Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

Spółki z GPW, których raporty za 2018 rok wzbudziły zastrzeżenia audytorów

BillionPhotos.com - fotolia.com

Mostostal Warszawa, OPTeam i Bumech to spółki, których raporty za 2018 rok wzbudziły zastrzeżenia biegłych rewidentów. Wprawdzie takie zdarzenie nie kwalifikuje podmiotu do wciągnięcia na Listę ostrzeżeń SII, ale zastrzeżenia audytorów warto wziąć pod uwagę przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, raport roczny (art. 70 ust. 1 pkt. 9) oraz skonsolidowany raport roczny (art. 71 ust. 1 pkt. 9) spółki powinien zawierać m.in. sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego.

 

Audytor mimo wydania pozytywnej opinii może w raporcie wyrazić swoje zastrzeżenia dotyczące sprawozdania spółki.

Mostostal Warszawa

Biegły rewident zwrócił uwagę na zastosowany po raz pierwszy przez spółkę MSSF15  retrospektywnie z łącznym efektem pierwszego zastosowania standardu ujętym jako korekta salda początkowego kapitału własnego na dzień 1 stycznia 2018 roku. Jak czytamy w raporcie biegłego, jak zezwala powyższy standard, Grupa Kapitałowa zastosowała MSR 11 w odniesieniu do danych porównawczych. Z kolei zgodnie z MSR 11,  roszczenia w stosunku do zamawiających ujmuje się w przychodach jedynie wówczas, gdy między innymi, negocjacje znajdują się w na tyle zaawansowanym stadium, że istnieje prawdopodobieństwo akceptacji roszczeń przez zamawiającego.

 

Zastrzeżenia dotyczące sprawozdań spółki nie są nowością. Audytor ma zastrzeżenia m.in. do roszczeń w stosunku do niektórych zamawiających ujętych w przychodach w poprzednich okresach sprawozdawczych, dla których warunek zawarty w MSR 11 nie był spełniony. Więcej na ten temat pisaliśmy w tekście przedstawiającym zastrzeżenia audytorów do sprawozdań spółek za pierwsze półrocze 2018 roku.

 

Mostostal Warszawa - wykres kursu akcji
Mostostal Warszawa - wykres kursu akcji
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie Stooq.pl

 

OPTeam

W przypadku tej spółki audytor zwraca uwagę na kwestię inwestycji w jednostki podporządkowane ujęte w sprawozdaniu finansowym sporządzonym na dzień 31 grudnia 2018 roku. Wykazano je w kwocie 9,944 mln zł metodą praw własności, a stanowią one 18 procent aktywów spółki.

 

W związku powyższym biegły rewident nie otrzymał wystarczających dowodów potwierdzających sporządzoną wycenę i nie może potwierdzić prawidłowości kwoty wykazanej w sprawozdaniu z sytuacji finansowej.

 

OPTeam - wykres kursu akcji
OPTeam - wykres kursu akcji

Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie Stooq.pl

Bumech

Zastrzeżenie biegłego rewidenta dotyczące sprawozdania finansowego spółki Bumech za 2018 rok zwraca uwagę na kwestię upadłości spółki zależnej Kobud ogłoszonej w dniu 13 kwietnia 2018 roku. Konsekwencją tego była utrata kontroli nad nią przez jednostkę dominującą. W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku dane finansowe tej spółki zostały wykazane jako działalność zaniechana - czytamy w raporcie biegłego rewidenta, a sprawozdanie Kobud za 2017 rok nie było badane przez biegłego rewidenta.

 

- Nie jesteśmy w stanie ustalić, czy byłyby niezbędne jakiekolwiek korekty w zakresie aktywów i zobowiązań, w sumie całkowitych dochodów oraz elementów składających się na zestawienie zmian w kapitale własnym i sprawozdaniu z przepływów pieniężnych Grupy za 2017 rok - napisano w raporcie z badania.

 

O tej samej kwestii wspomniano w sprawozdaniu niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2017 rok. Wówczas audytor odmówił wydania opinii na jego temat i z tego powodu Bumech znajduje się na Liście ostrzeżeń SII.

 

Bumech - wykres kursu akcji
Bumech - wykres kursu akcji
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie Stooq.pl