Chat with us, powered by LiveChat

Wyniki spółek energetycznych z WIG20 za pierwsze półrocze 2018 roku. Oto powody ich zmian

Skomentuj artykuł
surfmedia - fotolia.com

Spośród trzech spółek energetycznych notowanych w indeksie WIG20, tylko Energa w pierwszej połowie tego roku poprawiła wynik netto. Tauron ma za sobą słaby drugi kwartał, a wyniki PGE obniżyły m.in. odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych. Żadna ze spółek nie ustrzegła się natomiast spadków cen akcji w tym roku.

Tauron Polska Energia

W pierwszym półroczu 2018 roku Tauron wypracował 567,029 mln zł zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej. To o 43,5 procent mniej w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego, kiedy spółka zarobiła nieco ponad miliard złotych. Spadek wyniku netto miał miejsce przy rosnących przychodach spółki. Wyniosły one ponad 9,202 mld złotych, tymczasem rok wcześniej miały wartość 8,758 mld zł. Ich wzrost to zasługa m.in. rosnących cen energii.

 

Wyniki półroczne spółki zostały obciążone przede wszystkim danymi za drugi kwartał. W okresie od kwietnia do czerwca Tauron poniósł skonsolidowaną stratę netto przypisaną akcjonariuszom jednostki dominującej w wysokości 69 mln zł. W tym samym okresie rok wcześniej spółka wypracowała 364 mln zł zysku. Lepiej było w pierwszym kwartale tego roku, gdy Tauron zarobił ponad 636 mln zł. To o niespełna 3,7 mln zł mniej rok do roku.

 

 Tauron Polska Energia - wykres kursu akcji
Tauron Polska Energia - wykres kursu akcji
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie Stooq.pl

 

Jak podał Tauron w sprawozdaniu finansowym, istotny wpływ na wyniki osiągnięte w pierwszym półroczu 2018 roku miało utworzenie odpisów z tytułu utraty wartości rzeczowych i niematerialnych aktywów trwałych oraz utraty wartości firmy w segmencie Wydobycie w wysokości 733 mln zł. Jednocześnie firma poinformowała o odwróceniu wcześniej utworzonych odpisów o wysokości 345 mln zł w segmencie Wytwarzanie. W konsekwencji wartość netto odpisów wyniosła 388 mln zł, co obciążyło wyniki netto na poziomie 303 mln zł.

 

W pierwszym półroczu 2018 roku, znacznie wyższe były koszty finansowe, jakie poniosła spółka z tytułu różnic kursowych. W tym samym okresie rok wcześniej spowodowały one obniżenie wyniku brutto o 3 mln zł, tymczasem po pierwszych 6 miesiącach tego roku wywołały one spadek wyniku brutto aż o 126 mln zł.

 

Wśród zdarzeń o charakterze jednorazowym należy wymienić rozwiązanie rezerw o wartości prawie 230 mln zł z tytułu świadczeń pracowniczych w segmencie Wytwarzanie. Podczas czatu inwestorskiego zorganizowanego przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych, Marek Wadowski, prezes Tauronu tłumaczył również powody spadku wyniku segmentu Wydobycie. Zwrócił on uwagę, że rezultaty segmentu Wydobycie są pochodną wolumenu produkcji węgla. Kluczowe z punktu widzenia tego wyniku są koszty stałe, które stanowią aż 90 procent wszystkich kosztów segmentu. - W pierwszym półroczu 2018 roku mieliśmy do czynienia z trudnymi warunkami górniczo-geologicznymi, w szczególności na kopalni Janina. Prowadzone były również prace przezbrojeniowe, których efekt był widoczny na kopalni Sobieski, gdzie wydobycie przed rokiem było prowadzone na wszystkich trzech ścianach. Obecnie intensywnie pracujemy nad planem poprawy wydajności, a jego efekty będą widoczne w ciągu 2-3 lat. Oznacza to, że w tym okresie wyzwaniem będzie osiągnięcie wolumenów rzędu 7 mln ton - tłumaczył wiceprezes Tauronu.

 

Słabsze wyniki spółki spowodowały, że w dniu 18 września kurs Tauronu spadł do najniższego poziomu w historii. Jedna akcja była wówczas wyceniana na 1,64 zł. Obecnie kurs znajduje się nieznacznie powyżej tego poziomu.

Energa

Na poziomie netto, Energa wypracowała w pierwszych 6 miesiącach 2018 roku 556 mln zł, wobec 484 mln zł w tym samym okresie roku poprzedniego. W samym drugim kwartale tego roku spółka osiągnęła wynik netto na poziomie 281 mln zł, wobec 174 mln zł rok wcześniej. Lepszy wynik rok do roku sprawił, że akcje tej firmy w sierpniu straciły najmniej spośród spółek energetycznych notowanych w indeksie WIG20, o czym pisaliśmy w poprzedniej analizie.  Z kolei od początku roku akcje Energi straciły na wartości prawie 40 procent.

 

W pierwszym półroczu tego roku przychody Energi wyniosły 5,034 mld zł, co jest wynikiem o 3,14 procent niższym rok do roku. Z kolei produkcja energii elektrycznej grupy zmalała w tym czasie o 8 procent rok do roku. W przypadku drugiego kwartału, przychody wyniosły 2,392 mln zł (-3,82 procent rok do roku), a produkcja energii elektrycznej spadła o 18 procent w porównaniu z tym samym okresem roku poprzedniego.

 

 Energa - wykres kursu akcji
Energa - wykres kursu akcji
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie Stooq.pl

 

W okresie pierwszych 6 miesięcy tego roku, spółka obniżyła koszty sprzedaży do poziomu 163 mln zł, wobec 172 mln zł rok wcześniej. Rosły natomiast koszty ogólnego zarządu, które zwiększyły się z poziomu 162 mln zł do 183 mln zł.

 

Największą część zysku, Energa wypracowała w segmencie Dystrybucja. Jego EBITDA w okresie pierwszego półrocza tego roku wyniosła 990 mln zł, a zysk netto miał wartość 439 mln zł. Dane te są lepsze o odpowiednio 6,34 i 11,14 procent rok do roku przede wszystkim dzięki wyższej marży. Warto również mieć na uwadze, że w tym półroczu Energa zainwestowała 624 mln zł, z czego 534 mln zł przypadało na segment Dystrybucja. Kwota ta została przeznaczona przede wszystkim na modernizację sieci elektroenergetycznej, a także rozbudowę sieci w celu przyłączania nowych odbiorców i wytwórców.

 

Energa odnotowała wzrost również w segmencie Sprzedaż, natomiast w przypadku segmentu Wytwarzanie miał miejsce spadek EBITDA. Wyniosła ona 168 mln zł, wobec 177 mln zł rok wcześniej, tymczasem zysk netto wzrósł z poziomu 46 do 144 mln zł. Wynik ten obciążyły głównie wyższe koszty związane z uprawnieniami do emisji oraz niższe przychody ze sprzedaży ciepła. Czynniki te zostały częściowo skompensowane wyższymi przychodami ze sprzedaży energii elektrycznej.

PGE

Skonsolidowany zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej PGE za pierwsze półrocze 2018 roku wyniósł 1,281 mld zł, wobec 1,497 mld zł w analogicznym okresie rok wcześniej. Podobnie jak w przypadku Tauronu, spadkowi zysku towarzyszył wzrost przychodów spółki, które w pierwszych 6 miesiącach roku wyniosły 12,871 mld zł, a w tym samym okresie rok wcześniej miały wartość 10,620 mld zł.

 

Tegoroczne wyniki PGE obciążyły odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych. W pierwszym półroczu 2018 roku wyniosły one 130 mln zł wobec 42 mln zł w analogicznym okresie rok wcześniej. Oprócz tego należy zwrócić uwagę na zdarzenie jednorazowe dotyczące korekty rekompensat za rozwiązane kontrakty długoterminowe na sprzedaż energii w Elektrociepłowni Zielona Góra.

 

 PGE - wykres kursu akcji
PGE - wykres kursu akcji
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie Stooq.pl

 

W pierwszym półroczu 2018 roku rosły również koszty sprzedaży i dystrybucji, a także koszty ogólnego zarządu. Rok do roku wzrosły one o odpowiednio o 18,5 i 48,12 procent. W górę szły również koszty finansowe, które wyniosły 305 mln zł, wobec 266 mln zł rok wcześniej.

 

Nakłady inwestycyjne od początku tego roku do końca czerwca sięgnęły 2,2 mld zł. Na poziomie EBITDA, największy udział w zysku miał segment Energetyka Konwencjonalna. EBITDA w tym przypadku wyniosła 1,8 mld zł. Segment Dystrybucja osiągnął EBITDA na poziomie 1,27 mld zł, a segment Obrotu miał 302 mln zł (spadek o niespełna 30 procent rok do roku).

 

Od początku roku akcje PGE straciły nieco ponad 20 procent. Obecnie jedna akcja spółki jest wyceniana na nieco ponad 7,5 zł.

Autor artykułu

 

Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku Finanse i Rachunkowość. Dyrektor finansowy, analityk i redaktor ekonomiczny. Wieloletni współpracownik Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz ekspert tematyki giełdowej i gospodarczej Forbes'a. Wcześniej szlify analityczno-dziennikarskie zbierał w redakcji money.pl tworząc dział giełdowy. W czasie wolnym zapalony muzyk.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie