Chat with us, powered by LiveChat

Tesgas – wyniki za IV kw. 2020 roku pod presją wysokiej bazy

Skomentuj artykuł
@ pixel-kraft - adobe.stock.pl

W IV kw. 2020 rok Grupa Tesgas osiągnęła przychody na poziomie 26,3 mln zł, co oznacza spadek o 22,9% rdr. Jednak dzięki poprawie rentowności zysk brutto na sprzedaży był porównywalny rdr i wyniósł 5,9 mln zł.

 

Wyniki finansowe

Poniżej prezentujemy wybrane dane finansowe Grupy Tesgas za ostatnie kwartały.

 

Wybrane dane finansowe (tys. zł) 1Q19 2Q19 3Q19 4Q19 1Q20 2Q20 3Q20 4Q20
Przychody 24 301 32 016 36 615 34 099 21 767 22 989 31 326 26 296
Wynik brutto ze sprzedaży 2 620 5 143 4 144 5 920 4 334 5 514 5 359 5 903
Wynik ze sprzedaży -351 2 034 1 337 2 483 1 020 2 114 2 301 1 986
Wynik operacyjny -120 1 983 1 386 1 573 1 497 1 686 2 525 1 544
Wynik brutto -157 1 939 1 287 1 401 1 419 1 661 2 478 1 430
Wynik netto -547 1 659 1 335 1 170 1 146 1 383 2 116 2 001
 
Marża brutto na sprzedaży 10,8% 16,1% 11,3% 17,4% 19,9% 24,0% 17,1% 22,4%
Marża ze sprzedaży -1,4% 6,4% 3,7% 7,3% 4,7% 9,2% 7,3% 7,6%
Marża operacyjna -0,5% 6,2% 3,8% 4,6% 6,9% 7,3% 8,1% 5,9%
Marża netto -2,3% 5,2% 3,6% 3,4% 5,3% 6,0% 6,8% 7,6%

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów Emitenta.

 

Spadek przychodów Grupy Tesgas wynikał głównie ze spadku przychodów w segmencie gazownictwa. Jest to trend obserwowany również w poprzednich kwartałach 2020 roku. W samym IV kw. 2020 roku przychody tego segmentu wyniosły 18,8 mln zł, co oznacza spadek o 25% rdr. Spółka tłumaczyła ten fakt zakończeniem dużych zleceń, przy jednoczesnym uruchamianiu nowych, będących w fazie przygotowawczej, charakteryzującej się wykazywaniem relatywnie niskich przychodów. Emitent oczekuje wzrostu przychodów z tego tytułu w pierwszej połowie 2021 roku. Istotnie poprawiła się natomiast rentowność segmentu dzięki koncentracji na bardziej dochodowych kontraktach – w całym 2020 roku zysk ze sprzedaży segmentu wyniósł 4 mln zł wobec 2,3 mln zł rok wcześniej, a marża poprawiła się do 5,9% wobec 2,4% rok wcześniej. Gorzej pod tym względem wypadł sam IV kw. 2020 roku, w którym Emitent odnotował 1,3 mln zł zysku ze sprzedaży wobec 2 mln zł rok wcześniej, co jest poniekąd spowodowane wysoką bazą porównawczą – w IV kw. 2019 roku Tesgas odnotował bardzo dobre wyniki w segmencie gazownictwa. Dodatkowo w sprawozdaniu Emitent zwrócił uwagę, że z powodów formalnych nie udało sie zakończyć gazyfikacji gminy Szczawnica i gmin ościennych, a ich końcowa realizacja została przesunięta na 2021 rok. 

 

Dwucyforwą dynamikę wzrostów odnotował segment OZE. Przychody segmentu wyniosły 30,5 mln zł w 2020 roku, rosnąc o 26,2% rdr, a zysk ze sprzedaży sięgnął 3,1 mln zł (+27,9% rdr). Jednak ponownie gorzej wypadł sam IV kw. 2020 roku, w krótym przychody wyniosły 6,3 mln zł (-15,5% rdr), a zysk ze sprzedaży wyniósł 24 tys. zł wobec 431 tys. zł rok wcześniej. Emitent dąży do zwiększenia przychodów z segmentu B2B, który przy rosnących cenach energii zwiększa atrakcyjność oferowanych przez Grupę produktów.

 

Segment obróbki stali był najmocniej dotknięty przez pandemię koronawirusa, a jego przychody spadły o 16,4% rdr, do 3,7 mln zł. Rok zamknął się z lekką stratą ze sprzedaży na poziomie 30 tys. zł wobec zysku 192 tys. zł rok wcześniej. W IV kw. 2020 roku widoczna była poprawa, gdyż pomimo spadku przychodów o 22,9% rdr, do 910 tys. zł, Emitent odnotował 556 tys. zł zysku ze sprzedaży wobec straty 68 tys. zł rok wcześniej. Emitent podjął działania mające na celu ograniczenie przestojów produkcyjnych w spółce zależnej poprzez zwiększenie ilości zleceń realizowanych na potrzeby segmentu usług dla gazownictwa.

 

Grupa Tesgas – segment usług dla gazownictwa
Przychody (tys. zł)   Zysk ze sprzedaży (tys. zł) i marża
 
Grupa Tesgas – segment obróbki metali
Przychody (tys. zł)   Zysk ze sprzedaży (tys. zł) i marża
 
Grupa Tesgas – segment OZE
Przychody (tys. zł)   Zysk ze sprzedaży (tys. zł) i marża
 
Źródło: opracowanie włąsne na podstawie raportów Emitenta.

 

Łączny zysk ze sprzedaży Grupy Tesgas wyniósł 2 mln zł w IV kw. 2020 roku, co oznacza spadek o 20% rdr. Przyczynił się do tego m.in. wzrost kosztów sprzedaży o 22% rdr, do 0,9 mln zł, i wzrost kosztów ogólnego zarządu o 11,8% rdr, do 3 mln zł. Jednak zysk operacyjny był już porównywalny rdr i wyniósł nieco ponad 1,5 mln zł. Wpływ na to miał korzystniejszy bilans pozostałej działalności operacyjnej – w IV kw. 2020 roku obniżył on wyniki Grupy o 0,4 mln zł, podczas gdy przed rokiem było to 0,9 mln zł.

 

Warto zwrócić także uwagę na efektywną stopę podatkową, która w 2020 roku wyniosła 5%. Wynika to z faktu rozliczenia przez Emitenta straty z lat poprzednich, co obniżyło obciążenie podatkowe. W efekcie Grupa zamknęła 2020 rok z zyskiem netto na poziomie 6,6 mln zł, co oznacza poprawę o 83,7% rdr.

 

Wykres kursu akcji

Po publikacji raportu rocznego notowania Tesgas rozpoczęły sesję na zielono od wzrostów rzędu 3,8%, jednak kurs szybko spadł i przeszedł w czerwień, zniżując o 2,5%. Obecnie kurs oscyluje wokół poziomu 5,25 zł, tj. wokół zamknięcia z poprzedniej sesji.

 

Tesgas – wykres kursu akcji

 Źródło: opracowanie własne.

 

 

 

Autor artykułu

 

Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII

Posiadacz tytułu CFA i licencji doradcy inwestycyjnego (nr licencji 571). Ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych współpracuje od 2014 roku, obecnie na stanowisku dyrektora działu analiz. Autor licznych komentarzy rynkowych i analiz spółek notowanych na polskiej giełdzie. Prowadzi cykliczne webinary poświęcone analizie spółek z GPW oraz edukacyjny portfel akcyjny. Można go posłuchać w podcaście SII Echa Rynku. Prelegent na konferencjach inwestorskich. Autor wielu materiałów edukacyjnych, artykułów i webinarów, poświęconych zagadnieniom związanym z inwestowaniem i analizowaniem instrumentów finansowych. Zwolennik fundamentalnego podejścia do inwestowania.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie