Chat with us, powered by LiveChat

SII wnosi o zwołanie walnego zgromadzenia Krezus S.A.

Skomentuj artykuł
© Sergey Nivens - Fotolia.com

W dniu 6 marca 2019 r. Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych skierowało do Zarządu Krezus S.A. wniosek o zwołanie walnego zgromadzenia akcjonariuszy Krezus S.A. z porządkiem obrad obejmującym rozszerzenie składu Rady Nadzorczej spółki Krezus S.A. i wprowadzenie do niej dwóch przedstawicieli akcjonariuszy mniejszościowych.

 

Z pełną treścią wniosku można zapoznać się tutaj.

 

Uzasadniając powyższy wniosek SII zwróciło m.in. uwagę na zaniepokojenie jakie wśród akcjonariuszy mniejszościowych budzi zawieszenie obrotu akcjami Krezus S.A. z powodu okoliczności wskazujących na możliwość dokonywania obrotu akcjami Krezus S.A. z naruszeniem interesów inwestorów. Pomimo poważnych zastrzeżeń Komisji Nadzoru Finansowego wobec spółki Krezus S.A. wyartykułowanych w komunikacie KNF z dnia 27 grudnia 2018 r. jej Zarząd do dnia dzisiejszego nie doprowadził do wznowienia obrotu akcjami. Ponadto SII zwróciło uwagę na budzącą kontrowersję sytuację utraty przez Krezus S.A. kontroli nad spółką KREZUS ENERGIA WIATROWA sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu.

 

Sytuacja Spółki w ocenie akcjonariuszy mniejszościowych wymaga pilnego wprowadzenia do Rady Nadzorczej Krezus S.A. ich przedstawicieli. Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych ma nadzieję, że przyczyni się to do zapewnienia należytego poziomu wykonywania przez Spółkę obowiązków informacyjnych i tym samym umożliwi wznowienie obrotu giełdowego jej akcjami.

 

SII zwróciło się do Zarządu Krezus S.A., by wobec dynamiki zdarzeń w Spółce oraz pilnej potrzeby zapewnienia odpowiedniego poziomu dostępu do informacji dla wszystkich akcjonariuszy, władze Kresus S.A., zarówno dla dobra Spółki jak i wszystkich jej akcjonariuszy, korzystając z własnych prerogatyw, niezwłocznie zwołały walne zgromadzenie z porządkiem obrad obejmującym sprawę powołania przedstawicieli akcjonariuszy mniejszościowych do Rady Nadzorczej S.A. nie czekając na wszczęcie formalnej procedury żądania zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy Krezus S.A. w oparciu o art. 400 § 1 k.s.h. 

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie