Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

NWZ Farm 51 Group S.A. – inwestorzy indywidualni blokują uchwałę w sprawie kapitału docelowego

© Blue Planet Studio - stock.adobe.com

11 sierpnia 2020 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki The Farm51 Group S.A., którego celem miało być podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz w sprawie zmian statutu Spółki. Inwestorzy indywidualni od chwili publikacji projektu uchwały negatywnie odnosili się do przedstawionej przez Zarząd Spółki propozycji uchwały. Wyraz swojej dezaprobaty dali licznie rejestrując się na walne zgromadzenie i głosując przeciwko uchwale. 

Uchwała w sprawie kapitału docelowego zablokowana

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych podczas walnego zgromadzenia reprezentowało 80 osób, które udzieliły pełnomocnictwa do wykonywania głosu z łącznie ok. 530 tys. akcji stanowiących 8,5% kapitału zakładowego i reprezentujących taki sam procent ogólnej liczby głosów w spółce. Dzięki tak dużemu zaangażowani ze strony inwestorów indywidualnych, podjęcie uchwały w sprawie kapitału docelowego bez ich zgody nie było możliwe.

 

Podczas obrad walnego zgromadzenia, zanim doszło do głosowania nad uchwałą, SII podjęło próbę dyskusji z Zarządem artykułując że inwestorzy oczekują zawarcia w uchwale konkretnych parametrów programu motywacyjnego, w szczególności opartego o odpowiednie progi wynikowe, które by aktywowały program, wskazanie czasu trwania programu, ustanowienie lock’upów itd. W przypadku emisji dla Zarządu, SII zaproponowało sygnalizowane rozwiązanie hybrydowe, a więc takie w którym Zarząd Spółki skupuje z rynku 120 tys. akcji, a pozostałe 77 tys. akcji odkupuje z emisji z taką ceną emisyjną, aby średni kurs ze wszystkich transakcji zakupu był ustalony na poziomie 19,1 zł, a więc średniej wcześniejszej ceny sprzedaży akcji przez Zarząd. 

 

Zarząd Spółki nie był jednak zainteresowany żadnym alternatywnym rozwiązaniem stając na stanowisku, że albo przyjęta zostanie uchwała w zaproponowanym brzmieniu, albo żadna. Nie widząc woli po stronie Zarządu do poszukiwania rozwiązań kompromisowych, inwestorzy indywidualni zagłosowali przeciwko uchwale w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz w sprawie zmian statutu Spółki, która większością głosów przeciw nie została podjęta.

 

Zanim doszło do głosowania Zarząd, co należy wyraźnie pochwalić, wyjaśnił dodatkowo, że nie podjęcie przedmiotowej uchwały nie wpłynie negatywnie na sytuację finansową, czy płynnościową spółki. Zarząd zadeklarował też, że w przyszłości nie będzie już forsował uchwały w sprawie kapitału docelowego. Będzie zastanawiał się jednocześnie jak rozwiązać kwestię motywowania pracowników. 

Inwestorzy Indywidualni żądają e-votingu

Podczas obrad walnego zgromadzenia Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych, w związku z prośbami do wielu akcjonariuszy, złożyło także wniosek o zwołanie kolejnego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 

NWZ w oparciu o art. 404. § 2 KSH, który brzmi: Wniosek o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalone, mimo że nie były umieszczone w porządku obrad, którego celem było poddanie pod obrady walnego zgromadzenia spawy wprowadzenia obowiązku organizacji walnych zgromadzeń każdorazowo również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, co pozwoliłoby uczestniczyć inwestorom w obradach online bez konieczności ponoszenia kosztów dojazdu na walne zgromadzenia i poświęcania czasu by na nie dotrzeć.

 

Mając na uwadze, że wniosek SII został storpedowany przez przewodniczącego walnego zgromadzenia, wyjaśnić w tym miejscu należy, że złożony on został w oparciu o art. 404 § 2 kodeksu spółek handlowych. Przepis ten stanowi, że „Wniosek o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalone, mimo że nie były umieszczone w porządku obrad”.

 

Przewodniczący walnego zgromadzenia kwestionował możliwość poddania pod głosowanie przedłożonej przez SII uchwały, podnosząc, że nie może ona zawierać konkretnego porządku obrad, a jedynie ogólny wniosek o zwołanie NWZ bez żadnych konkretów. Stanowisko takie jest całkowicie błędne, na co jednoznacznie wskazują komentarze autorytetów prawniczych z dziedziny spółek handlowych: 

  • „Stosowna uchwała powinna niewątpliwie określać termin i miejsce odbycia tego zgromadzenia, jak również porządek obrad. Zarząd zobowiązany jest podjąć w odpowiednim czasie wymagane czynności zwołujące zgromadzenie, zgodnie z powyższą uchwałą”. A. Opalski (red.), Kodeks spółek handlowych. Tom IIIB. Spółka akcyjna. Komentarz. Art. 393–490, Warszawa 2016, Komentarz do art. 404, Legalis.pl).
  • „Uchwalenie wniosku o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w istocie rzeczy stanowi decyzję o zwołaniu zgromadzenia (tak Wiśniewski, Prawo, t. III, s. 211; odmiennie Allerhand, Komentarz, uw. 4 do art. 230 i uw. 1 do art. 397 KH, s. 367 i 615). Wobec tego uchwała powinna zawierać dane przewidziane w art. 402 § 2 KSH (tj. W ogłoszeniu należy oznaczyć datę, godzinę i miejsce walnego zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad), a następnie zostać ogłoszona (zob. art. 402 § 1 i 3 KSH). Walne zgromadzenie powierza wykonanie tej uchwały zarządowi spółki, ale może powierzyć sporządzenie i ogłoszenie zawiadomień także komu innemu (por. Wiśniewski, Prawo, t. III, s. 211)”. (S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, Kodeks spółek handlowych. Komentarz. T. 3, Wyd. 3, Warszawa 2013).

Głosowanie nad uchwałą w sprawie kolejnego NWZ 

Finalnie, aby wypracować jakiś przejściowy kompromis z przewodniczącym obrad (który decydował o dopuszczeniu uchwały pod głosowanie) i żeby uspokoić atmosferę, zdecydowaliśmy się na poddanie pod głosowanie bez konkretnego porządku obrad jednak ze wskazaniem, iż celem zwołania walnego zgromadzenia jest wprowadzenie zmian w statucie Spółki, które będą w przyszłości zobowiązywały Zarząd do organizacji walnych zgromadzeń każdorazowo również z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej (głosowanie online). Sprawa wniosku o zwołanie kolejnego walnego zgromadzenia miała jeszcze jeden ważny wymiar. Miała pozwolić ocenić ilu z akcjonariuszy obecnych na walnym zgromadzeniu może stać za Zarządem. Jak się okazało uchwała w sprawie e-votingu nie uzyskała większości głosów na walnym zgromadzeniu i nie została podjęta. Niestety poparcie na sali dla rozwiązań ewidentnie pro inwestorskich okazało się zbyt małe. Niemniej zabrakło niewiele glosów do podjęcia tej uchwały.

Co z e-votingiem w przyszłości?

Zarząd zadeklarował, że rozważy na przyszłość kwestię możliwości wprowadzenia udziału w WZA przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Ze strony Zarządu nie padły jednak żadne wiążące deklaracje w tej sprawie. Sposób w jaki Zarząd głosował nad uchwałą w sprawie e-votingu pokazuje natomiast jaki obecnie Zarząd ma do niej stosunek. Niestety bez poparcia Zarządu wprowadzenie do statutu obowiązku organizacji walnych zgromadzeń w sposób umożliwiających udział i głosowanie online będzie bardzo trudne, jeśli nie niemożliwe. Wymaga to bowiem zmiany statutu Spółki. Jak natomiast stanowi kodeks spółek handlowych taka zmiana wymaga uchwały walnego zgromadzenia podjętej większością 3/4 głosów. Mając na uwadze iloma głosami na dzień dzisiejszy dysponuje Zarząd na walnym zgromadzeniu, inwestorzy indywidualni musieliby dysponować ok. 2,7 mln głosów, aby myśleć realnie o wprowadzeniu takich rozwiązań do statutu.

 

Po zakończeniu obrad walnego zgromadzenia Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych zainicjowało dyskusję z Zarządem The Farm 51 Group S.A. na tematy dotyczące operacyjnej działalności spółki. Rozmowy przebiegały w dość dobrej, merytorycznej atmosferze, a Zarząd wykazywał otwartość na pytania akcjonariuszy. 

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Więcej informacji o projekcie