Chat with us, powered by LiveChat

Spółki, których P/E przekracza poziom 400

Skomentuj artykuł
monsitj - fotolia.com

Cena do zysku (P/E) wyższa niż 400? Taki poziom tego wskaźnika prezentują obecnie cztery spółki notowane na GPW. W poniższej analizie skupiliśmy się jednak na tych, które opublikowały już raport za 2018 rok.

 

Wskaźnik P/E, czyli inaczej C/Z, powstaje poprzez podzielenie ceny rynkowej pojedynczej akcji spółki do jej zysku netto za ostatnie cztery kwartały, przypadającego na jedną akcję. Miernik ten prezentuje cenę, jaką musi zapłacić inwestor, za jednostkę zysku spółki. Należy jednak pamiętać, że wskaźnik ten bierze pod uwagę przeszłe wyniki spółki oraz jej aktualną wycenę.

 

Wysoka wartość wskaźnika P/E może świadczyć o wysokiej cenie rynkowej akcji w stosunku do osiąganych przez spółkę zysków. Może to być efektem np. mody na branżę, w której spółka działa lub świadczyć o zbyt dużym optymizmie inwestorów w stosunku do przyszłych wyników przedsiębiorstwa. Kolejną przyczyną odpowiedzialną za wysoki poziom P/E są słabe wyniki spółki, które np. gwałtownie pogorszyły się w ostatnim czasie. W ostatnim przypadku trzeba jednak wziąć pod uwagę fakt, że wyniki firmy mogą być zniekształcone przez zdarzenia jednorazowe.

Unimot

Spółka jest niezależnym importerem paliw ciekłych i gazowych. Oprócz oleju napędowego, benzyny czy biopaliw, Unimot oferuje również gaz płynny (LPG), gaz ziemny (w tym LNG) oraz energię elektryczną. W grupie kapitałowej spółki jest również podmiot zajmujący się rozwojem sieci stacji paliw Avia na Ukrainie.

 

Wartość P/E Unimotu to obecnie 1039,60. Wskaźnik obliczono na podstawie ceny akcji spółki z czwartkowego zamknięcia sesji tj. 18 kwietnia. Jego mocny wzrost wynika ze sporego spadku zysku netto przypadającego na akcjonariuszy jednostki dominującej w 2018 roku. W ubiegłym roku Unimot zarobił jedynie 110 tys. zł, wobec 20,705 mln zł w 2017 roku. Rosły natomiast przychody, które poszły w górę o 12 procent i sięgnęły 3,371 mld zł. Poprawę w tym zakresie uzyskano dzięki segmentowi paliwowemu.

 

Unimot - wykres kursu akcji
Unimot - wykres kursu akcji
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie Stooq.pl

 

Duży negatywny wpływ na wyniki Unimotu miały odpisy aktualizacyjne dokonane w związku z utratą wartości rzeczowych aktywów trwałych należących do spółki. Jak czytamy w raporcie bieżącym z 19 marca 2019 roku, zarząd firmy podjął decyzję o utworzeniu odpisu na utratę wartości spółki zależnej Blue Cold w wyniku przeprowadzonych testów na utratę wartości środków trwałych. Wartość odpisu sięgnęła prawie 3,152 mln zł. Oprócz tego, na skonsolidowane sprawozdanie spółki wpływ miał odpis dotyczący wartości firmy w wysokości 572 tys. zł. Według informacji podanej na stronie internetowej Unimotu, wpływ na wynik miało także odstąpienie od tworzenia rezerw na zobowiązania dotyczące utrzymywania zapasów obowiązkowych paliw płynnych.

 

Jak tłumaczy prezes spółki w informacji zamieszczonej na jej stronie internetowej, ze względu na trudności mające miejsce w pierwszym półroczu 2018 roku, Unimot wdrożył działania restrukturyzacyjne. - Wśród najważniejszych wymienię m.in. obniżenie kosztów logistycznych, redukcję zatrudnienia czy redukcję kosztów usług finansowych. Zdecydowaliśmy się także zawiesić projekt aplikacji mobilnej Tankuj24 oraz dokonać odpisów aktualizujących wartość aktywów w spółce Blue Cold, dedykowanej do skraplania gazu ziemnego. Efektem realizacji wspomnianych działań było uzyskanie ponad 13 mln zł oszczędności na koniec 2018 roku - skomentował Adam Sikorski, prezes Unimotu.

 

Kluczowy wpływ na tak wysoką wartość wskaźnika P/E w przypadku tej spółki miało przede wszystkim bardzo słabe pod względem wyników finansowych pierwsze półrocze 2018 roku, w którym Grupa Unimot wykazała stratę netto na poziomie 13,85 mln zł. Niemniej sprzyjające warunki rynkowe w drugim półroczu ubiegłego roku w połączeniu z wdrażaniem planu restrukturyzacyjnego sprawiły, że grupa odrobiła w drugiej połowie 2018 roku straty z pierwszych 6 miesięcy roku, osiągając finalnie w 2018 roku symboliczny zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej. Jego niska wartość sprawia jednak, że obecnie wskaźnik P/E pozostaje na bardzo wysokim poziomie.

 

Warto zwrócić uwagę, że według prognoz Domu Maklerskiego BOŚ S.A. zawartych w rekomendacji nad którą pracę zakończono w dniu 4 kwietnia 2019 r. o godz. 8:10, a która została opublikowana w dniu 4 kwietnia 2019 roku o godz. 8:20 (pełny raport dostępny na stronie www.bossa.pl), w 2019 roku zysk netto Grupy Unimot wyniesie 21,3 mln zł. Przy takim poziomie zysku i obecnej cenie akcji spółki, wartość P/E wyniosłaby 5,4.

Orange Polska

Spółka jest jednym z największych dostawców usług telekomunikacyjnych na rynku polskim. Oferuje m.in. dostęp do szerokopasmowego internetu, telefonii komórkowej oraz telefonii stacjonarnej. Przy cenie akcji z zakończenia sesji w dniu 18 kwietnia, która wyniosła 4,94 zł, wartość wskaźnika P/E sięgnęła poziomu 648,3.

 

Mimo ostatniego spadku cen akcji spółki, poziom wskaźnika utrzymuje się na wysokim poziomie. Jeszcze pod koniec stycznia tego roku ich cena sięgała poziomu 5,8 zł, natomiast obecnie ich cena jest o prawie 15 procent niższa.

 

Orange Polska - wykres kursu akcji
Orange Polska - wykres kursu akcji
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie Stooq.pl

 

W 2018 roku spółka wypracowała skonsolidowany zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej na poziomie 10 mln zł, wobec 60-milionowej straty netto rok wcześniej. Raport został opublikowany po sesji 20 lutego. Orange Polska podaje, że dane za ubiegły rok zostały sporządzone według MSSF15, natomiast te wypracowane w 2017 roku według MSR18. Również w 2016 roku firma poniosła stratę netto.

 

Mimo stosunkowo niskiej wartości zysku, który jest jednym z powodów wysokiego poziomu wskaźnika P/E, wyniki firmy zasługują na pochwałę. Jak czytamy w liście prezesa do akcjonariuszy spółki opublikowanym razem z raportem za 2018 rok, skorygowana EBITDA rok do roku poszła w górę o 3 procent. Jest to pierwszy od 12 lat wzrost tego wskaźnika. Firma chwali się również obniżeniem kosztów pośrednich o 10 procent. W ubiegłym roku na inwestycje w rozwój sieci światłowodowej osiągnęły poziom 700 mln zł, a łącznie na inwestycje Orange Polska wydała w tym okresie 2,25 mld zł.

Solar

Spółka zajmuje się sprzedażą odzieży damskiej za pośrednictwem własnej sieci 74 salonów. Dystrybucja produktów Solar odbywa się również poprzez 19 placówek franczyzowych i 71 sklepów partnerskich. Firma sprzedaje swoje produkty nie tylko w Polsce, ale także w Niemczech, Luksemburgu, a także na Litwie i Ukrainie.

 

Wartość wskaźnika P/E dla spółki wynosi 479,20 przy cenie pojedynczej akcji na poziomie czwartkowego zamknięcia wynoszącej 0,575 zł. W 2018 roku skonsolidowany zysk netto wyniósł symboliczne 36 tys. zł, wobec 45,349 mln zł straty rok wcześniej. Liczba akcji spółki to 30 mln, zatem ubiegłoroczny zysk w przeliczeniu na jedną akcję wynosi mniej niż jeden grosz (0,0012 zł). Podobnie jak w przypadku spółki Unimot, niska wartość zysku za 2018 rok powoduje, że wartość P/E jest bardzo wysoka. Na pochwałę zasługuje jednak fakt, że spółce po trzech latach strat, udało się osiągnąć zysk za dany rok obrotowy.

 

Solar - wykres kursu akcji
Solar - wykres kursu akcji
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie Stooq.pl

 

Osiągnięte przez Solar przychody nie uległy większej zmianie. W 2018 roku wyniosły one 129,075 mln zł, wobec 129,782 mln zł rok wcześniej. Na stałym poziomie były również zobowiązania spółki, które na koniec 2018 roku wynosiły ponad 12,5 mln zł.

 

Jak czytamy w komunikacie spółki powodem poprawy wyników było m.in. wypracowanie nieco wyższej niż rok wcześniej marży ze sprzedaży towarów, która wyniosła 57 procent. Udało się to uzyskać dzięki korzystniejszemu kursowi dolara amerykańskiego w stosunku do złotego. Silnym wsparciem sprzedaży dla Solara był kanał online. Jeżeli spółce uda się utrzymać tempo poprawy zysku, a cena akcji pozostanie na podobnym poziomie, wówczas po publikacji kolejnych wyników wartość wskaźnika ceny do zysku będzie niższa.

 

Nie tylko Unimot, Orange Polska i Solar mają wskaźnik P/E na bardzo wysokim poziomie, przekraczającym wartość 400. Do tego grona mogłaby dołączyć również spółka Pamapol, producent dań gotowych, jednakże jak na razie nie opublikowała ona raportu za cały 2018 rok. Zatem obecny poziom tego wskaźnika (560,3) opiera się na wynikach spółki za okres od czwartego kwartału 2017 roku do trzeciego kwartału 2018 roku. Publikacja pełnego raportu Pamapolu za ubiegły rok zaplanowana jest na 30 kwietnia.

Autor artykułu

 

Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku Finanse i Rachunkowość. Dyrektor finansowy, analityk i redaktor ekonomiczny. Wieloletni współpracownik Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz ekspert tematyki giełdowej i gospodarczej Forbes'a. Wcześniej szlify analityczno-dziennikarskie zbierał w redakcji money.pl tworząc dział giełdowy. W czasie wolnym zapalony muzyk.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie