Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

Raporty spółek z GPW, które wzbudziły zastrzeżenia audytorów

Skomentuj artykuł
BillionPhotos.com - fotolia.com

Spośród opublikowanych na początku 2019 roku raportów finansowych spółek notowanych na GPW, trzy wzbudziły zastrzeżenia biegłych rewidentów. Wątpliwości te warto wziąć pod uwagę przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych, raport roczny spółki musi zawierać sprawozdanie biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego. Mówi o tym art. 70, ust. 1, pkt. 9 wspomnianego rozporządzenia.

 

Spółki mają obowiązek przekazać roczne sprawozdanie finansowe nie później niż cztery miesiące od dnia zakończenia roku obrotowego, którego dotyczy. W przypadku firm, których wspomniany rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, ostateczny termin publikacji sprawozdania mija z końcem kwietnia. Termin ten reguluje art. 79, ust. 7 wspomnianego wcześniej rozporządzenia.

 

Jeżeli jednak ostatni dzień miesiąca, w którym mija termin publikacji sprawozdania, przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, sobotę lub dodatkowy dzień wolny od pracy, ostateczny termin przekazania raportu zostaje przesunięty na następny dzień roboczy (art. 79 ust. 11).

Sygnity

Raport roczny spółki pojawił się już 15 stycznia 2019 roku. Firma jednak nie może się pochwalić faktem publikacji sprawozdania już kilkanaście dni po tym, jak zakończył się rok kalendarzowy. Rok obrotowy spółki, którego dotyczy sprawozdanie finansowe obejmuje bowiem okres od 1 października 2017 do 30 września 2018 roku.

 

W raporcie biegłego rewidenta dotyczącym skonsolidowanego sprawozdania finansowego Sygnity zawarto zastrzeżenia dotyczące testu na utratę wartości firmy, który nie wykazał utraty wartości. Audytor podkreśla, że nie uzyskał wystarczających dowodów uzasadniających poprawność przyjętych przez zarząd kluczowych dla testu założeń. Dotyczy to prognozowanych wzrostów sprzedaży, uzyskanej rentowności oraz wartości rezydualnej. - Przyjęty przez zarząd poziom kluczowych parametrów testu nie ma potwierdzenia w historycznych wynikach grupy, a ich korekta do osiąganych w przeszłości poziomów prowadziłaby do sytuacji, w której przeprowadzony test wykazałaby utratę wartości - czytamy w raporcie. Wspomniana utrata wartości firmy wyniosłaby 157.861 tys. zł.

 

W uzupełniającym objaśnieniu czytamy również, że raport został sporządzony przy założeniu kontynuacji działalności. To jest jednak zależne od skutecznej realizacji umowy restrukturyzacyjnej. - Ewentualne niezrealizowanie oczekiwanych efektów biznesowych może skutkować naruszeniem zobowiązań finansowych określonych w umowie restrukturyzacyjnej i prowadzić do jej wypowiedzenia przez wierzycieli - napisano w raporcie. Informacje te wskazują na niepewność dotyczącą zdolności spółki do kontynuacji działalności. W raporcie dodano również, że opinia audytora nie zawiera zastrzeżenia odnośnie tej kwestii.

 

To nie pierwsze wątpliwości, jakie audytor miał w stosunku do Sygnity. Również przegląd sprawozdania finansowego za pierwsze półrocze roku obrotowego 2017/2018 zawierał zastrzeżenia biegłego rewidenta.

Suwary

Podobnie jak miało to miejsce w przypadku poprzedniej spółki, opublikowany raport dotyczy roku obrotowego 2017/2018, rozpoczętego 1 października 2017 roku. Sprawozdanie zostało opublikowane 31 stycznia 2019 roku.

 

Zastrzeżenia audytora w ramach badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki dotyczą zapasów produkcji w toku i wyrobów gotowych w Zakładzie Suwary S.A. w Bydgoszczy. Biegły rewident nie był w stanie uzyskać wystarczających dowodów badania wartości bilansowej tych zapasów z powodu nieotrzymania informacji pozwalających na weryfikację rozliczenia wyników spisu z natury i wyceny tych zapasów. W takiej sytuacji osoba badająca sprawozdanie nie mogła ustalić, czy konieczne byłyby korekty tych zapasów ujętych w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej na 30 września 2018 roku oraz korekty zysku netto wykazanego w skonsolidowanym sprawozdaniu z wyniku oraz korekty przepływów środków pieniężnych z działalności operacyjnej wykazanych w skonsolidowanym sprawozdaniu z przepływów pieniężnych sporządzonych za rok zakończony powyższą datą.

Orbis

Spółka opublikowała raport finansowy za 2018 rok w dniu 21 lutego 2019 roku. Podobnie jak w przypadku przeglądu sprawozdania finansowego spółki za pierwsze półrocze 2018 roku, zastrzeżenia audytora wzbudził również raport roczny.

 

Jak czytamy w raporcie, biegły rewident zwrócił uwagę na fakt, że grupa kapitałowa w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym ujęła prawa wieczystego użytkowania gruntów otrzymane nieodpłatnie w trakcie prywatyzacji jednostki dominującej w wartościach ustalonych w wyniku niezależnej wyceny do wartości godziwej.

 

- Naszym zdaniem, prawa te nie stanowią składników rzeczowych aktywów trwałych, nieruchomości inwestycyjnych ani aktywów klasyfikowanych jako przeznaczone do sprzedaży - napisano w raporcie. Dodano, że w związku z tym, zgodnie z MSSF1, na dzień sporządzenia pierwszego sprawozdania finansowego zgodnie z MSSF nie powinny były podlegać wycenie do wartości godziwej. Dalej tłumaczone jest również, że gdyby prawa wieczystego użytkowania gruntów otrzymane nieodpłatnie nie zostały ujęte w sprawozdaniu, wówczas zmianie uległyby wielkości dotyczące m.in. rzeczowych aktywów trwałych, nieruchomości inwestycyjnych czy zysk netto.

 

Audytor miał również wątpliwości dotyczące nabytych odpłatnie praw wieczystego użytkowania gruntów jako rzeczowe aktywa trwałe na koniec 2017 i 2018 roku. - Naszym zdaniem, zgodnie z MSR 17 Leasing prawa te powinny zostać zaklasyfikowane jako leasing operacyjny, a kwota dokonanej płatności wykazana jako długoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów i rozliczane w czasie przez pozostały od momentu zakupu okres trwania prawa wieczystego użytkowania gruntów - napisano w raporcie. W takiej sytuacji podwyższeniu uległyby długoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów, a rzeczowe aktywa trwałe zostałyby obniżone.

Autor artykułu

 

Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku Finanse i Rachunkowość. Dyrektor finansowy, analityk i redaktor ekonomiczny. Wieloletni współpracownik Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz ekspert tematyki giełdowej i gospodarczej Forbes'a. Wcześniej szlify analityczno-dziennikarskie zbierał w redakcji money.pl tworząc dział giełdowy. W czasie wolnym zapalony muzyk.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Więcej informacji o projekcie