Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

Wyniki dłużnych funduszy inwestycyjnych. Niektóre pokonały fundusze akcyjne

Skomentuj artykuł
Minerva Studio - fotolia.com

Ponad 7 procent pozwolił zarobić w ciągu ostatnich 12 miesięcy fundusz PKO Papierów Dłużnych USD (Parasolowy FIO). To więcej niż fundusze akcyjne, spośród których najlepsze mogą pochwalić się roczną stopą zwrotu na poziomie niespełna 4 procent.

 

Analiza przeprowadzona na dzień 16 stycznia wskazuje, że spośród funduszy dłużnych, których ostatnia wycena została dokonana na dzień 14 stycznia, wynikami wyróżnił się PKO Papierów Dłużnych USD (Parasolowy FIO), Pekao Obligacji Dolarowych Plus (Pekao Walutowy FIO) oraz Ipopema Obligacji Korporacyjnych (Ipopema SFIO). O dobrych wynikach dłużnych funduszy inwestycyjnych pisaliśmy także w poprzedniej analizie, w której spośród 8 funduszy o najwyższej rocznej stopie zwrotu, połowa inwestowała w instrumenty dłużne.

 

12- miesięczne stopy zwrotu dłużnych funduszy inwestycyjnych

Nazwa  Stopa zwrotu z ostatnich 12 miesięcy (w proc.)
PKO Papierów Dłużnych USD (Parasolowy FIO) 7,57
Pekao Obligacji Dolarowych Plus (Pekao Walutowy FIO) 5,10
Ipopema Obligacji Korporacyjnych (Ipopema SFIO) 3,05

Źródło: SII na podstawie danych publikowanych na stronach internetowych poszczególnych TFI

 

Fundusz PKO Papierów Dłużnych USD (Parasolowy FIO) osiągnął 12-miesięczną stopę zwrotu na poziomie 7,57 procent. Jak czytamy na stronie internetowej PKO TFI, inwestuje przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe, denominowane w USD, emitowane głównie w państwach i na rynkach regulowanych Unii Europejskiej, a także krajów będących członkami OECD i aspirujących do członkostwa w UE oraz w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Fundusz charakteryzuje się nieco wyższym ryzykiem ze względu na możliwą zmienność notowań nie tylko instrumentu bazowego, ale także notowań dolara amerykańskiego. Ryzyko takiej inwestycji PKO TFI ocenia na 4 w 7 stopniowej skali, a rekomendowany czas lokowania kapitału to 3 lata. Stopa zwrotu za ostatnie 36 miesięcy wynosi -2,47 procent, co oznacza, że taka inwestycja przyniosłaby stratę.

 

Ponad 5 procent pozwolił zarobić Pekao Obligacji Dolarowych Plus (Pekao Walutowy FIO). Subfundusz lokuje minimum 70 procent wartości aktywów netto w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych o charakterze dłużnym oraz w instrumenty finansowe o charakterze dłużnym. Jednocześnie podkreśla, że jego aktywa nie będą lokowane w instrumenty o charakterze udziałowym. Oprócz tego podano, że minimum 70 procent wartości aktywów netto subfunduszu jest denominowane w dolarze amerykańskim. Może on również część aktywów inwestować w lokaty denominowane w innych walutach, jednakże w takim przypadku w celu ograniczenia ryzyka walutowego związanego ze zmianą kursów innych walut w relacji do dolara amerykańskiego, subfundusz zawiera transakcje na instrumentach pochodnych. Rekomendowany czas inwestycji to 3 lata, a obecna stopa zwrotu funduszu za ostatnie 36 miesięcy wynosi +0,01 procent.

 

Trzecim funduszem, który może pochwalić się wysoką stopą zwrotu jest Ipopema Obligacji Korporacyjnych (Ipopema SFIO). Jak podano na stronie Ipopema TFI, w centrum zainteresowania Subfunduszu są obligacje przedsiębiorstw o wysokiej wiarygodności kredytowej, w tym emitentów z WIG20, polskich i zagranicznych banków oraz firm produkcyjnych. Oprócz tego może on inwestować w obligacje samorządów terytorialnych, a także prawa uczestnictwa w zagranicznych funduszach obligacji wysokodochodowych. Dłużne papiery emitowane przez przedsiębiorstwa stanowią minimum 66 procent aktywów netto, a obligacje jednostek samorządów terytorialnych nie mogą stanowić więcej niż 34 procent aktywów. Instytucja dodaje również, że 20 procent aktywów zainwestowanych w obligacje przedsiębiorstw, dotyczy podmiotów posiadających rating długoterminowy na poziomie inwestycyjnym nadany, przez co najmniej jedną z agencji ratingowych (Moody’s, Standard and Poor’s lub Fitch).

Autor artykułu

 

Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku Finanse i Rachunkowość. Dyrektor finansowy, analityk i redaktor ekonomiczny. Wieloletni współpracownik Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz ekspert tematyki giełdowej i gospodarczej Forbes'a. Wcześniej szlify analityczno-dziennikarskie zbierał w redakcji money.pl tworząc dział giełdowy. W czasie wolnym zapalony muzyk.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie