Chat with us, powered by LiveChat

Zmiana w Portfelu SII. Księgujemy 353% zysku

Skomentuj artykuł
@ yurolaitsalbert - stock.adobe.com

Postanowiliśmy kolejny raz skrócić pozycję na akcjach XTB. Udział walorów w Portfelu ponownie sięgnął około 25% po dzisiejszym wystrzale notowań spółki nawet o ponad 15%. Postanowiliśmy sprzedać 200 akcji (przed transakcją posiadaliśmy 600 akcji na rachunku) po cenie 20,50 zł. Stopa zwrotu na tym pakiecie wyniosła około 353%. Pozostałą część trzymamy dalej w oczekiwaniu na wyniki finansowe XTB za II kw. 2020 roku.

 

Szerzej zmiany w Portfelu omawiamy w trakcie webinarów analitycznych.

 

Bieżący stan rachunku

Poniżej prezentujemy aktualny skład naszego Portfela.

 

Walor  Data zakupu Cena zakupu 

Liczba

Bieżąca

stopa zwrotu

X-Trade Brokers 2020-04-03 4,55 zł 400 354,0%
AB PL 2020-06-18 24,10 zł 165 10,2%
XTPL 2020-06-19 104 zł 40 -4,0%
Energa 2020-06-23 8,35 zł 500 -0,2%
OAT 2020-06-30 15 zł 270 9,5%
Ciech 2020-07-10 30,10 zł 135 4,5%
Tesgas 2020-07-15 5,55 zł 350 -4,8%

  

Stan gotówki to około 18 tys. zł.

 

Obecna stopa zwrotu Portfela SII jest 41,7% na plusie. Dla porównania – w tym samym okresie indeks WIG stracił na wartości 22,2%.

 

Stopa zwrotu Portfela SII oraz indeksu WIG
Źródło: opracowanie własne.

 

 

© 2012-2020 Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych zastrzega, iż wszystkie materiały dostępne w serwisie sii.org.pl są objęte ochroną prawa autorskiego. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie i inne formy korzystania z materiałów umieszczonych w ww. serwisie wykraczające poza granice dozwolone prawem jest zabronione.

 

--

Projekt „Portfel SII” ma tylko i wyłącznie charakter informacyjno-edukacyjny, a poszczególne analizy są wyłącznie subiektywną opinią autorów i nie stanowią „rekomendacji inwestycyjnych” w rozumieniu przepisów art. 3 ust. 1 pkt 35) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz.U.UE.L.2014.173.1 z dnia 2014.06.12) ani „informacji rekomendującej” w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 34) ww. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715), lub jakiejkolwiek porady. Stąd Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych oraz autorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie lektury treści publikowanych w ramach niniejszego projektu. W inwestowaniu należy korzystać z wielu źródeł i konfrontować je przed podjęciem decyzji.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie