Chat with us, powered by LiveChat

KRUK planuje skup akcji zamiast wypłaty dywidendy. Sprawdź, co musisz o tym wiedzieć

Skomentuj artykuł
© Bluejayy - stock.adobe.com

W tym roku Walne Zgromadzenie KRUKa zdecydowało o podziale zysku dla akcjonariuszy w formie skupu akcji. Spółka skupi do 271 tys. akcji własnych po cenie 350 zł za akcję. KRUK przeznaczy na ten cel 95 mln zł.

 

Informacje o skupie

Skup akcji zostanie przeprowadzony w drodze zaproszenia do składania ofert zbycia akcji, które jest skierowane do wszystkich akcjonariuszy spółki. Jeżeli liczba akcji zaoferowanych przez akcjonariuszy przekroczy górny limit ustalony w skupie, tj. przekroczy 271 tys. akcji, zostanie dokonana redukcja zgłoszonych ofert. Dla akcjonariuszy, którzy zgłoszą do skupu mniej niż 70 akcji, a więcej niż 29 akcji, zostanie dokonane nabycie jednej akcji (zgodnie z matematyczną zasadą zaokrąglania w górę). Pozostała pula akcji zostanie nabyta przy zastosowaniu proporcjonalnej redukcji zgłoszonych ofert, pomniejszonych o liczbę akcji nabytych zgodnie z powyższym, i zaokrągleniu liczby akcji w dół do najbliższej liczby całkowitej.

 

Zapisy na sprzedaż akcji w wezwaniu przyjmowane będą od 19 października do 13 listopada włącznie przez Santander Biuro Maklerskie oraz wszystkie biura/domy maklerskie prowadzące rachunki papierów wartościowych.

 

Szczegółowe informacje odnośnie skupu akcji KRUKa i procedury wzięcia w nim udziału znajdują się na stronie internetowej Spółki https://go.kruk.eu/skup.

 

To szósty rok z rzędu, gdy dzielimy się dochodem z akcjonariuszami, a pierwszy w historii KRUKa dywidendowy skup akcji. Zawsze chciałem, by KRUK był spółką, która rośnie, a przy tym ma możliwość dzielenia się dochodem z właścicielami. Nasza sytuacja płynnościowa i finansowa daje nam możliwość, zwłaszcza teraz, bezpiecznego podzielenia się częścią zysku za 2019 w kwocie 95 mln zł, co pozwoli na skup 271 tys. akcji z rynku po cenie 350 zł za akcję. Liczymy, że taka forma wypłaty dywidendy cieszyć się będzie dużym zainteresowaniem wśród akcjonariuszy. W przeciwieństwie do tradycyjnej formy wypłaty dywidendy, akcjonariusze muszą pamiętać o tym, że aby móc skorzystać ze skupu akcji muszą się na nią zapisać – skomentował Piotr Krupa, prezes zarządu KRUK S.A.

 

Podział zysku jako informacja sygnalna

Liczne badania dowodzą, że ogłoszenie rozpoczęcia wypłacania dywidendy, a później jej wzrost/spadek są istotnymi informacjami sygnalnymi na temat sytuacji finansowej spółki. Podobnie można interpretować decyzję o skupie akcji. Wynika to m.in. z asymetrii informacyjnej – zarząd spółki zawsze dysponuje większą wiedzą od inwestorów na temat bieżącej sytuacji w firmie. Rekomendacja co do podziału zysku i jego wysokość stanowi zatem istotną informację dla inwestorów na temat tego, jak zarząd ocenia sytuację firmy i perspektywy na kolejne okresy. Rozpoczęcie dzielenia się zyskiem z akcjonariuszami oraz wzrost wypłacanej dywidendy są co do zasady pozytywnymi sygnałami. Podobnie można interpretować decyzję o podziale zysku w trudnym otoczeniu rynkowym, z jakim mamy do czynienia obecnie. Negatywnie odbierane są natomiast decyzje o obniżeniu wysokości dywidendy lub okresowe zawieszenie polityki dywidendowej.

 

KRUK regularnie dzieli się zyskiem z akcjonariuszami już od sześciu lat. Warto zwrócić uwagę, że w 2018 roku – trudnym okresie dla branży, zarząd zdecydował się na podwyższenie dywidendy do 5 zł na akcję z 2 zł rok wcześniej. W kolejnych latach dywidenda utrzymywała się na tym poziomie, a środki przeznaczone na tegoroczny skup akcji zgodnie z planem Spółki mają być ekwiwalentem dywidendy o wartości 5 zł na akcję.

 

KRUK – kwoty przeznaczone do podziału zysku dla akcjonariuszy (w tys. zł)

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów Emitenta.

 

Zachęcamy także do zapoznania się z wywiadem z Prezesem Zarządu KRUKa, Piotrem Krupą, udzielonego dla parkiet.tv w lipcu br.

 

 

Skup akcji własnych – technikalia

Skupy akcji zyskały dużą popularność na przestrzeni ostatnich dekad. Polegają one na tym, że spółka skupuje z rynku wyemitowane akcje. Warto zauważyć, że skupione akcje nie są uwzględniane przy wyliczaniu takich wskaźników, jak chociażby dywidenda na akcję, czy zysk na akcję, a także nie są uwzględniane przy określaniu udziałów w kapitale zakładowym czy głosach na walnym zgromadzeniu. Przy skupie akcji spółka korzysta z posiadanych środków finansowych, dlatego rynek nierzadko traktuje taką formę dystrybucji środków za alternatywę do wypłaty dywidendy w formie gotówki.

 

Istnieje wiele metod przeprowadzania skupu akcji, jednak najpopularniejszy jest skup akcji z rynku. Odpowiednia uchwała określa maksymalną liczbę skupu akcji i maksymalną kwotę, która może zostać przeznaczona na ten cel, zakres czasowy trwania skupu oraz widełki cenowe, w ramach których akcje mogą być skupowane. Opcja ta daje dużą elastyczność spółce w zakresie przeprowadzania skupu akcji jeśli chodzi o moment i cenę, po jakiej akcje będą skupowane. Jednak w tej formie operacja może trwać nawet latami, a inwestorzy nie wiedzą, w którym dokładnie momencie spółka będzie skupować akcje, jak również nie mają pewności, czy firma nie odkupi w ten sposób akcji wyłącznie od wybranych osób lub podmiotów. Jeśli jednak się na to decyduje (emitent musi regularnie informować rynek o dokonanych transakcjach skupu akcji z rynku), często jest to interpretowane jako sygnał, że w ocenie zarządu spółki obecne poziomy cenowe na rynku są atrakcyjne. Nierzadko jednak taka forma skupu w praktyce nie ma większego wpływu na notowania, chociażby z racji ograniczeń co do dziennej maksymalnej skali skupu.

 

Skup akcji może przybrać także formę zaproszenia do składania ofert zbycia spółce akcji po określonej z góry cenie oraz w liczbie określonej przez spółkę. Często cena w skupie ustalana jest z premią względem poziomów rynkowych, a skala tej premii kluczowa jest dla atrakcyjności i opłacalności tego rozwiązania dla inwestorów indywidualnych. Inwestorzy zapisują się na sprzedaż akcji, a jeśli łączne zapisy przekroczą górny limit skupu przeprowadzana jest proporcjonalna redukcja. Co należy podkreślić, to absolutnie kluczowe w takim procesie jest, szczególnie z punktu widzenia inwestorów indywidualnych, to aby Spółka realizowała taki skup w sposób maksymalnie przyjazny tej grupie inwestorów. Taki skup powinien być zatem adresowany do wszystkich akcjonariuszy na takich samych warunkach, nie preferujących jakiejkolwiek grupy akcjonariuszy. Ponadto terminy skupu powinny być ustalone w taki sposób, aby nie utrudniały procesu sprzedaży akcji i powinny być wystarczająco długie. Dodatkowo, szczególnie dla indywidualnych uczestników rynku istotne jest, aby warunki skupu były atrakcyjne cenowo, bo w praktyce tylko wtedy, przy mniejszej ilości akcji opłaci się inwestorom poświęcić czas i ponieść koszty związane z uzyskaniem od brokera dokumentów uprawniających do odpowiedzi na ofertę danej spółki.

 

W tej formie skup akcji daje możliwość szybkiego upłynnienia dużego pakietu akcji przez inwestorów, co może spowodować mniejszy nawis podaży na rynku, co jest szczególnie istotne, gdy walory spółki charakteryzują się niską płynnością. W krótkim terminie może także spowodować wzrost popytu, którego skala może zależeć m.in. od wysokości oferowanej premii w skupie akcji.

 

Skup akcji własnych – zalety i wady

Jedną z podstawowych zalet przeprowadzania skupu akcji jako alternatywy dla dywidendy są korzyści podatkowe takiego rozwiązania. W przypadku wypłaty dywidendy podatek jest pobierany z góry, a inwestor otrzymuje kwotę netto. W przypadku skupu akcji podatek jest odroczony do czasu rocznego rozliczenia podatkowego, a ponadto wynik z transakcji sprzedaży akcji w skupie może być rozliczony z pozostałymi zyskami i stratami w zeznaniu podatkowym. Może pojawić się także dodatkowa korzyść, jeśli w danym kraju wykorzystywane są różne stawki podatkowe dla dywidend i zysków kapitałowych (jednak w Polsce stawka jest jedna i wynosi 19%).

 

Minusami skupu akcji, w szczególności w przypadku inwestorów indywidualnych, jest konieczność wykonania dodatkowych czynności, aby wziąć w nim udział. W zależności od sposobu przeprowadzania skupu akcji inwestor musi albo wystawić zlecenie sprzedaży akcji (skup akcji z rynku), albo odpowiedzieć na ofertę spółki i zapisać się na sprzedaż akcji. Ponadto, czynności te generują koszty, które w przypadku małego zaangażowania kapitałowego często mogą przerosnąć potencjalne korzyści. W ramach skupu akcji w formie zapisu na sprzedaż akcji inwestor musi m.in. złożyć odpowiednie dokumenty w Punkcie Obsługi Klienta domu maklerskiego, który obsługuje skup akcji, w tym oryginał świadectwa depozytowego, który jest wystawiany odpłatnie. W przypadku KRUKa dużą zaletą jest to, że akcjonariusze mogą skorzystać z własnych biur maklerskich bez konieczności udawania się do tego jednego, wskazanego przez Spółkę. Jeśli nasze dotychczasowe biuro daje możliwość obsługi online to KRUK będzie takie zapisy również honorować.

 

 Jednocześnie musi się on liczyć z tym, że łączne zapisy mogą być wyższe niż liczba skupowanych akcji, co z kolei prowadzi do proporcjonalnej redukcji. Jednocześnie skup akcji prowadzi do nierównomiernej dystrybucji zysku pomiędzy akcjonariuszy. Natomiast w przypadku wypłaty dywidendy wystarczy posiadać akcje na rachunku, a kwota przeznaczona do podziału jest dzielona równo na wszystkie akcje (wyjątkiem są tu akcje uprzywilejowane co do wysokości dywidendy).

 

Skup akcji – sytuacja spółki

Warto także spojrzeć na to, jak skup akcji wpływa na sytuację finansową spółki. Zależy to m.in. od sposobu finansowania skupu, który może pochodzić ze środków własnych lub z zaciągniętego długu. Co do zasady skup akcji ze środków własnych powinien powodować wzrost zysku na akcję, ponieważ powoduje zmniejszenie liczby akcji. W przypadku finansowania zewnętrznego duże znaczenie ma wielkość kosztu długu. Skup akcji wpływa także na wartość kapitału własnego przypadającego na jedną akcję. Wpływ ten zależy od proporcji pomiędzy wartością księgową i rynkową kapitału własnego – jeśli wartość rynkowa jest wyższa (mówiąc inaczej wskaźnik C/WK jest wyższy od jedności) skup akcji powoduje spadek wartości księgowej kapitału własnego na akcję.

 

Ze względu na fakt, że skup akcji często powoduje wzrost zysku netto na akcję, może on być korzystny dla menegerów firmy, szczególnie jeśli są oni rozliczani na podstawie tego wskaźnika. Często może on być także kryterium w programach motywacyjnych. W tym miejscu warto także zwrócić uwagę, że skup akcji może mitygować rozwodnienie akcjonariatu i zysku na akcję, powodowane przez programy motywacyjne – z jednej strony liczba akcji może rosnąć, kiedy pracownicy obejmują akcje, z drugiej strony skup powoduje spadek liczby akcji.

 

Istotny dla inwestorów jest także cel skupu. W praktyce spółki skupują akcje albo w celu ich umorzenia, albo w celu ich dalszej odsprzedaży, albo też np. celem wykorzystania nabytych akcji do premiowania nimi pracowników spółki. W zależności od wybranej ścieżki, np. w przypadku dalszej odsprzedaży akcji po niższej cenie od ich zakupu, w finalnym rozrachunku taka operacja może mieć negatywny wpływ na wyniki, ale w przypadku droższej odsprzedaży, pozytywny. Stąd niewątpliwie zawsze warto dokładnie zrozumieć, a ponadto dokładnie zapoznać się z procesem skupu realizowanym w danej firmie. Podczas walnych zgromadzeń decydujących o skupie warto też zadać zarządowi wszelkie istotne pytania związane z planowanym procesem.


Skup akcji pozwala także na zmianę struktury finansowania i wzrost dźwigni finansowej. Przeprowadzenie skupu z własnych środków powoduje spadek stanu środków pieniężnych i spadek wartości kapitału własnego, co przekłada się na wzrost udziału długu w strukturze finansowania. Efekt ten może być wzmocniony przez finansowanie skupu nowym długiem.

 

Skup akcji może być także ciekawą alternatywą dla spółki na wypłatę specjalnej, dodatkowej dywidendy. W przypadku istotnego wpływu gotówki do spółki (np. z tytułu sprzedaży nieoperacyjnych aktywów) spółka może podjąć decyzję o podzieleniu się częścią lub całością tych środków z akcjonariuszami. Jeśli zostaną one wypłacone w formie dywidendy spowoduje to skokowy wzrost wypłaty, niemożliwy do powtórzenia w kolejnych okresach, a jednocześnie przełoży się na dużą zmienność w kwocie dywidendy na akcję. Efekt ten można poniekąd zmitygować, decydując się na skup akcji, obok regularnej dywidendy.

 

Podsumowanie

Skup akcji może być w określonych przypadkach traktowany jako alternatywa dla dywidendy. Wszystko jednak zależy od szczegółów takiego skupu i jego przyjazności względem wszystkich grup inwestorów. Zarówno wypłata dywidendy, jak i skup akcji mają niewątpliwie swoje plusy i minusy. Istotny wpływ na ocenę formy wypłaty mają indywidualne preferencje inwestora. Jednocześnie, w przypadku skupu akcji bardzo ważny jest sposób, w jaki jest on przeprowadzany.

 

 

 

Autor artykułu

 

Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII

Posiadacz tytułu CFA i licencji doradcy inwestycyjnego (nr licencji 571). Ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych współpracuje od 2014 roku, obecnie na stanowisku dyrektora działu analiz. Autor licznych komentarzy rynkowych i analiz spółek notowanych na polskiej giełdzie. Prowadzi cykliczne webinary poświęcone analizie spółek z GPW oraz edukacyjny portfel akcyjny. Można go posłuchać w podcaście SII Echa Rynku. Prelegent na konferencjach inwestorskich. Autor wielu materiałów edukacyjnych, artykułów i webinarów, poświęconych zagadnieniom związanym z inwestowaniem i analizowaniem instrumentów finansowych. Zwolennik fundamentalnego podejścia do inwestowania.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie