Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

SII zawiadamia KNF w sprawie ABC Data S.A.

Skomentuj artykuł
© ilkercelik - Fotolia.com

W dniu 23 lipca 2018 r. ABC Data S.A. opublikowała raport bieżący nr 22/2018, w którym Zarząd Spółki poinformował o powziętej w dniu publikacji ww. raportu informacji o wyniku kontroli Naczelnika Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie z dnia 19 lipca 2018 roku wydanej w związku z postępowaniem kontrolnym w zakresie rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatku od towarów i usług za II kwartał 2014 roku.

 

Jak poinformowała Spółka w treści przedmiotowego raportu bieżącego:

 

„W wyniku czynności przeprowadzonych w ramach ww. postępowania kontrolnego w oparciu o zgromadzoną dokumentację nieprawidłowości nie stwierdzono, a ponadto kontrolujący nie sformułowali żadnych wniosków i zaleceń dla Spółki. Wynik kontroli nie rodzi konsekwencji podatkowych dla Spółki. Jednocześnie Spółka informuje, że obecnie w ABC Data S.A. nie jest prowadzone żadne postępowanie kontrolne w zakresie podatku VAT”.

 

Z kolei w opublikowanym, zaledwie dwa miesiące później (tj. 28 września 2018 r.), jednostkowym sprawozdaniu finansowym ABC Data S.A. za I półrocze 2018 roku Spółka poinformowała, że „W toku postępowania doręczono pełnomocnikowi procesowemu Spółki protokół z badania ksiąg podatkowych Spółki. W protokole zakwestionowano prawo Spółki do odliczenia VAT w kwocie 4.633.402,78 PLN. Ponadto Spółka w sprawozdaniu tym poinformowała, że zapłaciła podatek w wysokości wskazanej w protokole z kontroli wraz z odsetkami, co dało łącznie kwotę 5.997.274 PLN.

Jaki był faktycznie wynik kontroli?

Zestawienie powyższych dwóch informacji każe podać w wątpliwość rzetelność informacji, opublikowanej w raporcie bieżącym nr 22/2018 z dnia 23 lipca 2018 r., jakoby wynik kontroli nie rodził konsekwencji podatkowych dla Spółki. Czy można twierdzić, że zakwestionowanie prawa Spółki do odliczenia VAT w kwocie 4.633.402,78 PLN nie zrodziło żadnych konsekwencji podatkowych dla Spółki, w szczególności jeśli weźmie się pod uwagę fakt, że Spółka zapłaciła całą tę kwotę wraz z odsetkami? Mając na uwadze istotne rozbieżności między treścią raportu bieżącego nr 22/2018 a treścią raportu okresowego za I półrocze 2018 r. Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych skierowało do Komisji Nadzoru Finansowego zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu naruszenia obowiązków informacyjnych, w szczególności dotyczących ujawniania informacji poufnych, celem zweryfikowania przez Komisję rzetelności prowadzonej przez Spółkę polityki informacyjnej.

 

W zawiadomieniu do Komisji SII zwróciło nadto uwagę, że również sam tytuł raportu bieżącego może być wprowadzający w błąd („Informacja o pozytywnym zakończeniu postępowania kontrolnego dotyczącego podatku VAT za II kwartał 2014 roku”). W ocenie SII zarówno w rozumieniu potocznym, jak i na gruncie języka prawniczego fakt zakwestionowania w protokole pokontrolnym prawa Spółki do odliczenia VAT trudno uznać za pozytywne zakończenie postępowania kontrolnego. Należy raczej stwierdzić, że postępowanie to zakończyło się dla Spółki negatywnie. Organ podatkowy stwierdził przecież nieprawidłowości w rozliczeniu podatku VAT obciążające Spółkę na kwotę 4.633.402,78 PLN. 

 

SII w zawiadomieniu do KNF zwróciło również uwagę, że w okresie publikacji raportu bieżącego nr 22/2018 Prezes Zarządu ABC Data S.A. wypowiadając się w prasie, wielokrotnie posługiwała się stwierdzeniem o „pozytywnym wyniku kontroli” (np.: https://bankier.tv/gielda/koniec-kontroli-skarbowej-w-abc-data-materia-partnera-5380/).

 

Wobec powyższego w ocenie SII zaistniała w pełni uzasadniona potrzeba zweryfikowania przez KNF, czy informacja o „pozytywnym wyniku kontroli” nie była informacją wprowadzającą inwestorów w błąd.

Brak raportu bieżącego o zapłaconym podatku

Jednocześnie SII zwróciło uwagę Komisji, że do dnia publikacji sprawozdań okresowych za I półrocze 2018 r. Spółka nie tylko nie poinformowała o wyliczonej przez urząd skarbowy kwocie podatku, ale także o fakcie jego zapłaty wraz z odsetkami. W konsekwencji w niniejszej sprawie weryfikacji wymaga po pierwsze rzetelność sformułowania, iż kontrola podatkowa zakończyła się pozytywnie i jej wynik nie rodzi żadnych konsekwencji podatkowych dla Spółki, a po drugie czy nie doszło do zaniechania podania do publicznej wiadomości informacji poufnej o zapłaceniu zobowiązania podatkowego w łącznej kwocie niemal sześciu milionów złotych.

 

Informacja o zapłacie przez Spółkę kwoty 5.997.274 PLN niewątpliwie jest informacją precyzyjną, a przy tym kwota ta jest bardzo istotna w stosunku do wyników za 1 półrocze 2018 r. Zachowanie kursu akcji ABC Data S.A. po publikacji ww. informacji potwierdza jej cenotwórczy charakter. Po powzięciu przez rynek informacji o wynikach Spółki za I półrocze 2018 r., w tym m.in. o zapłaceniu podatku na kwotę niemal 6.000.000 PLN, kurs jej akcji istotnie spadł. Co więcej już z wyjaśnień zawartych w samym raporcie rocznym wynika, że informacja ta miała istotny wpływ zarówno na wynik II kwartału 2018 r., jak również na wynik całego pierwszego półrocza 2018 r.

Kolejne znaki zapytania

Publikacja raportu okresowego za I półrocze 2018 r. nie rozwiała wszystkich wątpliwości. Nadal np. nie ma pewności, kiedy Spółka otrzymała protokół z kontroli ani kiedy dokonała zapłaty wskazanej w nim kwoty podatku. Raport bieżący nr 22/2018 informuje jedynie o powzięciu przez Spółkę informacji o wyniku kontroli. Nie wskazuje jednak w sposób jasny, czy przez to należy rozumieć otrzymanie protokołu z kontroli. Spółka w raporcie okresowym za I półrocze poinformowała przecież, że „Zgodnie z procedurą dotyczącą postepowań administracyjnych Spółka złożyła zastrzeżenia do protokołu”, a zatem postępowanie mogło zakończyć się decyzją organu, a może i jakimś innym rozstrzygnięciem.

 

Wskazując w zawiadomieniu do KNF na powyższe okoliczności, SII wystąpiło o wyjaśnienie przez Urząd, czy wobec zaniechaniu podania w raporcie nr 22/2018 informacji o treści protokołu z kontroli oraz informacji o zapłacie podatku VAT w kwocie 4.633.402,87 PLN (wraz z odsetkami 5.997.274 PLN) doszło do naruszenia przepisów o podawaniu informacji poufnych do wiadomości publicznej.

 

Kolejną kwestią, na którą SII zwróciło uwagę, było zaniechanie podania przez Spółkę wstępnych wyników finansowych. Jak wskazuje się w literaturze przedmiotu, na gruncie przepisów MAR, w szczególności dotyczących ujawniania informacji poufnych, raporty okresowe de facto nie powinny „zaskakiwać” inwestorów. Raport okresowy ABC Data S.A. za I półrocze 2018 r. był natomiast dla inwestorów „zaskoczeniem”. Zamiast oczekiwanych przez analityków 5 milionów zysku, okazało się, że grupa kapitałowa ABC Data ma 9 milionów złotych straty netto. W sytuacji tak istotnego odchylenia wyników finansowych zasadnym była wcześniejsza publikacja wyników cząstkowych. To się jednak nie wydarzyło, a zamiast tego doszło do zmiany terminu publikacji raportu półrocznego z zapowiedzianego 14 września 2018 r. na 28 września 2018 r.

Brak raportu o kontroli w podmiotach zależnych

Zdaniem SII weryfikacji wymaga również sposób przekazywania przez Spółkę do publicznej wiadomości informacji o postępowaniach kontrolnych w grupie kapitałowej ABC Data. W raporcie bieżącym nr 22/2018 z dnia 23 lipca 2018 r. Spółka poinformowała bowiem, że obecnie w ABC Data S.A. nie jest prowadzone żadne postępowanie kontrolne w zakresie podatku VAT. W kontekście informacji opublikowanych w raporcie okresowym za I półrocze 2018 r. powstaje uzasadniona wątpliwość, czy rzeczony raport bieżący nie powinien informować również o podmiotach z grupy kapitałowej ABC Data wobec których prowadzone są postępowania kontrolne. W opublikowanym raptem trzy miesiące wcześniej raporcie rocznym (data publikacji 19 kwietnia 2018 r.), na stronie 54 skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2017 r. zostało bowiem wyraźnie wskazane, że „Obecnie nie trwają w spółkach zależnych żadne istotne postępowania podatkowe”. Powyższe zestawienie informacji mogło wprowadzać inwestorów w mylne przekonanie, iż na dzień 23 lipca 2018 r. również w podmiotach z grupy kapitałowej żadne postępowania kontrolne nie są prowadzone. 

 

Z opublikowanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2018 r. wynika natomiast, że postępowanie kontrolne prowadzone było wobec spółki iSource S.A. W raporcie tym na stronie 24 zawarta została informacja, iż „Z kolei ustalenia dokonane w ramach kontroli za okres styczeń – czerwiec 2013 r. skutkowały przedstawieniem iSource S.A. w dniu 14 sierpnia 2018 r. decyzji Naczelnika Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie z dnia 1 sierpnia 2018 r. określającej zobowiązanie podatkowe w podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące od stycznia 2013 r. do czerwca 2013 r. w łącznej wysokości 11.610 tys. PLN”. Skutkiem tego postępowania było wydanie decyzji określającej zobowiązania podatkowe z tytułu podatku VAT na kwotę 11.610.000 PLN. Z uwagi na wysokość zobowiązania podatkowego określonego w decyzji organów podatkowego KNF powinna zweryfikować, czy informacja o otrzymaniu ww. decyzji spełnia kryteria informacji poufnej, którą Spółka miała obowiązek podać do wiadomości publicznej niezwłocznie po powzięciu. Weryfikacji wymaga także, czy nie doszło do wprowadzenia w błąd inwestorów poprzez stwierdzenia, iż żadne istotne postępowania kontrolne w grupie kapitałowej ABC Data się nie toczą.

 

Jednocześnie SII zwróciło uwagę na zawartą w raporcie okresowym za I półrocze informację o toczącym się postępowaniu wobec ABC Data s.r.o z siedzibą w Pradze w Czechach. Jak wynika z jego treści, „Oszacowana przez Spółkę kwota VAT naliczonego w sierpniu 2014, której dotyczy ww. zapytanie organu podatkowego wynosiła 31 852 tys. CZK (5 284 tys. PLN)”.

 

Jak wynika z przedstawionych wyżej informacji, w I półroczu 2018 r. w grupie kapitałowej ABC Data toczyły się dwa istotne postępowania. Co prawda w raporcie bieżącym nr 22/2018 zawarte jest stwierdzenie, że jedynie w odniesieniu do spółki ABC Data S.A. nie jest prowadzone żadne postępowanie kontrolne w zakresie podatku VAT, jednakże publikowane przez emitentów informacje poufne powinny spełniać wymogi rzetelności i kompletności przekazywanych informacji, tak by zapewniać inwestorom pełny obraz zdarzenia oraz sytuacji emitenta.

Uwagi do prezentacji danych w sprawozdaniu

Finalnie SII zwróciło uwagę na budzący zastrzeżenia sposób prezentacji wpływu zdarzeń jednorazowych na wyniki finansowe ABC Data S.A. Zgodnie z informacją zamieszczoną na str. 10 sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ABC Data w okresie 01.01.2018 – 30.06.2018:


„W I półroczu 2018 roku EBITDA wyniosła 2,0 mln PLN, co, w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku oznacza spadek o 87%. Obniżenie to ma związek ze zdarzeniami jednorazowymi tj.:

 

 • wpływ różnic kursowych (w części obciążającej wynik operacyjny Grupy);
 • wysoka baza 2017 roku uwzględniająca wygraną w sporze sądowym,
 • korekta podatku VAT za II kwartał 2014 roku dokonana w II kwartale 2018 roku”.

 

W raporcie okresowym za I półrocze 2017 r. omawiając wyniki finansowe za to półrocze Spółka w ogóle nie informuje o zdarzeniu jednorazowym w postaci wygranego sporu sądowego, natomiast uzasadniając osiągnięty wynik wskazuje na wysokie marże. Dopiero w raporcie za I półrocze 2018 r. Spółka informuje, że rok temu miało miejsce zdarzenie jednorazowe w postaci wygranego sporu sądowego, które obecnie wpłynęło na wysoką bazę w raportowanym okresie.

SII oczekuje wyjaśnień od Spółki

Przedstawione powyżej okoliczności zanim zostały opisane w skierowanym przez SII zawiadomieniu do KNF, w pierwszej kolejności stały się przedmiotem pytań wysłanych do spółki ABC Data S.A. W dniu 2 października 2018 r. SII skierowało do ABC Data S.A. osiem pytań poruszających opisane powyżej sprawy.  Do dnia dzisiejszego ABC Data S.A. nie udzieliła jeszcze odpowiedzi na zadane przez SII pytania. Niemniej jednak zobowiązała się odpowiedzieć na nie w trakcie czatu inwestorskiego, który zostanie przeprowadzony na stronie internetowej SII w przyszły piątek (12.10.2018). W trakcie czatu każdy zainteresowany inwestor będzie mógł zadawać Spółce pytania.

 

Poniżej zamieszczamy treść pytań skierowanych przez SII do ABC Data S.A.:

 

 1. Dlaczego Spółka wobec bardzo istotnego odchylenia wyników finansowych zarówno za 1 półrocze 2018 r., jak również za 2 kwartał 2018 r. nie poinformowała rynku wcześniej o wstępnych wynikach finansowych za 1 półrocze?
 2. Dlaczego Spółka nie opublikowała raportu bieżącego z informacją o dokonaniu dobrowolnej korekty deklaracji VAT-7D za II kwartał 2014 roku i wpłacie do Urzędu Skarbowego podatku wraz należnymi odsetkami na łączną kwotę 5.997.274 PLN, która to kwota obciążyła w bardzo istotnym stopniu wyniki za 1 półrocze 2018 r.?
 3. Dlaczego Spółka w raporcie bieżącym nr 22/2018 z 23 lipca 2018 r. informowała, iż w wyniku czynności przeprowadzonych w ramach postępowania kontrolnego (w zakresie rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatku od towarów i usług za II kwartał 2014 roku ) nieprawidłowości nie stwierdzono, a ponadto kontrolujący nie sformułowali żadnych wniosków i zaleceń dla Spółki oraz że wynik kontroli nie rodzi konsekwencji podatkowych dla Spółki, w sytuacji gdy Spółka wpłaciła do US podatek z tytułu tej konkretnie spornej sprawy wraz należnymi odsetkami łączną kwotę 5.997.274 PLN (obciążając tym samym wynik za II kwartał)?
 4. Czy pozytywny wynik kontroli, o której mowa w poprzednim pytaniu był efektem zapłaty spornego podatku w wysokości 5.997.274 PLN? Jeśli tak, to dlaczego Spółka nie poinformowała o tym w raporcie bieżącym nr 22/2018?
 5. Dlaczego Spółka dokonała zapłaty spornego podatku w wysokości 5.997.274 PLN?
 6. Dlaczego Spółka nie opublikowała raportu bieżącego z informacją o ustaleniach dokonanych w ramach kontroli za okres styczeń – czerwiec 2013 r., które skutkowały przedstawieniem iSource S.A. w dniu 14 sierpnia 2018 r. decyzji Naczelnika Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie z dnia 1 sierpnia 2018 r. określającej zobowiązanie podatkowe tej spółki w podatku od towarów i usług. za poszczególne miesiące od stycznia 2013 r. do czerwca 2013 r. w łącznej wysokości 11.610 tys. PLN?
 7. Dlaczego Spółka nie opublikowała raportu bieżącego informującego, iż w odniesieniu do sierpnia 2014 r. Spółka otrzymała pismo (wezwanie do ustalenia faktów) od organu podatkowego (Specialized Tax Office) w celu potwierdzenia przedstawionych przez organ faktów oraz udowodnienia prawa spółki do odliczenia podatku od towarów i usług wynikającego z wybranych transakcji przeprowadzonych w tym okresie? Jak wynika z informacji Spółki zawartych w sprawozdaniu okresowym za I półrocze 2018 r. zakres wymaganych przez organ podatkowy wyjaśnień dotyczył nie tylko wnioskowanej przez Spółkę kwoty podatku VAT do zwrotu, ale ogółu rozliczeń dotyczących podatku VAT za sierpień 2014 r. ABC Data s.r.o, a oszacowana przez Spółkę kwota VAT naliczonego w sierpniu 2014, której dotyczy ww. zapytanie organu podatkowego wynosiła 31 852 tys. CZK (5 284 tys. PLN).
 8. Dlaczego Spółka w raporcie za I kwartał 2018 r. w punkcie dot. zdarzeń następujących po dniu bilansowym nie poinformowała o piśmie organu podatkowego dot. Spółki ABC Data s.r.o.?

Podsumowanie

W tym stanie rzeczy złożenie zawiadomienia do KNF stało się konieczne. Wobec przedstawionych okoliczności sprawy zachodzi bowiem uzasadniona potrzeba zweryfikowania, czy doszło do naruszenia przepisów MAR m.in. poprzez:

 

 1. Publikację mogącego wprowadzać w błąd raportu bieżącego o pozytywnym zakończeniu kontroli oraz wskazującego na brak ryzyka powstania zobowiązania do zapłaty podatku VAT,
 2. Brak niezwłocznej publikacji informacji o ustaleniu przez organ podatkowy zobowiązania w podatku VAT wobec ABC Data S.A. na kwotę 4.633.402,78 PLN,
 3. Brak niezwłocznej publikacji informacji o zapłacie podatku VAT w kwocie 4.633.402,78 PLN (a wraz z odsetkami kwoty 5.997.274 PLN),
 4. Brak publikacji wstępnych wyników finansowych za I półrocze 2018 r.
 5. Publikację informacji w raporcie bieżącym nr 22/2018 o braku postępowań kontrolnych wobec ABC Data S.A., pomimo postępowań prowadzonych wobec podmiotów z grupy kapitałowej,
 6. Publikację informacji w raporcie rocznym za 2017 r. o braku istotnych postępowań kontrolnych w podmiotach z grupy kapitałowej ABC Data,
 7. Brak niezwłocznej publikacji informacji o prowadzonych postępowaniach kontrolnych w spółkach z grupy kapitałowej ABC Data (w tym przede wszystkim informacji o wydaniu przez Naczelnika Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego decyzji z dnia 1 sierpnia 2018 r. określającej zobowiązanie podatkowe wobec iSource S.A. w łącznej wysokości 11.610.000 PLN),
 8. Brak publikacji/wyjaśnienia w sprawozdaniu finansowym za I półrocze 2017 r. informacji o zdarzeniu jednorazowym mającym istotny wpływ na wynik finansowy Spółki w postaci wygranego sporu sądowego.

Zobacz również:

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Więcej informacji o projekcie