Chat with us, powered by LiveChat

Mennica Skarbowa z rekordowymi wynikami po III kw. 2020 roku

Skomentuj artykuł
© Olivier Le Moal - stock.adobe.com

Mennica Skarbowa ma za sobą bardzo udany III kw. 2020 roku. Spółce udało się wypracować rekordowe przychody ze sprzedaży, które wyniosły 135,5 mln zł. Jednocześnie utrzymane zostały relatywnie wysokie marże, co pozwoliło na osiągnięcie solidnych zysków. Poniżej przyglądamy się wynikom Spółki.

 

III kw. 2020 roku był kolejnym kwartałem, który sprzyjał złotu. Według danych World Gold Council (WGC) globalny popyt na złote sztabki i monety inwestycyjne wyniósł 222,1 t w III kw. br., co oznacza wzrost o 49% rdr. W wielu krajach popyt został wsparty wychodzeniem z lockdown’ów, a także poprawą dostępności towaru po utrudnieniach widocznych w II kw. 2020 roku. W Europie popyt był stymulowany przez niskie, a nawet ujemne stopy procentowe, a także poprzez obawę o spowolnienie gospodarcze.

 

Struktura popytu na złoto (wg World Gold Council, 2020)
Źródło: Emitent.

 

Dla notowań złota szczególnie dobrym okresem były pierwsze tygodnie III kw. 2020 roku. Do 7 sierpnia cena złota wyrażona w dolarze wzrosła nawet do 2.075 USD/ozt, tj. o 16,5% wobec końca II kw. br., natomiast cena złota wyrażona w polskiej walucie wzrosła do 7.730 PLN/ozt (+9,7%% wobec końca II kw. br), wyznaczając historyczny rekord notowań. Kolejne tygodnie przyniosły korektę, jednak III kw. 2020 roku ostatecznie zamknął się na plusie dla złota na poziomie 5,9% dla cen wyrażonych w USD i 3,4% dla cen wyrażonych w PLN (względem końca II kw. br.).

 

Złoto – wykres w USD (ostatnie 3 lata)   Złoto – wykres w PLN (ostatnie 3 lata)
 
Źródło: stooq.pl.

 

Wyniki finansowe za III kw. 2020 roku

Poniżej prezentujemy wybrane dane finansowe osiągnięte przez Spółkę w III kw. 2020 roku wraz z ich odniesieniem do analogicznego okresu roku poprzedniego.

 

Wybrane dane finansowe (tys. zł) III kw. 2020 roku III kw. 2019 roku Zmiana rdr
Przychody netto ze sprzedaży 135 536 74 505 81,9%
Wynik brutto na sprzedaży 8 581 3 692 132%
Wynik na sprzedaży 5 639 1 990 183%
Wynik operacyjny 5 644 1 993 183%
Wynik brutto 6 939 1 842 277%
Wynik netto 6 887 1 802 282%
Wynik EBITDA 5 677 2 027 180%
       
Marża brutto na sprzedaży 6,3% 5,0% 1,3 p.p.
Marża na sprzedaży 4,2% 2,7% 1,5 p.p.
Marża operacyjne 4,2% 2,7% 1,5 p.p.
Marża netto 5,1% 2,4% 2,7 p.p.
Marża EBITDA 4,2% 2,7% 1,5 p.p.

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów Emitenta.

 

Mennica Skarbowa podaje, że złoto odpowiada za około 96% sprzedaży, 3% stanowi srebro, a około 1% to pozostałe produkty. W III kw. 2020 roku Spółka wypracowała 135,5 mln zł przychodów netto ze sprzedaży, co jest wynikiem o 81,9% wyższym niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Przychody były również wyższe niż w I kw. br., kiedy to wyniosły 120,7 mln zł. Wartości te pokazują utrzymujący się wysoki popyt i zainteresowanie inwestycjami w złoto w Polsce.

 

Narastająco po trzech kwartałach 2020 roku przychody wyniosły 345 mln zł i były o 110% wyższe niż przed rokiem. Sprzedaż złota liczona w kilogramach wyniosła w tym okresie 1.483 kg wobec 539 kg w okresie I-III kw. 2019 roku. Sprzedaż stacjonarna odpowiadała przy tym za około 88% obrotów, a sprzedaż on-line za około 12%.

 

Przychody netto ze sprzedaży (mln zł) Struktura produktowa sprzedaży
Najpopularniejsze produkty Mennicy Skarbowej w latach 2019-2020 Udział towaru „od ręki” w całkowitej sprzedaży (2020)

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów Emitenta, Emitent.

 

Zysk brutto ze sprzedaży Mennicy Skarbowej wyniósł 8,6 mln zł w III kw. 2020 roku, co oznacza wzrost o 132% rdr. Wynik ten jest jednocześnie lepszy niż w II kw. br., kiedy wyniósł 4,5 mln zł, i porównywalny do I kw. br. Marża zysku brutto na sprzedaży wyniosła 6,3% i była wyższa wobec 5% osiągniętych w poprzednim kwartale – w II kw. 2020 roku nastąpiły trudności z zakupem towarów ze względu na pandemię COVID-19 i utrudnienia zakupowo-logistyczne, co przełożyło się na koszty zakupu towarów.

 

Koszty operacyjne Spółki po trzech kwartałach 2020 roku wyniosły 329,1 mln zł i były o 105% wyższe rdr. Tym samym dynamika wzrostu kosztów była niższa niż dynamika poprawy przychodów. Główną pozycją kosztową jest wartość sprzedanych towarów i materiałów, która po trzech kwartałach stanowiła łącznie 98,3% kosztów operacyjnych Mennicy Skarbowej. Wśród innych pozycji kosztowych wyróżniają się także wynagrodzenia i usługi obce – ich udział w strukturze kosztów operacyjnych rozłożył się równo i wyniósł po 0,7% w okresie I-III kw. 2020 roku. Koszt wynagrodzeń systematycznie rośnie wraz ze wzrostem skali działalności i zwiększaniem poziomu zatrudnienia. Po trzech kwartałach wyniósł on 2,2 mln zł, co oznacza wzrost o 53,8% rdr. Kwartalny rozkład kosztów usług obcych w tym roku były nieco bardziej zaburzony, a ich istotny wzrost pokazał się dopiero w III kw. 2020 roku. Łącznie po trzech kwartałach br. wyniosły one 2,4 mln zł, co oznacza wzrost o 35,1% rdr.

 

Zysk ze sprzedaży Mennicy Skarbowej wyniósł 5,6 mln zł w III kw. 2020 roku, co oznacza wzrost o 183% rdr. Marża sięgnęła zatem 4,2%, co oznacza wzrost rdr o 1,5 p.p. Uległa ona także poprawie w porównaniu z II kw. 2020 roku, kiedy wyniosła 3,5%. Po trzech kwartałach 2020 roku zysk ze sprzedaży sięgnął 15,9 mln zł, co oznacza wzrost o 321% rdr.

 

Zysk brutto ze sprzedaży (mln zł) i marża (%) Koszty operacyjne (mln zł)
Struktura kosztów operacyjnych Wynagrodzenia (mln zł)
Usługi obce (mln zł) Wynik ze sprzedaży (mln zł) i marża (%)

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów Emitenta.

 

W 2020 roku Mennica Skarbowa nie wykazała istotnych pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych. W efekcie wynik operacyjny był zbliżony do opisywanego powyżej zysku ze sprzedaży. Jednocześnie Spółka nie wykazuje wysokich kosztów amortyzacji, przez co również wynik EBITDA nie odbiega istotnie od wyniku operacyjnego. Po trzech kwartałach 2020 roku zysk operacyjny wyniósł 15,9 mln zł (+391% rdr), a zysk EBITDA 16 mln zł (+379% rdr).

 

Na poziom zysku brutto wpływ ma działalność finansowa. Spółka nie wykazuje istotnych kosztów odsetek, ponieważ posiada relatywnie niski poziom długu oprocentowanego (jest to linia kredytowa, wykorzystywana do finansowania kapitału obrotowego). Po trzech kwartałach 2020 roku koszty odsetek wyniosły niecałe 100 tys. zł. Tym samym wynik działalności finansowej uwarunkowany jest głównie przez wynik transakcji zabezpieczających kursy giełdowe (hedging kursu złota i walut). W I kw. 2020 roku koszty finansowe były wyższe niż przychody i obniżyły zyski Spółki łącznie o 1,5 mln zł, w II kw. było to prawie 0,4 mln zł, natomiast w III kw. efekt był odwrotny (przychody finansowe były wyższe) i podwyższył zyski o 1,3 mln zł. W efekcie zysk brutto w III kw. 2020 roku był wyższy niż zysk operacyjny i wyniósł 6,9 mln zł, co oznacza wzrost o 277% rdr. Po trzech kwartałach zysk brutto wyniósł 15,3 mln zł i był o 417% wyższy rdr.

 

Zysk netto Mennicy Skarbowej w okresie I-III kw. 2020 roku był zbliżony do poziomu zysku brutto i wyniósł 15,2 mln zł (+433% rdr). Wynika to ze sposobu rozliczania podatku dochodowego – Spółka rozlicza podatek metodą uproszczonej zaliczki. W efekcie po trzech kwartałach 2020 roku podatek dochodowy wyniósł 156 tys. zł, co oznacza, że efektywna stawka podatkowa w tym okresie wyniosła około 1%. Przy obliczaniu zysku za cały 2020 rok zostanie ujęty podatek, rozumiany jako 19% zysku brutto po pomniejszeniu tego podatku o zaliczki na podatek i o całość rocznych kosztów podatkowych. Zatem pełne obciążenie wyniku brutto Spółki podatkiem dochodowym zostanie wykazane w sprawozdaniu rocznym za 2020 rok. Sposób rozliczania podatku należy także mieć na uwadze przy analizie kwartalnych wyników Spółki.

 

Pomimo wysokich zysków na tle poprzednich lat, po trzech kwartałach 2020 roku przepływy z działalności operacyjnej Spółki były ujemne i wyniosły -0,8 mln zł. Wynika to głównie z inwestycji w kapitał obrotowy, który obniża przepływy operacyjne. Jednocześnie warto zwrócić uwagę, że ujemne były również przepływy finansowe w kwocie 2,4 mln zł, a wynikały one ze spłaty kredytu obrotowego i zmniejszenia wykorzystania linii kredytowych w finansowaniu kapitału obrotowego.

 

Zysk operacyjny (mln zł) i marża (%) Zysk brutto (mln zł) i marża (%)
Bilans pozostałej działalności operacyjnej i finansowej (mln zł) Zysk netto (mln zł) i marża (%)
EBITDA (mln zł) Przepływy pieniężne (mln zł)

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów Emitenta.

 

Analiza bilansu

Poniżej przedstawiamy wybrane pozycje z bilansu Spółki wraz z wyliczeniem ich udziału w sumie bilansowej.

 

Wybrane dane bilansowe (tys. zł) 31.12.2018 31.12.2019 30.09.2020
Aktywa trwałe

892

4%

388

1%

288

1%

Aktywa obrotowe, w tym:

19 726

96%

34 099

99%

72 240

99%

zapasy

10 516

51%

20 601

60%

28 133

53%

należności krótkoterminowe

5 401

26%

4 882

14%

38 696

53%

inwestycje krótkoterminowe

3 798

18%

8 591

25%

5 410

7%

Kapitał własny

4 531

22%

8 026

23%

23 185

32%

Zobowiązania krótkoterminowe

15 559

76%

25 992

75%

49 305

68%

Suma bilansowa 20 618 34 487 72 528

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów Emitenta.

 

Aktywa Mennicy Skarbowej to niemal wyłącznie aktywa obrotowe, wśród których dominują zapasy. Rok 2020 przyniósł zmianę w strukturze majątku – mocno zwiększyły się należności krótkoterminowe, z 4,9 mln zł na koniec 2019 roku do 38,7 mln zł na koniec września 2020 roku (udział w sumie bilansowej na poziomie 53%), co pokazuje skalę popytu na złoto i wzrostu składanych przez klientów zamówień. Poziom zapasów również odnotował istotny wzrost, z 20,6 mln zł do 28,1 mln zł. Na koniec września br. Spółka posiadała 5,4 mln zł środków pieniężnych, które stanowiły około 7% sumy bilansowej.

 

Po stronie pasywów widać istotny wzrost kapitałów własnych, z 8 mln zł do 23,2 mln zł, a przy tym wzrostu udziału w sumie bilansowej do 32%. Jest to efekt wysokiego zysku netto, który podwyższa kapitały własne Spółki. Jednocześnie spowodowało to spadek wskaźnika ogólnego zadłużenia z 0,77 na koniec 2019 roku do 0,68 na koniec września br. Po stronie zobowiązań przeważają te krótkoterminowe, z czego zdecydowana większość z nich to zobowiązania handlowe. Na koniec września 2020 roku zobowiązania krótkoterminowe wynosiły 49,3 mln zł, co stanowiło około 68% sumy bilansowej.

 

 

 

Autor artykułu

 

Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII

Posiadacz tytułu CFA i licencji doradcy inwestycyjnego (nr licencji 571). Ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych współpracuje od 2014 roku, obecnie na stanowisku dyrektora działu analiz. Autor licznych komentarzy rynkowych i analiz spółek notowanych na polskiej giełdzie. Prowadzi cykliczne webinary poświęcone analizie spółek z GPW oraz edukacyjny portfel akcyjny. Można go posłuchać w podcaście SII Echa Rynku. Prelegent na konferencjach inwestorskich. Autor wielu materiałów edukacyjnych, artykułów i webinarów, poświęconych zagadnieniom związanym z inwestowaniem i analizowaniem instrumentów finansowych. Zwolennik fundamentalnego podejścia do inwestowania.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie