Chat with us, powered by LiveChat

Fundusze polskich akcji. Sprawdzamy, jak radziły sobie na tle głównych indeksów GPW

Skomentuj artykuł
thanksforbuying - fotolia.com

Mimo obicia na rynku akcji w drugiej połowie maja i w czerwcu, indeksy notowane na GPW na razie nie zdołały w całości odrobić strat z początku maja tego roku. Sytuacja ta nie przeszkodziła jednak nielicznym otwartym funduszom inwestycyjnym lokującym środki w polskie akcje osiągnąć zysku. Sprawdźmy zatem, jak wypadły one na tle najważniejszych indeksów notowanych na warszawskiej giełdzie.

 

Pod uwagę wzięto otwarte fundusze inwestycyjne, które inwestują w akcje polskie i są określane mianem uniwersalnych. Z kolei ich najnowsza wycena została dokonana na dzień 11 lipca. Poniższa tabela prezentuje trzy fundusze, których stopa zwrotu za ostatnie 3 miesiące była najwyższa. Oprócz tego porównana została również ich stopa zwrotu z ostatnich 12 miesięcy.

 

Najwięcej w okresie ostatnich trzech miesięcy zarobił fundusz Investor Akcji. Jego stopa zwrotu to 2,80 procent. Na drugim miejscu znalazł się fundusz również zarządzany przez Investors TFI, którego nazwa to Investor Akcji Dywidendowych (+2,20 procent). Trzecie miejsce przypadło funduszowi Esalines Akcji (+1,15 procent). Kolejny FIO na przestrzeni ostatnich trzech miesięcy wygenerował zysk na poziomie zaledwie 0,56 procent (Quercus Agresywny), a następne nie mogą pochwalić się ani zyskiem, ani stratą w tym okresie (Optimum Akcji, Pekao Megatrendy).

 

3-miesięczne i 12-miesięczne stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych inwestujące w akcje notowane na GPW*

Nazwa funduszu Stopa zwrotu 3M Stopa zwrotu 12M
Investor Akcji (Investor FIO) 2,80% -8,82%
Investor Akcji Spółek Dywidendowych (Investor FIO) 2,20% -0,57%
Esaliens Akcji (Esaliens Parasol FIO) 1,15% -1,38%

*wycena jednostek uczestnictwa FIO dokonana na dzień 11 lipca 2019 roku

Źródło: SII na podstawie danych publikowanych na stronach internetowych poszczególnych TFI

 

Jak czytamy na stronie funduszu, Investor Akcji inwestuje co najmniej 50 procent zgromadzonych środków w akcje. Pozostała ich część może być lokowana w dłużne papiery wartościowe, depozyty i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostki samorządu terytorialnego i inne władze publiczne (w tym państw członkowskich Unii Europejskiej), przedsiębiorstwa oraz w depozyty bankowe. Benchmark funduszu stanowi w 90 procentach wynik indeksu WIG, natomiast w pozostałych 10 procentach 6-miesięczna stawka WIBID. Obecna struktura funduszu pokazuje, że 99,1 procent środków jest ulokowanych w akcjach, a tylko 0,9 procent znajduje się pod postacią gotówki i depozytów. Niestety w perspektywie ostatnich 12-miesięcy fundusz stracił 8,82 procent.

 

Fundusz Investor Akcji Dywidendowych kupuje w ramach inwestycji głównie w akcje, które w jego portfelu muszą stanowić co najmniej 70 procent aktywów. - Główną część portfela powinny stanowić akcje spółek dokonujących dystrybucji zysków wśród akcjonariuszy w formie dywidend lub wykupu akcji - napisano na stronie funduszu. Pozostałe aktywa inwestowane są podobnie jak w przypadku funduszu Investor Akcji, czyli w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe. Również benchmark jest identyczny, który w 90-procentach wskazuje indeks WIG, a w 10-procentach 6M WIBID. Obecna struktura aktywów funduszu stanowi w 83,3 procentach akcje, a pozostała część (16,7 procent) to gotówka i depozyty.

 

Trzeci zyskowny fundusz na przestrzeni ostatnich 3 miesięcy jest zarządzany przez Esalines TFI o nazwie Esalines Akcji. Jego celem jest pobicie zmiany osiągniętej przez indeks WIG w średnim, co najmniej 3-letnim horyzoncie czasowym. Struktura aktywów funduszu przewiduje ulokowanie od 60 do 100 procent w akcje głównie polskich spółek. - Przedmiotem inwestycji są akcje dużych, średnich i małych przedsiębiorstw, które posiadają dobrą sytuację finansową, a także spółki niedowartościowane, których wartość rynkowa odbiega od wartości oszacowanej przez Towarzystwo lub od wartości oszacowanej przez źródła zewnętrzne - napisano na stronie funduszu. Dodatkowo podano, że obecnie 100 procent portfela funduszu zainwestowane jest w akcje.

Fundusze akcyjne kontra indeksy

Porównując wypracowane przez fundusze akcji polskich stopy zwrotu do głównych indeksów notowanych na polskiej giełdzie widzimy, że wypadły one lepiej w perspektywie ostatnich 3 miesięcy. Sytuacja nie jest już tak jednoznaczna w przypadku 12-miesięcznego horyzontu czasowego. 

 

3-miesięczne i 12-miesięczne zmiany wartości indeksów notowanych na GPW*

Indeks Stopa zwrotu 3M Stopa zwrotu 12M
WIG -0,97% 6,54%
WIG20 -2,17% 7,13%
mWIG40 -2,51% -2,33%
sWIG80 -1,91% -5,59%

*zmiany obliczone na podstawie wartości indeksów osiągniętych na zamknięcie sesji 12 lipca 2019 roku
Źródło: SII na podstawie danych GPW

 

W ciągu ostatnich 3 miesięcy jednostki uczestnictwa wymienionych otwartych funduszy inwestycyjnych zyskały od 1,15 do 2,8 procent. W tym samym czasie WIG stracił niespełna 1 procent, sWIG80 niespełna 2 procent, a WIG20 i mWIG40 poszły w dół o odpowiednio 2,17 i 2,51 procent.  Z kolei w przypadku ostatnich 12 miesięcy, żaden z trzech przedstawionych funduszy nie wypracował dodatniej stopy zwrotu w przeciwieństwie do indeksu WIG (+6,54 procent) oraz WIG20 (+7,13 procent).

Autor artykułu

 

Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku Finanse i Rachunkowość. Dyrektor finansowy, analityk i redaktor ekonomiczny. Wieloletni współpracownik Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz ekspert tematyki giełdowej i gospodarczej Forbes'a. Wcześniej szlify analityczno-dziennikarskie zbierał w redakcji money.pl tworząc dział giełdowy. W czasie wolnym zapalony muzyk.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie