Chat with us, powered by LiveChat

Rusza IPO CANAL+ Polska – niezbędne informacje z prospektu emisyjnego

Skomentuj artykuł

Trwa oferta publiczna akcji spółki CANAL+ Polska S.A. – zapisy dla inwestorów indywidualnych do 9 listopada 2020 r.

 

Trwa oferta publiczna akcji spółki CANAL+ Polska S.A. („CANAL+ Polska”), wiodącego dostawcy płatnej telewizji z segmentu premium w Polsce. CANAL+ Polska planuje zadebiutować na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie około 23 listopada 2020 r. Inwestorzy indywidualni mogą zapisywać się na akcje do 9 listopada 2020 r.

O SPÓŁCE

CANAL+ Polska jest wiodącym dostawcą płatnej telewizji z segmentu premium i drugim największym dystrybutorem pakietów płatnej telewizji w Polsce z udziałem w rynku na poziomie 21%[1] (z wyłączeniem OTT), obsługującym na dzień 30 czerwca 2020 r. około 2,7 mln abonentów we wszystkich liniach biznesowych.

 

CANAL+ Polska jest operatorem Platformy CANAL+, tj. płatnej telewizji oferującej abonentom pakiety obejmujące zarówno własne, jak i tworzone przez podmioty trzecie zewnętrzne kanały telewizyjne we wszystkich segmentach cenowych rynku, ze szczególnym uwzględnieniem segmentu premium.  Spółka uważa, że dzięki swoim własnym dwunastu kanałom telewizyjnym premium pod marką CANAL+ oraz starannie wyselekcjonowanym kanałom premium podmiotów trzecich oferuje swoim klientom najbogatsze doświadczenia związane z telewizją premium na polskim rynku płatnej telewizji.

 

CANAL+ Polska zajmuje się również dystrybucją filmów do kin za pośrednictwem spółki Kino Świat, czołowego dystrybutora w Polsce, którego udział w rynku wynosi ok. 20%[2]. Kino Świat jest jedną z wiodących spółek dystrybuujących filmy w Polsce. Kino Świat posiada bogaty katalog treści programowych obejmujący 2.400 produkcji, co przekłada się na ponad 5.000 godzin treści filmowych i telewizyjnych, w tym w dużej mierze produkcji polskich.

 

W maju 2020 r. CANAL+ Polska uruchomiła CANAL+ (OTT), innowacyjną usługę stworzoną w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na nielinearne treści programowe. Usługa ta oferuje dostęp do kanałów linearnych i treści programowych na żądanie, takich jak filmy, seriale, wydarzenia sportowe, lifestyle, treści programowe skierowane do dzieci.

SZCZEGÓŁY OFERTY PUBLICZNEJ

 • Inwestorzy indywidualni mogą zapisywać się na akcje od 4 do 9 listopada 2020 r.
 • Zapisy od inwestorów detalicznych będą przyjmowane po cenie maksymalnej ustalonej na 60 zł za akcję.
 • Minimalna wielkość pojedynczego zapisu to 100 akcji,  maksymalna wielkość pojedynczego zapisu to 200 000 akcji.
 • Inwestorzy indywidualni mogą złożyć więcej niż jeden zapis.
 • Jeśli liczba akcji objętych zapisami inwestorów indywidualnych będzie wyższa niż ostateczna liczba akcji oferowanych w tej kategorii inwestorów, zapisy zostaną proporcjonalnie zredukowane.
 • Intencją Spółki, Akcjonariuszy Sprzedających, Globalnych Współkoordynatorów oraz Firmy Inwestycyjnej jest zaoferowanie Inwestorom Indywidualnym ok. 10% Akcji Oferowanych.
 • W zakresie, w jakim Oferta kierowana jest do Inwestorów Indywidualnych, dotyczy ona wyłącznie Inwestorów Indywidualnych, których siedziby lub miejsce zamieszkania znajdują się w państwach będących członkami EOG.
 • Aby złożyć zapis na akcje, inwestor musi posiadać rachunek inwestycyjny w firmie inwestycyjnej, będącej członkiem konsorcjum detalicznego.

GDZIE MOŻNA ZAPISAĆ SIĘ NA AKCJE?

Inwestorzy detaliczni mogą zapisać się na akcje CANAL+ Polska SA w instytucjach, będących członkami konsorcjum detalicznego. Zapisy można składać osobiście w wybranym punkcie sprzedaży, a także telefonicznie lub przez Internet, o ile dany członek konsorcjum detalicznego dopuszcza taką możliwość.

 

Lista członków konsorcjum detalicznego:

 

 1. Santander Bank Polska S.A. - Santander Biuro Maklerskie (53 oddziały)
 2. Alior Bank S.A. - Biuro Maklerskie (100 oddziałów)
 3. Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA (8 oddziałów)
 4. Dom Maklerski BDM Spółka Akcyjna (10 oddziałów)
 5. ING Bank Śląski S.A. (tylko zapisy internetowe i telefoniczne)
 6. IPOPEMA Securities S.A. (17 oddziałów)
 7. mBank S.A. (6 oddziałów)
 8. Millennium Dom Maklerski S.A. (1 oddział)
 9. Noble Securities S.A. (8 oddziałów)
 10. Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna - Biuro Maklerskie Pekao (72 oddziały)
 11. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Biuro Maklerskie (28 oddziałów)

 

Poniżej znajdą Państwo pełną listę placówek członków konsorcjum detalicznego uprawnionych do przyjmowania zapisów na akcje CANAL+ Polska SA:

 

Lista placówek

 

PRZEWIDYWANY HARMONOGRAM OFERTY

 

DATA

DZIAŁANIE

3-9 listopada 2020

Procesu budowania księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych

4-9 listopada 2020
(do godz. 23.59)

Przyjmowanie zapisów od Inwestorów Indywidualnych

10 listopada 2020 
(do godz. 9.00)

Ustalenie ostatecznej liczby Akcji Oferowanych w ramach Oferty, ostatecznej liczby Akcji Oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów oraz Ostatecznej Ceny Akcji Oferowanych dla Inwestorów Indywidualnych i Ostatecznej Ceny Akcji Oferowanych dla Inwestorów Instytucjonalnych.

Do 17 listopada 2020

Przydział Akcji Oferowanych

Ok. 17 listopada 2020

Przewidywany termin rejestracji Akcji Oferowanych na rachunkach papierów wartościowych Inwestorów Indywidualnych

Ok. 23 listopada 2020

Zakładany pierwszy dzień notowania na GPW

 

WYNIKI FINANSOWE

 

w tys. PLN

Za 12 miesięcy zakończonych
31 grudnia

Za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca

(niebadane)

2019 r.

2018 r.

2017 r.

2020 r.

2019 r.

Przychody ze sprzedaży

2.291.105

2.164.097

2.146.462

1.195.521

1.112.144

Zysk brutto ze sprzedaży

603.270

619.856

520.337

370.484

308.232

Zysk z działalności operacyjnej

106.885

171.944

148.283

154.840

34.756

Zysk netto za okres z działalności kontynuowanej

88.121*

136.216

127.680

121.045

30.790*

* W związku z rebrandingiem platformy „nc+” na „Platformę CANAL+” przeprowadzonym we wrześniu 2019 r. (decyzje Zarządu i Rady Nadzorczej dotyczące rebrandingu zostały podjęte w marcu 2019 r.), w celu ujednolicenia marki i umocnienia siły znaku towarowego CANAL+ w portfelu Grupy, CANAL+ Polska dokonała oceny utraty wartości znaku towarowego „n” i wykazała jego utratę wartości w kwocie 81,0 mln zł (z 89,0 mln zł do 8,0 mln zł), co spowodowało odpowiedni wzrost odpisu z tytułu utraty wartości aktywów trwałych, a tym samym pozostałych kosztów operacyjnych i zmniejszenie zysku netto za okres sześciu miesięcy zakończony w dniu 30 czerwca 2019 r. i za okres 12 miesięcy zakończony w dniu 31 grudnia 2019 r.

 

NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI ANI DYSTRYBUCJI BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI, NA TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY, JAPONII, REPUBLIKI POŁUDNIOWEJ AFRYKI LUB JAKIEGOKOLWIEK INNEGO PAŃSTWA LUB JURYSDYKCJI, W KTÓRYCH ROZPOWSZECHNIENIE, PUBLIKACJA LUB DYSTRYBUCJA STANOWIŁYBY NARUSZENIE PRAWA.

 

Niniejszy materiał: (i) jest reklamą, a nie prospektem dla celów Rozporządzenia UE 2017/1129; oraz (ii) nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do nabycia akcji CANAL+ Polska S.A. („Spółka”); oraz (iii) nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej. Prospekt Spółki sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji Spółki w Polsce oraz ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na rynku regulowanym („Prospekt”) został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego („KNF”) w dniu 2 listopada 2020 r i jest dostępny na stronie internetowej Spółki (https://corporate.pl/canalplus.com/) oraz, wyłącznie w celach informacyjnych, na stronie internetowej Santander Biuro Maklerskie (www.santander.pl/inwestor). Zatwierdzenia Prospektu przez KNF nie należy rozumieć jako poparcia dla akcji Spółki będących przedmiotem oferty oraz dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym.

 

Niniejszy materiał reklamowy został sporządzony przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych („SII”), w oparciu o informacje przedstawione w Prospekcie, które zostały wybrane przez SII według własnego, wyłącznego uznania. Wobec powyższego, niniejszego materiału nie można uznać za wyczerpujące przedstawienie sytuacji Spółki oraz oferty publicznej akcji Spółki, jak również ryzyk związanych ze Spółką, jej działalnością lub inwestycją w akcje Spółki. Potencjalni inwestorzy powinni przeczytać Prospekt przed podjęciem decyzji inwestycyjnej w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w papiery wartościowe Spółki. W celu pełnego zrozumienia informacji zawartych w niniejszym materiale, informacje w nim zawarte powinny być czytane łącznie z Prospektem, który jest jedynym wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce, ofercie publicznej akcji Spółki, jej papierach wartościowych oraz ryzykach związanych ze Spółką, jej działalnością lub inwestycją w akcje Spółki. Wszelkie decyzje o zainwestowaniu w papiery wartościowe Spółki powinny zostać podjęte wyłącznie w oparciu o informacje zawarte w Prospekcie.

 

Niniejszy materiał jest adresowany i kierowany wyłącznie do osób przebywających, zamieszkałych lub mających siedzibę w Polsce, mogących uczestniczyć w ofercie publicznej prowadzonej na terytorium Polski jako inwestorzy detaliczni. W zakresie, w jakim oferta papierów wartościowych Spółki przeprowadzana na podstawie Prospektu będzie kierowana do inwestorów indywidualnych, będzie dotyczyła ona wyłącznie inwestorów indywidualnych, których siedziby lub miejsce zamieszkania znajdują się w państwach będących członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

[1] Źródło: Raport ADL  (zgodnie z definicją zawartą w Prospekcie CANAL+ Polska S.A.).

[2] Źródło: Raport ADL wg stanu na 31 grudnia 2019 r.

Autor artykułu

 

Michał Masłowski Michał Masłowski

Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Doktor nauk ekonomicznych Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Wykładowca akademicki na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz pracownik Katedry Badań Operacyjnych na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu w latach 2000-2008. Przewodniczący Rady Nadzorczej spółki IFIRMA SA. Organizator kilkudziesięciu konferencji WallStreet i Profesjonalny Inwestor. Autor podcastów Echa Rynku (zawodowo) i MacGadka (hobbystycznie).

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie