Chat with us, powered by LiveChat

4 spółki ze stopą dywidendy powyżej 9 procent, które jeszcze nie dokonały wypłaty

Skomentuj artykuł

Lipiec i sierpień to jedne z ostatnich miesięcy, w których inwestorzy mogą otrzymać dywidendę z zysku za ubiegły rok ze spółek notowanych na GPW. W poniższej analizie wybrane zostały 4 firmy, których stopa dywidendy przekracza 9 procent. Pod uwagę wzięte zostały tylko takie firmy, w przypadku których dzień ustalania prawa do dywidendy nastąpi w ciągu miesiąca.

 

Stopa dywidendy jest to iloraz wartości dywidendy na akcję do ceny rynkowej akcji spółki. Pokazuje jak duży dochód przynoszą inwestorowi środki zainwestowane daną firmę. Wskaźnik ten jest szczególnie istotny dla graczy inwestujących w daną spółkę głównie ze względu na poziom wypłacanego zysku, który nierzadko przewyższa zysk z lokaty bankowej lub inwestycji w obligacje. Warto jednak pamiętać, że w tym przypadku inwestor dodatkowo narażony jest na ryzyko kursowe.

 

Wysoki poziom dywidendy wiąże się także z inną kwestią. W takim przypadku mniej pieniędzy pozostaje wewnątrz firmy, co zmniejsza pulę środków na jej rozwój. Przedstawione poniżej spółki posiadają stopę dywidendy na poziomie co najmniej 9 procent.

Elektrobudowa

Zgodnie z uchwałą walnego zgromadzenia akcjonariuszy podjętą podczas posiedzenia w dniu 26 kwietnia, spółka wypłaci 10,50 zł zysku na akcję, co jest najwyższym poziomem w historii firmy. Wypłatą dywidendy objętych zostanie 4 747 608 akcji spółki, co oznacza, że łącznie Elektrobudowa na ten cel przeznaczy 49,850 mln zł ubiegłorocznego zysku.

 

Przy kursie akcji Elektrobudowy z poniedziałkowego zamknięcia, który wyniósł 74,40 zł, stopa dywidendy ma wartość 14,11 procent. Jest to najwyższy poziom w historii spółki, która od 13 lat regularnie dzieli się zyskiem z akcjonariuszami (z przerwą w 2014 roku). Aby otrzymać wysoką dywidendę należy posiadać akcje firmy najpóźniej na zakończeniu sesji w dniu 18 lipca. W ubiegłym roku Elektrobudowa wypłaciła 10 zł dywidendy na akcję, a rok wcześniej 4 zł na akcję.

 

Elektrobudowa - wykres kursu akcji
Elektrobudowa - wykres kursu akcji
 Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie Stooq.pl

 

Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin

Spółka zgodnie z uchwałą akcjonariuszy z dnia 22 czerwca, przeznaczy na dywidendę 60,988 mln zł ubiegłorocznego zysku. W przeliczeniu na jedną akcję daje to 1,20 zł. Wypłatą objętych jest 50 823 547 akcji ZE PAK.

 

Kurs akcji spółki na zamknięcie poniedziałkowej sesji wyniósł 10 zł. Przy tej cenie stopa dywidendy to 12 procent, co jest najwyższym poziomem od momentu debiutu firmy na GPW w październiku 2012 roku. Aby otrzymać dywidendę ze spółki ZE PAK, należy kupić jej akcje najpóźniej 30 lipca. Wypłata nastąpi w dwóch ratach. Pierwszą z nich spółka zrealizuje 16 sierpnia (0,6 zł na akcję), a drugą 30 października (0,6 zł na akcję).

 

ZE PAK - wykres kursu akcji
ZE PAK - wykres kursu akcji
 Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie Stooq.pl

 

Quantum Software

Decyzję w sprawie podziału zysku akcjonariusze spółki podjęli 22 czerwca. W przeliczeniu na jedną akcję Quantum Software wypłaci 2,22 zł zysku, co daje łączną kwotę dywidendy na poziomie 2,919 mln zł.

 

Biorąc pod uwagę kurs akcji spółki na zakończenie poniedziałkowej sesji równy 20 zł, stopa dywidendy wynosi 11,1 procent. Dzień dywidendy w przypadku Quantum Software przypada na 16 sierpnia, a zatem, aby otrzymać dywidendę, trzeba stać się posiadaczem akcji spółki najpóźniej 13 sierpnia. Rok wcześniej spółka wypłaciła swoim akcjonariuszom 1,46 zł na akcję.

 

Quantum Software - wykres kursu akcji
Quantum Software - wykres kursu akcji
 Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie Stooq.pl

 

LC Corp

Zgodnie z uchwałą z 27 czerwca, LC Corp wypłaci w przeliczeniu na jedną akcję 0,24 zł dywidendy. W sumie do akcjonariuszy trafi prawie 107,414 mln zł, a wypłatą objętych będzie łącznie 447 558 311 akcji.

 

Cena akcji spółki na zakończenie poniedziałkowej sesji wyniosła 2,49 zł. Przy tym kursie stopa dywidendy LC Corp wynosi 9,64 procent. Dzień dywidendy przypada na poniedziałek 23 lipca, więc inwestorzy chcący otrzymać część zysku spółki muszą stać się posiadaczami jej akcji najpóźniej w dniu 19 lipca. W ubiegłym roku spółka wypłaciła 0,07 zł dywidendy na akcję.

 

LC Corp - wykres kursu akcji
LC Corp - wykres kursu akcji
 Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie Stooq.pl

Autor artykułu

 

Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku Finanse i Rachunkowość. Dyrektor finansowy, analityk i redaktor ekonomiczny. Wieloletni współpracownik Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz ekspert tematyki giełdowej i gospodarczej Forbes'a. Wcześniej szlify analityczno-dziennikarskie zbierał w redakcji money.pl tworząc dział giełdowy. W czasie wolnym zapalony muzyk.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie