Chat with us, powered by LiveChat

Mennica Skarbowa z rekordowymi przychodami w IV kw. 2020 roku

Skomentuj artykuł
© fox17 - stock.adobe.com

W IV kw. 2020 roku Mennica Skarbowa odnotowała rekordową sprzedaż i istotnie pobiła obroty notowane w poprzednich kwartałach 2020 roku, sprzedając ponad dwie tony złota w 2020 roku.

 

Sytuacja na rynku złota

Według danych World Gold Council w IV kw. 2020 roku popyt na złoto w formie monet i sztabek wyniósł 268,7 t, co oznacza wzrost o 10% rdr. W samej Europie było to 61,8 t (+25% rdr), a w grupie „other Europe”, do której zaliczana jest Polska, było to 5 t (+8% rdr). Największym rynkiem w Europie są Niemcy. W skali całego 2020 roku osiągnęły rekordową sprzedaż kruszcu na poziomie 163,4 t, co po raz pierwszy pozwoliło temu krajowi wyprzedzić Indie i osiągnąć drugi najwyższy poziom popytu na fizyczny kruszec na świecie.

 

Globalny popyt inwestycyjny na złoto w 2020 roku wyniósł 1.773,2 t (+ 40% rdr) i odnotował najwyższy poziom w historii statystyk. W istotnej mierze przyczyniły się do tego rekordowe napływy do funduszy typu ETF. Popyt na fizyczne złoto inwestycyjne również utrzymywał się na wysokim poziomie, warto jednak zauważyć, że wciąż pozostaje on poniżej 10-letniej średniej.

 

Globalny roczny popyt na fizyczne złoto inwestycyjne 2010-2020
Źródło: Emitent.

 

Cena złota wyrażona w dolarach wzrosła o 0,7% w IV kw. 2020 roku, utrzymując się poniżej pułapu 2 tys. dolarów za uncję. Po wzroście notowań nawet do 2.075 dolarów za uncję w sierpniu ubiegłego roku, kurs złota przeszedł w konsolidację, znajdując wsparcie w okolicach 1.750 dolarów za uncję. Z kolei cena kruszcu wyrażona w złotych spadła w IV kw. o 2,7%, znajdując wsparcie w okolicach 6.500-6.600 zł za uncję.

 

Złoto – wykres w USD (ostatnie 3 lata)   Złoto – wykres w PLN (ostatnie 3 lata)
 
Źródło: stooq.pl.

 

Wyniki finansowe za IV kw. 2020 roku

Poniżej prezentujemy wybrane dane finansowe osiągnięte przez Spółkę w IV kw. 2020 roku wraz z ich odniesieniem do analogicznego okresu roku poprzedniego.

 

Wybrane dane finansowe (tys. zł) IV kw. 2020 roku IV kw. 2019 roku Zmiana rdr
Przychody netto ze sprzedaży 184 702 68 961 168%
Wynik brutto na sprzedaży 9 290 3 655 154%
Wynik na sprzedaży 4 104 1 274 222%
Wynik operacyjny 4 101 1 279 221%
Wynik brutto 3 193 712 348%
Wynik netto 3 141 672 367%
Wynik EBITDA 4 134 1 352 206%
 
Marża brutto na sprzedaży 5,0% 5,3% -0,3 p.p.
Marża na sprzedaży 2,2% 1,6% 0,6 p.p.
Marża operacyjna 2,2% 1,6% 0,6 p.p.
Marża netto 1,7% 1,0% 0,7 p.p.
Marża EBITDA 2,2% 2,0% 0,2 p.p.

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów Emitenta.

 

W IV kw. 2020 roku Mennica Skarbowa odnotowała rekordowy kwartał pod względem osiągniętej sprzedaży. Przychody sięgnęły 184,7 mln zł, co oznacza wzrost o 168% rdr, i jest to o 36,3% więcej niż w III kw. 2020 roku, kiedy to Emitent wypracował 135,5 mln zł obrotów. Jednocześnie sprzedaż złota liczona w kilogramach wyniosła 698 kg wobec 340 kg rok wcześniej (+105%rdr). Jest to efekt m.in. systematycznego rozwoju Emitenta, a także utrzymującego się wysokiego popytu i zainteresowania inwestycjami w złoto.

 

Szacowana sprzedaż złota w Polsce w 2020 roku wyniosła około 8 t. Mennica Skarbowa sprzedała w ubiegłym roku 2,1 t złota, co przekłada się na udział w rynku w okolicach 26%.

 

Zanotowaliśmy rekordowe wyniki w historii spółki. Z jednej strony to efekt przede wszystkim wzrostu kursu złota, ale także coraz większej popularności tego kruszcu jako lokaty kapitału. Przy takim trendzie spółka zarabia więcej zarówno na sprzedaży, jak i skupie złota. Z drugiej zaś strony wpływ na kondycję spółki miał rozwój sieci stacjonarnej, zwiększenie zapasów złota tak, by były dostępne w każdej chwili dla naszych klientów, ale także wzrost sprzedaży naszych produktów przez internet. Szacujemy, że Polsce w 2020 roku sprzedało się ponad 8 ton złota- to jest historyczny rekord. Polacy dostrzegli siłę nabywczą tego kruszcu, w momencie kiedy nie opłaca się oszczędzać w banku, inwestować w lokaty czy kupować obligacje. Ten zwiększony popyt na złoto obserwujemy także na początku 2021 roku, co niewątpliwie wpłynie korzystnie na naszą kondycję w okresie średnioterminowym – podsumował Jarosław Żołędowski, Prezes Zarządu Mennicy Skarbowej.

 

Przychody netto ze sprzedaży (mln zł) Udział sprzedaży online w IV kw. 2020 roku
Najpopularniejsze produkty w IV kw. 2020 roku  
 

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów Emitenta, Emitent.

 

Zysk brutto ze sprzedaży Mennicy Skarbowej wyniósł 9,29 mln zł w IV kw. 2020 roku, co oznacza poprawę o 154% rdr. Pogorszeniu uległa jednak marża procentowa, która wyniosła 5,0% wobec 5,3% w analogicznym okresie roku poprzedniego.

 

Koszty operacyjne sięgnęły 180,6 mln zł w minionym kwartale, co oznacza że zwiększyły się o 166,8% rdr. Niezmiennie największą pozycją były koszty sprzedanych towarów i materiałów, które bezpośrednio przełożyły się na przytaczany powyżej poziom marży zysku brutto ze sprzedaży. Istotny wzrost został także odnotowany na poziomie wynagrodzeń i usług obcych. Wynagrodzenia sięgnęły 1,36 mln zł i były porównywalne rdr, jednak istotnie wyższe niż w poprzednich kwartałach 2020 roku, kiedy oscylowały kwartalnie wokół 0,7-0,8 mln zł. Wzrost był powiązany głównie z wypłaconymi premiami rocznymi. Koszty usług obcych wzrosły do 2,73 mln zł wobec 0,49 mln zł rok wcześniej. Było to powiązane m.in. z istotnym wzrostem przychodów i skali działalności Spółki (istotna część kosztów jest uzależniona od wysokości osiągniętych obrotów), otwarciem dwóch nowych oddziałów w Kielcach i Katowicach (punkt outletowy) oraz inwestycją w nowy sklep internetowy www.mennicakrajowa.pl. Istotnie wzrosły także podatki i opłaty – na przestrzeni minionych kwartałów koszty te oscylowały poniżej 0,2 mln zł, podczas gdy w IV kw. 2020 roku wzrosły do 0,65 mln zł. Wynikało to głównie z tytułu rozliczeń VAT – Spółka nie może rozliczać w całości podatku VAT i część, która nie jest rozliczana, zostaje wykazana jako koszt.

 

W efekcie zysk ze sprzedaży Mennicy Polskiej wyniósł 4,1 mln zł w IV kw. 2020 roku i był o 222% wyższy niż przed rokiem. Procentowa marża na sprzedaży wyniosła natomiast 2,2%, co oznacza poprawę rdr o 0,6 p.p.

 

Zysk brutto ze sprzedaży (mln zł) i marża (%) Koszty operacyjne (mln zł)
Struktura kosztów operacyjnych Wynagrodzenia (mln zł)
Usługi obce (mln zł) Wynik ze sprzedaży (mln zł) i marża (%)

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów Emitenta.

 

W IV kw. 2020 roku wyniki Mennicy Skarbowej nie były w istotny sposób obciążone pozostałymi przychodami i kosztami działalności operacyjnej, a wynik operacyjny był zbliżony do wyniku ze sprzedaży i wyniósł 4,10 mln zł. Spółka nie wykazuje istotnych kosztów amortyzacji, przez co wynik EBITDA wyniósł 4,13 mln zł i był zbliżony do wyniku EBIT.

 

Na poziom działalności finansowej największy wpływ mają transakcje zabezpieczające zmiany kursy złota i walut. Koszty związane z odsetkami od zadłużenia wyniosły niecałe 20 tys. zł. Z kolei bilans działalności związanej z hedgingiem był ujemny (koszty finansowe były wyższe od przychodów finansowych) i obniżył wyniki o prawie 0,9 mln zł. W efekcie zysk brutto wyniósł 3,2 mln zł, co oznacza wzrost o 348% rdr.

 

W trakcie 2020 roku Emitent płacił kwartalne zaliczki na podatek dochodowy w wysokości 52,1 tys. zł, a więc łącznie w 2020 roku wyniosły one 208,4 tys. zł. Efektywna stopa podatkowa wyniosła zaledwie 1,1% (liczona jako wykazany w sprawozdaniu podatek dochodowy porównany do zysku brutto, który wyniósł 18,5 mln zł). Tak jak wskazywaliśmy we wcześniejszym komentarzu, pełne obciążenie podatkiem dochodowym zostanie wykazane w sprawozdaniu rocznym za 2020 rok. Na przestrzeni ostatnich lat efektywna stopa podatkowa Mennicy Skarbowej oscylowała wokół 19%. W efekcie powyższego, zysk netto wykazany w sprawozdaniu kwartalnym był na zbliżonym poziomie do zysku brutto i wyniósł 3,1 mln zł w IV kw. 2020 roku i 18,3 mln zł w całym 2020 roku.

 

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Emitenta były ujemne w 2020 roku i wyniosły -1,5 mln zł. Wynikało to głównie z inwestycji w kapitał obrotowy, w tym w istotny wzrost stanu zapasów. Przepływy inwestycyjne również były ujemne i wyniosły -0,8 mln zł i w większości wynikały z inwestycji w nieruchomość gruntową w okolicach Poznania. Emitent planuje wykorzystać ją na własne potrzeby lub wynająć. Dodatnie okazały się przepływy finansowe, które były dodatnie na poziomie 0,9 mln zł i wynikały ze zwiększenia salda kredytów i pożyczek. Łącznie przepływy pieniężne okazały się ujemne na poziomie 1,4 mln zł w 2020 roku.

 

Zysk operacyjny (mln zł) i marża (%) Zysk brutto (mln zł) i marża (%)
Efektywna stopa podatkowa Zysk netto (mln zł) i marża (%)
EBITDA (mln zł) Przepływy pieniężne (mln zł)

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów Emitenta.

 

Analiza bilansu

Poniżej przedstawiamy wybrane pozycje z bilansu Spółki wraz z wyliczeniem ich udziału w sumie bilansowej.

 

Wybrane dane bilansowe (tys. zł) 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020
Aktywa trwałe

892

4%

388

1%

1 078

2%

Aktywa obrotowe, w tym:

19 726

96%

34 099

99%

72 545

98%

zapasy

10 516

51%

20 601

60%

40 665

55%

należności krótkoterminowe

5 401

26%

4 882

14%

25 702

35%

inwestycje krótkoterminowe

3 798

18%

8 591

25%

6 157

8%

Kapitał własny

4 531

22%

8 026

23%

26 326

36%

Zobowiązania krótkoterminowe

15 559

76%

25 992

75%

47 260

64%

Suma bilansowa 20 618 34 487 73 624

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów Emitenta.

 

W IV kw. 2020 roku Mennica Skarbowa dokonała zakupu nieruchomości gruntowej, która podwyższyła wartość aktywów trwałych do ponad miliona złotych. Wciąż mają one jednak minimalny udział w strukturze majątku, gdyż aktywa obrotowe to około 98% sumy bilansowej. Ponad połowę aktywów stanowiły zgromadzone zapasy – 40,7 mln zł na koniec grudnia 2020 roku, a za około 35% należności w kwocie 38,7 mln zł. Stan środków pieniężnych wyniósł natomiast 6,2 mln zł.

 

Wartość kapitału własnego zwiększyła się do 26,3 mln zł na koniec grudnia 2020 roku i stanowiła około 36% sumy bilansowej. Po stronie zobowiązań dominują te krótkoterminowe – 47,3 mln zł, 64% sumy bilansowej, wśród których przeważają zobowiązania handlowe. Na koniec 2020 roku suma bilansowa Emitenta wyniosła 73,6 mln zł.

 

Plany na 2021 rok

Przy okazji publikacji raportu za IV kw. 2020 roku Spółka podzieliła się planami na 2021 rok.

 

  • Przejście na Główny Parkiet GPW – decyzja o przejściu może zapaść jeszcze w 2021 roku, technicznie może się to odbyć w 2021 albo w 2022 roku. Przedstawiciele Spółki poinformowali, że przejściu z rynku NewConnect na Główny Parkiet nie będzie towarzyszyła emisja nowych akcji, gdyż Emitent jest w stanie realizować obecne plany rozwojowe środkami własnymi;
  • Podjęcie decyzji o przyjęciu polityki dywidendowej – Spółka chce dzielić się zyskami z akcjonariuszami, jednak Zarząd decyzję o wypłacie dywidendy warunkuje m.in. otoczeniem rynkowym;
  • Rozpoczęcie wdrożenia giełdy złota online – giełda ma ruszyć jeszcze w 2021 roku, potencjalnie w okolicach połowy roku, lato/jesień;
  • Dalszy rozwój stacjonarnej sieci sprzedaży – Spółka planuje sukcesywnie otwierać kolejne placówki sprzedażowe, decyzje warunkuje głównie odpowiednią lokalizacją sklepu i pozyskaniem odpowiedniego partnera do jego prowadzenia, nie są rozważane akwizycje;
  • Nacisk na zwiększenie sprzedaży online – dalszy rozwój sklepu internetowego mennicakrajowa.pl, który ma pozwolić m.in. na dotarcie do nowych, młodych klientów, bardziej nastawionych i przyzwyczajonych do zakupów przez Internet.

 

Warto także wspomnieć, że pod koniec 2020 roku Mennica Skarbowa uruchomiła nową usługę Bezpieczny Skarbiec – możliwość złożenia w depozycie wartościowych przedmiotów. Klienci mają możliwość skorzystać z opcji przechowania cennych przedmiotów, w tym np. zakupionego złota, w jednym z największych i najlepiej strzeżonych skarbców w Polsce, umiejscowionym w podziemiach przedwojennego budynku Banku Rolnego w Warszawie. Docelowo ma zostać uruchomionych około 8.000 różnej wielkości skrytek.

 

Sieć stacjonarnych oddziałów Mennicy Skarbowej
Źródło: Emitent.

 

 

Zapoznaj się także z prezentacją inwestorską oraz sesją pytań i odpowiedzi, która odbyła się w poniedziałek, 15 lutego 2021 roku.

 

 

 

Autor artykułu

 

Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII

Posiadacz tytułu CFA i licencji doradcy inwestycyjnego (nr licencji 571). Ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych współpracuje od 2014 roku, obecnie na stanowisku dyrektora działu analiz. Autor licznych komentarzy rynkowych i analiz spółek notowanych na polskiej giełdzie. Prowadzi cykliczne webinary poświęcone analizie spółek z GPW oraz edukacyjny portfel akcyjny. Można go posłuchać w podcaście SII Echa Rynku. Prelegent na konferencjach inwestorskich. Autor wielu materiałów edukacyjnych, artykułów i webinarów, poświęconych zagadnieniom związanym z inwestowaniem i analizowaniem instrumentów finansowych. Zwolennik fundamentalnego podejścia do inwestowania.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie