Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

Analiza raportu – Kolejny rekord sprzedaży Mennicy Skarbowej w I kw. 2021 roku

Skomentuj artykuł
© DESIGN BOX - stock.adobe.com

W I kw. 2021 roku Mennica Skarbowa pobiła kolejne rekordy sprzedaży, osiągając ponad 200 mln zł przychodów i sprzedając ponad 800 kg złota. Sytuacja na rynku powoli powraca do normy po pandemii koronawirusa, co powoduje spadek marży, która jednak wciąż utrzymuje się na relatywnie wysokim poziomie. Na zyskach ciążył m.in. wprowadzony podatek detaliczny.

 

Sytuacja na rynku złota

W I kw. 2021 roku popyt na złoto wyniósł 815.7 ton, co było porównywalnym wynikiem względem IV kw. 2020 roku, choć jednocześnie oznaczało spadek o 23% rdr. Fundusze ETF odnotowały kolejny miesiąc odpływów z wynikiem 177,9 ton wobec 130 ton w poprzednim kwartale. Spadek popytu wynikający z odpływu z funduszy został zmitygowany dzięki popytowi konsumenckiemu. Popyt na złote sztabki i monety wyniósł 339,5 ton i był najwyższy od IV kw. 2016 roku. Silną odbudowę popytu odnotowano także w branży jubilerskiej, w której popyt wyniósł 505,9 ton, rosnąc o 52% rdr. Analitycy WGC wskazali jednak, że popyt w branży jubilerskiej wciąż był około 6% poniżej pięcioletniej średniej. O 11% rdr. zwiększył się popyt na złoto wykorzystywane w branży technologicznej.

 

Źródło: World Global Council.

 

Średnia cena złota w dolarach była około 13% wyższa rdr. w I kw. 2021 roku, choć względem IV kw. 2020 roku odnotowało spadek o 4%. Kurs złota spadł z okolic 1.950 dolarów za uncję na początku roku do około 1.680 dolarów za uncję na koniec kwartału, tj. o 14%. Kwiecień i maj 2021 roku przyniosły odbicie, a kurs wzrósł do około 1.900 dolarów za uncję, tj. o około 13%. Dla cen złota wyrażonych w polskim złotym spadek w I kw. 2021 roku wyniósł około 7% (spadek z około 7.200 do 6.700 złotych za uncję), a następnie odbicie wyniosło około 4,5% (odbicie do 7.000 zł za uncję).

 

Złoto – wykres w USD (ostatnie 3 lata)   Złoto – wykres w PLN (ostatnie 3 lata)
 
Źródło: stooq.pl.

 

Wyniki finansowe za I kw. 2021 roku

Poniżej prezentujemy wybrane dane finansowe osiągnięte przez Mennicę Skarbową w I kw. 2021 roku wraz z ich porównaniem do analogicznego okresu roku poprzedniego.

 

Wybrane dane finansowe (tys. zł) I kw. 2021 roku I kw. 2020 roku Zmiana rdr
Przychody netto ze sprzedaży 201 635 120 677 67,1%
Wynik brutto na sprzedaży 9 391 8 563 9,7%
Wynik na sprzedaży 5 891 7 097 -17,0%
Wynik operacyjny 5 894 7 102 -17,0%
Wynik brutto 5 804 5 614 3,4%
Wynik netto 4 519 5 562 -18,8%
Wynik EBITDA 5 927 7 136 -16,9%
 
Marża brutto na sprzedaży 4,7% 7,1% -2,5 p.p.
Marża na sprzedaży 2,9% 5,9% -3,0 p.p.
Marża operacyjna 2,9% 5,9% -3,0 p.p.
Marża netto 2,9% 4,7% -1,8 p.p.
Marża EBITDA 2,9% 5,9% -3,0 p.p.

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów Emitenta.

 

W I kw. 2021 roku Mennica Skarbowa osiągnęła 201,6 mln zł przychodów ze sprzedaży, co jest wynikiem o 67,1% wyższym rdr., a jednocześnie jest to rekordowa sprzedaż kwartalna, wyższa niż rekordowy dotychczas IV kw. 2020 roku z wynikiem na poziomie 184,7 mln zł. Emitent odnotował także rekordowe wolumeny sprzedaży na poziomie około 800 kg, czyli około 40% tego, ile udało się sprzedać w całym 2020 roku.

 

Przychody netto ze sprzedaży (mln zł)
 
 

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów Emitenta, Emitent.

 

Zysk brutto na sprzedaży wyniósł 9,4 mln zł i był wyższy o 9,7% rdr. Poprawę wyniku na tym poziomie można to uznać za duży sukces Emitenta. Warto zauważyć, że w I kw. 2020 roku Spółka osiągnęła bardzo wysoką marżę na sprzedaży na poziomie 7,1%. W I kw. 2021 roku marża wyniosła 4,7% i był to najniższy odczyt od początku pandemii. Wzrost zysku brutto ze sprzedaży dyktowany był w efekcie głównie wzrostem obrotów. Spółka zwróciła uwagę, że spadek marży wynikał z powrotu do standardowych poziomów sprzed pandemii (w 2020 roku na marże pozytywnie wpływał zarówno bardzo duży popyt, jak i ograniczenia po stronie podaży, dostępności do towaru ze względu na pandemię koronawirusa i jej konsekwencje).

 

Koszty działalności operacyjnej Emitenta wyniosły 195,7 mln zł w I kw. 2021 roku, czyli wzrosły o 72,3% rdr. Niezmiennie największą pozycją kosztową była wartość sprzedanych towarów i materiałów, które stanowiły ponad 98% kosztów. Wśród pozostałych kosztów szczególnie wyróżniają się dwie pozycje. Koszty usług obcych wyniosły 1,4 mln zł wobec 0,5 mln zł rok wcześniej, co oznacza wzrost o 203% rdr. Wynika to z niskiej bazy sprzed roku. Warto zwrócić uwagę, że w pierwszej połowie 2020 roku Emitent zwiększył przychody o 133% rdr., natomiast usługi obce spadły o 28,6% rdr. Podobne tendencje mogą zatem być obserwowane również w II kw. 2021 roku. Zaskoczeniem jest istotny wzrost kosztów podatków i opłat, które wyniosły 805 tys. zł wobec 19 tys. zł rok wcześniej, a wynika to głównie z wprowadzonego z początkiem roku podatku detalicznego. Emitent uiszcza podatek, ponieważ miesięczne przychody ze sprzedaży stacjonarnej przekroczyły 17 mln zł. Wynagrodzenia wzrosły o 35,8% rdr., do 946 tys. zł, co jest powiązane ze wzrostem przychodów i skali działalności.

 

Spadek marży brutto na sprzedaży i wzrost opisanych powyżej kosztów operacyjnych spowodowały, że zysk na sprzedaży Mennicy Skarbowej wyniósł 5,9 mln zł w I kw. 2021 roku, co oznacza spadek o 17% rdr. Marża na sprzedaży wyniosła 2,9% wobec 5,9% rok wcześniej.

 

Zysk brutto ze sprzedaży (mln zł) i marża (%) Koszty operacyjne (mln zł)
Struktura kosztów operacyjnych Wynagrodzenia (mln zł)
Usługi obce (mln zł) Wynik ze sprzedaży (mln zł) i marża (%)

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów Emitenta.

 

Na poziomie pozostałej działalności operacyjnej Mennica Skarbowa nie odnotowała istotnych przychodów i kosztów. W efekcie zysk operacyjny był zbliżony do zysku ze sprzedaży. Emitent nie wykazuje istotnych kosztów amortyzacji – te wyniosły 33 tys. zł w I kw. 2021 roku, a więc i zysk EBITDA był na podobnym poziomie, wynosząc 5,9 mln zł (-16,9% rdr.).

 

Na poziomie operacji finansowych Emitent odnotował o wiele korzystniejszy bilans niż przed rokiem. Przychody finansowe wyniosły 0,7 mln zł w I kw. 2021 roku wobec 0,5 mln zł rok wcześniej, natomiast koszty finansowe zmniejszyły się do 0,8 mln zł wobec 2 mln zł rok temu. W efekcie bilans finansowy obniżył wyniki w I kw. 2021 roku o 90 tys. zł, a przed rokiem było to 1,5 mln zł. Operacje finansowe były związane głównie z transakcjami hegindowymi zabezpieczającymi zmiany kursów na rynku walutowym i towarowym. W efekcie zysk brutto wyniósł 5,8 mln zł i był o 3,4% wyższy rdr.

 

Na poziomie zysku netto zaważyła zmiana sposobu rozliczania podatku dochodowego. Rok wcześniej Spółka kwartalnie płaciła zaliczki, które wynosiły 52 tys. zł. Od bieżącego roku Emitent rozlicza podatek na bieżąco, a w I kw. 2021 roku obciążenie podatkowe wyniosło 1,3 mln zł, co przekłada się na efektywną stopę podatkową na poziomie 22,1%. Zysk netto wyniósł 4,5 mln zł wobec 5,6 mln zł przed rokiem, jednak ze względu na zmianę sposobu rozliczania podatku dochodowego nie są to porównywalne wartości.

 

Emitent wygenerował w I kw. 2021 roku dodatnie przepływy z działalności operacyjnej na poziomie 11,4 mln zł, podczas gdy rok wcześniej były one ujemne na poziomie 0,9 mln zł. Było to efektem zmian w kapitale obrotowym. Przepływy inwestycyjne były nieistotne, a przepływy finansowe wyniosły 2,1 mln zł, co wiązało się ze zwiększeniem salda kredytowego.

 

Zysk operacyjny (mln zł) i marża (%) Zysk brutto (mln zł) i marża (%)
Zysk netto (mln zł) i marża (%) EBITDA (mln zł)
Przepływy pieniężne (mln zł)  
 

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów Emitenta.

 

Analiza bilansu

Poniżej przedstawiamy wybrane pozycje z bilansu Spółki wraz z wyliczeniem ich udziału w sumie bilansowej.

 

Wybrane dane bilansowe (tys. zł) 31.03.2020 31.12.2020 31.03.2021
Aktywa trwałe

354

1%

1 078

2%

1 047

1%

Aktywa obrotowe, w tym:

70 857

99%

71 545

98%

111 242

99%

zapasy

42 057

59%

40 665

55%

66 772

60%

należności krótkoterminowe

18 786

26%

25 702

35%

24 768

22%

inwestycje krótkoterminowe

10 000

14%

6 157

8%

19 689

17%

Kapitał własny

13 920

20%

26 326

36%

30 604

27%

Zobowiązania krótkoterminowe

57 253

80%

47 260

64%

81 648

73%

Suma bilansowa 71 211 73 624 112 290

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów Emitenta.

 

Na koniec I kw. 2021 roku suma bilansowa zwiększyła się do 112,3 mln zł wobec 73,6 mln zł na koniec 2020 roku i wobec 71,2 mln zł przed rokiem. Wynikało to głownie ze zwiększenia aktywów obrotowych, które wzrosły do 111,2 mln zł. Emitent odnotował rekordowy stan zapasów na poziomie 66,8 mln zł, co wynikało zarówno ze zwiększenia zapasów w odpowiedzi na rosnący popyt i przygotowanie do kolejnych okresów, a także ze względu na wysoką sprzedaż produktów terminowych, które zostały zakupione w marcu, a odebrane dopiero w kwietniu. Należności krótkoterminowe wyniosły natomiast 24,8 mln zł i były większe niż rok wcześniej (18,8 mln zł), choć mniejsze niż na koniec 2020 roku (25,8 mln zł). Stan środków pieniężnych zwiększył się do niemal 20 mln zł.

 

Emitent istotnie zwiększył wartość kapitału własnego, do 30,6 mln zł wobec 13,9 mln zł rok wcześniej, co wynikało z wysokiego zysku wykazanego w 2020 roku. Zobowiązania krótkoterminowe wzrosły natomiast do 81,6 mln zł wobec 57,3 mln zł rok wcześniej, co wynikało głównie ze wzrostu zobowiązań handlowych.

 

Perspektywy rozwoju

W I kw. 2021 roku Mennica Skarbowa odnotowała kolejne rekordy sprzedaży, zarówno jeśli chodzi o wypracowane przychody, czy o sprzedaż złota liczoną w tonach. Dodatkowo, udało się to osiągnąć w otoczeniu spadkowego rynku złota, który pozostawał w korekcie w I kw. br. Pokazuje to wyraźnie, że popyt na fizyczne złoto inwestycyjne pozostaje bardzo wysoki i jest dobrym prognostykiem na kolejne kwartały. Warto zwrócić uwagę, że w II kw. 2020 roku wyniki Emitenta zostały obciążone pandemią koronawirusa i utrudnieniami z dostępnością towaru, co przełożyło się na sprzedaż na poziomie 88,8 mln zł – choć na tle historycznych wyników jest to cały czas bardzo wysoki wynik, to jednocześnie był to najsłabszy kwartał w 2020 roku.

 

Emitent poinformował, że wprowadzona w styczniu 2021 roku nowa oferta wynajmu indywidualnej skrytki depozytowej cieszy się dużym zainteresowaniem. Usługa Bezpieczny Skarbiec oferuje wynajem skrytki wyposażonej w przenośny lokalizator GPS, spełniającej najwyższe światowe standardy bezpieczeństwa i stanowiącej alternatywę dla znacznie droższych skrytek bankowych. W ciągu I kw. 2021 roku ponad 20% schowków zostało zapełnionych.

 

Spółka kontynuowała rozwój oferty w zakresie sprzedaży biżuterii. Poszerzeniu uległ asortyment towarów oferowanych za pośrednictwem sklepów internetowych i oddziałów stacjonarnych Mennicy Skarbowej. Ponadto, w I kw. 2021 roku, we współpracy ze sklepem partnerskim Jubiler.pl, Emitent przygotował szereg kampanii promocyjnych dla swoich klientów.

 

31 maja 2021 roku Mennica Skarbowa opublikuje raport roczny za 2020 rok (wcześniej opublikowany był raport za IV kw. 2020 roku). W najbliższych tygodniach można zatem oczekiwać informacji o rekomendacji zarządu w sprawie dywidendy. W trakcie webinaru inwestorskiego przedstawiciele Spółki powiedzieli, że zastanawiają się nad publikacją polityki dywidendowej.

 

 

Zapoznaj się także z prezentacją inwestorską oraz sesją pytań i odpowiedzi, która odbyła się w piątek, 14 maja 2021 roku.

 

 

 

 

Autor artykułu

 

Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII

Posiadacz tytułu CFA i licencji doradcy inwestycyjnego (nr licencji 571). Ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych współpracuje od 2014 roku, obecnie na stanowisku dyrektora działu analiz. Autor licznych komentarzy rynkowych i analiz spółek notowanych na polskiej giełdzie. Prowadzi cykliczne webinary poświęcone analizie spółek z GPW oraz edukacyjny portfel akcyjny. Można go posłuchać w podcaście SII Echa Rynku. Prelegent na konferencjach inwestorskich. Autor wielu materiałów edukacyjnych, artykułów i webinarów, poświęconych zagadnieniom związanym z inwestowaniem i analizowaniem instrumentów finansowych. Zwolennik fundamentalnego podejścia do inwestowania.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Więcej informacji o projekcie