Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

Czym jest SII?

Pełne wyzwań półrocze w Grupie Tauron – podsumowanie wyników

@ ra2 studio - stock.adobe.com

Grupa Tauron musiała mierzyć się z wyjątkowo trudnym otoczeniem w pierwszym półroczu 2020 roku, m.in. na skutek sytuacji związanej z COVID-19. Poniżej podsumowujemy wyniki finansowe uzyskane przez Grupę w tym okresie.

 

Poniżej w tabeli przedstawiamy wybrane dane finansowe za okres pierwszego półrocza 2020 roku wraz z ich porównaniem do analogicznego okresu roku poprzedniego. Istotny wpływ na działalność Grupy Tauron w bieżącym okresie miała sytuacja związana z COVID-19. Emitent oszacował jej negatywny wpływ na wyniki pierwszego półrocza 2020 roku na poziomie 147 mln zł. Wpływ ten dotyczył głównie segmentu Dystrybucji – 86,9 mln zł, co wynikało z utraty części wolumenu sprzedaży do odbiorców poza gospodarstwami domowymi, a także segmentu Sprzedaży – 54,5 mln zł, co wynikało z utraty marży związanej ze spadkiem sprzedaży energii elektrycznej oraz koniecznością bilansowania pozycji zakupowej.

 

Wybrane dane finansowe (mln zł)

1H20

1H19

Zmiana

Przychody ze sprzedaży

9 888 9 326 6,0%

Wynik brutto ze sprzedaży

1 306 1 379 -5,3%

Wynik operacyjny

1 140 925 23,2%

Wynik netto z działalności kontynuowanej

464 597 -22,3%
Wynik netto z działalności zaniechanej -781 75 -

Wynik netto podmiotu dominującego

-316 672 -

Wynik EBITDA*

2 408 2 229 8,0%

* Wynik EBITDA jest oczyszczony o wpływ .

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów Emitenta.

 

W pierwszym półroczu 2020 roku dystrybucja energii elektrycznej w Grupie Tauron wyniosła 24,6 TWh, co było wynikiem o 6% niższym rdr. Podobne tendencje zodstały odnotowane na poziomie sprzedaży detalicznej energii, która wyniosła 15,99 THw, tj. o 6% mniej niż przed rokiem. Spadła także produkcja energii z jednostek węglowych o 25% rdr, do 4,87 TWh. Wzrosty odnotowała produkcja energii z OZE – 1 TWh (+45% rdr), a także wytwarzanie ciepła – 6,7 PJ (+5% rdr).

 

Pomimo spadków na poziomie dystrybucji i sprzedaży energii Grupa Tauron wypracowała przychody ze sprzedaży na poziomie blisko 9,9 mld zł, co było wynikiem o 6% wyższym niż przed rokiem. Pozytywnie na wysokość przychodów złożyły się m.in. wyższe ceny energii elektrycznej, wzrost stawki usługi dystrybucyjnej, wzrost przychodów z wyceny świadectw pochodzenia energii elektrycznej dzięki wyzszej produkcji z farm wiatrowych, a także wyższe przychody ze sprzedaży energii cieplnej. Negatywnie na poziom przychodów wpłynęły natomiast niższe przychody ze sprzedaży węgla, głównie za sprawą mniejszego wolumenu sprzedaży.

 

Zysk EBITDA Grupy sięgnął 2,4 mld zł w pierwszym półroczu 2020 roku, co oznacza wzrost o 8% rdr. Największą kontrybucję miał segment Dystrybucja, który odpowiadał za 69% wyniku Grupy. EBITDA segmentu wzrosła z 1,36 mld zł do 1,69 mld zł, tj. o 24,5% rdr, choć zwracamy uwagę na istotny wpływ rozwiązania rezerwy na wypłatę ekwiwalentu za energię elektryczną, który podwyższył wynik o 425 mln zł. Jednocześnie przypominamy o wpływie COVID-19, który zgornie z szacunkami Spółki negatywnie wpłynął na wynik EBITDA Dystrybucji w kwocie 86,9 mln zł.

 

Drugim największym segmentem Grupy Tauron jest Sprzedaż, która w pierwszym półroczu odpowiadała za 15% wyniku. EBITDA segmentu wyniosła 403 mln zł wobec 423 mln zł przed rokiem, przy czym negatywny wpływ pandemii COVID-19 oszacowano na 54,5 mln zł. Pozytywny wpływ na zysk EBITDA segmentu w pierwszym półroczu 2020 roku miał wynik wygenerowanym na hurtowym obrocie energią elektryczną z powodu realizacji odkupów wolumenu zakontraktowanego dla bloku Nowe Jaworzno Grupa TAURON oraz wzrostem cen sprzedaży detalicznej energii elektrycznej.

 

Segment Wytwarzanie zamknął pierwsze półrocze 2020 roku z zyskiem EBITDA na poziomie 26 mln zł, a negatywnie na wynik wpłynęła niższa marża na energii elektrycznej, a także wzrost cen kontraktów na zakup CO2. Warto zwrócić uwagę na segment OZE, który poprawił wynik EBITDA do 164 mln zł wobec 124 mln zł rok wcześniej, do czego przyczyniła się m.in. akwizycja farm wiatrowych o mocy 180 MW we wrześniu ubiegłego roku. Segment Wydobycie zamknął półrocze z wynikiem EBITDA na poziomie 7 mln zł wobec straty 143 mln zł rok wcześniej. Pozytywnie na wynik wpłynęła m.in. alokacja kosztów w bilans z powodu spadku sprzedaży węgla oraz jego lokowaniu na zwałach.

 

GK Tauron Polska Energia – EBITDA (mln zł) i rentowność EBITDA
Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów Emitenta.

 

Wyniki Grupy Tauron w pierwszym półroczu 2020 roku były obciążone odpisami, które w istotnej mierze przyczyniły sie do ujemnego wyniku netto, który wyniósł 316 mln zł. Przede wszystkim trzeba wspomnieć o przekwalifikowaniu spółki Tauron Ciepło Sp. z o.o. na aktywo do sprzedaży, co spowodowało ujęcie odpisu w kwocie 806 mln zł. W efekcie  strata netto z działalności zaniechanej sięgnęła 781 mln zł w pierwszym półroczu bieżącego roku. Wynik netto Grupy z działalności kontynuowanej był dodatni i wyniósł 464 mln zł, choć o 22,3% niższy rdr. Negatywny wpływ na wyniki Grupy miały także odpisy w segmentach Wydobycie i Wytwarzanie w łącznej kwocie 218 mln zł. Pozytywnie na wyniki kwartału wpłynęło natomiast osiągnięcie porozumienia ze stroną społeczną w spółkach zależnych, co przełożyło się na rozwiązanie rezerw w łącznej wysokości 533 mln zł.

 

Zobacz także:

 

Komentarz Marka Wadowskiego, Wiceprezesa Zarządu ds. Finansów TAURON Polska Energia

W pierwszym półroczu 2020 r. Grupa TAURON wypracowała dobry wynik finansowy na poziomie EBITDA, która osiągnęła 2,4 mld zł (6 proc. wzrost r/r). Największy udział w strukturze EBITDA miał stabilny segment Dystrybucja (69 proc.) oraz segment Sprzedaż (15 proc.).

 

Na osiągnięte wyniki finansowe miały wpływ następujące zdarzenia o charakterze jednorazowym:

  • osiągnięcie porozumień ze stroną społeczną w spółkach zależnych, co umożliwiło rozwiązanie rezerw w łącznej wysokości 533 mln zł (pozytywny wpływ na wyniki),
  • ujęcie odpisów z tytułu utraty wartości aktywów w segmentach Wydobycie i Wytwarzanie w łącznej wysokości 218 mln zł (negatywny wpływ na wyniki),
  • ujęcie odpisu w wysokości 806 mln zł wynikającego z reklasyfikacji aktywów TAURON Ciepło jako aktywów przeznaczonych do sprzedaży (negatywny wpływ na wyniki).

 

Warto podkreślić, że zdarzenia jednorazowe nie miały charakteru pieniężnego i w konsekwencji były neutralne dla sytuacji gotówkowej Grupy.

 

W analizowanym okresie osiągnięte przez Grupę dane operacyjne były obciążone  ekonomicznymi skutkami pandemii koronawirusa. W rezultacie, zwłaszcza w II kwartale, istotnie spadło zapotrzebowanie klientów na energię elektryczną, co negatywnie przełożyło się na wolumeny dystrybuowanej i sprzedawanej energii elektrycznej.

 

Szacujemy, że w I półroczu wpływ pandemii na wynik EBITDA Grupy wyniósł 147 mln zł. Co dla nas szczególnie istotne, pandemia nie zakłóciła bieżącej działalności operacyjnej żadnej ze spółek zależnych, w tym zakładów górniczych. Aby utrzymać ten stan rzeczy podejmujemy liczne działania zapobiegawcze mające na celu ochronę pracowników poszczególnych spółek Grupy TAURON.

 

W I półroczu koncentrowaliśmy się również na działaniach, które wzmacniały sytuację płynnościową Grupy. Pozyskaliśmy finansowanie bankowe w łącznej wysokości 1 mld zł. Zawarliśmy umowy, na mocy których ograniczyliśmy wysokość depozytów wnoszonych w związku z naszą aktywnością na giełdach towarowych. Skorzystaliśmy również z programów rządowych – w I półroczu TAURON Wydobycie i TAURON Wytwarzanie otrzymały łącznie 50 mln zł wsparcia z tzw. tarczy antykryzysowej.

 

Nakłady inwestycyjne w minionym półroczu wyniosły 1,8 mld zł, z czego większość została przeznaczona  na modernizację majątku sieciowego (423 mln zł) oraz przyłączanie do sieci dystrybucyjnej nowych klientów (423 mln zł) w regulowanym, stabilnym segmencie Dystrybucja.

 

Realizacja naszego największego projektu – budowa bloku o mocy 910 MW w Jaworznie – wiązała się z nakładami w wysokości 310 mln zł. To nasza kluczowa inwestycja, która powinna zostać oddana do eksploatacji do 15 listopada tego roku. W sierpniu blok został ponownie zsynchronizowany z Krajową Siecią Elektroenergetyczną, a obecnie trwa regulacja i optymalizacja poszczególnych układów bloku.