poprzedniego roku, mocno naznaczonego pandemią COVID-19. Regularnie bierzemy udział w ogłaszanych przetargach i chcemy zwiększyć poziom inwestycji w porównaniu do lat poprzednich. Nie zamierzamy jednak odstępować od sprawdzonych zasad naszej polityki inwestycyjnej, co jest kluczem do utrzymania oczekiwanej rentowności – mówi cytowany w komunikacie spółki Krzysztof Borusowski, prezes Zarządu BEST.

Informacje o ofercie

Grupa BEST rozpoczęła zapisy na obligacje w ramach nowego programu emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej do 200 mln zł. Zapisy trwają do 20 lipca br. i będą przyjmowane przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska, a także Michael / Ström Dom Maklerski, Ipopema Securities oraz Noble Securities.

 

Jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym informacje o ofercie obligacji BEST S.A. jest prospekt wraz z ostatecznymi warunkami poszczególnych serii. Wszystkie materiały są dostępne na stronie internetowej Emitenta www.best.com.pl/prospekt

Wyniki finansowe i sytuacja majątkowa

W 2020 roku, pomimo trudnego otoczenia rynkowego, Grupa BEST osiągnęła wyższe wyniki niż w poprzednich latach. Przychody z działalności operacyjnej wyniosły 295 mln zł, co oznacza poprawę o 33% rdr. Powiązane jest to w istotnej mierze z rosnącymi spłatami z posiadanych portfeli wierzytelności. EBITDA gotówkowa wyniosła 216 mln zł, co oznacza wzrost o 24% rdr. (korekta dotyczy odpisu wartości udziałów w Kredyt Inkaso na poziomie 45,5 mln zł). Z kolei zysk netto, z uwzględnieniem wspomnianego odpisu, wyniósł 34 mln zł, co jest wyższą wartością zarówno w porównaniu do 2019, jak i do 2018 roku.

 

Pozytywne tendencje wynikowe były również odnotowane w I kw. 2021 roku, w którym Emitent zwiększył przychody operacyjne do 77 mln zł, tj. o 20% rdr., EBITDA gotówkowa do 55 mln zł (+14% rdr.), a zysk netto 21 mln zł (+83% rdr.).

 

Grupa BEST – wybrane dane finansowe za 2020 rok

Źródło: Emitent

 

Głównym składnikiem aktywów Grupy BEST są portfele wierzytelności, których wartość bilansowa na koniec 2020 roku wynosiła 938 mln zł. Są to głównie wierzytelności z Polski – 94%, a reszta dotyczy portfeli z Włoch, w których Emitent rozpoczął działalność w 2017 roku. W strukturze segmentowej 69% to wierzytelności bankowe, 23% telekomowe, a 8% parabankowe i inne. Oczekiwana wartość nominalna przyszłych spłat z posiadanego na koniec 2020 roku portfela wynosiła blisko 2,18 mld zł.

 

Grupa BEST – portfele wierzytelności
Źródło: Emitent

 

Na przestrzeni ostatnich lat Emitent systematycznie zwiększał wartość kapitałów własnych, z 430 mln zł na koniec 2017 roku do 505 mln zł na koniec 2020 roku. Jednocześnie zmniejszał się poziom zadłużenia netto, odpowiednio z 669 mln zł do 438 mln zł, co pozwoliło na zmniejszenie wskaźnika zadłużenia netto do kapitału własnego z 1,56 na koniec 2017 roku do 0,87 na koniec 2020 roku.

 

Istotnym elementem finansowania Grupy BEST są obligacje. Na koniec 2020 roku wartość bilansowa zobowiązań z tytułu emisji obligacji wynosiła 292 mln zł, co stanowiło około 58% zobowiązań finansowych. Emitent podsumował w prezentacji inwestorskiej za 2020 rok, że od 2010 roku wyemitował obligacje o łącznej wartości nominalnej 1.064 mln zł, z czego 759 mln zł zostało już wykupione. Harmonogram najbliższych spłat zakłada, że w 2021 roku Grupa musi spłacić 170 mln zł, a w 2022 roku 146 mln zł.

 

Grupa BEST – historia obligacji
Źródło: Emitent

 


Niniejszy artykuł stanowi wyłącznie materiał prasowy w rozumieniu art. 7 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. prawo prasowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 1914), w szczególności niniejszy artykuł nie stanowi oferty ani zaproszenia do nabywania papierów wartościowych lub jakiejkolwiek innej formy oferowania instrumentów finansowych w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Autor artykułu

 

Michał Masłowski Michał Masłowski

Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Doktor nauk ekonomicznych Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Wykładowca akademicki na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz pracownik Katedry Badań Operacyjnych na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu w latach 2000-2008. Przewodniczący Rady Nadzorczej spółki IFIRMA SA. Organizator kilkudziesięciu konferencji WallStreet i Profesjonalny Inwestor. Autor podcastów Echa Rynku (zawodowo) i MacGadka (hobbystycznie).